Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 96

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aeration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
In this study, local scour occurring downstream from a nozzle with and without plates formed in cohesionless materials was investigated experimentally. The experiments were performed to determine scour geometry, maximum scour depth, and the efect of aeration on scour for water jets impinged obliquely into the downstream pool. Dimensionless variables afecting the scour were determined as densimetric Froude number, dimensionless impingement length, and the ratio of densimetric Froude number to dimensionless impingement length. Experiments were conducted for three nozzle diameters with plates, three nozzle diameters without plates, two diferent impingement lengths, and three diferent exit velocities. The results of the experiments showed that the use of the plates in the nozzle, jet impact velocity, jet shape, jet expansion, jet impingement length, and air entrainment rate were critical parameters for scour geometry. As a result, it was found that the jets from a nozzle with plates entrained more air bubbles into the impingement pool than jets from nozzles without plates, thereby decreasing maximum scour depth by spreading the scour over a larger area. This was evident by increasing the impingement length. In addition, scour equations were obtained to determine maximum scour depth, ridge height, and scour hole length from experimental data.
PL
Omówiono problem skutecznego napowietrzenia betonu gwarantującego odpowiedni stopień mrozoodporności. Autorzy starali się wykazać na podstawie analizy znacznej populacji wyników, że zawartość powietrza w mieszance betonowej powyżej ustalonej empirycznie granicy skutkuje uzyskaniem zakładanej trwałości mrozowej. W wyniku analiz znaleziono dodatkową metodę szybkiej oceny mrozoodporności betonu na podstawie matematycznej metody grawimetrycznej oceny napowietrzenia.
EN
This article describes the problem of effective aeration of concrete guaranteeing a sufficient degree of frost resistance. The authors tried to show on the basis of the analysis of a large population of results that the air content in the concrete mix above the empirically determined. As a result of the analysis, an additional method of fast assessment of the frost hardiness of concrete was found on the basis of the mathematical method of gravimetric evaluation of aeration. Limit results in obtaining the assumed frost durability.
PL
Przeżywalność dziesięciu poddanych badaniom szczepów z rodzaju Lactobacillus zależała w różnym stopniu od zastosowanych czynników technologicznych. Proces fermentacji wpływał pozytywnie zarówno na przeżywalność wszystkich badanych szczepów, jak i na liczbę komórek bakterii. Czas chłodniczego przechowywania nie wpływał na przeżywalność tylko jednego badanego szczepu. W przypadku czterech szczepów nie stwierdzono żadnej zależności między przeżywalnością i napowietrzeniem. Cztery szczepy dobrze znosiły warunki napowietrzenia środowiska. W przypadku jednego szczepu zaobserwowano lepszy wzrost w warunkach środowiska nienapowietrzonego. W przypadku jednego szczepu napowietrzanie miało różny wpływ na przeżywalność w zależności od przeprowadzenia lub nieprzeprowadzenia fermentacji. W przypadku prób fermentowanych napowietrzanie miało pozytywny wpływ na przeżywalność, a prób niefermentowanych – już nie. W przypadku większości szczepów wpływ na przeżywalność miały co najmniej dwa z trzech badanych czynników.
EN
The survivability of ten examined strains of the Lactobacillus genus was dependent, to a great extent, on the technological factors. The fermentation process affected positively both the survivability of all strains and the number of bacterial cells. Refrigeration storage time did not affect the survivability of only one strain. In the case of four strains, no relationship between the survivability and aeration was found. For four strains aeration of the environment had a positive effect. In the case of one strain,a better growth was observed under non-aerated conditions. For one strain aeration had different effects on survivability depending on whether or not the fermentation had been carried out. For fermented samples, aeration had a positive effect on survivability, and for non-fermented samples – no longer. The majority of strains wereaffected by at least two of the three factors studied.
PL
Napowietrzanie ścieków jest jednym z najważniejszych i najdroższych procesów w oczyszczalni ścieków. Stężenie tlenu jest natomiast głównym parametrem wpływającym na efektywność zachodzenia procesów biologicznych w oczyszczalni ścieków. W artykule przedstawiono wielopoziomowy nieliniowy system sterowania stężeniem tlenu i wyznaczania trajektorii zadanej tej wielkości. W testach symulacyjnych pokazano wyniki sterowania dla oczyszczalni ścieków typu SBR.
