Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 130

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The subject of the article is a comparison of two types of concrete carbonation models: self-limited carbonation and infinite carbonation. The results of the research on the progress of carbonation during six years of sample exposure in natural atmospheric conditions were used to determine the detailed models for a set of concretes with different w/c and different types of cement, and two scenarios of initial curing. It has been established that the model of self-limiting carbonation (i.e. hyperbolic) is more adequate for describing laboratory tests results in natural conditions.
2
EN
The paper presents pursuits of the truth in building materials engineering. Some definitions of “what truth is” were presented. Partial truths were specified: the truth of scientific reasoning, the truth of scientific assessment, the truth of development directions and the splendour of scientific truth. All categories are addressed to the building materials engineering. In the chapter “Load capacity and stability vs entropy” definitions of entropy and exergy were presented followed by their influence on building construction, illustrated by the “Seneca cliff” and “Energy pyramid”. Chapter 3 presents the truth of scientific reasoning was presented. Three partial truths were indicated: the truth of experimental fact, the truth of scientific reasoning and the truth of scientific presentation. In the chapter “Truth of scientific assessment” two main assessment methods were presented: peer review and a bibliometric parametric assessment as well as their impact on the results and authors. The risks associated with the sole parametric assessment were shown as the two basic factors of a parametric assessment – citation number and Hirsch index – need time to "mature". Additionally, the influence of digitalisation of the assessment of a scientist and a scientific unit on the commoditisation and dehumanisation of science was outlined. In the chapter “Truth of development directions: defined past – fuzzy future” the megatrends observed in technology in the last few decades years were indicated along with new possible trends. Milestones in the development of C-PCs (Concrete-Polymer Composites) were presented. The new paradigm for the new development cycle was proposed.
PL
Artykuł jest osobistą refleksją autora nad wywiązaniem się ze ślubowań akademickich dociekać prawdy, głosić ją oraz dawać świadectwo, a także doktorskich - aby szerzyła się coraz bardziej prawda, od której zawisła przyszłość i szczęście rodzaju ludzkiego. Rozważania te są zaadresowane do Inżynierii Materiałów Budowlanych – obszaru nauki, który formalnie nie był zdefiniowany ani wyodrębniony w momencie składania ślubowań. Nauka może być zdefiniowana jako dążenie do prawdy; w prawdzie zaklęty jest cel, ale i etos nauki. Postęp nauki nie zawsze prowadzi prostą drogą do prawdy. Często odpowiadamy tylko na pytanie czy model opisujący dane zjawisko jest wystarczająco prawdziwy. Prawda inżynierii materiałów budowlanych ma nie tylko wymiar wartości, ale również waży materialnie. „Prawdziwość” metody pomiaru może decydować o bezpieczeństwie konstrukcji, ale również istotnie znaczy w jej koszcie. Obszar rozważań został określony jako relacja „materiał – konstrukcja” i przypisano tu myśl przewodnią „nośność i stateczność a entropia”.
3
Content available Praktyczne reguły napraw konstrukcji z betonu. Cz.2
EN
The necessity and even inevitability of the building repairing has been shown. The repair as a sustainability development has been emphasised. In building activity – in “on site” practice – a lot of rules of thumb are used. Those rules often seems to be far away from a scientific statement, however, they are a consequence of scientific consideration. In this context, the standard PN-EN 1504 could be treated as the set of rules for repair of concrete constructions. However, the standard is in many cases not easy, complicated and seems to be unfriendly to the readers. On this premise, a commentary to the standard has been developed: “Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu. Komentarz do PN-EN 1504”; PWN, 2017, by L. Czarnecki, P. Łukowski, A. Garbacz. This paper attempts to formulate rules of thumb for repairs of concrete building constructions. The rules have been briefly presented on the backdrop of science-engineering relation and illustrated with relevant pictures.
