Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alcohol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Troska o pracownika jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to zmniejszenie wypadków oraz wzrost zainteresowania zdrowiem publicznym. Oczywiste jest, że spożywanie alkoholu jest uznawane za poważne zagrożenie dla życia, zdrowia, a także bezpieczeństwa pracowników. Celem badań była identyfikacja głównych problemów, jakie wiążą się z nadużywaniem i spożywaniem alkoholu w pracy wśród pracowników branży budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których wykonywane są prace na rusztowaniach budowlanych. Dane do analizy uzyskano z dwóch różnych źródeł. Pierwszą z nich była dokumentacja powypadkowa dotycząca wypadków przy pracy (analiza grupy 219 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy na rusztowaniach budowlanych w latach 2008–2017). Drugą były ankiety zebrane podczas projektu badawczego. Niniejszy projekt opiera się na modelu oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań (analiza 573 badań ankietowych osób pracujących na budowach obejmujących 120 rusztowań).
EN
The care of workers are essential in terms of occupational health and safety. This implies the reduction of accidents and increased interest for public health. It is obvious that alcohol consumption is considered a serious threat to the lives, health and safety of employees. The aim of the research was to identify the main problems that are associated with alcohol abuse and consumption at work among employees in the construction industry, with particular emphasis on workstations where work is carried out on construction scaffoldings. Data for the analysis was obtained from two different sources. The first one was post-accident documentation on occupational accidents (analysis of a group of 219 people injured in occupational accidents that involved construction scaffolding in 2008-2017). The second one was surveys collected during the research project. This research project is based on a risk assessment model of the occurrence of building catastrophes, accidents and dangerous events at workplaces with the use of scaffolding (analysis of 573 surveys of people working on construction sites involving 120 scaffoldings).
PL
Spożywanie alkoholu w miejscu pracy jest surowo zabronione. Niestety zakaz ten jest często łamany. Nietrzeźwość pracownika może stworzyć zagrożenie, a w najgorszym przypadku może również doprowadzić do trwałego kalectwa, a nawet śmierci. Celem prowadzonych badań było zidentyfikowanie głównych problemów związanych z nadużywaniem i ze spożywaniem alkoholu przez pracowników budowlanych w trakcie pracy. Dane do analizy pozyskano z dokumentacji powypadkowej (analizie poddano 219 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych) oraz ankiet zebranych podczas realizowanego projektu naukowo-badawczego „Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych” (573 badań ankietowych osób pracujących na rusztowaniach, na ankietowanych terenach budowy).
EN
The consumption of alcohol in the workplace is strictly prohibited. Unfortunately, this interdict is often broken. Alcohol intoxication of an employee could lead to a threat, and in the worst case could also lead to permanent disability or even death. The aim of the research was to identify the main problems associated with heavy drinking of alcohol and consumption at work among construction workers. Data for the analysis were obtained from post-accident protocols (analyzed 219 people injured in accidents at work involving scaffolding) and surveys collected during the research project “Model of the assessment of risk of the occurrence of building catastrophes, accidents and dangerous events at workplaces with the use of scaffolding” (573 surveys of people working in the construction scaffolding of respondents).