EN
Aeration of wastewater is one of the most important and expensive process in a wastewater treatment plant. Dissolved oxygen concentration is the main parameter influencing the effectiveness of biological processes in wastewater treatment plant. In the paper, a multilevel nonlinear control system for dissolved oxygen control and determining the set point trajectory of dissolved oxygen was designed. The control results for the SBR wastewater treatment plant were presented in simulation tests.
EN
The subject of the research involves a rotating biological contractor with a bi-directional longitudinal flow as an element of a synchronized system of disposal and biological treatment of domestic wastewater in small-bore sewerage. The rotor design is based on a system of corrugated protective pipes, arranged in coils wound around its rotation axis. The pipes are wound in a way that enables a bi-directional flow of liquids. During the rotor rotation in wastewater, the contactor is simultaneously emptied and filled with wastewater. The role of corrugated protective pipes is twofold; on the one hand, they constitute a surface for the biofilm development and on the other, they enable the flow of liquids, thus ensuring its aeration. The contactor design aims to achieve intensive aeration of transported wastewater, which will allow for greater development of microorganism populations participating in hybrid wastewater treatment, i.e. the methods involving activated sludge and trickling filter. An analysis on the influence of rotor operation kinematics on the efficiency of liquid aeration was conducted. The aeration capacity for variable rotational speed (0.7 rpm, 1.5 rpm, 2.0 rpm, 3.0 rpm) and direction of the contactor rotating element were calculated. In the considered case, oxygen transfer coefficient KLa was within the range of 0.011÷0.023 1/min. The obtained results indicate a clear connection between the system kinematics and the degree of liquid aeration in the contactor.
PL
Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest skomplikowanym systemem sterowania. Jednym z istotnych i kosztownych procesów tam zachodzących jest napowietrzanie ścieków. Prawidłowy jego przebieg ma decydujący wpływ na stopień oczyszczenia ścieków i koszty operacyjne pracy oczyszczalni. W związku z tym prowadzone są prace badawcze nad optymalizacją procesów biologicznych, pozwalającą redukować koszty, np. zużycie energii. W artykule opracowano model decyzyjny, a następnie rozwiązano zadanie optymalizacji - wyznaczenia optymalnej wartości zadanej stężenia tlenu. W badaniach symulacyjnych przedstawiono wyniki optymalizacji dla oczyszczalni ścieków typu SBR.
EN
A biological wastewater treatment plant is a complex control system. One of the important and costly processes is the aeration of wastewater. The correct of the process has a decisive influence on the degree of sewage treatment and the operating costs of the treatment plant. Therefore, research works are being carried out on optimisation of biological processes, allowing to reduce costs, e.g. energy consumption. In the paper, a decision model was developed and then the task of optimization - determining the optimal set point of dissolved oxygen was solved. In the simulation studies the optimization results for wastewater treatment plant type SBR were presented.
PL
Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest złożonym nieliniowym systemem przemysłowym. Jednym z istotnych i kosztownych procesów tam zachodzących jest napowietrzanie ścieków. Z procesem tym związana jest respiracja, czyli szybkość zużywania tlenu przez bakterie oczyszczające ścieki. Jest to jeden z najważniejszych parametrów, decydujący o efektywności oczyszczania ścieków. Niestety koszt zakupu urządzeń do pomiaru respiracji - respirometrów jest bardzo wysoki i w oczyszczalniach ścieków nie są one instalowane. W artykule dokonano estymacji respiracji, w oparciu o pomiar stężenia tlenu w biologicznej oczyszczalni typu wsadowego. W tym celu wykorzystano rozszerzony filtr Kalmana. W badaniach symulacyjnych przedstawiono wyniki estymacji respiracji dla biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR.
EN
Biological wastewater treatment plant is a complex, nonlinear, industrial system. One of the significant and costly process taking place there is aeration of wastewater. This process involves the respiration - the rate of oxygen consumption by the bacteria. It is one of the most important parameter deciding on the efficiency of wastewater treatment. Unfortunately, the cost of buying respiratory equipment - respirometers is very high and in wastewater treatment plants they are not installed. The paper presents estimation of respiration based on the measurement of dissolved oxygen. For this purpose, the extended Kalman filter is used. Simulation results for the biological wastewater treatment plant type SBR are presented.
