Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciągłość zasilania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Bezpieczeństwo pracy krajowych sieci dystrybucyjnych
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty bezpieczeństwa pracy krajowych sieci dystrybucyjnych. Przedstawiono charakterystykę krajowych sieci dystrybucyjnych. Omówiono wskaźniki stosowane do oceny stanu sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono analizę wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI dla sieci dystrybucyjnej krajowych operatorów systemów dystrybucyjnych. Określono poziom bezpieczeństwa pracy krajowych sieci dystrybucyjnych, zdefiniowano jego zagrożenia i określono katalog niezbędnych działań w celu jego poprawy.
EN
In this paper, some selected aspects of operation security of national distribution grids are presented. Profile of national distribution grids is shown. Indicators used for state assessment of distribution grid are described. The analysis of SAIDI, SAIFI and MAIFI indicators for distribution grid of national distribution system operators is performed. The level of operation security of national distribution grids is discussed, some threats are defined and the catalogue of essential actions for their assurance is proposed.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w kontekście funkcjonowania krajowej sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono charakterystykę krajowej sieci dystrybucyjnej. Omówiono wskaźniki stosowane do oceny stanu sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono analizę wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI dla sieci dystrybucyjnej krajowych operatorów systemów dystrybucyjnych. Określono poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej krajowej sieci dystrybucyjnej, zdefiniowano jego zagrożenia i określono katalog niezbędnych działań w celu jego poprawy.
EN
In this paper, selected aspects of electric energy supply security in context of operation of national distribution grid is shown. Profile of national distribution grid is shown. Indicators used for state assessment of distribution grid are described. Analysis of SAIDI, SAIFI and MAIFI indicators for distribution grid of national distribution system operators are shown. Level of electric energy supply security of national distribution grid is described, his/her threats are defined and catalogue of essential actions for his/her assurance are proposed.
PL
Problem przerw i dużych wahań siły wiatru i generacji energii z paneli pV, opisany w poprzednim naszym artykule, nie zniknie po zainstalowaniu większej liczby wiatraków i paneli. Czy rozwiązaniem jest magazynowanie energii? Czy też trzeba utrzymywać drugi równoległy system elektroenergetyczny, mogący zastąpić odnawialne źródła energii (OZE), gdy brak jest wiatru i słońca?
PL
W poprzednich dwóch artykułach przedstawiliśmy nierównomierność i wielogodzinne, a nawet kilkudniowe przerwy w produkcji energii elektrycznej w instalacjach wiatrowych i słonecznych, a następnie wykazaliśmy, że magazynowanie ilości energii potrzebnych do wyrównania takich luk nie jest obecnie technicznie możliwe. Wobec tego, że energię elektryczną musimy dostarczać wtedy, gdy jest ona potrzebna, zastanówmy się, jak zapewnić ciągłość zasilania w systemie elektroenergetycznym.
PL
Pozwalają na automatyczne przełączanie źródła zasilania energią elektryczną z podstawowego na rezerwowe. Zastosowanie układów tego typu obejmuje przemysł, obiekty użyteczności publicznej, szpitale oraz inne miejsca, gdzie wymaga się ciągłości zasilania.
PL
Instalacje elektryczne należy projektować tak, aby zapewnić ciągłość zasilania także podczas sytuacji awaryjnych. Wystąpienie zwarcia w instalacji elektrycznej prowadzi do przepływu prądu o wartości wielokrotnie większej niż dopuszczalna podczas normalnej pracy. Przepływ takiego prądu prowadzi do wzrostu temperatury przewodów instalacji. W celu ochrony od skutków przepływu prądów zwarciowych należy prawidłowo dobrać zabezpieczenia, jak również w sposób właściwy wyznaczyć wartości spodziewanych prądów zwarciowych.
EN
A properly designed power installation should be characterized by reliable operation during the flow of nominal currents and resistance to the effects of short-circuit currents. The flow of short-circuit current leads to a significant increase in heat generation on the resistance of conductors of wires and cables and to the electrodynamic forces of considerable value. Electrodynamic forces in low-voltage electrical installations can be omitted. Thermal effects however are important for the functioning of the installation.