PL
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na szeroko rozumianą czystą energię trwają poszukiwania paliw zeroemisyjnych (niepowodujących zwiększenia ilości gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery). Inicjatywy ograniczenia wykorzystania węgla, podejmowane w Europie i na świecie, skłaniają do zastosowania bioalkoholi jako paliw, a także przewidują wzrost wykorzystania tego rodzaju paliwa. W artykule zaprezentowano technologie produkcji wybranych mieszanin alkoholowych. Opisano sposoby otrzymywania alkoholi metodami tradycyjnymi (fermentacja alkoholowa) z surowców pochodzenia rolniczego, to jest zbóż i roślin bulwiastych. Ponadto scharakteryzowano poszczególne etapy produkcji. Przedstawiono również możliwość wykorzystania surowców odpadowych zawierających kompleks lignocelulozowy do produkcji alkoholu etylowego. Opisano budowę kompleksu lignocelulozowego, etapy produkcji oraz główne problemy procesu wytwarzania etanolu z tego typu surowców. Zwrócono uwagę na trwające poszukiwania metod produkcji alkoholu etylowego w reakcjach chemicznych (np. z wykorzystaniem nanokatalizatorów), w których substratem są gazy cieplarniane (przede wszystkim tlenek węgla(IV)). Przeprowadzono analizę przepisów i obostrzeń prawnych mogących mieć wpływ na możliwość wykorzystania destylatów alkoholowych (bioetanolu, spirytusu, alkoholu etylowego, alkoholu metylowego i ich mieszanin) w celach opałowych. W analizie rozważano przepisy krajowe i unijne, ponieważ Polska jest krajem członkowskim Unii Europejskiej. Ponadto przedstawiono sposoby wykorzystania destylatów alkoholowych (alkoholu etylowego, spirytusu, bioetanolu) jako komponentu mieszanek paliwowych lub samoistnego paliwa. Scharakteryzowano proces spalania wybranych destylatów alkoholowych z uwzględnieniem środków skażających. Zaprezentowano porównanie współczynników emisji zanieczyszczeń w zależności od spalanego paliwa w sektorze gospodarstw domowych. Wyróżniono dwie grupy urządzeń użytku domowego zasilanych paliwem alkoholowym, a w tym momencie dostępnych na rynku dla konsumenta. Opisano ich możliwości oraz ograniczenia zastosowania, funkcjonalności, podano dostępne moce cieplne. We wnioskach podsumowano wyniki przeprowadzonych analiz: metod produkcji destylatów alkoholowych oraz przepisów prawnych (krajowych i unijnych). Ponadto autorzy przewidują rozwój produkcji i wykorzystania alkoholu etylowego w celach opałowych.
EN
Growing demand for widely understood clean energy cause the search for zero-emission fuels (not increasing the amount of greenhouse gases emitted to the atmosphere). Undertaken in Europe and in the world initiatives in limiting the use of coal tend to use bioal- cohols as fuels and predict an increase of usage of this type of fuel. The article presents production technologies of selected alcohol mixtures. Raw materials, particular stages of production were characterized in the article. In addition, the possibility of using waste raw materials containing a lignocellulose complex for the production of ethyl alcohol was also presented. The structure of the lignocellulose complex, production stages and main problems of the ethanol production process from this type of raw materials were described. Attention was drawn to the ongoing research for methods to produce ethyl alcohol in chemical reactions (e.g. by using nanocatalysts), in which greenhouse gases (carbon dioxide) are the substrate. An analysis of regulations and legal restrictions that may affect the possibility of using alcohol distillates (bioethanol, spirit, ethyl alcohol, methyl alcohol and mixtures thereof) for heating purposes was carried out. Since Poland is a member state of the European Union, the analysis considered national and EU regulations. In addition, ways of using alcohol distillates (ethyl alcohol, spirit, bioethanol) as a component for fuel mixtures or spontaneous fuel were presented. The combustion process of selected alcoholic distillates, with or without contaminants, was characterized. Emission factor for different emissions in the household sector depending on burned fuel were presented. Two groups of household appliances powered with alcohol fuel, currently available to consumers on the market, were distinguished. Their possibilities and limitations of use, functionality were described. In conclusions, the results of the analyses methods of alcoholic distillate production and legal provisions (national and EU) were summarized. In addition, the authors predict the positive impact of the production and usage of ethyl alcohol for heating purposes.
4
Content available remote Protein folding vs. COVID-19 and the Mediterranean diet
EN
The experience of the ongoing pandemic gives rise to a variety of questions, touching - among others - upon its biological aspects. Among the most often raised issues is why the situation has deteriorated to such a degree in the Mediterranean basin and the American eastern seaboard. This work identifies possible links between the protein folding process and the aforementioned epidemic. Given the circumstances, it should be regarded as a popular science article.
EN
The article aims to identify scientific research areas within which the subject matter of binge drinking in relation to services is addressed, based on bibliometric data analysis characterising scientific publications indexed by the Scopus database. To achieve the aim, authors use different techniques of the bibliometric analysis with the support of the VOSviewer software. Results of the literature review on binge drinking show that harmful binge drinking behaviour is a subject of intervention services, which are undertaken by governmental and non-governmental institutions. As a theoretical contribution of the research part of the paper, it was proposed to qualify five categories containing the issue of binge drinking in relation to services, such as binge drinking consequences, the culture of alcohol consumption, alcohol versus risky sexual behaviours, alcohol intoxication and binge drinking, and the use of other substance among young people.
