Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 142

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Zaprezentowano technikę kształtowania żywych mostów stosowaną od wieków przez lud Khasi w indyjskim stanie Meghalaya. Ustrój nośny tego rodzaju budowli stanowi szkielet wzajemnie splątanych i wielokrotnie zrośniętych ze sobą korzeni powietrznych figowca sprężystego. Korzenie te, stale rosnąc i ulegając stopniowemu zdrewnieniu, czynią z czasem utworzony z nich most, coraz mocniejszy i coraz bardziej sztywny.
EN
The technique of shaping living bridges used for centuries by the Khasi people in the Indian state of Meghalaya is presented in detail. The load-bearing structure of this type of bridges is the skeleton made of the air roots of the Ficus elastica tree, tangled and repeatedly fused together. These roots, constantly growing and becoming gradually lignified, make the bridge formed from them stronger and more rigid with time.
PL
Koronawirus zmienił świat. Czy zmienił też nauki techniczne? Czy w obliczu pandemii są one jeszcze potrzebne? Odpowiedź jest jednoznacznie pozytywna. Główne wyzwania naszego świata, takie jak zmiany klimatyczne, są nadal aktualne. Poza tym trafiając na kwarantannę, cały czas mamy dostęp do czystej wody i energii elektrycznej. Nowe inwestycje w odnawialne źródła energii także nie zostały wstrzymane. Covid-19 nie przyniesie ze sobą końca świata jako takiego, ale nastąpi koniec świata, jaki znamy. Niektóre sektory gospodarki, w szczególności sektor usług, turystyka i transport, mogą przestać istnieć lub czeka je głęboka recesja. Oznacza to gigantyczny kryzys ekonomiczny o niespotykanej dotąd skali, wykraczający daleko poza gospodarkę i rynek pracy.
EN
Covid-19 changed the world. Has technical science changed as well? Do we need them during pandemic? The answer is clearly positive. The main challenges of our world, such as climate change, are still relevant today. In addition, during quarantine still we need access to water and electricity. New investments in renewable energy sources have also not stopped. Covid-19 will not bring the end of the world as such, but the end of the world as we know it. Certain sectors of the economy, in particular the service sector, tourism and transport, may cease to exist or face a deep recession. This means a gigantic economic crisis of an unprecedented scale, going beyond the economy and the labour market.
PL
Artykuł przedstawia zespół spalinowoelektryczny stacji radiofonicznej Polskiego Radia z lat 50-tych XX wieku. Została omówiona jego budowa oraz sposób działania.
EN
The article presents the diesel and electric unit system of the Polish Radio broadcasting station from the 1950s. Its structure and method of operation were discussed. The station has been equipped with: the Tesla SRV-30 transmitter with a power of 30 kW, the Skoda disel 4-S-275 set and a 1H5838 / 12 three-phase synchronous generator. The diesel and electric unit system served as a backup power supply.
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze wydarzenia i osoby, które umożliwiły rozwój Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku oraz jej przekształcenie w Wyższą Szkołę Inżynierską. Omawiany okres obejmuje lata od 1951 do 1964 roku, kiedy to pierwsi studenci w historii uczelni rozpoczęli zajęcia w ramach studiów dziennych na Wydziale Elektrycznym i Wydziale Mechanicznym. Dało to podstawę do dalszego rozwoju uczelni. W ciągu kolejnych dziesięciu lat Wyższa Szkoła Inżynierska została przekształcona w Politechnikę Białostocką. Nastąpiło to w 1974 roku. W tym okresie Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego magistra oraz rozpoczęła budowę kampusu, mieszczącego się przy ulicach Wiejskiej i Zwierzynieckiej. Stanowi on główną siedzibę Politechniki Białostockiej do dnia dzisiejszego.
EN
The article briefly presents the history of transformation of the Evening School of Engineering in Bialystok into the Higher School of Engineering. We owe the development of the School to the persistence of employees and students. The most important roles in these events were played by: electrician Karol Białkowski, mechanic Marian Poniatowski, physicist Eudokia Ostaszewicz and mathematician Eugeniusz Niczyporowicz. Undoubtedly, the year 1964 was a breakthrough in the development of the university, the heir of which is now the Białystok University of Technology. The described events remained in the memory thanks to the passion of the guardian of memory of the Bialystok University of Technology, Eng. Mirosław Bujanowski.
