Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  correction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
When conducting geodetic and gravimetric measurements, there is a problem of projecting them to the reference surface. Since the gravitational field is inhomogeneous under the real conditions, the problem arises of determining the corrections to the measured values of gravitational acceleration in order to use the obtained data for the subsequent solutions of projection problems. Currently, the solution to this problem is performed using a Bouguer reduction, which requires information about the internal structure of the upper layer of the earth’s surface, topography, etc. The purpose of this study is to develop a methodological approach that would allow to determine the reduction (projection) corrections for gravitational acceleration on technogenic and geodynamic polygons without using data about the distribution of surface layer density and topography. The research process is based on the use of mathematical analysis methods and a wide range of experimental geodetic and gravimetric measurements. In the course of the performed researches, an algorithm was obtained and a practical implementation of the determination of the corrections in the measured values of gravitational acceleration on the basis of geodetic and gravimetric measurements was carried out at the certain geodynamic polygon in order to bring all corrections to one level surface.
EN
The paper presents a method for determining the effect of teeth correction in an Archimedes worm gear on the contact strength, wear, and life of teeth of the worm wheel. The regularities regarding the effect of correction on contact and tribocontact parameters are established.
PL
Przedstawiono metodę oceny obliczeniowej wpływu korekcji uzębienia przekładni ślimakowej ze ślimakiem Archimedesa na wytrzymałość stykową, zużycie oraz trwałość zębów koła ślimakowego. Ustalono prawidłowości wpływu korekcji na parametry kontaktu oraz kontaktu tribologicznego.
3
Content available remote Jak sprawdzić jakość okien?
PL
W artykule omówiono nowy sposób korekcji sygnału wyjściowego cyfrowego integratora stosowanego w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów (DSP) opartego na błędzie próbkowania oraz na pochodno-całce Grünwalda-Letnikova. W artykule zaprezentowano teorię i przykładowe wyniki symulacji działania integratora.
EN
The paper presents a new approach for output signal correction of digital integrator in the field of digital signal processing (DSP) based on an error of sample time and the Grünwald-Letnikov differ integrals. Theory and simulation results of integrator work are shown in the paper.
PL
W artykule przedstawiono metodę korekcji błędów dynamicznych czujnika pelistorowego wnoszonych przez osłonę ognioszczelną tego czujnika. Metoda wykorzystuje algorytm odtwarzania. Opisano korekcję jednotorową (model o stałych parametrach) i dwutorową (model o zmiennych parametrach). Porównano obie metody oraz zaakcentowano zalety metody korekcji dwutorowej.
EN
This paper presents a method of dynamic error correction of pellistor sensor with flameproof shield. The method uses an prediction algorithm. Described one-way correction (model with fixed parameters) and a two-way correction (model with variable parameters). Both methods was compared and highlighted the advantages of two-way correction method.
6
Content available remote Zwiększenie dokładności pomiaru czasu przelotu sygnału akustycznego
PL
W artykule omówiono problemy poprawnego wykrywania impulsów, odbieranych podczas pomiaru interwałów czasu w akustycznej tomografii rozkładu pól temperaturowych, spowodowane wpływem szumu oraz ograniczoną szybkością narastania obwiedni odbieranego sygnału. W celu poprawy dokładności pomiaru tych interwałów przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania liniowej modulacji okresu impulsów akustycznych. Zaproponowano metodę korekcji bezpośrednio zmierzonego interwału czasu. Metoda ta bazuje na pomiarze dodatkowego interwału czasu trwania zadanej liczby półokresów odebranego sygnału, gdy obwiednia sygnału ustabilizuje się na wystarczającym poziomie. Skuteczność proponowanej metody korekcji zbadano metodą symulacji.
EN
This paper describes the main problems that appear during the measurement of time-of-flight intervals in acoustic tomography, which are related to the influence of noise and with a limited slew rate of the signal amplitude envelope. Analysis of possibilities of using linear modulation of period of the acoustic pulses with the aim of improving the accuracy of the time-of-flight measurement in noise conditions and influence of limited slew rate envelope is presented in this paper. The proposed method of correction of directly measured time interval is based on the additional measurement of duration the given number of half periods of received signal when the signal envelope stabilizes at a sufficient level. Efficiency of was studied by simulation method.
