Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waterproofing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The paper justifies the waterproofing technology for waste storage conservation. The paper presents the results of full-scale monitoring of the quality of surface and groundwater affected by the tailings of the Gaisky Mining and Processing Plant. The determined chemical composition of enrichment waste is described. The existing methods of waste storage waterproofing are reviewed. The studied residuals of copper ore enrichment can be insulated with a mixture of processed secondary polyethylene and polypropylene pellets. The physical and mechanical properties of recycled polymers are investigated. The proposed technology of covering with a waterproofing coating can be applied to preserve technogenic deposits aiming at their future secondary extraction, as well as to ensure the environmental safety of newly designed facilities. The implementation of this technique will improve the regional environmental situation and reduce the migration of potentially hazardous substances as a result of seepage, thus reducing the pollution of natural waters.
2
Content available remote Materiały na izolacje wodochronne nowych budynków
3
Content available remote Przyczyny zawilgacania budynków
PL
Przedmiotem artykułu są zagadnienia dotyczące hydroizolacji budynków. Omówiono w nim warunki gruntowo-wodne rzutujące na dobór odpowiednich do nich izolacji. Przeanalizowano magazynowanie i transport wody w materiałach porowatych, a także zjawiska sorpcji, kondensacji powierzchniowej i dyfuzji pary wodnej.
EN
This paper concerns the issues related with waterproof insulation of buildings. It also describes the soil and water conditions that affect the selection of proper insulation materials. Storage and transfer of water in porous materials, as well as sorption, surficial condensation and water vapour diffusion have been analysed.
4
Content available remote Nie ma termomodernizacji bez hydroizolacji
PL
W artykule podkreślono wagę hydroizolacji budynków w całkowitym procesie ich renowacji. Wymieniono uszkodzenia substancji budowlanej oraz szkody materiałowe powstałe w wyniku destrukcyjnego działania wilgoci. Przedstawiono warunki, które musi spełniać izolacja, aby mogła zostać uznana za skuteczną i funkcjonalną.
EN
The article emphasizes the importance of waterproofing in buildings in the overall process of their renovation. Damage to the building substance and material damage resulting from the destructive effect of moisture were pointed out. The conditions that must be met by the insulation in order to be considered effective and functional are presented.
5
Content available remote Hydroizolacje rolowe - wybrane zagadnienia
PL
Przedmiotem artykułu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących hydroizolacji rolowych. Poruszane są w nim kwestie związane z błędami izolacji na poziomie projektowania i prowadzenia robót z zastosowaniem materiałów rolowych. Po nich następuje charakterystyka folii wykorzystywanych do hydroizolacji i omówienie procesu wykonywania hydroizolacji z uwzględnieniem wymagań stawianych foliom i membranom, a także podłożu. Następnie scharakteryzowane zostają rolowe materiały bitumiczne i papy termozgrzewalne.
EN
The purpose of the paper is to present selected issues concerning continuous waterproof insulation materials. It describes the problems related with insulation faults occurring at the design and execution stage when using reeled materials. A part of the paper contains the characteristics of waterproof insulation membranes and explains the installation pracess of waterproof insulation considering the requirements for foil and membranes, as well as the substrate. Reeled bituminous materials and torchon membranes are also described.
EN
Using additives with water absorbing characteristics enables us to increase the amount of water in natural basins and significantly decrease the amount of water for agricultural usage. Despite various additives already existing, they are yet to be commonly used due to high cost price, complex technology, toxic impact and instability in biological and atmospheric conditions. However, the «Natlen» composite, which is a naturally based additive, is ecologically safe. It has a long shelf life, is cheap and provides high antifiltering rates. The composite is eruptive with dispersity of any type and is jelly when boosted. In an antifiltering layer it never cracks under static and dynamic influences. It has no seam and is resistant to aggressive liquids. It is ecologically safe. «Natlen» composite is recommended for building water basins in pastures, where it can particularly be used to satisfy the demand for drinking water for cattle.