PL
Problematyka prowadzenia pojazdu zarówno po spożyciu alkoholu, jak i w stanie nietrzeźwości stanowi w ostatnich latach przedmiot zainteresowania jednostek, instytucji, organów administracji publicznej, realizujących działania na rzecz podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Aspekt nietrzeźwych kierujących należy rozpatrywać w spektrum zdrowia publicznego, ponieważ z powodu wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących śmierć ponoszą setki osób, a tysiące zostaje rannych. W celu budowania świadomości kierujących pojazdami mechanicznymi wdrażane są programy, inicjatywy i akcje propagujące ich trzeźwość. Celem artykułu jest prezentacja i ocena działań podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem publicznego transportu autobusowego. Omówiono działania i inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym, przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa drogowego.
EN
Issues to do with driving vehicles after drinking alcohol as well as being in a state of intoxication have been the object of interest in units, institutions, organs of public administrations, which carry out actions to increase the safety of road traffic in Poland. The aspect of drunk driving should be considered on the public heath spectrum, as a result of accidents caused by drunk driving hundreds of people die and thousands are left severely injured. In order to build awareness among people driving motor vehicles, programs, initiatives and different promotion actions are introduced to raise the importance of not driving after drinking alcohol. The purpose of this article is to present and assess actions made to improve the safety of people participating in road traffic with particular emphasis on public transport, eg. buses. The actions and initiatives taken at the national level have been discussed which will improve and increase road safety.
PL
W opracowaniu przedstawiono zagrożenia pożarowo -wybuchowe związane z wykorzystaniem palącego się alkoholu podczas wybranych doświadczeń i pokazów edukacyjnych z udziałem publiczności. Określono podstawowe zasady bezpiecznego przeprowadzania opisywanych eksperymentów.
EN
The paper presents the fire and explosion hazards associated with the application of burning alcohol in the selected experiments and in the educational demonstrations with audience. The basic safety rules for carrying out the described experiments have been indicated.
PL
Wykorzystując topograficzne cechy powierzchni ceramiki z azotku krzemu (Si3N4), badano proces jej szlifowania z zastosowaniem cieczy szlifierskich z dodatkiem różnych substancji organicznych. Badania te wykazały, że wraz ze zwiększaniem długości łańcucha alifatycznego dodawanego związku poprawiała się jakość powierzchni ceramiki, a zwłaszcza zmniejszała się głębokość zadrapań. Dotyczyło to substancji organicznych z grupami funkcyjnymi. Przy tej samej długości łańcucha alkohole wpływały korzystniej na jakość powierzchni ceramicznej niż alkany, podczas gdy kwasy karboksylowe pogarszały jakość tych powierzchni. Dodatek substancji chloro- i krzemoorganicznych powodował pogarszanie się jakości szlifowanej powierzchni. Jak wykazały badania, zawsze korzystne dla jakości powierzchni było utrzymywanie tarcz ściernych w stanie czystym. Oznacza to, że obecność zanieczyszczeń stałych w strefie obróbki gra ważną rolę dla jakości szlifowanej powierzchni.
EN
Linear C-chain chemicals (n-caprylic acid, n-octanol, octane, oleic acid, oleyl alc. and liq. paraffin), extreme pressure additives (CCl4, tetrachloroethane, chlorinated paraffin and org. silicone) as well as surfactants (glycerol, polyethylene glycol 400 and Tween 80) were added to the grinding fluid used then for grinding Si3N4 plates. The addn. of alcs. resulted in an improvement of the plate surface quality. The addn. of acids and extreme pressure additives resulted in decreasing the surface quality. The addn. of surfactants alleviated the blocking on the surface of the grinding wheel and improved the surface quality of ceramics. The presence of deep scratches was closely related to the blockage of grinding wheels.
PL
W artykule opisano przypadek neurologicznej postaci choroby ciśnieniowej, który wystąpił podczas krótkotrwałego nurkowania szkolnego na średnią głębokość z czynnikiem oddechowym – powietrze. Poszkodowanego leczono według tabeli rekompresji leczniczej powietrznej III. Mimo natychmiastowego leczenia hiperbarycznego a następnie szpitalnego szczątkowe objawy neurologiczne pozostały przez cały okres obserwacji.
