Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  internet of things (IoT)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
This paper proposes an advanced Internet of Things (IoT) system for measuring, monitoring, and recording some power quality (PQ) parameters. The proposed systemis designed and developed for both hardware and software. For the hardware unit, three PZEM-004T modules with non-invasive current transformer (CT) sensors are used tomeasure the PQ parameters and an Arduino WeMos D1 R1 ESP8266 microcontroller isused to receive data from the sensors and send this data to the server via the internet. For the software unit, an algorithm using Matlab software is developed to send measurement datato the ThingSpeak cloud. The proposed system can monitor and analyse the PQ parameters including frequency, root mean square (RMS) voltage, RMS current, active power, and the power factor of a low-voltage load in real-time. These PQ parameters can be stored on theThingSpeak cloud during the monitoring period; hence the standard deviation in statistics of the voltage and frequency is applied to analyse and evaluate PQ at the monitoring point.The experimental tests are carried out on low-voltage networks 380/220 V. The obtained results show that the proposed system can be usefully applied for monitoring and analysing chosen PQ parameters in micro-grid solutions.
EN
This paper addresses student labolatories for courses related to the Internet of Things (IoT) in an undergraduate Software Engineering program. It revews the concept of the IoT, first, then discusses benefits of IoT in education, especially in engineering, and finally presents examples of projects, reviewing some more fundamental concepts of introducing such labs. Specific examples of IoT projects include software development for: a robotic arm accessed through AWS, GPS tracker with Sparkfun data stream services, online health monitoring with a smartwatch and Google Cluod, and remote relay access from a phone with MQTT service.
PL
W artykule omówiono zagadnienia laboratoriów studenckich dla kursów związanych z „Internetem rzeczy”, w programie studiów Inżynierii Oprogramowania. Przedstawiono koncepcję Internetu rzeczy i omówiono korzyści płynące z użycia tej technologii w kształceniu, szczególnie w dyscyplinach inżynierskich, dyskutując podstawowe problemy z tym związane. W szczególności, opisano praktyczne rozwiązania problemów laboratoryjnych, z użyciem robota, systemu GPS, inteligentnego zegarka i zdalnego przekaźnika, oraz przekazywania odpowiednich danych do przetwarzanuia w chmurze.
EN
This paper aims to present an overview of the Semantic Web solutions such as triple store databases, RDF (Resource Description Framework) and ontologies applied for the use of Internet of Things. The first part describes these technologies and the second part focuses on the already developed concepts of using them in relation with devices connected in the Internet of Things.
PL
Aplikacje mobilne pozwalają na zwiększoną interakcję pomiędzy mieszkańcami z miasta a miejscem, w którym żyją. Łatwiejszy dostęp do informacji pozwala ludziom w bardziej dynamiczny sposób reagować na zachodzące w ich otoczeniu zmiany. Z drugiej strony władze miejskie dzięki uzyskanym danym mogą w coraz bardziej racjonalny sposób planować swoje inwestycje i kierować rozwojem miasta. Mają też ułatwioną drogę do komunikowania się ze społeczeństwem i zdobywania informacji zwrotnych. Dzięki urządzeniom mobilnym i zainstalowanym na nich aplikacjom wiele czynności, które jeszcze na początku lat 90. XX wieku wydawały się niemożliwe do realizacji, stało się dostępne z poziomu zwykłego użytkownika telefonu komórkowego. Zastosowanie aplikacji mobilnych widzimy w wielu dziedzinach. Szczególnie ważnymi z perspektywy urbanistyki wydają się transport, ochrona środowiska oraz ochrona zdrowia (ułatwienia dla osób chorych i niepełnosprawnych).
EN
Mobile applications enable increased interaction between the residents of a city and the place in which they live. Easier access to information allows people to react to the changes that occur in their environment more dynamically. On the other hand, municipal authorities, thanks to the data that they collect, are able to increase the rationality of the way in which they plan their projects and their city’s development. They also have an easier way of communicating with the public, as well as of getting feedback. Thanks to mobile devices and the applications that are installed on them, many activities that were thought to be impossible in the beginning of the 1990’s are now accessible at the level of an ordinary cellphone user. We can observe the use of mobile applications in numerous disciplines. From the point of view of urban design, the most important ones are transport, the protection of the environment and healthcare (advantages for sick and disabled persons).
