Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geographical information system (GIS)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Dane pozyskane w sposób zdalny (zobrazowania satelitarne, lotnicze, skaning laserowy) są źródłem dużej ilości informacji o otaczającym nas środowisku. Pozwalają na dokonywanie analiz, zarówno o charakterze jakościowym, jak i ilościowym. Umożliwiają również różnicowanie zjawisk w przestrzeni oraz czasie. Techniki teledetekcyjne już od kilkudziesięciu lat wykorzystywane są w badaniach środowiska. Jednym z przykładów wykorzystania informacji pozyskiwanej zdalnie jest teledetekcja obszarów leśnych. Obszarem badań autorów jest Puszcza Notecka, która rozciąga się w kierunku równoleżnikowym przez mezoregion Kotliny Gorzowskiej. Puszcza ta jest jednym z największych obszarów leśnych w Polsce i charakteryzuje się dużym udziałem gatunkowym drzewostanu sosnowego. Celem przeprowadzonych badań było określenie zróżnicowania charakterystyk spektralnych różnowiekowych drzewostanów sosnowych Puszczy Noteckiej oraz wpływu wieku tych drzewostanów na wielkość odbicia promieniowania elektromagnetycznego w różnych zakresach spektralnych i w różnych terminach sezonu wegetacyjnego. Kolejnym celem było określenie relacji pomiędzy wiekiem drzewostanów sosnowych a wartościami wybranych wskaźników wegetacji w tychże terminach. W obrębie zwartego kompleksu leśnego, jakim jest Puszcza Notecka, wyodrębniono 100 powierzchni badawczych. Kryterium wykorzystanym przy wyborze była jednorodność gatunkowa oraz wiekowa tych powierzchni. Każdy z wybranych obszarów porośnięty jest drzewostanem sosnowym o określonym wieku. Materiałem wykorzystanym do analiz są zobrazowania satelitarne wykonane przez sensor TM (ang. ThematicMapper) znajdujący się na satelicie Landsat 5, które charakteryzują się rozdzielczością przestrzenną na poziomie 30m. Zobrazowania pozyskane zostały z różnych momentów sezonu wegetacyjnego. Do analizy określono wartości odbicia promieniowania w sześciu zakresach spektralnych oraz wygenerowano charakterystyki spektralne dla każdej powierzchni testowej. Charakterystyki spektralne pozwoliły na określenie różnic pomiędzy drzewostanami o różnym wieku. Wartości odbić w poszczególnych zakresach promieniowania umożliwiły obliczenie trzech wskaźników wegetacji, które posłużyły dalszej analizie. W oparciu o metody statystyczne określono relacje pomiędzy wiekiem drzewostanów a wartościami poszczególnych wskaźników wegetacji oraz różnice pomiędzy terminami sezonu wegetacyjnego, w których wykonano zobrazowania satelitarne.
EN
Data obtained by remote sensing (satellite and airborne imaging, laser scanning) provide a lot of information about environment surrounding us that allows to conduct both quantitative and qualitative analyses. This information makes it also possible to differentiate phenomena in time and space. Remote sensing techniques have been already used for dozens of years in environmental research. A good example of the use of information obtained by remote sensing is remote sensing of forested areas. The area selected by the authors for research was Notecka forest, latitudinally spread in the mesoregion of Kotlina Gorzowska. The forest is one of the largest forest areas in Poland featured with high share of pine stands. The aim of the research was to determine the differences in spectral characteristics of pine stands at different age in Notecka forest and the impact of the age of these stands on the magnitude of reflection of electromagnetic radiation in different spectral ranges and at different terms of vegetation season. Another aim was to determine relationship between the age of pine stands and the value of selected vegetation indices in these terms of the vegetation season. Within such a dense forest complex as Notecka forest 100 test areas were selected. The selection criterion was uniform species and age of trees in these areas. Every test area selected was covered with pine stands at defined age. The materials used for analyses were satellite images made by ThematicMapper sensor located on Landsat 5 satellite. The images had spatial resolution on the level of 30m. The images were obtained from different terms of the vegetation season. For analysis, value of radiation reflection was determined for six spectral ranges and spectral characteristics were generated for each test area. Spectral characteristics allowed to determine differences between stands at different age. The value of reflections in individual ranges made it possible to calculate three vegetation indices which served for further analysis. Based on statistical methods, relationship between the age of stands and value of individual vegetation indices were determined as well as differences between the terms of the vegetation season when the satellite images were made.
