Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rekuperator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Overspray sediments deposited on the recuperator fins gradually reduce the cross-section of the recuperator channels. The result of this process is the increase in airflow resistance and thermal resistance during heat transfer. Both phenomena have a negative impact on the reliability of the device. This paper presents the concept of recuperator reliability measures. For this purpose, the essential requirement of reliability (indestructibility) was formulated and damage was defined by identifying it with the loss of air flow reserve and reserve of heat transfer efficiency. On this basis ability features of the heat recovery unit were assessed. Limits of features and critical time of recuperator loss of ability were also assessed.
PL
Odkładające się na lamelach rekuperatora osady lakiernicze powodują stopniowe zmniejszanie przekroju poprzecznego kanałów rekuperatora. Skutkiem tego procesu są wzrosty oporów przepływu powietrza oraz oporu termicznego przy wymianie ciepła. Oba zjawiska wpływają negatywnie na niezawodność urządzenia. W artykule przedstawiono koncepcję miary niezawodności rekuperatora. W tym celu sformułowano podstawowe wymaganie niezawodnościowe (nieuszkadzalność) oraz zdefiniowano uszkodzenia utożsamiając je z utratą zapasu strumienia powietrza oraz zapasu efektywności wymiany ciepła. Na tym tle określono cechy zdatności urządzenia, granice ich obszarów oraz krytyczny czas utraty zdatności rekuperatora.
EN
The article presents the structure of a system designed to test heat pumps with heating power of up to 12 kW and recuperators with air streams of up to 700 m3 /h. The system’s design is based on appropriate thermal calculations and provides for testing a variety of heating equipment including heat pumps and recuperators in line with applicable standards, mainly for single-family dwellings. Parameters and the assumed method of controlling the system’s operation allow for regulatory testing and research and development to test the design and functional properties of the equipment.
PL
W artykule przedstawiono strukturę systemu badawczego przeznaczonego do badania pomp ciepła o mocy grzewczej do 12 kW i rekuperatorów o strumieniu powietrza do 700 m3 /h. Struktura systemu została opracowana na podstawie odpowiednich obliczeń cieplnych i zapewnia możliwość testowania, zgodnie z obowiązującymi normami, różnych wariantów urządzeń grzewczych z pompami ciepła i rekuperatorów przeznaczonych głównie dla budownictwa jednorodzinnego. Parametry i zakładany sposób sterowania pracą układu umożliwiają realizację badań normatywnych oraz prac badawczo-rozwojowych w zakresie testowania konstrukcji i właściwości funkcjonalnych urządzeń.
3
Content available remote Research of single room decentralized heat recovery unit
EN
Mechanical ventilation systems with heat recovery units are one of the key elements of low energy residential buildings and it has gained increasing interest during the last years. This research presents experimental investigation of the work of the compact recuperator, as a part of the decentralized, single pipe ventilation system, in real conditions. An experimental study was carried out to obtain data for tested unit efficiency calculation, for supply and exhaust mode. The scope of measurement encompassed the air temperature and airflow rate. Tested recuperator fulfilled its role of ventilation with heat recovery, however, some deficiencies were indicated. As a result of measurements it has been noticed that it is possible to improve the device in the future. This possibility of improvement of this device was suggested in the conclusions.
PL
W artykule dokonano charakterystyki dwóch układów wentylacji z zastosowaniem krzyżowych wymienników ciepła. Omówiono budowę central wentylacyjnych wyposażonych w pojedynczy i podwójny wymiennik krzyżowy. Szczegółowo przedstawiono budowę i zasadę działania sekcji odzyskiwania ciepła. Przeanalizowano indywidualną i wspólną pracę rekuperatorów. W tym celu wykorzystano oryginalny model matematyczny wymiany ciepła i masy. Następnie opracowano program komputerowy do przeprowadzania symulacji pracy urządzeń z wykorzystaniem języka programowania Pascal. Przedstawiono wyniki symulacji systemów z jednostopniowym oraz dwustopniowym odzyskiwaniem ciepła. Obliczenia numeryczne przeprowadzono w warunkach ujemnych wartości temperatury powietrza zewnętrznego. Wyznaczono strefy aktywnej wymiany ciepła i masy wewnątrz rekuperatorów. Ujawniono powstawanie trzech stref aktywnej wymiany ciepła i masy w kanałach powietrza wywiewanego krzyżowych wymienników ciepła. Przedstawiono graficznie przykłady bezpiecznej i niebezpiecznej pracy rekuperatorów. Otrzymane wyniki potwierdzają możliwość zwiększenia odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego. Oprócz tego wykazano, że dwustopniowy układ odzysku ciepła jest bardziej narażony na powstawanie szronu. Dalsze wyniki optymalizacyjne posłużą do prac zmierzających do przeprowadzenia oceny możliwości racjonalnego wykorzystania wymienników krzyżowych, w zależności od konkretnych warunków klimatycznych.