PL
Czym jest Internet Rzeczy? Czy to rzeczywiście technologia jutra? Jakie są korzyści i jakie zagrożenia niesie ze sobą? Artykuł prezentuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie Internetu Rzeczy. Ponadto przedstawiona jest budowa systemu loT (ang. Internet of Things) z naciskiem na sensory, transmisję danych oraz platformę w chmurze. Przedstawiono też przegląd ciekawych rozwiązań i zastosowań loT.
EN
What is Internet of Things? Is this a technology of tomorrow? What are the benefits and threats of such a system? Article presents the newest achievements in Internet of Things domain. Furthermore article shows a composition of loT system focusing on sensors, actuators, data transmission and cloud platform. Also there is shown an overview of interesting solutions and applications of loT.
EN
The paper presents an analysis of the implementation of the MQTT server on the Raspberry Pi device. The standard configuration of the server (without virtualization layer) is compared to the configuration based on a Docker container and the principles of microservices. The test system has been evaluated over the performance of the MGTT server.
PL
Artykuł przedstawia analizę cech realizacji serwera MQTT na urządzeniu Raspberry Pi. Typowa konfiguracja tego serwera (bez wykorzystania warstwy wirtualizacji) jest porównana z konfiguracją opartą na kontenerze Docker i regułach mikrousług. System testowy był badany pod kątem metryk związanych z wydajnością serwera MQTT.
PL
W czerwcu ubiegłego roku organizacja standaryzacyjna 3GPP przyjęła nowy standard wąskopasmowej transmisji NB IoT dla Internetu Rzeczy, realizowanej w szerokopasmowych sieciach LTE. Moduły radiowe tego standardu Cat. NB1 będą tanie, co otwiera szeroki rynek dla urządzeń IoT przekazujących umiarkowane ilości danych. W pracy przedstawiono główne parametry systemu NB IoT oraz jego przewidywane zastosowania. Badano także poziom RSSI wewnątrz budynku i w terenie miejskim dla testowej instalacji systemu NB IoT.
EN
In June last year the organization of telecommunication standards 3GPP adopted a new narrowband standard NB IoT for broadband LTE networks. Radio modules of this standard Cat. NB1 will be cheap which opens up a wide market for IoT devices transferring moderate amounts of data. In this paper the main parameters of NB IoT system and its typical applications were presented. The RSSI level inside building and at urban area for a test NB IoT installation was also investigated.
PL
Artykuł jest przeglądem zagadnień Internetu rzeczy (LoT) z wykorzystaniem heurystycznej techniki analizy informacji SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities i Threats). Przedstawiono zastosowania IoT oraz rozważono zagrożenia, które są z tym związane. W literaturze można znaleźć wiele faktów, które potwierdzają znaczenie IoT dla życia ludzi. Jednak współczesność, a w szczególności IoT, jest retrospekcją futurystycznych rozważań wielkiego rodaka Stanisława Lema, dlatego w artykule autorzy posłużyli się licznymi cytatami, które kontestują zalety IoT.
EN
This article is an overview of the Internet of things issue using heuristic information technology SWOT. IoT applications have been described and the risks associated with it are considered. There are many facts in the literature that confirm the IoT qualities for human life. However, the contemporaneity and in particular the IoT, is a flashback of the futuristic reflections of the great countryman Stanisław Lem. Therefore, in the article the authors used numerous citations that contradict the advantages of IoT.