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze wydarzenia i osoby, które umożliwiły powstanie w Białymstoku Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT oraz jej rozwój. Omawiany okres obejmuje lata od 1946 do 1954, kiedy to pierwsi absolwenci – inżynierowie elektrycy opuścili mury uczelni.
EN
This article presents a brief overview of the history of the beginnings the Faculty of Electrical Engineering Bialystok University of Technology. We owe the establishment of the university to the courage and persistence of a group of people - the initiators of its creation. They were: electrician Karol Białkowski, mechanician Marian Poniatowski, physicist Eudokia Ostaszewicz and mathematician Eugeniusz Niczyporowicz. They had a great part in creating a significant academic center in Białystok referring to old traditions. This article is dedicated to the memory of the initiators of the NOT Evening Engineering School in Białystok. The described events remained in the memory thanks to the passion of the guardian of memory of the Białystok University of Technology, Eng. Mirosław Bujanowski.
PL
Celem artykułu jest próba przybliżenia humanistom technicznych aspektów rozwoju cywilizacji, zaś inżynierom i ekonomistom – humanistycznego spojrzenia na technikę i ekonomię. W dzisiejszych czasach dynamicznego rozwoju nauk, kiedy zgromadzona wiedza przekracza możliwość ogarnięcia jej przez jednego człowieka, wspólna synergia ludzi dobrej woli staje się koniecznością w codziennych procesach. Ale, aby ta synergia mogła zaistnieć, musimy jako społeczeństwo zrozumieć punkty widzenia innych ludzi. Artykuł składa się z czterech części, w których są opisane główne determinanty rozwoju cywilizacyjnego. W pierwszej części, dotyczącej ekonomii, autor przypomina, skąd wyszliśmy jako zorganizowane społeczeństwa. W drugim rozdziale, dotyczącym techniki, autor skupia się na sile ludzkiego umysłu i dążeniu do ułatwiania sobie życia. W trzecim rozdziale, dotyczącym religii, autor podkreśla jej ważną rolę w życiu społeczeństw. I wreszcie w czwartym rozdziale jest mowa o sztuce jako ważnym środku komunikacji pozawerbalnej.
EN
The aim of the article is to try to familiarize humanists with the technical aspects of the development of civilization, while engineers and economists with a humanistic view of technology and economics. Nowadays, the dynamic development of the sciences, when the accumulated knowledge exceeds the possibility of being embraced by one man, a common synergy of people of good will becomes a necessity in everyday processes. But for this synergy to occur, we need to understand other people’s points of view as a society. The article consists of four parts, in which the main determinants of civilization development are described. In the first part concerning economics, the author reminds us where we came from as organized societies. In the second chapter on technology, the author focuses on the strength of the human mind and the desire to facilitate his life. In the third chapter, concerning religion, the author emphasizes its important role in the life of societies. Finally, the fourth chapter deals with art as an important means of non-verbal communication.
PL
Większość ludzi uważa mobilność za coś oczywistego i przyrównuje ją do wolności. To prawda, że swoboda w poruszaniu przywołuje takie skojarzenie. Czy zatem osoba niepełnosprawna, która porusza się na wózku inwalidzkim, może być wolna? Jakie rozwiązania przynosi dzisiejsza technika i jaka może być przyszłość?
8
Content available remote Counteracting unmanned aerial systems in the operational area of airports
EN
Unmanned aerial systems (UAS) are treated as an opportunity, a challenge and a threat to airports, but the author decided to focus on the last aspect, in particular on countering UAS in operational area of airports. Due to the above, this article aims to address the characteristics of systems used to counteract and combat (neutralize) UAV in the airport's operational area. There are used the following research methods: analysis, synthesis, inference, comparison, abstracting and expert interview. To achieve the assumed aim, the author performed two research tasks: presentation of the importance of unmanned aerial systems as well as identification and discussion of the selected threats to airports resulting from the use of unmanned aerial systems. The presented material shows that countering unmanned aerial systems is a complex issue which requires the use of a combination of different solutions.
