Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Utlenianie tłuszczu podczas przechowywania powoduje pogorszenie jakości mięsa, jednak przez odpowiednie postępowanie z mięsem, przechowywanie go w warunkach zamrażalniczych i pakowanie możliwe jest ograniczenie powstawania niekorzystnych zmian. W pracy badano wpływ sposobu pakowania na jakość mięsa po okresie przechowywania w postaci zamrożonej. Stwierdzono, że rodzaj opakowania w okresie trzymiesięcznego przechowywania mięsa w stanie zamrożonym nie wpływa istotnie na wybrane wyróżniki jakości mięsa i tłuszczu.
EN
Oxidation of meat fat during storage decreases meat quality, but appropriate meat processing, its freezing storage and packing allow limitation of undesirable changes. In the present work, the effect of meat packing on the quality of meat after storage in a freezer was studied. Based on the results, it was concluded that the way of packing has no effect on the selected parameters of meat and fat quality after three- -months period of storage in the freezer.
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule była ocena wpływu procesu mieszania drobnego mięsa wołowego na precyzję szacowania zawartości tłuszczu metodą komputerowej analizy obrazu. W badanym mięsie przeprowadzono oznaczenia składu chemicznego stosując metodę spektrometrii transmisyjnej w bliskiej podczerwieni. Równocześnie stosując komputerową analizę obrazu określono udział pól białych, czerwonych, nierozpoznanych (przed mieszaniem, po pierwszym i po drugim mieszaniu). Stwierdzono, że wyliczone wysokie współczynniki korelacji pomiędzy zawartością tłuszczu a udziałem pól białych w drobnym mięsie wołowym niezależnie od krotności mieszania wskazują na możliwość szacowania zawartości tłuszczu metodą komputerowej analizy obrazu. Natomiast niewielkie różnice w wyliczonych wartościach współczynników korelacji sugerują możliwość pominięcia procesu mieszania przed szacowaniem zawartości tłuszczu metodą KAO.
EN
The aim of this study was to evaluate the influence of mixing process of beef trimmings on the precision of fat content estimation by video image analysis (VIA) method. Determination of chemical composition of beef using near-infrared spectrometry method was carried out. At the same time using video image analysis the content of white, red, unrecognized spots (before mixing, after the first and second mixing) was determined. It was found that there is a possibility, irrespective of the multiplicity of mixing, to use video image analysis to determine the fat content in beef trimmings, based on the high correlation coefficients between fat content and white spots content. However, slight variations in the calculated correlation coefficients suggest that the mixing process may be omitted prior to VIA fat content estimation.
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule była ocena przydatności dwóch programów komputerowych do szacowania jakości kiełbasy salami metodą komputerowej analizy obrazu. Stosując metody odwoławcze oceniono wyróżniki jakości wybranej handlowej kiełbasy salami, jednocześnie wykorzystując komputerową analizę obrazu określono udział pól białych i czerwonych oraz składowe barwy R, G i B tłuszczu, mięsa i obrazu. Na podstawie wyników stwierdzono, że między wyróżnikami jakości salami oznaczonymi metodami odwoławczymi a danymi pozyskanymi za pomocą komputerowej analizy obrazu występują istotne zależności, co wskazuje na możliwość stosowania tych programów do szacowania jakości tego typu kiełbas. Należy jednak zauważyć, że modele szacowania dla niektórych wyróżników jakości były zróżnicowane w zależności od zastosowanego programu analizującego.
EN
The aim of this article was to evaluate usefulness of two different programs for estimating quality of salami using video image analysis. Quality attributes of salami was determined by using refference methods, simultaneously video image analysis was used to determine share of white and red fields and color components R, G and B for fat, meat and whole image. The results showed that there are significant relationships between quality attributes and obtained data, which indicates usefulness of both programs to estimate quality of this type of sausages. However it should be noted, that estimation models for some of the attributes should be developed separately for each type of program.
PL
Mięso jest jednym z głównych źródeł dostarczających organizmowi ludzkiemu tłuszczu. Zawartość tłuszczu i jego skład chemiczny w mięsie jest różnorodny i zależny od wielu czynników, które można podzielić na genetyczne i środowiskowe. Istotnymi genetycznymi czynnikami wpływającymi na ilość i skład tkanki tłuszczowej są genotyp, wiek i płeć zwierzęcia. Wśród czynników środowiskowych warto zwrócić uwagę na różnorodny skład podawanej zwierzęciu paszy, gdyż od składu i sposobu jej podawania w dużej mierze zależy ilość i jakość kwasów tłuszczowych w tłuszczu zwierzęcym. Tłuszcz zwierzęcy można podzielić na międzymięśniowy, śródmięśniowy i śródwłókienkowy. Najważniejszym ze względów sensorycznych tłuszczem mięsa jest IMF, czyli tłuszcz śródmięśniowy. Mięso uważane jest za źródło nasyconych kwasów tłuszczowych, jednakże w ogólnej puli kwasów tłuszczowych w tkance tłuszczowej kwasy nasycone stanowią mniej niż 50% ich ogólnej ilości. Mięso wieprzowe i drobiowe zawiera więcej jednonienasyconych kwasów tłuszczowych od mięsa wołowego. W tłuszczu zwierzęcym występują także w niewielkich ilościach NNKT-Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe oraz pewna ilość CLA (skoniugowanego kwasu linolowego, głównie w mięsie wołowym). Kwasy nasycone posiadają właściwości podwyższania całkowitej ilości cholesterolu i jego miażdżycorodnej frakcji lipoproteinowej LDL. Mimo pewnych pozytywnych właściwości cholesterolu jego złogi są odkładane na wewnętrznych ścianach naczyń krwionośnych przez co mogą przyczyniać się do arteriosklerozy.