PL
Pojęcie Internetu rzeczy – IoT (Internet of Things) lub Internetu wszechrzeczy IoE (Internet of Everything) nie jest nowe, ale ostatnio zyskuje na znaczeniu dzięki włączeniu go w nurt prac standaryzacyjnych i rozwojowych nad 5. generacją systemów komórkowych. Z założenia w systemach IoT źródłem danych są nie tylko rzeczy, będące wytworem cywilizacji technicznej, ale także czujniki monitorujące ludzi, przyrodę ożywioną i nieożywioną. Wzrastające oczekiwania społeczne dotyczące jakości opieki zdrowotnej oraz nowe możliwości techniczne systemów 5. generacji skłaniają do opracowania nowych rozwiązań w medycynie i tworzenia środowiska bardziej przyjaznego człowiekowi. W artykule skrótowo omówiono wybrane zagadnienia dotyczące tej tematyki. Między innymi scharakteryzowano specyfikację wąskopasmowej transmisji NB-IoT w systemach komórkowych, które mają zapewnić wszędzie dostępną komunikację z dużą liczbą tanich, energooszczędnych urządzeń użytkownika, co będzie stanowiło istotną wartość dodaną w porównaniu ze stanem obecnym.
EN
The Internet of Things (IoT) or the Internet of Everything (IoE) is not a new concept but it gains importance since it is now a part of standardization and development of the 5G cellular systems. In the IoT data sources are not only “things” but also sensors monitoring both people and living and nonliving nature. Growing expectations concerning health care quality and contemporary technological advances in 5G systems foster greater attention to medical applications and ambient assisted living solutions. The paper briefly discusses selected problems within this wider topic. It includes characterization of the Narrow- Band IoT (NB-IoT) technology specification designed to work with massive, energy-efficient, low-data-rate user equipment devices, which will constitute significant added value compared to today’s possibilities.
PL
Współczesne technologie informacyjne (IT) umożliwiają wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych zwiększających wydajność i jednocześnie obniżających koszty inwestycyjne oraz operacyjne składające się na całkowity koszt rozwiązania. Wykorzystanie tych rozwiązań umożliwia nowe ukształtowanie procesów operacyjnych i handlowych obejmujące także relacje z otoczeniem, dostosowując te procesy do potrzeb klientów. Wśród rozwiązań technologicznych, wiodącą rolę pełnią obecnie systemy eksploatowane w technologii chmury. Technologie te umożliwiają dostarczanie złożonych usług IT we wszystkich lokalizacjach z bezpośrednim dostępem do Internetu, przy zachowaniu możliwości korzystania z dużej wydajności i bezpieczeństwa przetwarzania informacji. Kolejnym trendem jest Big Data, czyli realizacja analiz danych o różnych strukturach pochodzących z różnych źródeł. Równie istotnym trendem jest Internet of Things (IoT), Internet Rzeczy, czyli wykorzystanie możliwości wbudowania komputerów w różne maszyny i urządzenia profesjonalne oraz powszechnego użytku, które dzięki połączeniu z Internetem mogą być sterowane z zewnątrz lub mogą sterować innymi urządzeniami lub przekazywać automatycznie informacje do innych systemów. Inny trend – BYOD (Bring Your Own Device) to dopuszczenie wykorzystywania prywatnych urządzeń do użytku służbowego. Integrację wielu systemów w przedsiębiorstwie zapewnia architektura Service Oriented Architecture (SOA) z pomocą szyny wymiany danych przedsiębiorstwa Enterprise Service Bus (ESB). Wykorzystanie wymienionych trendów jest koniecznym warunkiem realizacji transformacji cyfrowej, która umożliwia przedsiębiorstwom osiąganie przewagi konkurencyjnej nad przedsiębiorstwami „starego typu”. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji rozwoju IT w kolejnictwie prowadzącej do transformacji cyfrowej przewoźników i zarządców infrastruktury. Koncepcja ta uwzględnia potrzeby i możliwości polskich publicznych podmiotów działających w branży kolejowej.