PL
Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej jest jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na funkcjonowanie nowoczesnych instytucji. Zasilanie awaryjne odgrywa ogromną rolę w współczesnej gospodarce. Szybki rozwój systemów IT, dla których chwilowa przerwa w dostawie energii powoduje utratę zysków na skutek braku ich funkcjonowania oraz rozwijająca się automatyzacji i robotyzacja przedsiębiorstw spowodowały znaczny rozwój systemów zasilania awaryjnego. Współcześnie systemy zasilania awaryjnego występują nie tylko w budynkach, w których konieczne jest montowanie układów zasilania awaryjnego: banki, centra przetwarzania informacji, szpitale, komendy policji, straż pożarna, obiekty wojskowe, ale również w większości firm produkcyjnych, usługowych i handlowych. W artykule przestawiono informacje na temat zasilania awaryjnego oraz jego rolę w współczesnym świecie, przeanalizowano kategorie zasilania odbiorników energii elektrycznej.
EN
The security of electricity supply is one of the most crucial factors affecting the functioning of modern institutions. Emergency power supply plays a significant role in the modern economy. The rapid development of IT systems, for which even a momentary interruption in the energy supply causes loss of profits due to a lack of the system functioning, as well as developing automation and robotisation of enterprises have contributed to the improvement of emergency power supply systems. Nowadays, emergency power supply systems are present not only in the buildings where their installation is necessary like banks, information processing centres, hospitals, police stations, military objects but also in the majority of production, trading companies and trade. In the article information about emergency power supply and its role in the modern world as well as categories of electrical energy receivers are being presented and analysed.
PL
Przedstawiono problematykę niezawodności systemu elektroenergetycznego oraz ciągłości zasilania odbiorców energią elektryczną, ze szczególnym uwzględnieniem polskich uwarunkowań.
EN
The paper presents problems of electric power system reliability and continuity of supplying electricity to customers, paying special attention to Polish determinants.
PL
W artykule opisano nową pompownię odpadów zlokalizowaną na terenie zakładu produkcyjnego usytuowanego w zachodniej części kraju. Autor scharakteryzował pompownię, która została zbudowana i uruchomiona w ciągu okresu kilkunastu miesięcy. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty niezawodnościowe działania zarówno całej pompowni jak i jej poszczególnych elementów składowych, bowiem niezawodna i bezprzerwowa praca pojedynczych urządzeń przekłada się na mniejszą awaryjność całego zestawu pompowego, jak również pompowni jako całego obiektu. Pojęcie nieza-wodności zasilania w dzisiejszych czasach ma kluczowe znaczenie dla odbiorców i zyskuje coraz większą uwagę i zaintere-sowanie, ponieważ zapewnienie niezawodnych dostaw energii elektrycznej o odpowiedniej jakości, czy niezawodnego pro-cesu produkcyjnego w danym zakładzie ma dzisiaj charakter priorytetowy.
EN
This article describes a new created pumping station which was located on the ground of the institution located on the west. The author characterized pumping station which was creating and activating during the eighteen months. Reliability of the whole pumping station and its individual elements as well is especially important because the assurance of power supply continuity to particular devices improves reliability and decreases failure frequency of one pump set and reliability of the whole pumping station. Actually the reliability of power supply is extraordinary important for customers and is going to be more and more interesting because it reduces probability of failure frequency and the assurance of unfailing suitable quality energy delivers or unfailing productive process is considered as priority.
PL
Artykuł dotyczy problemu projektowania wieloetapowego układów zasilania rezerwowego średniego napięcia (SN) stacji transformatorowych 110 kV/SN. Opisywane rozwiązanie polega na budowie linii zasilania rezerwowego średniego napięcia. Linie zasilania rezerwowego łączą szyny zbiorcze rozdzielni SN różnych stacji transformatorowych 110 kV/SN. Funkcja celu obejmuje koszty inwestycyjne transformatorów 110 kV/SN, linii kablowych SN oraz rozdzielnic SN. W analizie uwzględniono wariant budowy nowej stacji transformatorowej 110 kV/SN.
EN
The paper concerns the problem of multistage designing of medium voltage (MV) redundant power supply systems of 110 kV/MV stations. Described solution depends on building of MV redundant feeding lines. Redundant feeding lines are introduced between medium voltage bus-bars of 110 kV/MV transformer stations. The objective function accounts for the investment costs of MV connections, HV/MV transformers and MV switchgears. The variant of building of new station was also considered.
PL
Omówiono techniczne sposoby automatyzacji sieci średniego napięcia, z wykorzystaniem łączników zdalnie sterowanych.
EN
The paper presents methods of MV network automation using remote controlled switches.