EN
In this paper two ventilation systems using cross-flow plate heat exchangers were described. The construction of air handling units with single and double cross-flow plate heat exchanger has been discussed. The build and principle of operation of heat recovery section were described in detailed manner. Individual and group operation of recuperators have been analyzed. The original mathematical model of heat and mass transfer was used for this purpose. Then, the computer program for simulation of the device operation was written in the Pascal programming language. The results of single and two-stage heat recovery systems were presented. Numerical calculations were carried out under subzero outdoor airflow temperature conditions. The heat and mass transfer areas inside the recuperators were determined. Three heat and mass transfer zones in the return air channels of cross-flow plate heat exchangers were revealed. The examples of safe and unsafe operation were presented graphically. The received results confirm the possibility of increasing heat recovery from return airflow. Moreover, it has been shown that a two-stage heat recovery system is more susceptible to frost formation. The further optimization results will be used for evaluation the possibility of rational use of cross-flow plate heat exchanger, depending on the specific climate conditions.
EN
The purpose of the work was initial modification of the construction of a commercially produced heat exchanger – recuperator with CFD (computational fluid dynamics) methods, based on designs and process parameters which were provided. Uniformity of gas distribution in the space between the tubes of the apparatus as well as the pressure drop in it were taken as modification criteria. Uniformity of the gas velocity field between the tubes of the heat exchanger should cause equalization of the local individual heat transfer coefficient values and temperature value. Changes of the apparatus construction which do not worsen work conditions of the equipment, but cause savings of constructional materials (elimination or shortening some parts of the apparatus) were taken into consideration.
PL
W artykule przedstawiono wstępną analizę efektywności opracowanej technologii odzysku ciepła w kabinach lakierniczych stosowanych do prac renowacyjnych. Przedstawiono w skrócie konstrukcję rozwiązania, przyjęto modułową budowę rekuperatora z możliwością zwiększania efektywności odzysku ciepła poprzez dodatkowe moduły wymiennika. Przeprowadzono analizę wpływy kolejnych modułów na poprawę sprawności odzysku ciepła. Zawarto również wpływ różnicy temperatur na wartość współczynnika zmiany temperatury dla omawianego rekuperatora. Przedstawione wyniki mogą stanowić podstawę do dalszej analizy opłacalności wdrożenia rozwiązania w aspekcie stosunku nakładów do zysków z oszczędności energii do ogrzewania powietrza.
EN
The paper presents the preliminary analysis of the efficiency of developed heat recovery technology in the paint booths used for refinishing works. The construction of heat recovery unit is briefly presented. For a case study a modular construction of recuperator was adopted. There is a possibility of increasing the efficiency of heat recovery through the additional heat exchanger modules. An analysis of the influence of further modules on the efficiency of heat recovery was carried out. The impact of the difference in temperature on the value of the temperature change coefficient for this recuperator was also included. The presented results may provide the basis for further analysis of the costeffectiveness of the implementation of the solution in terms of the ratio of expenditures to the profits from energy savings for heating the air.
PL
Proces cieplny rekuperatorów w wielu krajowych odlewniach pozbawionych jest jakiejkolwiek kontroli. Dopóki wymiana ciepła pomiędzy spalinami a podgrzewanym powietrzem jest prawidłowa, rekuperatory pracują wiele lat z zadawalającą sprawnością energetyczną.. Powstanie, w trakcie eksploatacji, drobnych z początku nieszczelności, w krótkim czasie powoduje zniszczenie (spalenie) urządzenia. W opracowaniu opisano proces powstania mieszanki palnej w przestrzeni podgrzewanego powietrza i sposób zapobiegania awariom. Zamieszczono też zdjęcia uszkodzonych i nowych rekuperatorów.