PL
Bezzałogowe systemy powietrzne stanowią jednocześnie szansę, wyzwanie i zagrożenia dla lotnisk, przy czym autor postanowił skupić się na ostatnim aspekcie, głównie na przeciwdziałaniu BSP w rejonie operacyjnym lotnisk. W związku z powyższym, za cel artykułu przyjęto: charakterystykę systemów służących przeciwdziałaniu i zwalczaniu BSP w rejonie operacyjnym lotnisk. Przy opracowywaniu materiału autor posłużył się następującymi metodami badawczymi: analiza, synteza, wnioskowanie, porównanie, abstrahowanie oraz wywiad ekspercki. By zrealizować założony cel pracy, autor wykonał dwa zadania badawcze: przedstawienie istoty bezzałogowych systemów powietrznych oraz identyfikacja i omówienie wybranych zagrożeń dla lotnisk, powstałych w wyniku wykorzystania bezzałogowych systemów powietrznych. Z zaprezentowanego materiału wynika, że przeciwdziałanie bezzałogowym systemom powietrznym to złożony problem, wymagający stosowania kombinacji różnych rozwiązań.
PL
Przedstawiono rys historyczny wybranych odkryć w dziejach ludzkości. Omówiono obserwowane w ostatnich dziesięcioleciach zmiany gospodarcze, społeczne, przyrodnicze i inne, które dokonują się z coraz większym wykorzystywaniem osiągnięć nauki i techniki. Podano wybrane osiągnięcia techniki w dziedzinie inżynierii lądowej. Podkreślono, że działalność naukowa oraz wspomagające ją badania doświadczalne, a także zastosowania przyczyniają się do rzeczywistego postępu, jeżeli są upowszechnione i wykorzystane możliwie najlepiej dla dobra człowieka i jego przyrodniczego otoczenia. Zaprezentowano pogląd dotyczący perspektyw rozwoju w wybranych obszarach techniki.
EN
In the article, historical outline of selected discoveries in the history of humanity has been presented. The economic, social, natural and other changes observed in recent decades were discussed, which occurs with the increasing use of achievements in science and technology. Selected technical achievements in the field of civil engineering have been considered. It was emphasized that scientific activity and experimental research as well as applications, contribute to real progress if they are disseminated and used for human development and his natural environment. The view on perspectives in selected areas of technology was presented.
PL
Tworzywo wymaga określonego z nim sposobu postępowania w celu osiągnięcia celu, jakim w artystycznej działalności twórczej jest dzieło. Proces twórczy uwarunkowany jest zastosowaną techniką, ta implikuje walory formalne, którymi rozporządza artysta. Związek materii i techniki tworzy wielokierunkowy obszar, w którym artysta odnajduje własne miejsce – rozpoznaje je, określa, znamionuje i nadaje mu znaczenie. Technika wzmacnia oddziaływanie immanentnych cech szkła jako tworzywa.
EN
Material requires specific with him on how to proceed in order to achieve the goal in an artistic creative activity is the work. The creative process is determined by the applied technique, this implies the formal qualities, which disposes of the artist. The relationship of matter and technique creates a multi-directional area, in which the artist finds their own place-recognizes them, determines that and gives it meaning. Technology enhances the impact of the inherent characteristics of glass as a material.
11
PL
Wykorzystując naturalne umiejętności interpretacji i reinterpretacji mamy możliwość nadawania ”drugiego życia”, zarówno przedmiotom, obiektom jak i zjawiskom. Tworząc je nie zawsze musimy projektować nowe, dotąd nieznane nikomu formy. Definicje, nazwy, funkcje mogą stanowić jedynie punkt wyjściowy, do dalszego procesu tworzenia. Tego rodzaju postepowanie uczy i rozwija – pokorę i wyobraźnię. Artykuł jest próbą odpowiedzi na szereg pytań, związanych z powyższym tokiem myślenia: Czy raz nadana definicja, jest jedyną właściwą ? Czy warto próbować ”patrzeć inaczej” ? Jakie konsekwencje może przynieść tworzenie ”drugiego życia” ? Jaką rolę pełni piękno i jak o nie dbać ? W końcu – gdzie w tym procesie łączy się sztuka z techniką i czy technika może być już, sama w sobie, postrzegana jako sztuka ? Nasze przemyślenia zilustrowane zostały kilkoma przykładami z różnych dziedzin działalności artystycznej. Przegląd prac umożliwi wysnucie odpowiedzi jednak nie jednoznacznych, a pozwalających na indywidualne przemyślenia i wnioski, wobec relacji między sztuką i techniką.