7
Content available remote Niepewność korekcji oddziaływań systematycznych oraz dryftów czasowych
PL
W artykule przedstawiono analizę niepewności podstawowych metod korekcji oddziaływań systematycznych oraz dryftów czasowych występujących w torach pomiarowych. Przeanalizowano metody korekcji oddziaływań addytywnych i multiplikatywnych oraz dryftów bazujących na dodatkowych pomiarach wielkości referencyjnych oraz odwróconej wartości wielkości mierzonej. Wykazano, że podstawowymi przyczynami ograniczenia skuteczności korekcji są: ograniczona rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego, niestabilność wyników pomiaru, nieliniowość funkcji przetwarzania toru pomiarowego oraz niedoskonałość układów przełączających. Wykazano również, że składowe przemienne zewnętrzne i wewnętrzne w różny sposób wpływają na niepewność skorygowanego wyniku. Przedstawiono wzory na szacowanie standardowej niepewności skorygowanych wyników w funkcji niepewności wielkości referencyjnych, wartości cyfry najmniej znaczącej miernika oraz składowych okresowych i szumowych. Zaproponowano zaawansowaną korekcję łącznie dryftu oraz oddziaływań addytywnego i multiplikatywnego. Na przykładzie liczbowym wykazano skutki wpływu rozdzielczości miernika oraz składowych zmiennych na niepewność skorygowanego wyniku.
EN
The paper presents results of analysis of the influences of quantization in analog-to-digital converter, random and regular noises onto uncertainty of correction systematic effects and drift occurring in measuring channel. The standard and advanced methods of correction of additive and multiplicative influences and drifts based on additional measurements of reference values and reversed of the measured and reference values are analyzed in paper. It has been shown that the main constraints in efficiency of correction are: limited resolution of the ADC, instability of measurement observations, non-linearity of the function of measuring channel and also not ideal parameters of switching system. It has been shown that external and internal noises and periodic components in different ways affected onto uncertainty of the corrected result. The formulas for the evaluation of the standard uncertainty of the corrected results as a function of the last significant digit and parameters of noises and periodic components are presented. Advanced method of combine correction of drift and additive and multiplicative systematic influences is proposed and analyzed. Numerical example of the analysis of impact of the resolution and the variable components in measurement results onto uncertainty of the corrected result is added.
PL
Opisano metodę korygowania właściwości wody w układach ciepłowniczych na podstawie badań próbek osadów pobranych z rur układu ciepłowniczego miasta Zielona Góra. Badanie próbek osadów wykonano na Uniwersytecie Zielonogórskim.
EN
A method of correcting water parameters in district heating systems is described basing on studies of sediment samples obtained from pipes of a system in the town Zielona Gora. The study has been carried out at the University of Zielona Gora.
9
PL
W artykule przedstawiono podstawowe parametry charakteryzujące właściwości dynamiczne czujnika oraz opisano metodę wyznaczania tych parametrów w sposób doświadczalny. Porównano wyznaczone parametry z danymi katalogowymi oraz przedstawiono model osłony ognioszczelnej wykorzystywany w algorytmach korekcji błędu dynamicznego. Przedstawiono przyjęte założenia korekcji błędu dynamicznego na zasadzie odtwarzania dla modelu o stałych i zmiennych parametrach.
EN
The article presents the basic parameters characterizing the dynamic properties of the pellistor sensor and describes the method of determining these parameters experimentally. Designated parameters were compared with the data sheet and flameproof shield model is used in dynamic error correction algorithms. The paper presents the assumptions of dynamic error correction on the basis of playing for the model with fixed and variable parameters.
PL
Celem pracy jest przedstawienie wybranych metod umożliwiających przyspieszenie uzyskania wyniku pomiaru stężenia metanu za pomocą pelistorowych czujników metanu w osłonach ognioszczel-nych w stanach nieustalonych. Do porównania wybrano metodę korekcji dynamicznej wykorzystującej algorytm odtwarzania oraz metodę korekcji „w ciemno” wykorzystującą różnice w dynamice dwóch różnych czujników.