EN
A thermal process of recuperates, in several domestic foundry plants, is deprived of any control. As long as the heat exchange between combustion gases and a heated air is the proper one, recuperates operate for several years with a satisfactory thermal efficiency. When small - at the beginning - leakages are formed during operations, a device is damaged (burned) in a short time. The process of forming a combustible mixture within the heated air space and the way of preventing failures, are described in the hereby paper. Photographs of damaged and new recuperates are also given.
PL
W związku z rosnącymi kosztami energii, konieczne jest poszukiwanie sposobów wykorzystania energii zawartej w powietrzu usuwanym z pomieszczeń wentylowanych do częściowej zmiany parametrów powietrza zewnętrznego. W tym celu wykorzystuje się wymienniki do odzysku ciepła. Urządzenia te pozwalają na przekazanie energii cieplnej ze strumienia wywiewanego do strumienia powietrza zewnętrznego przed procesem obróbki w urządzeniu wentylacyjnym, co pozwala znacząco zaoszczędzić koszty eksploatacyjne systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wstępnych procesu rekuperacji energii kinetycznej drgań fotela operatora pojazdu mechanicznego. Rekuperator energii drgań, montowany docelowo pod fotelem operatora pojazdu mechanicznego, zbudowany jest z układu listew i kół zębatych, sprzęgieł jednokierunkowych i prądnicy. Pozwala on zamienić energię kinetyczną drgań fotela na prąd elektryczny generowany przez prądnicę i magazynowany ostatecznie w akumulatorze pojazdu. Dla sprawdzenia poprawności zastosowanego rozwiązania zbudowano stanowisko do badań procesu rekuperacji energii drgań. Badania miały na celu weryfikację przyjętych parametrów konstrukcyjnych rekuperatora oraz wyznaczenie zakresu jego parametrów roboczych.
EN
The article presents the results of initial research concerning the process of kinetic energy recuperation from a driver’s seat vibration. Recuperator of vibrating energy, which is installed under the driver’s seat in a motor vehicle, consists of toothed bars coupled by gear wheels and driving shafts of one-way clutches. It allows to change the kinetic energy of the vibrating seat into the electric one, generated and stored in the accumulator of the vehicle. In order to research the efficiency of the present solution, a stand, for testing the process of vibration energy recuperation, was built. The aim of the research was to verify the assumed construction parameters of the recuperator and to determine its working parameters scope.
PL
Głównym powodem bardzo wolnego upowszechniania pojazdów napędem elektrycznym są ograniczone możliwości magazynowania energii. Dostępne na rynku baterie mają stosunkowo małą pojemność, są ciężkie i wymagają długiego czasu ładowania. Zakumulowana energia elektryczna jest również wykorzystywana we wszystkich innych układach samochodu, w tym stanowiących o komforcie użytkowania. Konsumowana przez nie energia jest znaczna i powoduje ograniczenie zasięgu pojazdu. Dotyczy to szczególnie układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W niniejszej pracy omówiono możliwości i zalety rekuperacji powietrza. Przeprowadzenie takiego procesu wymaga wysokosprawnych rekuperatorów o kompaktowych wymiarach. Najbardziej wydajne są takie, w których zastosowano układy ożebrowanych rurek ciepła. Podano metodykę obliczeń projektowych. Na przykładzie powierzchni gładkiej i z nałożoną pojedynczą warstwą miedzianej siatki podano współczynniki przejmowania ciepła przy różnym przegrzaniu dla czynnika chłodniczego FC-72.
EN
The main reason for a very slow dissemination of electric vehicles are limited possibilities for energy storage. Commercially available batteries have a relatively small capacity, are heavy and require a long charging time. Accumulated electricity is also used in all other vehicle systems, including representing the comfort of use. Energy consumed by them is significant and reduces the range of the vehicle. This is particularly the ventilation and air conditioning systems. In this paper, the possibilities and advantages of air recuperation is discussed. Carrying out such a process requires compact high-heat recovery units. The most effective are those that use integrated finned heat pipes. Detailed methodology of design for such heat exchangers is presented. An example of heat transfer coefficients are given at different overheat of the refrigerant FC-72. The given examples are for the smooth surface and with imposed a single copper mesh layer.