2
Content available Agenci w modelowaniu agentowym (ABM)
PL
Modelowanie agentowe (ang. agent-based modelling – ABM) stanowi dynamicznie rozwijającą się metodę modelowania, o szerokim spektrum zastosowań w różnych dziedzinach nauki i życia codziennego. Obecnie postępująca integracja ABM z systemami informacji geograficznej dostarcza zaawansowanych i kompleksowych narzędzi do geomodelowania. Modele agentowe są cyfrową reprezentacją systemów takich jak ekosystemy, społeczności i gospodarki, złożonych z elementów i obiektów rozmieszczonych we wspólnym otoczeniu (środowisku działania). Unikalność modelowania agentowego polega na umożliwieniu zdefiniowania zasad decyzyjnych jednostek - agentów, określeniu uwarunkowań, w jakich funkcjonują oraz zrealizowaniu tych zasad w dowolnej ilości iteracji w celu przeanalizowania rezultatów działania systemu. Agenci w modelu mogą być wysoce zróżnicowani. Mogą mieć charakter ożywiony (np. rolnicy, mieszkańcy, właściciele ziemscy) oraz nieożywiony (np. firmy, samochody). Mogą także być pogrupowani w większe jednostki (np. społeczności, narodowości, budynki, gospodarstwa domowe, miasta, sieci drogowe) oraz mogą być mobilni (np. pieszo, samochodem, firmy zmieniające siedzibę, mieszkańcy, którzy się przeprowadzają). Ze względu na wewnętrzną strukturę, agentów dzielimy na słabych i silnych. Słabi agenci mają uproszczoną strukturę wewnętrzną i proste zasady decyzyjne, podczas gdy zasady decyzyjne agentów silnych czerpią z wiedzy sztucznej inteligencji, a oni sami potrafią się uczyć, rozwiązywać problemy i planować. Agenci wyposażeni są w atrybuty, które pozwalają opisać ich aktualny stan. Posiadają też sprecyzowane zasady decyzyjne, które pozwalają im podejmować decyzje czasie i przestrzeni oraz czynności, które podejmowane są przez agentów po podjętej decyzji. Mnogość zastosowań modeli agentowych sprawia, że agenci posiadają skrajnie różne charakterystyki, a to powoduje, że trudno jest przypisać im jedne uniwersalne i wspólne cechy. Niemniej agenci najczęściej posiadają kilka cech, które nie zmieniają się w zależności od zastosowania modelu, mianowicie: autonomię, różnorodność, aktywność, cel, interaktywność, ograniczoną racjonalność, mobilność, i możliwość uczenia się. W modelach matematycznych najczęściej wszystkie elementy i obiekty danego typu są identyczne. Założeniem modelowania agentowego jest możliwość różnicowania agentów oraz możliwość zastosowania losowości w ich zachowaniach nawet, jeśli mają podobną budowę. Agenci mogą mieć identyczne atrybuty, ale skrajnie różne zasady decyzyjne, co pozwala wprowadzić do modelu bardzo istotny w naukach przyrodniczych element losowości.
EN
Agent-based modeling (ABM) is a dynamically developing method of modeling broadly used in various areas of science and in everyday life. Integration of ABM with geographic information systems provides advanced and comprehensive instruments for geomodeling. Agent-based models are digital representation of such systems as eco-systems, societies and economies composed of elements and objects located in common environment (action environment). Unique nature of agent-based modeling consists in the possibility to define the rules of decision-making of individual agents, to determine conditions of their functioning and to implement these rules in any number of iterations in order to analyze the results of the system operation. Agents in the model may be highly diversified. They may be alive (e.g. farmers, inhabitants, landlords) or inanimate (e.g. companies, cars). They may be also grouped in bigger units (e.g. buildings, households, cities, road networks) and they may be mobile (e.g. companies changing their seat, inhabitants moving to other places). Because of the internal structure, we divide agents into strong and weak. Weak agents have simplified internal structure and simple decision-making rules, while decision-making rules of strong agents draw from the knowledge of artificial intelligence and these agents can learn, solve problems and make plans. Agents have attributes allowing them to describe their present state. They also have defined decision-making rules allowing them to take decisions about time and place and actions taken by the agents after the decision is made. Multiple application of agent-based models entails extremely varied characteristic features of agents and this, in turn makes difficult assigning to them universal and common features. Nevertheless, agents usually have a few features which do not change depending on the model applied, namely: autonomy, variety, activeness, goal, interactivity, limited rationality, mobility and ability to learn. In mathematical models most often all elements and objects of a given type are identical. Possibility to differentiate agents and to randomize their behaviours is assumed in agent-based modeling even when they have similar structure. Agents may have identical attributes but extremely different decision-making rules, which allows to introduce to the model the element of randomness so important in natural sciences.