EN
Meat is one of the main sources which supplies fat to the human body. The fat content and its chemical composition are diverse and depends on many factors which could be divided into genetic and environmental. The significant genetic factors that affect the amount and composition of fat tissue are genotype, age and sex of the animal. Among the environmental factors the diverse composition of animal fodder should be mentioned, because of its composition and feeding method largely depends the quantity and quality of fatty acids in animal fat. Animal fat could be classified as intermuscular, intramuscular and among fibrillary. The most important due to sensory quality is IMF, i.e. intramuscular fat. The meat is considered to be a source of saturated fatty acids, but in total content of fatty acids in fat tissue saturated fatty acids represents less than 50% of their total quantity. Pork and poultry meat contains more monosaturated fatty acids than beef. In the animal fat a small amount of EFA-essential fatty acids is present and a certain amount of CLA (conjugated linoleic acid, mainly in beef). Saturated acids could increase the total content of cholesterol and atherogenic lipoprotein fraction LDL. In spite of some good characteristics of cholesterol its deposits are deposited on the inner walls of the blood vessels and because of that may contribute to atherosclerosis.
PL
Materiał do badań stanowiło mięso wołowe, które na podstawie pomiaru pH w 48 h po uboju zaklasyfikowano jako mięso bez wad oraz obarczone wadą DFD. W badanym surowcu oznaczono wybrane wyróżniki jakości technologicznej i barwę w systemie CIELab oraz metodą komputerowych systemów wizyjnych (CVS). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że składowe barwy określone metodą CVS, charakteryzujące jasność, mogą być wykorzystane do wykrywania wady DFD mięsa wołowego.
EN
The material for the study consisted of beef samples. Based on pH measurement 48 hours post mortem raw material was classified as a normal and DFD meat. In the analyzed meat, the selected technological properties, colours in CIELab and computer vision systems (CVS) were determined. On the ground of the obtained results, it was concluded that the colour values, determined by CVS method and characterizing lightness can be used to detect DFD defect in beef.
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników przeglądu zastosowania komputerowych systemów wizyjnych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu owocowo-warzywnego, zbożowo-młynarskiego i piekarskiego. Ponadto przedstawiono zasadę działania komputerowych systemów wizyjnych, opisano przykładowe stanowisko oraz algorytm postępowania w poszczególnych etapach analizy obrazu. Natomiast w części II artykułu przedstawione zostaną aspekty związane z wykorzystaniem komputerowych systemów wizyjnych do oceny jakości mięsa i jego przetworów oraz złożonych produktów spożywczych.
EN
An article reviews the application of computer vision systems used in food industry especially in fruit and vegetable, grain--milling and backing industries. In addition, the article gives an overview of computer vision systems, describes sample measurement station and algorithm in various stages in image analysis. Aspects related with using computer vision systems for quality evaluation of meat and meat products and complex food products will be presented in Part II of the paper.
PL
Celem prezentowanych badań jest ocena możliwości zastosowania komputerowej analizy obrazu do szacowania zawartości tłuszczu w drobnym mięsie wołowym pozyskanym z wykrawania i obróbki karkówki, dolnej zrazowej i skrzydła. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że jednoznaczne zdefiniowanie pól białych i czerwonych jest bardzo trudne, a dążenie do uzyskania jak najniższego udziału pól nierozpoznanych, może prowadzić do uzyskania pogorszenia dokładności szacowania. Pomimo zweryfikowania procesu „nauki” i wyliczenia dzięki temu wyższych współczynników korelacji pomiędzy udziałem pól białych a zawartością tłuszczu, konieczne jest prowadzenie dalszych badań nad przydatnością metody komputerowej analizy obrazu do szacowania jakości drobnego mięsa na większej populacji próbek.
EN
The objective of this study was to evaluate the possibility of using Digital Image Analysis for estimating fat content of beef trimmings obtained from chuck, bottom rump and top round. Results proved that marking off white and red spots is was very difficult. The attempt to obtain very low percentage of unrecognized spots could lead to decreased accurancy of analysis. Verifying the “learning” process resulted in higher coefficients of correlation between contribution of white spots and fat content. However it is necessary to continue research on using Digital Image Analysis for estimating quality of beef meat larger population of samples should be analysed.
