Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silver powder
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this study was to determine the possibility to obtain compact silver deposit during cathodic reduction of AgCl with the use of periodic reversal current (PRC). The influence of the electrolysis parameters (current intensity I = 0.4-1.6 A, the ratio of working to reversal periods tw/trv = 100/10; 100/20; 100/30) on the silver morphology (size and shape of Ag grains). Under the applied electrolysis conditions powder deposits were obtained, but at I = 0.4 A and tw/trv = 100/10 a more compact deposit was produced. Cathode efficiencies of the processes were low and ranged from approx. 52% up to 85%.
PL
Celem pracy było zbadanie możliwości uzyskania srebra w postaci litego osadu w procesie elektrolizy z zastosowaniem okresowej zmiany kierunku przepływu prądu (PRC). Badano wpływ parametrów elektrolizy (natężenie prądu I = 0,4-1,6 A oraz stosunek okresów "roboczego" do odwrotnego kierunku przepływu prądu: tw/trw = 100/10, 100/20, 100/30) na morfologię srebra (wielkość i kształt ziaren Ag). W warunkach stosowanych w procesie elektrolizy uzyskano osady srebra w postaci proszków. Srebro w postaci zwartego osadu uzyskano jedynie podczas elektrolizy z zastosowaniem natężenia prądu 0,4 A oraz stosunku tw/trw = 100/10. Katodowe wydajności prądowe są stosunkowo niskie i wynoszą od około 52% do 85%.
PL
Przedstawiono prosty sposób otrzymywania kompozytowych styków elektrycznych srebro-ceramika. Jako osnowę kompozytów zastosowano proszek srebra o unikalnych właściwościach, uzyskany metodą katodowej redukcji jonów Ag+ z AgCl w ogniwie Zn|0,5MH2SO4,AgCl|Ag. Metoda ta pozwala na recykling surowców wtórnych lub odpadowych zawierających srebro. Istnieje ponadto możliwość użycia w charakterze anody złomu cynkowego, stalowego bądź też aluminiowego. Fazę umacniającą stanowiły ceramiczne proszki borku tytanu, węglika krzemu lub dwutlenku wolframu. Srebro łączono z ceramiką na drodze metalurgii proszków (mieszanie-prasowanie-spiekanie). Kompozyty prasowano pod ciśnieniem 500 MPa, a następnie spiekano w temperaturze 850°C przez 45 minut w atmosferze argonu. Zbadano wpływ składu na właściwości mechaniczne i elektryczne otrzymywanych kompozytów. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości dodatków ceramicznych do srebra obserwuje się pogorszenie zgęszczalności prasowanych próbek. Dodatek ceramiki do proszku srebra zapobiega jednak występowaniu pęcznienia wyprasek, w porównaniu z kształtką srebrową, podczas procesu ich spiekania. Istnieje korelacja pomiędzy gęstością względną spieków srebro-ceramika, a ich twardością oraz przewodnictwem właściwym. Otrzymane styki kompozytowe srebro-ceramika charakteryzują się wysokim przewodnictwem właściwym (nawet ponad 40 MS/m) i niską rezystancją przejścia (malejącą ze wzrostem siły docisku i niezależną od wielkości przyłożonego prądu elektrycznego). Uzyskano materiały o małej porowatości otwartej.
EN
The simple method for producing silver-ceramics composite contacts was presented. The composite matrix comprises powdered silver that has unique properties, which is obtained in a cathodic reduction of Ag+ -ions with AgCl in the Zn |0.5MH2SO4,AgCl| Ag cell. This method enables the recycling of secondary or waste raw materials that contain silver. It is also allowed to use zinc, steel, or aluminum scrap as the anode. The reinforcing phase consists of ceramic powder materials - titanium boride, silicon carbide, or tungsten dioxide. Silver was combined with ceramic materials using powder metallurgy technologies (mixing - pressing - - sintering). The composites were pressed under 500 MPa of pressure and subsequently sintered at 850° C for 45 minutes in an argon atmosphere. The effect of the chemical composition of the obtained composites on the mechanical and electrical properties was examined. The increase of the content of the ceramic additives in the silver com posites is accompanied with the deterioration of the compressibility of pressed samples. The addition of ceramics in powdered silver prevents compact growth during the sintering process, as compared to a silver compact. There exists a correlation between the relative density of silver-ceramics sinters and their hardness and electrical conductivity. The obtained silver-ceramics composite contacts have a high electrical conductivity (even above 40 MS/m) and low contact resistance (decreasing with growing contact force and independent of the applied current). The open porosity of the obtained materials is low.
PL
Przedstawiono empiryczne równanie dla elektrody proszkowej składającej się z dwóch faz: grafitu i proszku srebra. Równanie to wyraża wpływ wielkości ziarn na stopień przereagowania w reakcji anodowej. Wyprowadzono również wzór określający wpływ wielkości ziarn na czas pasywacji. Przeprowadzone badania posłużyły do opracowania modelu procesu pasywacji elektrod proszkowych stanowiących układ dwufazowy. Zaproponowano optymalną metodę odzysku składników metalicznych z proszków, pyłów lub szlamów anodowych stanowiących półprodukty lub odpady z procesów metalurgicznych.
EN
An empirical formula, for a porous electrode consisting of two phases: graphite and silver powder, was developed. This formula incorporated the influence of the grain size on a fraction reacted during anodic reaction. The influence of the grain size of silver powder on passivation time was also derived. Results of investigations have been used to work out the model of the passivation process for the porous two-phase electrode. The method of optimal recover of metals from the powder or the slime produced during metallurgical processes has been proposed.
PL
W badaniach stosowano dwa rodzaje proszków srebra, różniące się kształtem i wielkością cząstek. Określono zmiany gęstości spieków AgNi20 w zależności od gęstości początkowej i od czasu spiekania. Przeprowadzono szczegółowe badania struktury badanych spieków. Stwierdzono, że w czasie spiekania nic tworzyły się granice międzyfazowe srebro-nikiel.
EN
Two silver powder grades of different shape and particle size were used in the present work. The effect of green density and sintering time on the final density of the sintered alloy AgNi20 was investigated. The development of microstructure was studied in detail.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.