8
EN
Saving energy and increasing energy efficiency constitutes a rationalisation of energy use, which is becoming increasingly important in the context of sustainable development and security of energy supply, as well as the fight against global climate change. In line with the global trend, the issue of energy intensity of water and wastewater management is currently dynamically developing in terms of research. Consideration is therefore being given to the use of electricity in wastewater treatment systems, as well as the assessment of the energy efficiency of wastewater treatment plants. This paper presents the issues of electricity consumption in wastewater treatment systems and the possibilities of improving the energy efficiency of wastewater treatment plants.
PL
Usuwanie z wód geotermalnych siarkowodoru i innych, niepożądanych składników gazowych jak np. Rn-222 prowadzi się metodami fizycznymi polegającymi na wymianie gazów w układach silnie zdyspergowanych. Znane są techniczne rozwiązania, w których rozpyla się wodę w strumieniu powietrza lub dozuje strumień sprężonego powietrza do oczyszczanej wody. Tworzenie zdyspergowanej fazy wodnej lub gazowej w drugiej fazie ciągłej ma na celu fizyczną separację lotnych związków z oczyszczanej wody i ich przechodzenie do powietrza odlotowego. Według pomysłu autorów sposób usuwania gazów z wody geotermalnej polega na fizycznej separacji fazy gazowej oraz utlenieniu siarkowodoru w układzie trójfazowym: stałe złoże reakcyjne – woda geotermalna – powietrze. Zasadę i efektywność oczyszczania wody zweryfikowano za pomocą instalacji modelowej. Projekt instalacji jest przedmiotem zastrzeżonego wzoru użytkowego (zgłoszenie W.125316 z dnia 08.07.2016).
EN
The removal from geothermal water of hydrogen sulphide and other undesirable gases like Rn-222, may be based on physical methods involving the exchange of gases in highly dispersed systems. Technical solutions are known in which water is sprayed in an air stream or pressurized air is injected into the treated water. The formation of the dispersed gas phase in water or the dispersed liquid phase in the air is intended for the physical separation of volatile compounds from water being treated and to pass into the waste air. According to the authors, the idea of a removal process of gases (hydrogen sulphide and radon) from geothermal water is based on the physical separation of the gas phase and the oxidation of hydrogen sulphide in the three-phase system: solid bed – geothermal water – air. The principle and efficiency of water purification was verified by the laboratory model. The project installation is subject to a proprietary utility model (application W.125316 dated 07/08/2016).
10
Content available remote The efficiency of the aeration process in airlift reactors with moving beds
EN
The current work consisted of performing tests on the prototype airlift reactor, examining the efficiency of oxygenation in an airlift reactor equipped with an airlift pump and an additional nozzle to aerate and mix water in the tank. In particular, the objective was to find the optimal submergence of the nozzle which would allow achieving the best possible oxygenation of water with adequate lift efficiency. The testing was performed in two series: with a tank fully filled with water; with a tank filled with 80% water and 20% moving bed. The use of a moving bed with a high specific surface area significantly improved aeration conditions and decreased mixture flow velocity thus causing an increase of gas and liquid contact time. The research has shown the effect of nozzle position on the aeration and circulation conditions in the reactor.
PL
Praca polegała na wykonaniu serii doświadczeń na modelu fizycznym prototypowego reaktora barbotażowego. Badano skuteczność natleniania wody w reaktorze barbotażowym wyposażonym w podnośnik powietrzny, zaopatrzony w dodatkowy króciec napowietrzający i powodujący cyrkulację cieczy w zbiorniku. Celem było znalezienie optymalnego zagłębienia króćca, które pozwoliłoby na osiągnięcie jak najlepszego natlenienia cieczy przy odpowiedniej wydajności podnośnika. Badania wykonano w dwóch seriach: dla zbiornika napełnionego wyłącznie wodą i dla zbiornika wypełnionego w 20% objętości złożem ruchomym. Zastosowanie złoża o dużej powierzchni właściwej znacznie poprawiło warunki napowietrzania, zmniejszyło prędkość cyrkulacji mieszaniny, co pozwoliło zwiększyć czas kontaktu cieczy i gazu. Badania wykazały wpływ położenia króćca na warunki tlenowe i cyrkulację mieszaniny w reaktorze.