PL
Celem artykułu jest prezentacja badań dotyczących zastosowania komputerowej analizy obrazu do oceny zawartości tłuszczu w mięsie z piersi i nóg kurcząt. Obserwowane statystycznie istotne korelacje pomiędzy udziałem pól białych w obrazie mięsa z nóg kurcząt a zawartością w nim tłuszczu wskazują na możliwość zastosowania tego pomiaru do szacowania zawartości tłuszczu w tym surowcu. Najlepsze efekty uzyskano wykorzystując do tego zdjęcia nierozdrobnionego mięsa wykonane aparatem o rozdzielczości 3,1 mln pikseli na tle zielonym lub czarnym, stosując oświetlenie halogenowe lub żarowe. Pomiar ten nie powinien być stosowany do oceny zawartości tego składnika w mięsie z piersi kurcząt.
EN
The studies aimed at determining whether digital image analysis can be used to estimate the fat content in chicken breast and leg muscles. The statistically significant correlations observed between the fat content and the share of white fields on photographs of chicken legs indicate that this measurement can be used for the estimation of the fat content in this Raw material. The best results were obtained while taking photographs of unground meat against green or black backgrounds with halogen or white light. These measurements should not be used to estimate the fat content in chicken breast muscles.
PL
Celem badań było określenie wpływu rodzaju oświetlenia i barwy tła na wartości składowych barwy R, G, B oraz poprawność szacowania metodą komputerowej analizy obrazu zawartości tłuszczu w drobnym mięsie wieprzowym kł. II. W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono, że głównym czynnikiem różnicującym wartości składowych R, G, B oraz ilości pól białych i czerwonych był rodzaj zastosowanego oświetlenia. Najwyższy współczynnik korelacji pomiędzy udziałem pól białych wyznaczonych metodą komputerowej analizy obrazu a zawartością tłuszczu wyznaczoną odwoławczą metodą Soxhleta wyliczono wykorzystując zdjęcia wykonane przy oświetleniu halogenowym na tle zielonym.
EN
The aim of the study was to determine the effects of illumination and colour of the background on R, G, B values and accuracy of fat estimation in pork trimmings using video image analysis (VIA). Illumination proved to be the main agent which influenced on R, G, B, values and amount of white and reds spots. The greatest correlation coefficient in meat determined by Soxhlet method and calculated based on VIA when green background and halogen light were used.
PL
W większości polskich zakładów mięsnych podział na klasy mięsa drobnego następuje w oparciu o oceną wzrokową oraz wyrywkowe oznaczenie zawartości tłuszczu metodami laboratoryjnymi. Metody te są praco- i czasochłonne, dlatego też w niniejszej pracy sprawdzono możliwości wykorzystania metody komputerowej analizy obrazu do szacowania zawartości tłuszczu. Na podstawie przeprowadzonych badań i uzyskanych istotnych zależności stwierdzono, że metoda komputerowej analizy obrazu może być wykorzystana do oznaczenia zawartości tłuszczu w mięsie wieprzowym drobnym kl. 2 (po ujednoliceniu w wilku z zastosowaniem siatki o średnicy otworów 20 mm) w liniach ciągłych rozbioru i wykrawania mięsa.
EN
In most of Polish meat plants the classification of meat trimmings is done by visual assessment of fat content. In some plants the results of such classification is check-out by analytical methods of fat determination (Soxhlet or Gerber methods). However those methods are laborious and cant not be used on the line. The aim of this work was to assess the possibility of using digital image analysis (DIA) for estimation of fat content in meat trimmings. It was proved that fat content in ground pork meat of particle size less than 20 mm could be estimated by DIA. It is suggested that this method could be applied on the line systems of meat cutting and deboning industrial lines.
PL
Przeprowadzone badania wykazały, że mięso pochodzące z młodego bydła rzeźnego typu mięsnego cechowało się niższą zawartością tłuszczu w porównaniu do mięsa pochodzącego z bydła typu mlecznego. Wyższą średnią zdolnością utrzymywania wody własnej charakteryzowało się mięso pochodzące z bydła typu mlecznego, co wskazuje na jego lepszą jakość technologiczną i dobrą przydatność do przetwórstwa. Obserwowane istotne korelacje między marmurkowatością a zawartością wody i tłuszczu w mięsie wskazują na możliwość zastosowania komputerowej analizy obrazu do szacowania składu chemicznego.
EN
Quality of meat originated from young dairy and beef cattle was investigated. Fat content was lower in the raw material from beef than that in dairy cattle. Meat from dairy cattle had higher water holding capacity what suggested better processing properties. Significant correlations between marbling, water and fat content were observed. This shows that video image analysis could be used to estimate chemical composition of meat.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.