Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 113

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odprowadzanie ścieków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Zmiana aranżacji łazienki czy kuchni albo wydzielenie nowego pomieszczenia sanitarnego, np. w piwnicy, wiąże się zwykle z problemem skutecznego odprowadzenia ścieków. Ich grawitacyjny odpływ okazuje się najczęściej niemożliwy. Rynek urządzeń sanitarnych proponuje rozwiązania stworzone specjalnie w celu uporania się z tym problemem bez konieczności przeprowadzania poważnych remontów instalacji.
PL
Rozproszona zabudowa terenów wiejskich wymusza poszukiwanie rozwiązań systemów kanalizacyjnych oraz technologii oczyszczania ścieków dostosowanych do lokalnych warunków. Zbiorniki bezodpływowe, bardzo często nieszczelne są nadal podstawowym rozwiązaniem w zakresie odprowadzania i gromadzenia nie czystości. Dużą popularnością cieszą się również przydomowe oczyszczalnie ścieków dedykowane dla jednego gospodarstwa domowego. Kompleksowym/systemowym rozwiązaniem problemów z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na terenach wiejskich jest budowa lokalnych/zbiorczych oczyszczalni ścieków. Taki kierunek został przyjęty przez Samorząd Gminy Kobylnica oraz Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
PL
Komisja Europejska przyjęła plan działania dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego 2 grudnia 2015 roku. Oczyszczanie ścieków i zagospodarowanie osadów ściekowych stanowią jedną z głównych dziedzin, która wymaga dalszych ulepszeń w tym kierunku. Artykuł przedstawia różne elementy związane z gospodarką obiegu zamkniętego, które są wprowadzane w oczyszczalni ścieków i dotyczą przeróbki osadów w Tarnobrzegu.
EN
The European Commission adopted an action plan for the circular economy on 2nd December 2015. Wastewater and sludge management are one of the main areas where further improvements are needed in this direction. The article presents various elements related to a circular economy being introduced at wastewater treatment plant, connected to sludge processing, in Tarnobrzeg.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono różne rodzaje systemów kanalizacyjnych zapewniających odpowiedni transport generowanych ścieków z gospodarstw domowych do oczyszczalni. Opisano zalety i wady kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej, jak również dotychczasowe materiały stosowane do budowy kanalizacji. Przedstawiono, także innowacyjny system Integral® z żeliwa sferoidalnego, dedykowany zarówno dla kanalizacji grawitacyjnej jak i ciśnieniowej, opracowany przez Saint-Gobain PAM.
EN
This article presents the types of sewage systems that provide adequate drainage of generated sewage from households from settlement units. In addition, the advantages and disadvantages of gravity and pressure sewers are described, as well as the most commonly used sewage pipes. An innovative Integral® system from ductile iron was also presented, dedicated to both gravity sewers and pressure.
PL
Substancje humusowe (SH) powszechnie występują w wodach powierzchniowych i podziemnych, glebach, torfowiskach, bagnach oraz ściekach i osadach ściekowych. Wykorzystywane są głównie w rolnictwie, przemyśle, weterynarii, budownictwie oraz w usuwaniu skażeń gleb. Odgrywają również bardzo istotną rolę w całym ekosystemie, regulując globalne cykle węgla i azotu. SH bezpośrednio uczestniczą w uwalnianiu składników odżywczych, wykazują również zdolność buforowania pH i wymiany kationów oraz retencji metali ciężkich. Osady ściekowe są potencjalnym źródłem nawozów humusowych do poprawy gleby. Należy jednak pamiętać, że mogą one zawierać patogenne mikroorganizmy, metale ciężkie, fitotoksyczne związki organiczne oraz mają one intensywny zapach. Dlatego w celu wykorzystania ich jako nawozu muszą zostać odpowiednio unieszkodliwione. Jednym ze skutecznych sposobów jest kompostowanie. W związku z powyższym, proces humifikacji podczas oczyszczania ścieków jest bardzo ważną i interesującą kwestią, a wiedza na ten temat może pomóc określić przydatność osadów do celów rolniczych i wskazać zmiany, które są potrzebne do osiągnięcia tego celu. Jest to bardzo ważny aspekt, aby wykorzystać oczyszczone ścieki w jak największym stopniu, np. do nawadniania lub w nowoczesnych technologiach przekształcających ścieki w wodę pitną. Według wielu autorów produkty oparte na SH są przyszłościowym kierunkiem ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań dla gospodarki, a ich znaczenie i wpływ na środowisko znacznie wzrośnie. Celem pracy jest przedstawienie charakterystyki SH zawartych w ściekach i osadach ściekowych oraz określenie możliwości ich wykorzystania.