4
Content available Praktyczne reguły napraw konstrukcji z betonu. Cz.1
EN
The necessity and even inevitability of the building repairing has been shown. The repair as a sustainability development has been emphasised. In building activity – in “on site” practice – a lot of rules of thumb are used. Those rules often seems to be far away from a scientific statement, however, they are a consequence of scientific consideration. In this context, the standard PN-EN 1504 could be treated as the set of rules for repair of concrete constructions. However, the standard is in many cases not easy, complicated and seems to be unfriendly to the readers. On this premise, a commentary to the standard has been developed: “Naprawa i ochrona konstrukcji z betonu. Komentarz do PN-EN 1504”, PWN, 2017, by L. Czarnecki, P. Łukowski, A. Garbacz. This paper attempts to formulate rules of thumb for repairs of concrete building constructions. The rules have been briefly presented on the backdrop of science-engineering relation and illustrated with relevant pictures.
PL
Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej to myśl przewodnia 63. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W artykule omówiono wybrane zagadnienia wyznaczające uwarunkowania innowacji: użytkownik; środowisko; wymagania podstawowe; efektywność energetyczna. Wskazano inżynierię materiałów budowlanych oraz inżynierię przedsięwzięć budowlanych jako obszary o największym potencjale innowacyjnym w połączeniu z konstrukcjami budowlanymi i przegrodami jako szczególnym elementem budowlanym. Zwrócono uwagę na ciągłość rozwoju budownictwa z tendencją do występowania zmian skokowych. Podkreślono znaczenie zintegrowanego kształtowania obiektu budowlanego w celu zapewnienia dalszego rozwoju.
EN
Innovative challenges for construction technology are the keynote of the 63rd Scientific Conference of the Committee for Civil Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Scientific Committee of the Polish Association of Civil Engineers and Technicians. The selected issues (dwellers, fundamental requirements, environmental, energy effectiveness) conditioning construction innovations are described in the article. Building Material Engineering and Construction Industry Engineering are shown as fields of the greatest innovation potential. Building constructions and particular construction elements industrial building partitions are considered as the basic beneficiaries of future innovations. The attention is drawn on a continual development of construction industry with tendency to occur momentary jumping change. The significance of the integral building works realization for further progress is stressed.
EN
Innovation in construction is presented as a necessary aspect in the answer that the construction industry must provide to solve its negative impact on the environment. Original and innovative research is only part of the work to be accomplished. More important is the implementation of innovation in practice, where traditions are strongly rooted in society, and safety and long term reliability are required. Lessons from nature and study of durable examples handed down from the pasts serve as guidelines to innovative approaches that contribute to sustainability.
EN
Alkali-silica reaction (ASR) is a reaction between amorphous or poorly crystallized siliceous phase, present in aggregates, and sodium and potassium hydroxides in the pore solution of concrete. Chemical admixtures such as lithium compounds are known to have high potential of inhibiting ASR. The aim of this study was to determine the effect of lithium nitrate on ASR in mortars containing high reactive opal aggregate over a long period of time. Mortar bar expansion tests were performed and microstructures of mortar bars were observed by scanning electron microscopy coupled with an energy dispersive X-ray microanalyser. Results from this study showed that effectiveness of lithium nitrate in mitigating ASR was limited over a long period of time. A larger amount of ASR gel which was formed in the presence of lithium nitrate indicated that the deterioration processes intensify within longer periods of time, which so far has not been observed in literature. Microscopic observation confirmed the presence of alkali-silica gel and delayed ettringite in mortars with lithium nitrate.
PL
Wykazano, że naprawy powinny nie tylko przywracać obiektowi stan użytkowania i służyć przedłużeniu jego trwałości. Obiekt naprawiony powinien odznaczać się podwyższonym stopniem zrównoważenia. Ponadto, sama naprawa musi odpowiadać definicji naprawy zrównoważonej. Istnieje potrzeba opracowania kryteriów doboru naprawy wg minimum zużycia energii i masy oraz minimalnego oddziaływania na środowisko podczas jej przeprowadzania.
EN
A concrete repair should have returned usability state and prolong a durability of the given construction, but not only. The repaired construction should characterized higher level of sustainability as well. Moreover the repair process by itself should be adequate to the definition of a sustainable repair. There is a necessity to elaborate criteria of repair process selection according to the minimum energy and material mass consumption as well as minimal ecological impact.
11
Content available remote Rewitalizacja obszarów miejskich: teoria i praktyka
PL
Zdefiniowano rewitalizację jako zagadnienie naukowe i urbanistyczne. Przedstawiono różnice pojęciowe między renowacją a rewitalizacją. Omówiono kilka przykładów rewitalizacji zrealizowanych w Polsce.