EN
IT has a number of solutions that increase productivity while lowering both investment and operational costs allowing also to improve the effectiveness of business. Using these solutions allows the formation of new operational and commercial processes, including the relations with the environment adapting those processes to the needs of customers. The leading role is played by systems operating in the cloud - in data centers working in Software Define Infrastructure (SDI) model. These technologies allow you to deliver complex IT services in all locations with direct access to the Internet, while maintaining the simplicity and flexibility of configuration, high performance and security of information processing. Big Data it is the trend, which is the implementation of data analysis with the different data structures from the different data sources. Another important trend is the Internet of Things (IoT) – using the possibility of embedded computers in a variety of machines and equipment for both professional and consumer use. Thanks to an internet connections the devices can be controlled from the outside or they can control other devices or transfer information automatically to other systems. Next trend is Bring Your Own Device (BYOD) – possibility of using private equipment of employee for business. Big Data is the trend, which is the implementation of data analysis with the different data structures from the different data sources. Use of all these trends is a prerequisite for implementation of the digital transformation, which allows to achieve a competitive advantage over „old style” companies. The aim of the study is to present the necessary conditions and the concept of IT development for polish railways, which will effectively take advantage of digital transformation of operators and infrastructure managers. This concept takes into account the needs and possibilities of public entities operating in the polish railways. The author pointed out the need for changes in the field of information technology and organization in the polish public railway companies, which will improve the economic efficiency of IT and will satisfy the needs of business.
11
Content available Przemysł 4.0 i wszystko jasne
PL
Czwarta Rewolucja Przemysłowa już tu jest. Nie ma powodu do paniki – z nami przejdziesz ją krok po kroku. Zaczynamy od najważniejszych idei i pojęć.
EN
Internet of Things (IoT) will play an important role in modern communication systems. Thousands of devices will talk to each other at the same time. Clearly, smart and efficient hardware will play a vital role in the development of IoT. In this context, the importance of antennas increases due to them being essential parts of communication networks. For IoT applications, a small size with good matching and over a wide frequency range is preferred to ensure reduced size of communication devices. In this paper, we propose a structure and discuss design optimization of a wideband antenna for IoT applications. The antenna consists of a stepped-impedance feed line, a rectangular radiator and a ground plane. The objective is to minimize the antenna footprint by simultaneously adjusting all geometry parameters and to maintain the electrical characteristic of antenna at an acceptable level. The obtained design exhibits dimensions of only 3.7 mm × 11.8 mm and a footprint of 44 mm2, an omnidirectional radiation pattern, and an excellent pattern stability. The proposed antenna can be easily handled within compact communication devices. The simulation results are validated through measurements of the fabricated antenna prototype.
13
Content available remote W kierunku samoorganizujących się środowisk wytwórczych
PL
Omówiono innowacje techniczne w dziedzinie robotów, sterowania programowego i komponentów automatyki zaprezentowane podczas Hannover Messe 2017, w tym: ideę Industry 4.0, smart factory, nowe koncepcje sterowania, oprogramowanie wspomagające proces wytwarzania, systemy Internetu rzeczy i zdalną diagnostykę.
EN
The paper illuminates the software-technical innovations in automation industrial equipment presented at the Hannover Messe 2017: the new idea of Industry 4.0, Internet of things, smart factory, communication via field buses, Co-bots, industrial communication.
EN
Industrie 4.0 has been becoming one of the most challenging topic areas in industrial production engineering within the last decade. The increasing and comprehensive digitization of industrial production processes allows the introduction of innovative data-driven business models using cyber-physical systems (CPS) and Internet of Things (IoT). Efficient and flexible manufacturing of goods assumes that all involved production systems are capable of fulfilling all necessary machining operations in the desired quality. To ensure this, production systems must be able to communicate and interact with machines and humans in a distributed environment, to monitor the wear condition of functionally relevant components, and to self-adapt their behaviour to a given situation. This article gives an overview about the historical development of intelligent production systems in the context of value-adding business models. The focus is on condition monitoring and predictive maintenance in an availability oriented business model. Technical as well as organizational prerequisites for an implementation in the production industry are critically analysed and discussed on the basis of best practice examples. The paper concludes with a summary and an outlook on future research topics that should be addressed.