EN
Using the natural skills of interpretation and reinterpretation, we are able to give "the second life" to items, architectural objects and phenomena. When creating it, we do not always have to design new forms that have never been known to anyone. Definitions, names, functions can be only a starting point for the further creation process. This way of thinking teaches and develops – humility and imagination. Our article is an attempt to answer several questions related to the above train of thought: Is the once given definition, the only proper one ? Is it worth trying to ”look at something differently” ? What are the consequences of creating ”the second life” ? What is the role of beauty and how to care for it ? And finally – where art and technology are connecting in this process. Can the technique be perceived as an art itself ? Our thoughts have been illustrated with several examples from various fields of artistic activity. The review of the works will allow to find answers not unequivocal, but the ones giving an opportunity for individual thoughts and conclusions about the relationship between art and technology.
12
Content available Technika zamrażania gruntów i skał luźnych
PL
Nawodnione grunty i skały luźne, szczelinowate, z przewarstwieniami wodonośnymi, zwłaszcza o znacznych dopływach wód, stanowią bardzo poważne utrudnienie wykonawstwa robót budowlanych zarówno w obiektach inżynierii lądowej, jak i w górnictwie. Niekiedy jedynym sposobem stabilizacji takiego ośrodka jest zamrożenie górotworu. Wytworzony płaszcz zamrożonej skały wówczas stanowi tymczasową obudowę wyrobiska i blokadę dla napływającej wody, umożliwiając wykonanie przewidzianych prac budowlanych.
EN
Irrigated soils and loose rocks, slit-like rocks, with aquifer interbeds, especially subject to significant water inflows, constitute a very serious difficulty in performing construction works both in land engineering facilities and in mining. At times the only method to stabilize such spot is to freeze the rock mass. A created layer of a frozen rock then constitutes a temporary lining of the excavation and block for the water which is flowing in, making it possible to perform the expected construction works.
EN
The research touches upon marsh landscapes in the context of temperature monitoring and in connection with exogenous processes during engineering intervention. The monitoring of temperature regimes was conducted in the mid-taiga subzone of marsh landscapes for revealing the dynamics of exogenous processes. The authors used the method of recording systems for the field measurement of the temperature of the peat and underlying soils. The measurements were conducted on a territory that belongs to the middle taiga landscapes of Western Siberia. The authors of the research analyze the data obtained from thermowells 5, 5a and 6. During the observation period of 2015-2016, the average annual temperature was 8.3ºС for thermowell 5a (technogenic area), which is 3.8ºС and 4.2ºС higher than the average annual values of thermowell 5 and thermowell 6 respectively. The latter belongs to natural marsh landscapes. Observations conducted in 2016-2017 confirmed this fact with a difference of 4.8ºС and 3.7ºС for thermowells 5 and 6 respectively. As compared to natural marsh landscapes not affected by manmade impact, a higher temperature was observed on soils, which affects the manifestation of exogenous processes.