EN
Revitalization as scientific and urban planner issue has been defined. Conceptual differences between renovation and revitalization has been stated. Some examples of revitalization executed in Poland has been presented.
12
Content available remote Problemy dotyczące technicznego utrzymania zasobów mieszkaniowych w Polsce
PL
W artykule przedstawiono klasyfikację zasobów mieszkalnych w Polsce, poczynając od budynków zabytkowych po współczesne. Obiekty, które nie są odpowiednio utrzymywane, w wielu przypadkach wymagają natychmiastowych remontów, a czasami nawet stają się ruinami. Utrzymanie zasobów wymaga długofalowych działań.
EN
In this paper the classification of housing resources in Poland, starting from historical monumental buildings up to modern ones, has been presented. The buildings, which are not properly maintained, in many cases demand immediate repairs, in some cases they even turn to ruins. Maintenance of resources demands a long-term activity.
PL
Pojęcia naprawa, utrzymanie i rewitalizacja zdefiniowano zarówno w kategoriach prawnych, jak i technicznych. Zrównoważony rozwój, a w konsekwencji zrównoważone budownictwo stają się koniecznością cywilizacyjną, a w Polsce wynika również z konstytucji. W artykule wskazano na edukacyjne wyzwania, jakie przynosi zrównoważone budownictwo. Zadania związane z zapewnieniem trwałości, szacunkiem dla tradycji, wymaganiami konserwatorskimi i zrównoważeniem, przy jednoczesnym sprostaniu oczekiwaniom modernizacyjnym, mogą prowadzić do sprzeczności. Idea budownictwa zrównoważonego zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i innowacji w technologii wznoszenia obiektów budowlanych. W konsekwencji często architektura zostaje podporządkowana technologii realizacji i modernizacji inwestycji oraz ich niskoenergetycznej eksploatacji. Zmiana paradygmatu budownictwa będzie miała charakter permanentny, podyktowany rozwojem możliwości technicznych.
EN
Title categories of concepts repair, maintenance and revitalization has been defined in legal and technical categories. Sustainable development and in consequence sustainable construction are becoming civilizational necessity. In Poland are also the Constitutional requirement. In the paper cultural aspects of sustainable construction has been widely discussed. Educational challenges brought by sustainable construction has been presented. Tasks related to preserving durability, respect for tradition, conservational requirements and sustainable conditions, along with satisfying needs of modernization can lead to contradiction. Concept of sustainable construction is impelling for looking for new materials and construction solutions and innovation in technology of building construction. In consequence many times architecture has been subordinated to modernization technology and low energy usage. Change of the construction paradigm will have permanent character, dictated by development of technical possibilities.
EN
Science and engineering intermingle in the area of construction. Engineering works, often of great dimensions and design life cycle of many decades, have to be designed on a scientific basis since the safety of hundreds of users depends on their design. The task of scientific institutions is to define the construction performance within categories that correspond to the contemporary level of knowledge and technology. A construction appraiser who speaks out in a way that ensures unquestionable competence about the performance of elements and buildings (existing and under construction), should be convinced of the scientific basis of his opinions. A comparison of construction sections vs. basic requirements presents an archetype of the science of construction. A matrix of the science of construction reveals its multi-faceted nature; if related to time – the issue of durability has to be considered, and if related to the scale – the complexity. Defining the construction performance in terms of technical features is a constant search for a relationship between the material model and the usability model of a building. The construction industry uses a lot of “rules of thumb”, more than any other sector of technology. In the era of computer-aided design, CAD, and building information modelling (BIM), those rules of thumb remain invaluable verification tools.
EN
Polymers are widely used in cement mortar and concrete modification due to their significant role in improving the overall performance of cement-based materials. Their physical interaction is well-accepted, while less attention is given to chemical interaction between the polymers and cement. Through a review of prior arts, chemical interactions are discussed and summarized in this paper. Various chemical interactions may take place between cement and different types of polymers. Understanding these chemical interactions will play an important role in clarifying the relationship between microstructure and macrostructure of polymer-modified cementitious materials. Authors expressed and proved the conviction that the organic-inorganic (Polymer-Portland cement) composite with some components chemically bonded, in parallel to the physical interaction, will be the next stage in concrete technology progress.