EN
The off-gas method is one of two primary aeration efficiency examination methods. In off-gas method, exhaust air from aeration tank is collected by a floating hood and conveyed to a measurement module. In this part of the installation, gas flow is measured, collected air is dried, stripped of CO2 and subsequently oxygen concentration is measured. The hood area is usually few square meters or even less and is a very small part of the aeration tank area. The main advantage of the off-gas method is that it offers measurement without disturbances to reactor routine work, which are necessary in the case of alternative, absorption method. Thereby, the off-gas method can be used in any circumstances and is free from uncertainty about the influence of reactor disturbances on the obtained results. However, a question remains about the number of measurement points required to obtain representative results for the whole reactor. According to The Environmental Protection Agency (EPA) guidelines, coverage of 2% of the tank area is sufficient, but this number seems insufficient. This article presents an analysis of the influence of tank coverage on the obtained oxygen transfer efficiency values. The presented analysis is based on real data.
PL
Pomiary off-gas są jedną z dwóch dostępnych metod określenia stopnia wykorzystania tlenu w systemach napowietrzania oczyszczalni ścieków. Największą zaletą prezentowanej metody jest możliwość prowadzenia pomiarów w warunkach procesowych bez ingerencji w funkcjonowanie układu oczyszczania ścieków. Na podstawie danych zebranych podczas pomiarów wykonanych na jednej z komunalnych oczyszczalni ścieków w Polsce przeprowadzono analizę wpływu ilości punktów pomiarowych na uzyskiwane wartości stopnia wykorzystania tlenu. Analizę przeprowadzono, wykorzystując wyniki uzyskane z pomiarów zapewniających dużo wyższe pokrycie powierzchni reaktora (odpowiednio 12 i 8,8%) względem wytycznych literaturowych mówiących o 2% stopniu pokrycia reaktora.
PL
Barofunkcja zatoko obocznych nosa ma wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa i komfortu nurkowań. W pracy podjęto temat określenia zmian powietrzności zatok szczękowych pod wpływem nurkowania, badanych na podstawie obrazu radiologicznego. Stwierdzono między innymi, ze u osób często nurkujących dochodzi do zmian w obrazie radiologicznym zatok utrzymujących się po nurkowaniu. Jednak zmiany te na ogół nie wpływają na zdolność do nurkowania.
EN
The barofunction of paranasal sinuses is of great significance in terms of diving safety and comfort. The paper aimed at determining the changes in the aeration of maxillary sinuses as a result of diving activities on the basis of a radiological image. Inter alia, it was observed that individuals who frequently practise diving show persistent changes in the radiological image of sinuses, however, usually they do not influence the diving capacity.
PL
Przedmiotem rozważań przedstawionych w niniejszym artykule jest energochłonność systemów napowietrzania w procesie osadu czynnego. Badania dotyczące energochłonności miejskich oczyszczalni ścieków, jednoznacznie wskazały system napowietrzania jako główny odbiornik energii elektrycznej. W artykule przedstawiono rozważania dotyczące oczyszczalni ścieków obsługujących różne ilości mieszkańców. Wykonano analizę zapotrzebowania na tlen oraz sprężone powietrze, w zależności od wysokości oraz wymaganego stężenia tlenu w komorze osadu czynnego. Omówione zostały urządzenia służące do natleniania komór z osadem czynnym, skupiając się głównie na energochłonności napowietrzania drobnopęcherzykowego. Obliczone zapotrzebowanie na sprężone powietrze posłużyło do wykonania analizy energetycznej dmuchaw dostarczających powietrze, opartej o moc zainstalowaną urządzeń. Zostały również wyznaczone wskaźniki jednostkowego zużycia energii elektrycznej, zależne od określonego efektu użytkowego.
EN
The subject of the considerations presented in this article is the energy consumption of aeration systems in the activated sludge process. Study on the energy consumption of urban sewage treatment plants has clearly indicated the aeration system is the main electricity receiver. The article discuss sewage treatment plants serving different number of inhabitants. According to height and required oxygen concentration in the activated sludge chamber analysis of oxygen and compressed air demand was performed. Discuss about devices used for aeration of the activated sludge was performed, focusing mainly on the energy absorption of fine-bubble aeration. Calculated demand for compressed air was used to perform analysis of energy efficiency of the air blowers based on device installed power. Indicators of individual consumption of electricity, depending on the particular utility effect, have also been set.