EN
The main purpose of the work was to analyze sensory platform solutions for use on the Internet of Things. Emphasis was placed on the literature study on Sensor Platforms, Internet of Things, Bluetooth Low Energy Communication Protocol, serial digital and analog interfaces most commonly used in sensory platforms. Analysis of sensory platform solutions was carried out in terms of their functionality and efficiency. The SensorTag CC2650 sensing platform by Texas Instruments, turned out to be the best and has been used to build the hub model. The hub model was based on hardware and software implementation, which resulted in the expansion of the sensor platform with 6 additional analog inputs and a Bluetooth Low Energy data transmission profile. Testing the correctness of the software produced in the laboratory environment has made it possible to determine the correct functioning of the concentrator model.
PL
Głównym celem pracy była analiza rozwiązań platform sensorycznych do zastosowania w Internecie Rzeczy. Nacisk położony został na studium literaturowe dotyczące platform sensorycznych, Internetu Rzeczy, protokołu komunikacyjnego Bluetooth w standardzie Low Energy, szeregowych interfejsów cyfrowych oraz analogowych najczęściej stosowanych w platformach sensorycznych. Analiza rozwiązań platform sensorycznych przeprowadzona była pod kątem ich funkcjonalności oraz wydajności. Najlepszą okazała się platforma sensoryczna SensorTag CC2650, firmy Texas Instruments, którą wykorzystano do budowy modelu koncentratora. Wykonanie modelu koncentratora opierało się na realizacji sprzętowej oraz programowej, którego efektem było rozszerzenie platformy sensorycznej o 6 dodatkowych wejść analogowych oraz profil transmisji danych w standardzie Bluetooth Low Energy. Testowanie poprawności działania wytworzonego oprogramowania w środowisku laboratoryjnym pozwoliło na stwierdzenie poprawności działania modelu koncentratora.
EN
The article includes the description of the current development of the Internet of Things (IoT) in Poland with special consideration of the society’s awareness of the IoT. In the recent years, the Internet of Things has been gaining an increasing number of supporters. The interest in this topic of many corporations from the discipline of IT and state-of-the-art technologies is especially important in this scope. The market observation in the recent years has shown that the IoT may become a widespread technology in many homes, which is why it is important to build awareness of the IoT among the Poles. The conducted survey studies were aimed at verifying the current state of the Polish society’s knowledge about the IoT, which is presented in this article. The article also includes the description of possible future implementations of the IoT and characterisation of the correlation between the IoT and other rapidly developing technologies.
PL
W artykule opisano dotychczasowy rozwój Internetu rzeczy (IoT) w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem świadomości społeczeństwa o IoT. Internet rzeczy w okresie ostatnich lat zdobywa coraz to większe grono zwolenników. Szczególnie istotne jest w tym zakresie zainteresowanie się tą tematyką przez wiele koncernów ze świata IT oraz nowoczesnych technologii. Jak wynika z obserwacji rynku na przestrzeni kilku lat IoT może stać się powszechną technologią w wielu domach w związku z powyższym ważne jest budowanie świadomości o IoT wśród Polaków. Prowadzone badania ankietowe miały za zadanie zweryfikować obecny stan wiedzy społeczeństwa w Polsce odnośnie IoT, co przedstawiono w niniejszym artykule. W artykule opisano także możliwe implementacje w przyszłości odnośnie IoT, a także scharakteryzowano korelacje IoT z innymi technologiami dynamicznie się rozwijającymi.
EN
Technological convergence has had a huge impact on development of automotive industry. Two main concepts related to mobile technology and the Internet of Things (IoT) in this industry are car connectivity and Internet of Cars (IoC). The article aims to present these two concepts with special emphasis on the characteristics of people mobility in future cities.