EN
Land and mortgage registers, the cadastre of real estate, the records of the utility networks and spatial development plans are basic information sources used for valuation of real estates. It is useful to collect them in the form of a suitable database. Such database should contain information describing each real estate. However, the construction of an independent database supporting the process of real estate valuation is long-lasting and expensive. GIS technology can help to solve this problem. One can suppose that data from GIS databases would be able, at least partially, to fill databases supporting valuation. In this paper the results of an analysis of the necessary content of such databases are presented. The problems with databases being able to constitute the potential source of such data were also noticed. They are distracted, they are managed by many different institutions and the access to them can be troublesome. This is why the review of existing and planned GIS databases was also performed. The analysis of their availability and the detailed subject range was conducted. It proved that they do not contain the complete set of the required information to make the valuation. Particularly the spatial attributes of real estate and relationships with other objects in the direct and further neighbourhood (utility networks, major roads, industrial plants) are essential. Most often such data are not recorded directly in the database. One of the classical applications of GIS are spatial analyses allowing the determination of spatial attributes of objects and relationships between them. Data processing tools (analytic functions) can be used to calculate some real estate attributes, required in the process of the valuation. The comparison of required and available data and the knowledge of the GIS software functionality allowed to present the proposal of the data range, which may be transferred directly or generated by analytical tools of the GIS software. The results of earlier research, which showed many possibilities of "non-standard uses of analytic functions of the GIS software, partially confirm such statement. In particular, the buffering function, belonging to the canon of spatial analyses, which can determine the real estate distance to other objects, and functions from the domain of geographical networks analyses, making possible calculation of shortest paths, deserve the attention.
EN
The Hydrogeological Map of Poland (HMP) in 1:50,000 scale is an Intergraph technology based project. The HMPdatabase and its interfaces updating process was initiated in the year 2002. To make the project work a software environment was built to enable the execution of all tasks in the HMP’s sheet setup: import of vector and raster data, data verification (graphics and attributes), translation of GIS data into cartographic format, map printout and data storage. With the completion of the data collection process, the data management phase is to be initiated: data updating, addition of new information layers and distribution activity. These tasks will be run on the catchment and administration units basis. The paper is aimed to present these software solutions.
EN
A GIS (Geographical Information System) based study on deposition in the North Sea-Baltic Sea transition area has been carried out. The study is based on (i) a digital bathymetry model, (ii) 93 available 210Pb / 137Cs sedimentation rate estimations, (iii) grain-size distributions, organic matter, C, N and P content of 64 top 1 cm sediment samples from the study area, and (iv) GIS-based modelling of resuspension potentials based on wind statistics. With the use of regression statistics on depth, resuspension potential and sediment characteristics, results are extrapolated area-wide from the 64 sampling positions. The area is divided into sediment types and classified as accumulation or erosion/transport bottoms. Model results show good agreement with existing maps of sediment distributions, indicating that the sediment distribution is governed to a large extent by wind-induced waves. Correlations of sediment types, their deposition rates and their N and P contents were used to estimate spatial deposition rates. In all, the yearly deposition in the study area amounts to 2.8 million tons of organic matter, 0.14 million tons of total nitrogen, and 0.035 million tons of total phosphorus. Correlations of sediment types and dry bulk densities were used to infer spatial inventories of organic matter and total nitrogen and phosphorus in the top 1 cm of the sediments. A total of 100 million tons of organic matter, 4 million tons of total nitrogen, and 0.019 million tons of total phosphorus are contained in the top 1 cm of the sediments in the study area. In general, the deep parts of the study area with low resuspension potentials act as sinks for the fine-grained sediments and their associated particulate nutrients.
EN
The methodology applied in the research in Serra da Estrela (Portugal) is to integrate glacial and periglacial geomorphological data in a Geographical Information System and a Database Management System. The main objective of the procedure is to make use of low cost software for geospatial data integration, statistical analysis and production of geomorphological maps. The digital storage format provides the means for fast access and easy transportation of the data during field campaigns. It is also a very useful way to store the geomorphological data, so it can be used in the future by other researchers working in the area.
7
Content available remote Zastosowanie systemu telemetrii i CIS w KPEC Bydgoszcz
PL
Artykuł omawia zaawansowanie i perspektywy zastosowania technologii informatycznych do zarządzania infrastrukturą techniczną KPEC Bydgoszcz. Wyróżniono trzy podstawowe systemy komputerowe tj. System Informacji Terenowej, Bazę Systemu Ciepłowniczego i Telemetrię oraz omówiono problemy ich integracji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.