PL
Funkcjonowanie człowieka w domu związane jest z klimatem wewnętrznym – odpowiednią temperaturą, czystością powietrza, oświetleniem, itp. W dobie rosnących kosztów energii zapewnienie tych warunków jest coraz droższe. Dodatkowo ważnym aspektem stało się oddziaływania na środowisko naturalne. W związku z tym powstały koncepcje domów energooszczędnych. Jednym z rozwiązań jest budynek pasywny, czyli budynek wykorzystujący pasywne źródła ciepła (mieszkańcy, urządzenia elektryczne, ciepło słoneczne, ciepło odzyskane z wentylacji), odznaczający się wysoką izolacyjnością cieplną, szczelnością. Budynek taki odznacza się zapotrzebowaniem energetycznym na potrzeby ogrzewania nieprzekraczającym 15 kWh/(m2 rok). Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie technologii budynku pasywnego. W drugiej części artykułu poruszono zagadnienia instalacyjne - omówiono instalacje ogrzewania, wentylacji, wodną. Przedstawiono dostępne źródła ciepła, z uwzględnieniem możliwości stosowania kominka. Tekst zawiera również informacje dotyczące wykorzystania energii elektrycznej.
EN
The proper functioning of a man in a house is associated with the indoor climate. In order for the climate to be suitable it is necessary to ensure appropriate conditions: adequate temperature, cleanness of air, lighting, etc. In the era of rising energy costs ensuring these conditions is getting more expensive. In addition, the impact on the environment has become an important aspect. Consequently, the concepts of energy efficient buildings were developed. One of the solutions is a passive building, which is a building using passive heat sources (occupants, electrical appliances, heat from the sun, heat recovered from the ventilation), with a high thermal insulation and air tightness of building envelope. Such a building is distinguished by energy demand for heating not exceeding 15 kWh/ (m2/year). The paper aims to introduce the passive building technology. The second part is related to installation issues - heating, ventilation and water installations are discussed. Available heat sources are presented, taking into account the possibility of a fireplace use. The text also includes information on the use of the electricity.
EN
Recuperators and regenerators are important devices for heat recovery systems in technological lines of industrial processes and should have high air preheating temperature, low flow resistance and a long service life. The use of heat recovery systems is particularly important in high-temperature industrial processes (especially in metallurgy) where large amounts of thermal energy are lost to the environment. The article presents the process design for a high efficiency recuperator intended to work at high operating parameters: air pressure up to 1.2 MPa and temperature of heating up to 900°C. The results of thermal and gas-dynamic calculations were based on an algorithm developed for determination of the recuperation process parameters. The proposed technical solution of the recuperator and determined recuperation parameters ensure its operation under maximum temperature conditions.
PL
Rekuperatory i regeneratory są ważnymi urządzeniami systemów odzysku ciepła w ciągach technologicznych procesów przemysłowych i powinny charakteryzować się wysoką temperaturą podgrzewania powietrza, niewielkimi oporami przepływu, a także długim czasem eksploatacji. Stosowanie układów do odzysku ciepła ma szczególne znaczenie w wysokotemperaturowych procesach przemysłowych (zwłaszcza w hutnictwie), gdzie tracone są do otoczenia duże ilości energii cieplej. W artykule zaprezentowano projekt procesowy wysokosprawnego rekuperatora przeznaczonego do działania przy wysokich parametrach roboczych: ciśnienia powietrza do 1.2 MPa i temperatury podgrzania do 900°C. Wyniki obliczeń cieplnych i gazodynamicznych uzyskano w oparciu o opracowany algorytm do wyznaczania parametrów procesowych rekuperacji. Zaproponowane rozwiązanie techniczne rekuperatora i wyznaczone parametry rekuperacji umożliwiają jego działanie w maksymalnych warunkach termicznych.
PL
Obecnie na rynku przeważają rozwiązania odzysku ciepła w kabinach lakierniczych oparte na rekuperatorach krzyżowych. Rozwiązanie to jest nieodporne na osadzające się cząstki stałe lakierów i powoduje ciągły spadek sprawności odzysku ciepła. Opracowano technologię odzysku ciepła w kabinach lakierniczych, która zapewnia utrzymanie niezmiennej sprawności odzysku ciepła przez cały okres eksploatacji kabiny lakierniczej. W artykule przedstawiono wstępną analizę korzyści ze stosowania opracowanego rozwiązania.