7
Content available remote Błędy wykonawcze w izolacjach przeciwwodnych - wybrane przykłady
PL
Artykuł podejmuje tematykę związaną z hydroizolacją obiektów budowlanych. Na wstępie wyjaśniono podstawowe różnice pomiędzy izolacją przeciwwilgociową a przeciwwodną oraz wskazano zakres ich stosowania. Przygotowano diagram związany z głównymi przyczynami usterek w izolacjach przeciwwodnych. W kolejnym punkcie przedstawiono wybrane przykłady błędów wykonawczych wraz z opisem przyczyny ich powstania. Przykłady zobrazowano za pomocą licznych fotografii przedstawiających skutki błędnie wykonanych izolacji. Zaprezentowane przykłady są bezpośrednio związane z doświadczeniem zawodowym autora. Wskazano również błędy wykonawcze zamieszczając tabelę rozwiązań minimalizujących ich powstawanie. Wnioski podsumowują zakres opracowania, zwracając szczególną uwagę na koszty powstałych usterek.
EN
The article presents topics related to the waterproofing of buildings. At the outset, the basic differences between moisture and water insulation and the scope of their application are explained. A diagram was prepared related to the main causes of defects in waterproofing. An overview of selected examples of performance errors and a description of their occurrence. Examples of photos illustrated by means of analysis showing the effects of incorrectly made insulation. The examples presented are related to the author's professional experience. In the last presentation of implementation errors created tables of solutions to minimize their occurrence. The conclusions summarize the scope of the refund paying attention to the costs of defects.
PL
W artykule opisano warunki wykonania oraz sposób przeprowadzenia procesu oceny skuteczności środków iniekcyjnych stosowanych do wykonywania wtórnych hydroizolacji poziomych w murze według dwóch metodologii: Instytutu Techniki Budowanej (na potrzeby uzyskania Krajowej Oceny Technicznej) oraz niemieckiej instytucji WTA, czyli Naukowo-Technicznego Stowarzyszenia na rzecz Konserwacji Budynków oraz Ochrony Zabytków (niem. Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege). Sposób wykonania murów doświadczalnych, sposób ich zawilgocenia, przeprowadzenia procesu iniekcji oraz badania, jakie należy wykonać celem kontroli skuteczności zabiegów iniekcyjnych, przedstawiono na przykładzie badań przeprowadzonych dla środków iniekcyjnych w postaci płynnej oraz o konsystencji kremu.
9
Content available remote Nie tylko hydroizolacja - metody usuwania nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych
PL
Przedmiotem artykułu jest usuwanie nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych. Autor omawia metody osuszania budynków z wykorzystaniem metod naturalnych oraz sztuczne wymuszanie usuwania nadmiaru wilgoci za pomocą osuszaczy kondensacyjnych, osuszaczy adsorpcyjnych nagrzewnic, urządzeń mikrofalowych i promienników.
EN
The subject of the paper is the removal of excess moisture from division walls. The author discusses some methods for drying buildings with natural solutions and artificial forcing the removal of excess moisture by means of condensation dehumidifiers, adsorption dehumidifiers, heaters, microwave equipment, and radiators.
10
Content available remote Hydroizolacje podziemnych części budynków
Izolacje
|
2019
|
R. 24, nr 2
68, 70--72, 74, 75--77
PL
W artykule przedstawiono ogólny podział hydroizolacji, a także materiałów wodochronnych. Opisano materiały stosowane do wykonania hydroizolacji fundamentów. Przeanalizowano różne rozwiązania hydroizolacyjne.
EN
The article presents a general subdivision of water insulation systems, including water protection materials. Materials are described that are used to execute water insulation of foundations. Analysed were various water insulation solutions.
11
Content available remote Osuszanie i zabezpieczanie wodochronne zawilgoconych elementów budynków
PL
Problemy związane z zawilgoceniem obiektów są jednymi z najczęściej dotykających użytkowników budynków. Z tego powodu tematyka zabezpieczeń wodochronnych oraz sposobów osuszenia budynków jest regularnie poruszana. Niestety często tematy te traktowane są bardzo powierzchownie bez szerszego spojrzenia i analizy. Artykuł stanowi próbę uporządkowania zagadnień związanych z osuszaniem i zabezpieczeniami wodochronnymi zawilgoconych budynków.