EN
The article describes the case of a neurological form of decompression sickness, which occurred in the course of a short training dive to the medium depth using the air as the breathing mix. The subject was treated according to the 3rd air recompression table. Despite an immediate hyperbaric treatment followed by hospitalisation residual neurological symptoms remained throughout the entire observation period.
EN
Drivers’ self image and perception of other drivers comprise the main road traffic factors under analysis in this paper. The impact of these factors on traffic safety was evaluated through a survey among drivers. The outcome of the survey led to interesting conclusions related primarily to the relationship between drivers’ behaviours and their self-assessment and assessment of others. A negative correlation was demonstrated for the latter factor. The more highly the respondents rate themselves, the less highly they rate the skills of other drivers. The study included a number of comparative analyses dealing, among others, with drink driving.
EN
Members of a ship’s crew often suffer a traumatism resulting from falls from a height. Traumatism is a common type of damage affecting those on vessels of the water basins of the north. Falling on board of sea transport vessels occurs 3.7 times more often than on river ones, and 5.6 times more often than on fishing vessels. For the purposes of this work, 217 accidents of fall from a height were analyzed, which constituted 9.8% of all cases of traumatism (15.3 per 1000 employees). The average age of the injured was 32.3 years. The highest frequency of falls from a height occurred among workers 18-20 years old. The highest number of falls from a height among ships’ crews was found among the members with working experience of about one year. The other groups of marine specialists frequently falling from a height were sailors and minders. Highly dangerous work generating falls from a height on vessels happens on transition paths on decks and gangways and is connected with handling and maintenance of deck machinery, mooring, and hatch covers. Alcohol intoxication was found to influence 17.3% of falls from a height on vessels of this group of workers. The major pathologies resulting from falls from a height of members of ships’ crew were various bone fractures, traumatic brain injury, severe bruises, and wounds. The period of disability of the patients with traumatic pathology resulting from falls from a height was on average 80.2 working days, including 29.4 days of spent receiving medical care in a hospital. Recovery occurred in 88.6% cases, and 2.0% of patients obtained legal disability status.
PL
Członkowie załóg statków często cierpią z powodu urazów odniesionych w następstwie upadku z wysokości. Urazy to najczęstsza forma uszkodzenia ciała u osób przebywających na pokładach statków na akwenach północnych. Upadek na pokładzie statków i łodzi transportu morskiego zdarzają się 3,7 razy częściej niż w przypadku transportu rzecznego i 5,6 razy częściej niż w przypadku łodzi i kutrów rybackich. Dla celów niniejszego opracowania poddano analizie 217 przypadków upadku z wysokości, które złożyły się na 9,8% wszystkich urazów na pokładach statków (średnio 15,3 zdarzenia na 1000 pracowników). Średnia wieku poszkodowanych to 32,3 roku. Najczęściej dochodziło do wypadków pracowników między 18 a 20 rokiem życia. Upadki zdarzały się najczęściej pracownikom o doświadczeniu zawodowym ok. 1 roku. Inne grupy, którym upadki przydarzały się bardzo często to marynarze i pracownicy serwisowi. Wysoce niebezpieczne prace często kończące się upadkiem z wysokości wiązały się z przechodzeniem po pokładach i trapach, obsługą i utrzymaniem urządzeń pokładowych, cumowaniem i otwieraniem lub zamykaniem pokryw ładowni. Odkryto, że 17,3 % wszystkich upadków z wysokości wśród pracowników łodzi i statków nastąpiło pod wpływem alkoholu. Upadający najczęściej odnosili różnego rodzaju złamania kości, urazy mózgu, dotkliwe stłuczenia i rany.
PL
Niektórzy lekarze sugerują, że alkohol spożywany w niewielkich ilościach korzystnie wpływa na pracę układu sercowo-naczyniowego i pokarmowego. Jednakże, chroniczne spożywanie alkoholu może prowadzić do silnych uzależnień. Dlatego też należy rozważyć, czy spożywanie alkoholu z powodów zdrowotnych na pewno jest bezpieczne.