EN
Humic substances (HS) are the most widespread group of organic compounds in nature. They are commonly found in water, groundwater, soils, peat bogs, swamps, wastewater and sewage sludge. HS are used in agricultural, industry, veterinary, construction, ecological economy and in removing soil pollution. HS play a very important role in the whole ecosystem, they regulate global cycles of carbon and nitrogen. HS directly participate in the release of nutrients, pH buffering capacity and cation exchange as well as heavy metal retention. Sewage sludge are potential source of humic fertilizers for soil improvement. However it should be remembered that they may contain pathogenic microorganisms, heavy metals, phytotoxic organic compounds and have an intense smell, so they must be properly neutralized before using them as fertilizer i.e. in the composting process. Therefore, the process of humification during wastewater treatment is a very important and interesting issue, knowledge about it can help determine the suitability of sludge for agricultural purposes and indicate the changes that are needed to achieve this. This is a very important aspect to use treated wastewater as much as possible, for example for irrigation or in modern technologies converting wastewater into drinking water. According to many scientists HS-based products are the future direction of economic and ecological solutions for the economy and their importance and environmental impact will increase. Therefore, the purpose of the work is to present the characteristics of HS in the wastewater and sewage sludge and the possibility of their use.
PL
Celem referatu jest przedstawienie historii rozwoju najważniejszej metody oczyszczania ścieków, mianowicie metody osadu czynnego, oraz podkreślenie wagi kreowania innowacyjnych rozwiązań tej metody w nowoczesnej ochronie wód przed zanieczyszczeniem. W przeszłości oczyszczanie ścieków koncentrowało się głównie na redukcji biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT) i zawiesiny, jednak obecnie uwaga została również zwrócona na substancje biogenne. Przedstawiono to przez przykład historii praktycznego zastosowania metody osadu czynnego do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Nowe regulacje prawne nakładają ograniczenia nie tylko na substancje biogenne, ale także na szeroki zakres nowych zanieczyszczeń.
EN
The purpose of this paper is to provide a history of the development of the most important method of wastewater treatment, namely activated sludge method, and to indicate an importance of creation of innovative solutions of this method in modern water pollution control. In the past, wastewater treatment primarily focused on removal of biochemical oxygen demand (BOD) and suspended solids, but now, however, the focus is also directed to nutrients. It is shown using a history of practical application of activated sludge for communal and industrial wastewater treatment, as an example. New regulations have imposed limitations not only on nutrients, but also on wide variety of new pollutants.
PL
Od prawie 30 lat H.CEGIELSKI-POZNAŃ S.A. produkuje oraz nieustająco udoskonala produkt własnej konstrukcji, jakim są jednostopniowe dmuchawy promieniowe. Przez lata obecności na rynku, dmuchawy Cegielskiego zainstalowane zostały w setkach oczyszczalni ścieków oraz zakładów przemysłowych na całym świecie. Od czasu, gdy pierwsze generacje dmuchaw opuściły hale fabryki Cegielskiego nie zmieniło się jedno – na tabliczkach znamionowych widnieje napis: „Wyprodukowano w Polsce”.
PL
Deficyt wody staje się w Polsce narastającym problemem, odczuwalnym szczególnie w rolnictwie. Komisja Europejska wylicza, że wykorzystanie ponad 50% całkowitej objętości ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Europie pozwoliłoby o 5% zredukować ogólny deficyt wody na naszym kontynencie. Wymaga to jednak inwestowania w nowe technologie, które zapewnią wysokie standardy jakościowe oczyszczonych ścieków i bezpieczeństwo upraw, zyskają społeczną akceptację oraz otworzą nowe szanse na rozwój, szczególnie na obszarach wiejskich.