17
Content available Mrozoodporność betonów mostowych
PL
Badania kontrolne wykazały brak odporności na mróz betonów w kilku konstrukcjach mostowych wybudowanych na autostradach i drogach ekspresowych. Z tego powodu doszło do spotkania grupy profesorów, które miało na celu przedyskutowanie braku odporności na mróz niektórych betonów mostowych. W artykule przedstawiamy ustalone wnioski.
EN
Frost resistance of bridge concretes. According to control tests, concretes in some bridge constructions, highways and expressways are not frost resistant, due to which a meeting of professors was convened in order to discuss the lack of frost resistance of some bridge concretes. The article presents the conclusions of the conference.
18
Content available remote Working and Reflected Active Powers of Three Phase Loads
EN
Unbalanced and/or harmonic loads have to be supplied with a working active power which is higher than active power. The difference between the working active power and the common active power is referred to as the reflected active power. This reflected active power can be more visible in weaker power systems, such as micro-grids in islanded mode or on large industrial loads, such as pulsing loads or arc furnaces. The paper presents results of studies of the reflected active power on the relative short circuit power of the supply source.
PL
Odbiorniki niezrównoważone oraz odbiorniki generujące harmoniczne muszą być zasilane roboczą mocą czynną, która jest większa od mocy czynnej takich odbiorników. Różnica między roboczą mocą czynną a mocą czynną jest odbitą moca czynną. Odbita moc czynna może być szczególnie widoczna w słabych systemach rozdzielczych, takich jak w mikro-sieciach pracujących w warunkach wyspowych oraz w przypadku wielkich odbiorników przemysłowych, w szczególności w odbiornikach impulsowych czy w piecach łukowych. Artykuł przedstawia wyniki badań nad zależnością odbitej mocy czynnej od względnej mocy zwarciowej zasilania.
19
Content available remote Kształtowanie naukowych podstaw rozwoju budownictwa
PL
W obszarze budownictwa nauka i inżynieria nawzajem się przenikają. Dzieła inżynierskie o wielkich gabarytach, decydujące o bezpieczeństwie setek użytkowników i trwałości dziesiątek lat, muszą mieć podstawy naukowe. Zestawienie działów budownictwa versus wymagania podstawowe pozwala wyznaczyć matrycę nauki budownictwo. Definiowanie użyteczności budowlanej w kategoriach cech wyrobu, to ciągłe poszukiwanie relacji modelu materiałowego i modelu użyteczności. Fascynacje badawcze wyznaczają kierunki badań, takie jak m.in. trwałość, diagnostyka, wymiar zainteresowań a złożoność, nanotechnologia, zrównoważony rozwój, symulacje komputerowe a wynik eksperymentu. Artykuł powstał w związku z 70-leciem działalności Instytutu Techniki Budowlanej.
EN
Within the area of construction the science and engineering intermingle. Structures of large dimensions which determine the safety of hundreds of users and are designed on long-term durability have to be related to the fundamentals of science. To correlate the civil engineering departments versus the fundamental requirements allows to create the matrix of the construction discipline. To define the building utility still means to look for an outcome of a relation between material and performance models. Whenever possible requirements should be stated in terms of performance based upon test results for service conditions, rather than specific materials. Scientific fascinations generate the areas of the research: durability, diagnostic, interest dimension versus complexity, nanotechnology, sustainability, computer simulations versus the outcome of experiments. The article has been written with reference to the 70th anniversary of the Building Research Institute, ITB.
EN
The aim of the article is mathematical modelling of the carbonation process that has been based on results of research conducted both in accelerated and natural conditions. The article covers short characteristic of carbonation, its processes and effects. Also critical review of articles that concern carbonation mathematical models was included in the paper. Assuming the self-terminating nature of carbonation the hyperbolic model of carbonation was formulated. Such a model describes the carbonation progress as the process unlimited in time but with the restricted range in concrete depth that is limited by the value of a model asymptote. Presented results cover research on carbonation of concrete with a different water-cement ratio and different types of binders and duration times of early curing. Investigations have been conducted as accelerated (1% concentration of CO2) as well as in long-term exposures in natural conditions. The obtained results confirmed statistically that hyperbolic model is a well-founded approach when the modelling concrete carbonation process is concerned.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.