EN
Currently, the market is dominated by solutions of heat recovery in spray booths based on cross recuperators. These solutions are sensitive to paint coatings. Paint sediments cause a continuous decrease in the efficiency of heat recovery. Innovative heat recovery technology has been developed. The technology ensures the maintenance constant heat recovery efficiency throughout the life of the spray booth. The paper presents a preliminary analysis of the benefits of the developed solution.
PL
W pojazdach mechanicznych, dla poprawienia sprawności przetwarzania energii, stosuje się nowe, sprawniejsze układy napędowe np. doładowane silniki napędowe lub napędy hybrydowe oraz systemy do rekuperacji energii przede wszystkim kinetycznej traconej dotąd bezpowrotnie. Jedną z takich propozycji jest rekuperator energii drgań montowany pod fotelem operatora pojazdu mechanicznego. Pozwala on zamieniać energię kinetyczną drgającego siedziska fotela operatora na energię elektryczną. Zespół ten wspomaga pracę amortyzatora gazowego. Składa się on z dwóch sprzężonych ze sobą listew zębatych napędzających, poprzez koła zębate, wałki napędowe sprzęgieł jednokierunkowych. Sprzęgła te połączone są z głównym kołem zębatym zazębionym z kołem zębatym wałka prądnicy. Jedna z listew napędza wałek prądnicy podczas ruchu siedziska w dół, druga – ruchu w górę. Generowany w prądnicy prąd magazynowany jest ostatecznie w akumulatorze samochodowym. Dla sprawdzenia poprawności zastosowanego rozwiązania zbudowano stanowisko do badań procesu rekuperacji energii drgań. Wyniki badań pozwolą na dobór prawidłowych parametrów konstrukcyjnych i roboczych rekuperatora.
EN
There are new and more efficient drive systems used in motor vehicles, e.g. supercharged driving motors, hybrid power transmission systems and systems for energy recuperation, especially kinetic – which so far has been being lost. One of such a solution is a recuperator of vibration energy, which is installed under a driver’s seat in a motor vehicle. This unit supports the gaseus shock absorber. It consists of toothed bars coupled by gear wheels and driving shafts of one-way clutches. These clutches are connected with a toothed wheel in gear with the generator’s shaft. One bar drives the generator’s shaft while the seat is moving down and the other one when the seat is moving up. The generated current is eventually stored in an accumulator of the vehicle. In order to research the efficiency of the present solution, a stand, for testing the process of vibration energy recuperation, was built. The research results will allow to choose the appropriate construction and working parameters of the recuperator.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów diagnostycznych instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła przeprowadzonych w budynku jednorodzinnym, wybudowanym w technologii tradycyjnej w 2008r. Obiektem badań był dom wyposażony w instalację wentylacyjną na etapie budowy. Centrala wentylacyjna umieszczona jest w wewnętrznym pomieszczeniu gospodarczym, przewody prowadzone są w przestrzeni podstropowej w ogrzewanych pomieszczeniach. Do wstępnego podgrzania powietrza zewnętrznego w okresie zimowym stosowany jest gruntowy wymiennik ciepła. Wykonano badania poprawności rozdziału powietrza wentylacyjnego oraz sprawności odzysku ciepła w rekuperatorze i całej instalacji wentylacyjnej.
EN
This article presents the results of diagnostic tests of ventilation system with heat recovery carried out in the single family house. The object of the research was a house equipped with a ventilation system during construction in 2008. The air handling unit is placed in the internal utility room, ducts are run in the ceiling space in heated rooms. To preheat the outside air during the winter ground heat exchanger is used. Tests of ventilating air distributions and heat recovery efficiency were performed. Test results show the correctness of the method and the possibility of its application in the diagnostics of ventilation systems with heat recovery.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów diagnostycznych instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła w domu jednorodzinnym. Obiektem badań był dom wybudowany w technologii tradycyjnej w 1999 r. W trakcie termomodernizacji dom wyposażono w instalację wentylacyjną z odzyskiem ciepła. Centrala wentylacyjna z rekuperatorem oraz przewody rozprowadzające powietrze zlokalizowane są na nieogrzewanym poddaszu. Wykonano pomiary poprawności rozdziału powietrza wentylacyjnego oraz sprawności odzysku ciepła w rekuperatorze i całej instalacji wentylacyjnej. Analizując dane z różnych okresów pomiarowych, uzyskano powtarzalne wyniki badań, które wskazują na poprawność przyjętej metody i możliwość jej zastosowania w diagnostyce instalacji wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Dokonano oceny instalacji oraz wskazano możliwości poprawy jej efektywności działania.