EN
We have to consider the fact that alcohol is a legal drug. The spread of alcohol consumption reflects also in the road traffic safety; nevertheless, alcohol is a significant factor in traffic accidence occurrence, especially in those with serious consequences. In the last few years traffic crashes with fatalities are just following one another and are mostly caused by drivers who consumed alcohol. Adolescents between ages 15 and 24 are one of the most endangered groups of people in traffic, especially drivers and passenger between ages 15 and 24. Adolescents tend to acquire drivers licence as soon as possible in order to enter into drivers’ world. Young drivers as participants in traffic represent a bigger danger as they consume alcohol and drive, than older experienced drivers with the same level of alcohol in blood. We have precisely examined the topic on traffic accidents, young drivers and alcohol intoxication in our country and abroad. We have also carried out a field investigation – conducted a survey in the district Nova Vas - Celje. We came to conclusions which we found very much disturbing as they based on the analysis of results and processed information.
PL
Musimy wziąć pod uwagę fakt, że alkohol jest legalnym narkotykiem. Rozprzestrzenianie konsumpcji alkoholu oddziałuje również na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Alkohol jest istotnym czynnikiem wystąpienia wypadków, zwłaszcza tych o poważnych konsekwencjach. W ciągu ostatnich kilku lat wypadki z ofiarami śmiertelnymi następują jeden po drugim i są głównie spowodowane przez kierowców spożywających alkohol. Młodzież w wieku pomiędzy 15 i 24 rokiem życia jest jedną z najbardziej zagrożonych grup w ruchu, zwłaszcza kierowcy i pasażerowie w wieku 15 i 24 lat. Młodzież ma tendencję do zdobywania prawa jazdy jak to tylko możliwe, aby wejść do świata kierowców. Młodzi kierowcy, jako uczestnicy ruchu stanowią większe zagrożenie spożywający alkohol i prowadząc, niż kierowcy z większym doświadczeniem z taką samą zawartością alkoholu we krwi. Ten temat dokładnie zbadaliśmy na wypadkach drogowych, młodych kierowców w naszym kraju i za granicą. Przeprowadziliśmy również śledztwo terenowe – badanie w dzielnicy Nova Vas – Celje. Na podstawie analizy wyników i przetwarzanych informacji doszliśmy do konkluzji, które wydają się być bardzo niepojące.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8552--8562, CD2, cz. 5
PL
Artykuł miał na celu scharakteryzowanie alternatywnych źródeł napędu silników samochodowych ze szczególnym uwzględnieniem wodoru jako doskonałego, choć ciągle jeszcze drogiego, paliwa. W tym celu w artykule scharakteryzowano alternatywne źródła napędu silników samochodowych takie jak: alkohol, węgiel, gaz drzewny, energia elektryczna, LPG, CNG, biodiesel, oleje roślinne oraz wodór. W dalszej części artykułusporządzono rys historyczny rozwoju samochodów wodorowych od momentu gdy po raz pierwszy zostały skonstruowane do dnia dzisiejszego. Artykuł ma także na celu przedstawienie sytuacji producentów samochodów wodorowych a także stanu branży związanej z technologią wodorową w motoryzacji na przykładzie takich pojazdów jak Rapide S czy Honda FCX Clarity.
EN
Article aimed to characterize alternative sources of automotive propulsion engines with special emphasis on hydrogen as an excellent, though still expensive, fuel. For this purpose, alternative sources of automotive propulsion engines were characterized. Such sources as: alcohol, coal, wood gas, electricity, LPG, CNG, biodiesel, vegetable oils and hydrogen. In second part of article was described historical development of hydrogen cars from the time of first constructions to present day. The paper presents also the situation of producers of hydrogen cars as well as the state of the industry associated with hydrogen technology in the automotive industry on the examples of such vehicles as the Aston Martin Rapide S or Honda FCX Clarity.
PL
Artykuł poświęcony problemowi profesjonalnego przechowywania wina na przykładzie wybranego, poddanego modernizacji obiektu. Na wstępie autorzy szczegółowo omawiają wymagania dotyczące warunków właściwego przechowywania tego wymagającego produktu, a są to: temperatura, wilgotność, wentylacja, drgania i oświetlenie. W dalszej części prezentują stan techniczny wybranego obiektu zarówno pod względem budowlanym jak i istniejącej w nim instalacji chłodniczej. Na podstawie dokonanej oceny określono zakres niezbędnych do wykonania prac modernizacyjnych w odniesieniu do systemu chłodniczego, koniecznego systemu nawilżania powietrza w przestrzeni wewnętrznej komory oraz niezbędnej automatyki gwarantującej utrzymanie wymaganych i stabilnych parametrów cieplno-wilgotnościowych. Publikacja stanowi interesujące studium modernizacji istniejącego obiektu z przeznaczeniem do przechowywania w nim tak wymagającego produktu jakim są wina.