PL
Przeanalizowano ciągłość zasilania w energię elektryczną odbiorców wiejskich, a szczególnie jej terytorialne zróżnicowanie. Oparto się na wskaźnikach dobrze obrazujących pewność zasilania, których wyznaczenie jest możliwe przy wykorzystaniu danych rejestrowanych w polskich spółkach dystrybucyjnych. Do oceny ciągłości zasilania odbiorców wiejskich zastosowano metodę porządkowania liniowego. Okazało się, że najlepsze warunki pod względem niezawodności dostaw energii elektrycznej odbiorcom wiejskim występują na terenach powiatów limanowskiego, nowotarskiego i suskiego, a najgorsze w powiatach północno-wschodnich województwa.
EN
In the paper the continuity of power supply to consumers from rural areas of the province of Małopolska, and especially its territorial differentiation, is evaluated. The evaluation is based on indices illustrating well the reliability of power supply, the determination of which is possible on the basis of the data recorded by Polish distributing companies. To evaluate the continuity of power supply to rural consumers the linear ordering method has been used. It has been found that the best conditions in that respect are in the counties of Limanowa, Nowy Targ and Sucha Beskidzka, while the worst conditions are in north-eastern counties of the province.
PL
Wymagania związane z niezawodnością i ciągłością zasilania wielu obiektów są coraz większe, dlatego odbiorcy często decydują się na zastosowanie układów eliminujących dłuższe przerwy w zasilaniu. Jednym z rozwiązań są układy Samoczynnego Załączenia Rezerwy SZR. W wielu przypadkach mamy do czynienia z dość drogimi i skomplikowanymi układami, które mają zastosowania w dużych budynkach użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych. Często zdarzają się jednak aplikacje, w których nie ma potrzeby inwestowania w tego typu rozwiązania, a wystarczy jedynie zaprojektować prosty układ automatyki oparty na monitorowaniu napięcia oraz realizacji załączenia rezerwowego źródła energii elektrycznej i powrotu podstawowego zasilania. W tego typu układach znakomicie znajduje zastosowanie sterownik programowalny NEED firmy Relpol, będący urządzeniem prostym przy programowaniu, a jednocześnie pewnym w działaniu.
PL
Zasadniczy wpływ na czasy przerw w zasilaniu ma sprawność lokalizacji uszkodzonego odcinka linii zasilającej. Artykuł przedstawia analizę czynników wpływających na sprawność lokalizacji uszkodzeń w miejskich sieciach kablowych. Przedstawiono wybrane dane statystyczne potrzebne do takiej analizy.
EN
The principal influence on outages has the efficiency of damaged power line section locating. This article presents the analysis of factors influencing on efficiency of failure locating in cable networks on urban areas. The chosen statistic data, which are necessary for such analysis, were proposed.
15
Content available remote Układy zasilania rezerwowego miejskich sieci rozdzielczych średniego napięcia
PL
W artykule przedstawia się wybrane inwestycyjne sposoby poprawy niezawodności pracy sieci rozdzielczych. Wśród nich proponuje się rozwiązanie polegające na wprowadzeniu rezerwowych połączeń średniego napięcia. Połączenia są realizowane pomiędzy sekcjami szyn rozdzielni średniego napięcia stacji transformatorowych 110 kV/SN. Zapewniają one rezerwowanie w przypadku wyłączenia jednego z transformatorów stacji 110/SN.
EN
This article presents the chosen investment methods of reliability improvement of the power distribution networks. The concept of emergency stand-by connections of medium voltage among them was proposed. The connections are effected between bus bars of HV/MV supplying stations. They secure the emergency power supply in case of disconnection one from the supplying transformers.
16
Content available remote Systemy gwarantowanego zasilania o podwyższonej niezawodnośći
PL
Dla wszystkich odbiorników energii elektrycznej bardzo ważną funkcję pełni ciągłość zasilania o ustalonych parametrach. W zależności od rodzaju urządzeń, ich funkcji i zastosowania wymagania co do jakości zasilania znacznie się różnią. Nawet jeśli ograniczyć zakres odbiorników do tych, które zasilane są bezpośrednio z sieci zawodowej (230V AC/50 Hz), spotykamy się ze znacznym zróżnicowaniem wymagań dla systemów zasilania. Od zapewnienia zakończenia pracy pojedynczego komputera do zapewnienia ciągłej i nieprzerwanej pracy, nawet w przypadku awarii jednego ze składników systemu zasilania rozbudowanej sieci komputerowej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.