PL
Mimo, iż upłynął już ponad rok od rozpoczęcia pracy przez nowego regulatora branży wodociągowo-kanalizacyjnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nadal istnieje wiele niejasności w zakresie stosowania przepisów związanych z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków oraz właściwości rzeczowej Regulatora i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
PL
Przedstawienie wyników planowanych i rzeczywistych wymaga przez spółki wod-kan zastosowania odpowiednich narzędzi rachunkowości zarządczej, jak rachunek wyników, który uwzględnia koszty czynników technologiczno-organizacyjnych realizacji usług, w tym zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
PL
Rząd zamierza usystematyzować zasady podłączania nieruchomości do sieci wod-kan. Trwają pracę nad nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Co może się zmienić? Projekt zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewiduje, że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie będzie mogło odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci.
PL
Zaspokojenie zapotrzebowania wody na cele gospodarcze przez wykorzystanie wody o obniżonej jakości np. wody opadowe. Współczynnik sw zdefiniowany do wyznaczenia wielkości poboru wody wodociągowej przeznaczonej na mycie placów i ulic, polewanie zieleni miejskiej, czy do podlewania ogrodów, zdefiniowano. Sezonowy wzrost poboru wody wodociągowej skorelowany ze wzrostem temperatury powietrza i niedosytu wilgotności powietrza oraz ujemnie skorelowany z wilgotnością względną powietrza. Zmniejszenie wskaźników jednostkowych w bilansach zapotrzebowania wody jako możliwa przyczyna zmniejszenia poboru wody wodociągowej. Zmniejszenie ilości ujmowanej wody pod warunkiem wdrożenia systemu retencji zbiornikowej i mikroretencji wód opadowych jako alternatywnego źródła wody o obniżonej jakości.
EN
Water demand satisfaction for economic purposes by use of waters of reduced quality, e.g. rainwater. The sw factor defined in order to determine the volume of tap water used for washing squares and streets, watering urban greenery, or for watering gardens. The seasonal increase in drinking water consumption correlated with the increase of air temperature and air deficiency of humidity and negatively correlated with the relative humidity of the air. The reduction of unit indices in water demand balances as a possible contribution to the reduction of drinking water consumption. Reduction of the amount of intaken water on condition of implementation of the reservoir retention and mikroretention systems as an alternative source of water of reduced quality.
PL
Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków regulują: znowelizowana ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566, 2180 ze zm.) oraz nowe Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf, warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472).
EN
Eastern Ohio is an area of North America where a significant increase in seismicity rate was noted in the early 2010s. This increase has been associated with intensification of unconventional gas extraction performed in the Appalachian Basin and has been directly linked to two processes: hydraulic fracturing and disposal of the associated wastewater. In this paper, we review the recent seismicity in the Appalachian Basin including various episodes of induced seismicity that were temporally and spatially linked to operational activity, and we have performed some comparable analyses on the most recent sequences. The activities have not been as pervasive as other areas of North America, such that the cases are typically isolated and provide opportunities to study the seismogenic process in detail. The observed seismicity is concentrated in a narrow corridor that extends north–south in eastern Ohio and into central West Virginia, perhaps due to differences in operational targets and geologic variations. Ohio appears to have a higher prevalence of seismicity induced by wastewater disposal than surrounding states, but this is based on limited number of cases. Ohio also has an order of magnitude higher prevalence of seismicity induced by hydraulic fracturing than surrounding states, and prior work has suggested this is due to the targeting of the deeper Utica–Point Pleasant formation in Ohio that is closer to basement rocks than the Marcellus formation in West Virginia or Pennsylvania. In areas where hydraulic fracturing has induced seismicity, the percentage of stimulated wells that produce detectable seismicity is approximately 10–33%. Detailed studies of induced seismicity via double-difference relocation and focal mechanism analysis have revealed a series of linear fault segments, none of which correspond to previously mapped faults. Yet, the remarkable coherence in their orientation suggests these were preexisting, optimally oriented, and critically stressed. These fault orientations reveal a consistent regional stress field that only varies over a narrow azimuthal range from ~ 50° to 74°. The strongest observed seismic events in Ohio appear to occur in the Precambrian basement and indicate that these rocks have the maturity needed to produce M > 2 earthquakes and hence the greater potential hazard.