PL
Internet Przedmiotów, Internet Rzeczy, Internet of Things staje się odrębną interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki integrującą takie obszary jak informatykę, telekomunikację, elektronikę i fotonikę, nauki informacyjne, psychologię i socjologię, nauki ekonomiczne, nauki o biznesie i gospodarowaniu. Korzysta z rozwoju tych nauk wprowadzając nową jakość. Część Internetu Przedmiotów dotycząca bezpośrednio człowieka nazywamy Internetem Dotykowym, Internetem Socjalnym, lub Internetem Usługowym. Część Internetu Przedmiotów integrowana z funkcjonalnymi warstwami cywilizacyjnymi nazywamy Internetem Infrastrukturalnym lub Internetem Inteligentnej Infrastruktury. Oba te Internety zostały nazwane przez Cisco, a termin przyjął się szerzej, Internetem Wszystkiego, Internet of Everything IoE. Autor przedstawia ogólniejsze monograficzno-eseistyczne, nieco subiektywne, wprowadzenie do Internetu Rzeczy, także bazujące częściowo na własnych doświadczeniach budowy takiego Internetu dla wielkich eksperymentów badawczych w CERN, GSI, FAIR, w ramach akceleratorowych projektów Europejskich CARE, TIARA, EuCARD, ARIES. Takie i inne doświadczenia badawcze są obecnie nadspodziewanie intensywnie transferowane do życia codziennego i przemysłu. Taki przemysł określamy nawet odrębnym terminem jako Przemysł w wersji 4.0.
EN
Internet of Things – IoT – turns to a strongly defined and separate, interdisciplinary branch of science and technology. It integrates such areas as: informatics, telecommunications, electronics and photonics, information sciences, psychology and sociology, economic sciences, and business sciences. IoT benefits from the development of these sciences introducing its strongly visible own quality. The part of of the IoT which concerns directly human beings is called Tactile Internet, Internet of Tactile Things, Internet of Social Things, Internet of Services, etc. The part of IoT which is integrated with the solid functional layers of our civilization is called Infrastructural Internet, Internet of Infrastructural Things, or just Intelligent Infrastructure. These both Internets were called by Cisco, ant this term was accepted widely, the Internet of Everything or IoE. The author presents here a more general monographic essay, slightly subjective consideration, which is an introduction to the Internet of Things. These considerations are based, at least partly, on own experiences of development and introduction of such Internets for large research experiments in CERN, GSI, FAIR, and in the framework of the European accelerator infrastructural projects like CARE, TIARA, EuCARD, ARIES. Such ones and other research experiences are now surprisingly efficiently transferred to the everyday life and the industry. Such an industry is even given a special version and called Industry 4.0.
PL
W ramach publikacji zaprezentowano definicję cyberprzestrzeni oraz jej wpływ na możliwość zaspokajania potrzeb społecznych, uznania i samorealizacji człowieka. Omówiono szczególną rolę, jaką odgrywa Internet rzeczy oraz jego rozwinięta forma, czyli społeczny Internet rzeczy w twórczych procesach ludzi. W celu określenia wpływu, jaki mogą wywierać rozwinięte instrumenty komunikacji człowieka z innymi aktorami sieci zaprezentowano wnioski płynące z badań reakcji pracowników na pracę z zastosowaniem systemów głosowych w firmie Argos Ltd.
EN
In the article was defined the cyberspace and its influence on the possibility of the social needs satisfaction, the approval and the personal fulfilment of the human being. There was described the special role of the Internet of things and its sophisticated form which are the social internet of things in the creative processes organised by persons. In order to define the influence which may have the developed tools of communication with other factors in the webside, there were presented conclusions coming from the other researches conducted on the employees of the company Argos Ltd. and the influence on the work using voice systems.
EN
The IoT (Internet of Things) is a pervasive innovative technology building on the universal connectivity of things and people. The emergence of the IoT is a global phenomenon, but there is still much discussion about the rate of growth, the most attractive market development opportunities, and the challenges to be met in a wide range of issues, from privacy and security, to the governance of these complex systems. In this paper the role of IoT in the general world economy and, in particular, what concerns the state and level of development of an enterprise will be presented.
PL
Internet Rzeczy (IRz) staje się wszechobecną technologią innowacyjną, tworzoną w celu umożliwienia uniwersalnej łączności rzeczy i ludzi. Pojawienie się IRz jest zjawiskiem globalnym. W artykule zostanie przedstawiona rola Internetu Rzeczy w ogólnej gospodarce światowej, a w szczególności w zakresie stanu i poziomu rozwoju przedsiębiorstwa.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.