EN
Article devoted to the problem of professional wine storage on the example chosen, the modified object. At the outset, the authors discuss in detail the requirements for proper storage conditions for this demanding product, and they are: temperature, humidity, ventilation, vibration and lighting. Later in the present condition of the object in terms of construction as well as existing in the cooling system. On the basis of this assessment defines the scope necessary for the implementation of modernization works in relation to the cooling system, the necessary air humidification system in the inner space of the chamber and the necessary guarantees to maintain the required automation and stable temperature and humidity parameters. The publication is an interesting study of the modernization of the existing facility for the purpose of storing it as demanding as they are the product of wine.
EN
This paper concerns analysis of possible use of alcohols for the feeding of self - ignition and spark-ignition engines operating in a dual- fuel mode , i.e. simultaneously combusting alcohol and diesel oil or alcohol and petrol . Issues associated with the requirements for application of bio-fuels were presented with taking into account National Index Targets , bio-ethanol production methods and dynamics of its production worldwide and in Poland. The considerations are illustrated by results of the tests on spark- ignition and self- ignition engines fed with two fuels : petrol and methanol or diesel oil and methanol, respectively. The tests were carried out on a 1100 MPI Fiat four- cylinder engine with multi-point injection and a prototype collector fitted with additional injectors in each cylinder. The other tested engine was a SW 680 six- cylinder direct- injection diesel engine. Influence of a methanol addition on basic operational parameters of the engines and exhaust gas toxicity were analyzed. The tests showed a favourable influence of methanol on combustion process of traditional fuels and on some operational parameters of engines. An addition of methanol resulted in a distinct rise of total efficiency of both types of engines at maintained output parameters ( maximum power and torque ). In the same time a radical drop in content of hydrocarbons and nitrogen oxides in exhaust gas was observed at high shares of methanol in feeding dose of ZI ( petrol) engine, and 2-3 fold lower smokiness in case of ZS ( diesel) engine. Among unfavourable phenomena, a rather insignificant rise of CO and NOx content for ZI engine, and THC and NOx – for ZS engine, should be numbered. It requires to carry out further research on optimum control parameters of the engines. Conclusions drawn from this work may be used for implementation of bio-fuels to feeding the combustion engines.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia stosowania biopaliw ciekłych w silnikach spalinowych. Omówiono uwarunkowania prawne stosowania biopaliw, produkcję w różnych regionach świata i w warunkach krajowych oraz perspektywy jej rozwoju. Porównanie własności alkoholu w stosunku do benzyn i oleju napędowego wskazało, że alkohole mogą być z powodzeniem stosowane zarówno w silnikach o zapłonie iskrowym jak i samoczynnym. Z uwagi na rozwarstwiane się mieszanin w niskich temperaturach i obecności wody w chwili obecnej w kraju stosowany jest alkohol etylowy bezwodny w ilości do 5% lub eter etylo-tert-butylowy. Podraża to istotnie ceny produkcji biopaliw i stwarza istotne problemy logistyczne w dystrybucji. W pracy pokazano wyniki badań silników zasilanych systemem dwupaliwowym – iskrowego Fiat 1100 MultiPoint i o zapłonie samoczynnym SW 680. Obydwa silniki były zasilane odpowiednio benzyną i metanolem oraz olejem napędowym i metanolem o zmiennym udziale metanolu. Badania pokazały korzystny wpływ dodatku metanolu na proces spalania zarówno benzyny jak i oleju napędowego prowadzący do zwiększenia parametrów użytkowych silnika, sprawności ogólnej oraz poprawy jego parametrów ekologicznych. System dwupaliwowy umożliwia stosowanie dużych udziałów alkoholu, a w przypadku silnika o zapłonie iskrowym nawet zasilania samym alkoholem w zakresie dużych obciążeń silnika. Pozwala to wykorzystać w pełni korzystne własności alkoholi. Ponadto w zasilaniu mogą być stosowane alkohole zawodnione co znacznie obniża ich koszt produkcji.