PL
W związku z powstaniem regulatora branży wodociągowo-kanalizacyjnej – Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, to ten organ będzie właściwy między innymi do opiniowania projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzania taryf, rozstrzygania wszelkich sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. A zatem rola Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych będzie znacząco ograniczona. Dlatego też ważne jest śledzenie aktualnego orzecznictwa sądowego, które zapewne będzie też wskazówką do działania dla nowego organu regulacyjnego.
PL
Nowe sondy radarowe Endress+Hauser mierzą poziom wody, ścieków i środków chemicznych zawsze dokładnie. Bez względu na zmiany gęstości i temperatury, ruchy powietrza oraz kompozycję gazów nad lustrem cieczy. Dodajmy, że nowa technologia pozwala na to, by pomiary prowadzić bezkontaktowo – bez narażania sondy na korozję chemiczną, oblepienie lub uszkodzenia mechaniczne. Radary mają zatem dużą przewagę nad sondą hydrostatyczną lub ultradźwiękową.
PL
Systemy kanalizacji ciśnieniowej cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem Gmin. Koszty budowy, niższe nawet o 40% w porównaniu z innymi tradycyjnymi systemami kanalizacyjnymi, to główny, choć nie jedyny czynnik przemawiający za zastosowaniem tego rozwiązania. Obecnie tylko w Polsce pracuje ok 100 tys. pompowni przydomowych w ramach systemów kanalizacji ciśnieniowej.
PL
Bisfenol A (BPA) jest identyfikowanym w środowisku od kilkunastu lat związkiem chemicznym, ksenoestrogenem, który, mimo występowania w śladowych stężeniach, negatywnie wpływa na ekosystemy wodne i lądowe. Ze względu na znaczną produkcję BPA na świecie oraz szerokie wykorzystanie w przemyśle, jednym ze źródeł rozprzestrzeniania się BPA w środowisku są ścieki. W pracy opisano występowanie BPA w ściekach, scharakteryzowano metody usuwania oraz zaproponowano zintegrowany układ technologiczny, zapewniający efektywne usuwanie BPA ze ścieków, złożony z reaktora z biomasą unieruchomioną na nośniku oraz reaktora membranowego.
EN
Bisphenol A (BPA) is a chemical compound, xenoestrogen, that is identified in the environment for several years. Despite its presence in trace concentrations, BPA affects aquatic and terrestrial ecosystems. Due to the significant production of BPA in the world and extensive use in the industry, wastewater is one of the sources of the spread of BPA in the environment. The study describes the presence of BPA in wastewater, characterizes disposal methods and proposes an integrated technological system, providing effective BPA removal from wastewater, consisted of a reactor with biomass immobilized on a carrier and a membrane reactor.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie rezultatów badania gotowości do zapłaty przez mieszkańców za poprawę standardu oczyszczania i odprowadzania ścieków w gminie Śniadowo w województwie podlaskim. Posłużono się metodą wyceny warunkowej, opartej na badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców tej gminy. Badania ankietowe wykonano metodą wywiadu bezpośredniego. Ponad 60% ankietowanych jest skłonna dopłacić do budowy i eksploatacji zbiorczego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków pod warunkiem, że będzie to kwota poniżej 50 zł miesięcznie. Większość ankietowanych (55%) wyraziła pogląd, że na terenach o zabudowie rozproszonej najlepszym rozwiązaniem jest budowa przez władze gminy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ankietowani wyrazili gotowość dofinansowania tej budowy w kwocie 500-1000 zł.
EN
The aim of the article is to present the results of the study of the residents' willingness to pay for improvement of the wastewater treatment and disposal standard in the Śniadowo Commune in the Podlaskie Voivodship. The study used the contingent valuation method based on sun/ey conducted among the commune residents. The survey was carried out using the direct interview method. Over 60% of the respondents confirmed their willingness to pay for the construction and operation of a collective wastewater disposal and treatment system, provided that this amount does not exceed PLN 50 per month. Most of the respondents (55%) expressed the view that in areas with dispersed housing the best solution is the construction of domestic wastewater treatment plants by the municipal authorities. The respondents expressed their willingness to co-finance this construction in the amount of PLN 500-1000.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.