EN
This article presents the results of diagnostic tests of ventilation system with heat recovery carried out in two houses. The object of the research was a house built in the traditional technology in 1999, equipped with ventilation system with heat recovery during a thermo-modernization in 2011. AHU with heat recovery unit and air distribution ducts are located in unheated attic. Tests of ventilating air distributions and heat recovery efficiency were performed. By analyzing data from different measurement periods, repeatable results were obtained, which show the correctness of the method and the possibility of its application in the diagnostics of ventilation systems with heat recovery.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemu do badania wymienników stosowanych do odzysku ciepła w układach wentylacji i klimatyzacji budynków. Składa się on z dwóch klimatyzowanych komór odtwarzających parametry atmosfery znajdującej się na zewnątrz budynku i wewnątrz oraz odpowiednich układów sterujących i pomiarowych. Służy do wyznaczania sprawności temperaturowej i wilgotnościowej rekuperatorów w różnych warunkach pracy oraz charakterystyk przepływowych i szczelności.
EN
The article presents the concept of the system for testing the recuperators used for recuperation of heat in the ventilation and air-conditioning systems of buildings. It consists of two air-conditioned chambers that recreate the parameters of the atmosphere in and out of the building and of relevant systems for control and measurement. It is used for estimation of the temperature and humidity efficiency of the recuperators in different work conditions and for calculation of the flow and tightness characteristics.
PL
Przedstawiono wykorzystanie turbozespołu gazowego do wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z przemysłowym piecem wysokotemperaturowym. Wyznaczono wielkość produkowanej energii elektrycznej w odniesieniu do ciepła rekuperacji oraz wpływ dodatku gazu ziemnego do komory spalania turbiny gazowej na wzrost produkowanej energii elektrycznej.
EN
A combined system of a gas turbine and high temperature industrial furnace enebling electricity production from waste heat of flue gases is presented. The producing amount of electrical power in relation to the heat of recuperation has been calculated and the influence of the natural gas supplied to the gas turbine on the electrical power increase is shown.
19
Content available remote Możliwa jest dostatecznie duża sekcja rekuperatora przeciwprądowego
PL
Wraz ze wzrostem sprawności temperaturowej rekuperatora wzrasta również roczny czas zagrożenia go szronieniem – zgodnie z argumentacją opisaną w artykule [5]. Pomimo tego jednak uprawniona może być uproszczona sugestia, że zastosowanie rekuperatora przeciwprądowego o sprawności temperaturowej np. 82% zamiast pojedynczego rekuperatora krzyżowego o sprawności temperaturowej np. 62 % pozwoli uzyskać wzrost odzyskiwanego rocznego strumienia ciepła zbliżony do 30% – gdyż (82/62)–1 = 0,32. W niniejszym artykule wykazano, że stosowanie takich rekuperatorów przeciwprądowych o sprawności ponad 80% może być powszechne, gdyż może ono występować w dowolnie dużych centralach wentylacyjnych. Spodziewana powszechność stosowania rozwiązań opisanych w niniejszym artykule wynika także stąd, że są one łatwiejsze pod względem technologicznym na etapie wytwarzania central wentylacyjnych oraz także w okresie ich eksploatacji.
EN
With increased temperature efficiency of heat recovery unit, annual time of its frosting threat also increases – according to argumentation described in article [5]. Despite this, a simplified suggestion, that application of counterflow heat recovery unit with temperature efficiency e.g. 82% instead of single cross-flow heat recovery unit with temperature efficiency e.g. 62%, will allow to achieve increase of annual heat flux around 30%, because (82/62) – 1 = 0.32, can be entitled. I n this article it was shown that application of counter-flow heat recovery units with efficiency above 805 may be widespread, because it may be mounted in any large Air Handling Unit. T he expected widespread use of solutions described in this article results from the fact, that they are easier in terms of technology at the AHU production stage and during their lifetime.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.