14
Content available remote Prześwietlić sztukę czyli o fotografii rentgenowskiej
PL
Promieniowanie rentgenowskie zazwyczaj jest kojarzone z wizytą w szpitalu i prześwietleniem złamanej kończyny. Jednak oprócz szerokiego zastosowania w medycynie, metoda wykorzystująca promieniowanie X ma wiele innych zastosowań w przemyśle, technice oraz sztuce. Przemysł farmaceutyczny oraz spożywczy wykorzystuje je do wykrywania zanieczyszczeń, ciał obcych w produktach pakowanych, wykrywania brakujących elementów np. pastylki, a nawet do utrwalania żywności. Metodą dyfrakcji rentgenowskiej określa się strukturę budowy materii, a w tzw. fluorescencji rentgenowskiej określa się skład chemiczny materiałów. Natomiast w sztuce prześwietla się różnego rodzaju obrazy, mumie, rzeźby, pomniki itp. Analizując skład chemiczny dzieł lub wykrywanie przemalowań obrazów można dowiedzieć się o historii i pochodzeniu danego przedmiotu. Jednak promieniowanie rentgenowskie może być „sztuką samą w sobie” co wykorzystują artyści zajmujący się fotografią rentgenowską. Już w 1913 roku francuski uczony P. Goby opublikował pierwsze zdjęcia rentgenowskie liści, ale dopiero w latach 30 ubiegłego wieku lekarz radiolog z Kalifornii Dain L. Tasker rozpropagował te zastosowania jako nowy kierunek w sztuce. W tego typu fotografii obiektem jest przeważnie materiał o delikatnej strukturze, niewielkich grubościach, niskiej liczbie atomowej i małej gęstości. Konieczne jest zastosowanie promieniowania o niskiej energii, standardowe aparaty rentgenowskie stosowane w medycynie czy przemyśle nie nadają się do tego celu. Oprócz fotografii roślin czy drobnych zwierząt można spotkać obrazy zabawek dziecięcych, biżuterii, a nawet dużych obiektów tj. samolotu pasażerskiego czy autobusu. Artyści chcąc wyróżnić się spośród innych łączą swoje fotografie z szydełkowaniem, a nawet tworzą origami ze zdjęć. Można stwierdzić iż artystyczna fotografia rentgenowska cieszy się dzisiaj dużym zainteresowaniem. Organizowane są często okresowe wystawy autorskie w różnych muzeach, instytucjach, halach, lokalach publicznych czy podczas trwania różnych konferencji. Dzięki powszechnemu wykorzystaniu odkrycia promieni X, możemy czuć się dzisiaj zdrowsi, bezpieczniejsi w użytkowaniu urządzeń technicznych oraz spożywaniu produktów żywnościowych. Wykorzystanie promieni w tworzeniu sztuki ukazuje coś nowego, zachwycając oczy i urzekając swoją subtelnością.
EN
The railway operation practice has proved that the condition of technical equipment considerably infl uences the processes of traffic organization and making-up/breaking-up trains. Operational failures lead to a lower estimated capacity of sorting facilities and, consequently, to a lower carrying capacity of stations and sections. Besides, they infl ict losses on both Ukrzaliznytsia and wagon/freight owners, thus affecting train and wagon fl ows. The objective of the study is to analyze the infl uence of failures in sorting facilities on their estimated capacity and to search for ways to minimize their negative impact. Methodology of the study is computational simulation and graphical interpretation of a 24-hour estimated capacity of the sorting hump and the lead track, the most signifi cant parameters of which are weight average values, and a variable parameter is the failure rate for technical equipment.
PL
W niniejszym artykule podjęto refleksję na temat rozwoju techniki oraz jego wpływu na społeczeństwo. Na podstawie przeglądu literatury oraz własnych spostrzeżeń zestawiono pozytywne oraz negatywne skutki postępu techniki. Zwrócono szczególną uwagę na kwestię technicznych barier oraz zagrożeń, w szczególności wobec osób starszych. Z uwagi na dużą liczbę uchybień podjęto próbę stworzenia modelu zrównoważonego postępu techniki oraz świadomości społeczeństwa. Ponadto zaproponowano rozwiązania problemów związanych z wprowadzaniem szeroko rozumianych nowinek technicznych. Artykuł oparty głównie na przeglądzie literatury jest refleksją nad postępującymi problemami, a także punktem wyjściowym do dalszych badań naukowych.
EN
This article is about reflection on the development of technology and its impact on society. Based on a review of literature and their own observations, the positive and negative effects of technological progress have been summarized. Special attention has been paid to the issue of technical barriers and threats, especially to the older people. Due to the large number of weaknesses, attempts to develop a model of sustainable technological progress and public awarenesshave been made. In addition, solutions to problems related to the introduction of broadly understood technical innovations were proposed.The article based primarily on the review of literature is a reflection on progressive problems as well as a starting point for further research.