EN
Problems related to the dampness of objects are one of the most frequently affecting users of buildings. Therefore, the subject of water protection and drying methods of building is wide discussed. Unfortunately, these topics are often treated very superficially without a widespread look and analysis. The article attempt to order issues related to drying and water proof insulation of damp buildings.
PL
Budowa dachu lub tarasu zielonego zaczyna się od izolacji wodochronnej. Bez szczelnej hydroizolacji, odpornej na przerastanie przez korzenie roślin, nie zbudujemy trwałego dachu zielonego – z czasem korzenie roślin przebiją izolację wodochronną i dach będzie przeciekać, powodując straty oraz zniszczenia.
17
Content available remote Wybrane rozwiązanie materiałowe pionowych izolacji wodochronnych
PL
W artykule przedstawiono ocenę techniczną i ekonomiczną parametrów wybranych rozwiązań pionowych izolacji wodochronnych ścian podziemia. Analizie poddano rozwiązania materiałowe eksploatowane w różnych warunkach. Dokonano jej na podstawie wyników badań izolacji wodochronnych wybranych producentów, a także analiz własnych przeprowadzonych w trakcie opracowań projektowych oraz wizji lokalnych dotyczących oceny stanu technicznego części podziemia obiektów budowlanych.
EN
Article presents the evaluation of the technical and economical parameters of selected vertical waterproofing solutions of underground walls. Various materials solutions were analyzed which were used in different conditions. The analyzes were made on the basis of the results of research of selected manufacturers’ waterproofing insulation as well on the basis of analyzes made during the design studies and lacal visions carried out during the assessment of the technical condition of the underground parts of buildings.
18
Content available remote Przyczyny i skutki zawilgocenia pomieszczeń garaży podziemnych
PL
W artykule przedstawiono sposoby wykonywania izolacji części podziemnych budynków. Omówiono typowe błędy hydroizolacyjne popełniane w procesie projektowania i wykonywania zabezpieczeń wodochronnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich skutków w przypadku zagospodarowania pomieszczeń na garaże podziemne.
EN
This paper shows how to make waterproof insulation in underground parts of buildings. Typical waterproofing mistackes in the design and construction of waterproof protection have been discussed, with particular emphasis on the effects of the development of underground garages.
19
PL
Od kilku lat głównym problemem technicznym napotykanym podczas opracowywania licznych ekspertyz i opinii są nieszczelne izolacje wodochronne w garażach, na tarasach i balkonach. Jest to wynikiem nieprzestrzegania podstawowych, wydawałoby się ogólnie znanych zasad projektowania i wykonywania izolacji. W połączeniu z brakiem wiedzy inwestorów, nieznajomością coraz nowszych materiałów i rozwiązań technicznych oraz nierzetelnością wykonawców prowadzi to do opłakanych skutków.
EN
For several years, the main technical problem encountered in the development of numerous expert opinions are leaky waterproof insulation on the terraces and balconies and in the garages. This is the result of not abided, seemed to be generally, well known principles of design and construction of such insulation. In connection with lack of knowledge of the investors, not enough knowledge of ever new materials or technical solutions, and dishonesty of executor, it leads to deplorable consequences.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań warunków termicznych występujących w złączu izolacji wodochronnej z betonem w trakcie wykonywania nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym. Impulsem do prowadzenia takich badań była potrzeba opracowania nowej hydroizolacji na betonowe pomosty obiektów mostowych. Powinna ona być odporna na zjawisko pęcherzenia występujące w ostatnich latach na wielu obiektach. Badania stanowiły element projektu badawczego zrealizowanego w ramach umowy INNOTECH-K3/IN3/50/229332/NCBR/14 [4].
EN
The paper presents the results of investigations of thermal conditions occurring in the joints of waterproofing insulation with concrete during an asphalt pavement construction on a bridge object. The impulse to conduct such research stemmed from the need to develop a new waterproofing insulation for the decks of bridge objects. This should be resistant to blistering, which has arisen on many sites during recent years. This study was part of a research project carried out under contract INNOTECH-K3/IN3/50/229332/NCBR/14 [4].
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.