EN
One of the problems with iron removal from groundwater is organic matter. The article presents the experiments involved groundwater samples with a high concentration of total iron - amounting to 7.20 mgFe/dm 3 and an increased amount of organic substances (TOC from 5.50 to 7.50 mgC/dm3). The water samples examined differed in terms of the value of the ratio of the TOC concentration and the concentration of total iron (D). It was concluded that with increase in the coexistence ratio of organic substances and total iron in water (D = [TOC]/[Fetot]), efficiency of Fe(II) to Fe(III) oxidization with dissolved oxygen decreased, while the oxidation time was increasing. This rule was not demonstrated for potassium manganate (VII) when used as an oxidizing agent. The application of potassium manganate (VII) for oxidation of Fe(II) ions produced the better results in terms of total iron concentration reduction in the sedimentation process than the oxidation with dissolved oxygen.
PL
Przedmiotem badań była woda podziemna charakteryzująca się wysokim stężeniem żelaza ogólnego do 7,20 mgFe/dm3 oraz podwyższoną zawartością substancji organicznych (OWO od 5,50 do 7,50 mgC/dm3 ). Badane próbki wody różniły się wartością ilorazu stężenia OWO do stężenia żelaza ogólnego (D), udziałem stężenia Fe(II) w stężeniu Feog (C), a jej mętność i intensywność barwy wskazywały na obecność koloidalnych oraz rozpuszczonych połączeń żelaza ze związkami organicznymi. Celem badań było określenie wpływu stężenia substancji organicznych w wodzie podziemnej na skuteczność utleniania Fe(II) do Fe(III) tlenem rozpuszczonym w wodzie lub manganianem (VII) potasu, a także na skuteczność usuwania związków żelaza w procesie sedymentacji. Wykazano, że wraz ze wzrostem wartości współczynnika współwystępowania substancji organicznych i żelaza ogólnego w wodzie surowej (D) zmniejszała się skuteczność utleniania Fe(II) do Fe(III) tlenem rozpuszczonym. W próbkach wody, w których do utleniania Fe(II) stosowano manganian (VII) potasu nie stwierdzono wpływu wartości współczynnika D na skuteczność utlenienia Fe(II) do Fe(III). Zastosowanie manganianu (VII) potasu jako utleniacza zapewniło większą skuteczność usuwania związków żelaza z wody podziemnej w procesie sedymentacji niż napowietrzanie.
EN
The elaboration presents a method of testing the foam index and the associated research problems. Current issues concerning the impact selection of materials on the obtained results were broached. Tests of the foam index conducted in- house were described and results were analyzed. An assessment was made on the basis of the results and the usefulness of the method in terms of testing the compatibility of cement – superplasticizer – aerating admixture system was determined.
PL
Przedstawiono właściwości procesowe poziomego bioreaktora rurowego do prowadzenia procesów aerobowych. Zaproponowany model matematyczny bioreaktora uwzględnia proces mikrobiologiczny przebiegający w fazie ciekłej oraz w biofilmie powstałym na ściankach aparatu. Dokonano oceny efektywności pracy bioreaktora w różnych warunkach operacyjnych. Wykazano, że dzięki obecności immobilizowanej biomasy możliwe jest prowadzenie procesu w sterylnie zasilanym bioreaktorze o tłokowym przepływie cieczy. Bez immobilizacji biomasy nie byłoby to możliwe. Zamieszczono również wskazówki odnoszące się do sposobu napowietrzania bioreaktora.
EN
Technological properties of a horizontal tubular bioreactor for aerobic processes were presented. The math. model of the bioreactor was developed for microbiol. process in liq. phase and for biofilm formed on the vessel walls. Efficiency of the bioreactor was evaluated at various operating conditions. Because of the immobilized biomass, the process proceeds in a plug-flow with sterile feed.
EN
The wastewater treatment plant is classified as a complex system due to its nonlinear dynamics, large uncertainty in the disturbance inputs, multiple time scales in the internal process dynamics and multivariable structure. Aeration is an important and expensive activity that is carried out during wastewater treatment plant operation. A precise aeration control in biological processes for all the operating conditions is necessary in order to guarantee adequate biological conditions for microorganisms. Therefore, the most important is to operate the biological processes so that a minimal energy was consumed and minimal DO concentration demand was applied. The paper proposes a two advanced control systems to track the dissolved oxygen reference trajectory. A decentralized and multivariable nonlinear predictive control algorithms are designed and compared. Simulation tests for the case study wastewater treatment plant are presented.