17
Content available remote Badania ultradźwiękowe osi pełnych
PL
Ważnym zagadnieniem w eksploatacji osi kolejowych są badania ultradźwiękowe. Celem wykonywanych badań jest wykrycie poprzecznych pęknięć zmęczeniowych. Tworzą się one najczęściej w pobliżu zmian średnic osi (czyli w obszarach koncentracji naprężeń). Tradycyjna technika ultradźwiękowa umożliwia wykonywanie badania głowicami kątowymi na fale podłużne z powierzchni czołowej czopa. Badanie osi pełnych jest zadaniem czasochłonnym. Rozwiązaniem przy tego typu badaniach jest badanie półautomatyczne. Jest to badanie tańsze od badania w pełni automatycznego, a jednocześnie dużo szybsze od badania wykonywanego w sposób ręczny. Badania ultradźwiękowe dynamicznie się rozwijają, czego dowodem są nowoczesne techniki ultradźwiękowe jak np. technika Phased Array. Użycie jednej głowicy daje możliwość skanowania pod wieloma kątami wiązki ultradźwiękowej i brak konieczności stosowania kilku głowic.
EN
A very important issue from exploration point of view of railway axles is ultrasound research. The aim of the performed examination is to discover the transverse fatigue cracks. They are most often formed near the axis diameter changes (in areas of stress concentration). The traditional ultrasound technique allows to perform testing by using the angle heads for longitudinal waves from the front surface of the spigot. Examination of full axes is a time-consuming task. The solution for this type of research is semi-automatic examination. It is much more cheaper than fully automatic one and it is faster than the examination performed manually. The ultrasound research is developing dynamically, there are a lot of modern techniques like for example Phased Array technique. Using one head provides the ability to scan at multiple angles of the ultrasonic beam and there is no need to use multiple heads.
EN
Technological innovations are the driving force of the technological progress. They must be multiplied and accelerated so that people could live, the humanity be preserved, to survive in a world full of threats, to develop people, to improve the standards of living and to satisfy ever growing needs. For this reason, we assess them favorably. On the other hand, however, there are certain disadvantages because they generate different and serious threats to people and the natural and social environments. This includes nuclear, chemical, biological, psychological and information weapons, as well as robotics, use of pesticides, genetic engineering, and interference of techniques in the consciousness and the sub-consciousness of men. Certain threats manifest immediately and others – after a long time, like ticking time bombs. Therefore, the evaluation of innovation is very troublesome. It is also problematic and ambivalent because of the huge diversity of people who make the assessment.
PL
Innowacje technologiczne są siłą napędową postępu techniki. Koniecznie trzeba je mnożyć i przyspieszać, żeby żyć w ogóle, zachować ludzkość, przeżyć w świecie pełnym zagrożeń, rozwijać się, mieć się coraz lepiej i zaspokajać wciąż rosnące potrzeby. Z tego względu oceniamy je dobrze. Ale z drugiej strony, oceniamy je źle, ponieważ stwarzają różne poważne zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego oraz społecznego. Chodzi tu o broń jądrową, chemiczną, biologiczną, informatyczną i psychologiczną, jak i o robotyzację, chemizację, inżynierię genetyczną oraz ingerencję techniki w świadomość i podświadomość. Jedne zagrożenia dają znać o sobie natychmiast, a inne po dłuższym czasie, jak tykające bomby zegarowe. Dlatego ocena innowacji jest wielce kłopotliwa. Jest też problematyczna i ambiwalentna ze względu na zróżnicowanie ludzi, którzy jej dokonują.
19
Content available remote Błędy dotyczące kotwienia w budownictwie
PL
W artykule zwrócono uwagę na typowe błędy w projektowaniu oraz wykonawstwie systemów kotwienia w budownictwie. Omówiono normowe zalecenia dotyczące obliczeń nietypowych elementów. Przedstawiono kilka przykładów błędnego wykonania kotwienia z rzeczywistej realizacji. Skomentowano rodzaj błędów i ich przyczynę.
EN
This paper focuses on common errors in design and construction of anchors in civil engineering. Recommendations given in standards are discussed for the calculation of nonstandard elements. Examples of wrong execution of anchoring from real erection are shown. The comments are made on the types of errors and their causes.
20
Content available Evolution of quality in technique
EN
Quality is the term commonly used in modern engineering, which evolved historically from the beginning of time. In each stage in the evolution meant compatibility with the quality requirements. Requirements were conditioned by the level of technology of the period. Today, quality is inherent to the technique by which seek all participants of the market economy. The article presents the historical process of formation of quality problems in the technology.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.