EN
The paper presents the issues of the use of biofuels in internal combustion engines. Juridical aspects of the use of biofuels production in different regions of the world and national conditions and prospects of its development. Comparison of alcohol property relative to gasoline and diesel indicated that alcohols can be successfully used in both spark ignition and compression engines. Because of the split in the mixture at low temperatures and the presence of water currently used in the country of anhydrous ethyl alcohol in an amount of up to 5% or ethyl-tert-butyl ether. This significantly boosts the prices of biofuels and creates significant logistical problems in the distribution. The paper shows the results of testing of engines powered by a dual fuel system - Fiat 1100 MultiPoint spark and compression ignition SW 680. Both engines were powered respectively by gasoline and methanol and diesel oil and methanol by variable share of methanol. Studies have shown a beneficial effect of the addition of methanol to the process of burning both gasoline and diesel fuel, leading to increase the performance parameters of the engine, the overall efficiency and improving its environmental performance. Dual fuel system allows for a high share of alcohol, in the case of a spark ignition engine power even the alcohol at high engine loads. This allows use a fully favorable properties of alcohols. In addition, the power supply may be used watered alcohols which greatly reduces the cost of its production.
PL
W pracy zamieszczono wybrane wyniki badań właściwości fizykochemicznych benzyn węglowodoro-wych z dodatkiem etanolu oraz izobutanolu, w tym prężności par produktów ropopochodnych jako kluczo-wego parametru odpowiedzialnego za rozruch silnika, wyeliminowania możliwości odparowania paliwa w przewodach paliwowych, podczas pracy silnika jak również w procesach przechowywania, transportu i dystrybucji. Przedmiotem badań laboratoryjnych były benzyny węglowodorowe z dodatkiem etanolu i izo-butanolu, w których procentowy udział objętościowy odpowiednio wynosił: 5%(V/V), 7,5% (V/V) i 10%(V/V). Dotyczyły one oznaczenia wybranych właściwości fizykochemicznych produktów w tym: pręż-ności par, gęstości, składu frakcyjnego, wskaźników indeksu lotności, zawartości wody i temperatury roz-działu faz.
EN
In the paper an effect of ethanol and isobuthanol addition to the hydrocarbon fuels on the selected phys-icochemical properties is reported. It includes vapor pressure as a key parameter responsible for starting the engine, elimination the possibility of evaporation of liquid fuel in the fuel lines during operation as well as in storage, transport and distribution. Moreover influence of alcohol additions to hydrocarbon gasoline on other physicochemical properties like: density, fractional composition, volatility index, water content and temperature of phase separation are also presented. In presented studies hydrocarbon gasoline containing respectively 5%(V/V), 7,5%(V/V) and 10%(V/V) of ethanol and isobuthanol was used.
PL
W niniejszej pracy przeprowadzono analizę bezpieczeństwa transportu drogowego w Polsce. Podano przyczyny wypadków wraz z sytuacjami je inicjującymi. Wyszczególniono czynniki zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych uwzględniając w zestawieniach nie tylko czynniki techniczne, ale także czynniki natury subiektywnej i psychospołecznej. Omówiono problematykę spożywania alkoholu przez kierowców oraz konsekwencje karne z tego wynikające. Przytoczono ustalenia i zalecenia legislacyjne Unii Europejskiej mające na celu ograniczenie liczby wypadków w ruchu drogowym. Zaproponowano rozwiązania legislacyjne i organizacyjne polepszające bezpieczeństwo w krajowym ruchu drogowym, a także ograniczające liczbę wypadków. Wykazano, że główną przyczyną wypadków jest czynnik ludzki. W związku z tym postulowano potrzebę edukacji kadry i społeczeństwa w zakresie wiedzy o zagrożeniach w ruchu drogowym, a także zaproponowano użyteczne treści nauczania.
EN
In this paper, an analysis of road safety in Poland is presented. There were given the causes of accidents and quoting situation initiating them. Factors of accidental risk are listed, internal and external, taking into account the statements not only technical factors but also subjective and psychosocial factors. It was discussed the issue of alcohol consumption by drivers and its penal consequences. There were quoted legislative findings and recommendations of the European Union aimed at reducing the number of accidents on the road. There were discussed national legislative and organizational solutions for improving road safety as well as limiting the number of accidents. It has been shown that the main cause of accidents is the human factor. Therefore it has been postulated the need for staff education and society according the public knowledge of the dangers on the roads, and also it was offered useful learning contents.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.