PL
W artykule opisano wpływ wybranych parametrów na opory przepływu powietrza podczas kompostowania oraz związane z tym zagadnienie projektowania instalacji napowietrzającej. Omówiono kwestię doboru parametrów hydraulicznych wentylatora wymuszającego przepływ powietrza przez warstwę kompostu. Dobierając wentylator należy wziąć pod uwagę maksymalną wydajność urządzenia oraz jednostkowe straty ciśnienia, które zależą od oporów przepływu powietrza przez bioreaktor. Wydajność wentylatora zależy bezpośrednio od zapotrzebowania biomasy na tlen, które w zależności od czasu trwania procesu może zmieniać się w zakresie od 2,6÷52,0 mg O2 · g-1 s.o. · h-1. W konsekwencji, zmianą powinien również podlegać wydatek wentylatora, dopasowany do aktualnego zapotrzebowania tlenu. Analizę współpracy wentylatora z instalacją przeprowadzono pod kątem wpływu wybranych parametrów procesowych, tj.: obciążenia hydraulicznego, wilgotności i porowatości złoża, które w największym stopniu oddziaływują na straty ciśnienia podczas przepływu powietrza przez warstwę kompostu.
EN
The article describes the influence of selected parameters on the air flow resistance during composting and the related issue of aeration system design. The issue of selection of the hydraulic parameters of the fan forcing air flow through the layer of compost was discussed. Choosing the fan should consider maximum efficiency and pressure loss which depend on the resistance of air flow through the bioreactor. The fan efficiency is directly dependent on the biomass oxygen demand which depending on the duration of the process and can vary in the range of 2.6÷52.0 mg O2 · g-1 o.m. · h-1. Consequently, the change should also be subject to expense fan, tailored to the current needs oxygen. The analysis of co-operation with the fan installation was carried out in terms of the influence of selected process parameters, such as: hydraulic load, humidity and porosity of the compost. This parameters have the greatest effect on the pressure loss during air flow through the layer of compost.
PL
Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest złożonym nieliniowym systemem sterowania. Jednym z istotnych i kosztownych procesów tam zachodzących jest napowietrzanie ścieków. Prawidłowy jego przebieg ma decydujący wpływ na stopień oczyszczenia ścieków i koszty operacyjne pracy oczyszczalni. W związku z tym prowadzone są prace badawcze nad nowymi strukturami i algorytmami sterowania. Powinny się one odznaczać wysoką efektywnością i niewielkim zapotrzebowaniem na energię elektryczną. W artykule zaprojektowano nowy adaptacyjny układ sterowania stężeniem tlenu uwzględniający instalację napowietrzającą jako system dostarczający powietrze do oczyszczalni ścieków. W badaniach symulacyjnych przedstawiono wyniki sterowania dla biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR.
EN
Biological wastewater treatment plant is a complex, nonlinear control system. One of the most important and expensive processes conducted is aeration. It’s valid flow has a deciding impact on the level of wastewater purification. Therefore a number of research are carried out to develop new control structures and algorithms. They should be characterized by high efficiency and low energy consumption. In the paper a novel adaptive control strategy of dissolved oxygen is employed. It considers aeration system as a source of the oxygen to the plant. Simulation tests presents control results for the biological wastewater treatment plant type SBR.
PL
W pracy omówiono zagadnienia związane z racjonalną gospodarką odchodów zwierzęcych podczas magazynowania oraz nawozowego wykorzystania naturalnych surowców zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Działania związane z właściwym zarządzaniem nawozami naturalnymi mają na celu przede wszystkim ochronę przed niekontrolowanymi emisjami gazowymi oraz skażeniem gleb i wód. Podjęty temat jest istotny nie tylko z punktu widzenia produkcji zwierzęcej, ale także ochrony środowiska naturalnego. Celem pracy było przedstawienie i porównanie technicznych i technologicznych rozwiązań magazynowania nawozów naturalnych. W niniejszej pracy wskazano również alternatywne do magazynowania technologie zagospodarowania gnojowicy i obornika, które przyczyniają się do neutralizowania ich niekorzystnego wpływu na środowisko.
EN
The paper presents Issues related to the rational management of animal manure during storage and fertilization in accordance with law In Poland. Activities related to the proper management of natural fertilizers are primarily oriented to protect against uncontrolled gas emissions and contamination of soil and water. Discussed topic is important not only from the point of view of animal production but also for environmental protection. The aim of the study was to introduce and compare the technical and technological solutions for storage of natural fertilizers. Moreover the paper also showed alternative storage technologies for slurry and manure, which contributes to neutralization of their impact on the environment.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.