EN
Due to the significant threat to safety of life and property of people in coal mines it is important to measure the concentration of methane. It can change rapidly and significantly, reaching explosive levels as a result of the so-called guilty of methane. Pellistor sensors in flameproof enclosures are commonly used for measuring the methane concentration. The housing protects the sensor against mechanical damages and, at the same time, ensures the compliance with the requirements of intrinsic safety, essential for sensors operating on the principle of catalytic combustion. Due to the unrestrained flow of gas through the conduit, the methane diffusion proceeds in a manner sufficiently rapid. The aim of this work is to show methods that allow accelerating obtaining the results of the concentration of methane out of the flameproof enclosures of pellistor sensors. The study focused on two selected correction methods: the dynamic correction algorithm using a dynamic recovery algorithm and the “blind” correction method using the differences in the dynamics of two different sensors.
EN
Time-interleaved analog-to-digital converter (ADC) architecture is crucial to increase the maximum sample rate. However, offset mismatch, gain mismatch, and timing error between time-interleaved channels degrade the performance of time-interleaved ADCs. This paper focuses on the gain mismatch and timing error. Techniques based on Discrete Fourier Transform (DFT) for estimating and correcting gain mismatch and timing error in an M-channel ADC are depicted. Numerical simulations are used to verify the proposed estimation and correction algorithm.
12
Content available remote Selected aspects of fire protection defects in existing buildings
EN
Paper discusses the complex of themes around the causes of fire protection defects, as well as the costs of remedying this lack of protection, with particular focus on construction work in existing buildings.
PL
Tematyka artykułu dotyczy pomiarów strumieni przepływów wody przepływomierzem ultradźwiękowym z nakładkami separującymi czujniki od wysokiej temperatury czynnika. Przepływomierz zainstalowany został w miejscach na rurociągu pomiarowym, w których nie zostały spełnione warunki dotyczące odpowiedniej długości odcinków prostych przed i za przepływomierzem i w miejscach w których producent nie zaleca wykonywania pomiarów np. na rurociągu opadowym. Dla takich sposobów zamontowania przepływomierza wyznaczono poprawki i współczynniki poprawkowe strumieni przepływu wody w zależności od strumienia przepływu i liczby Reynoldsa.
EN
The subject of the study concerns the fluid flow measurement by means of ultrasonic flowmeter equipped with pads to provide thermal insulation from high temperature fluid. The flowmeter was installed in measuring pipe, in places where the conditions for appropriate length of the straight section upstream and downstream of flowmeter were not met. The measurements were also carried out in the places do not recommended by manufacturer e.g. in drop pipes. For such measuring systems, both corrections and correction factors of water flow rate depending on the flow rate and Reynolds number have been determined.
14
Content available Projekt aparatu do korekcji przodozgryzu
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowego typu aparatu do korekcji przodozgryzu. Urządzenie jest oparte na budowie klasycznej procy bródkowej. Tekst zawiera opis budowy, zasadę działania, jak i analizę zaprojektowanego urządzenia. Aby podkreślić innowacyjność urządzenia, zaprezentowano istniejące już metody korekcji prognatyzmu oraz założenia, którymi się kierowano podczas projektowania.
EN
The purpose of this article is to present a new type of the anteroclusion correction apparatus. This apparatusis is based on a classical chin cap. Text contains description of structure, principle of operation and analysis of this project. The article presents existing apparatus and assumption correction methods, which were helpful during projecting process. In addition it shows the project's innovation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacyjnych badań sieci neuronowych o radialnych oraz sigmoidalnych funkcjach aktywacji. Zamodelowano sytuację pomiarową, w której sieci neuronowe realizują korekcję błędów statycznych nieliniowego czujnika pomiarowego w przetworniku próbkującym. Niedokładność neuronowej realizacji korekcji wyrażono za pomocą niepewności. Porównano właściwości metrologiczne obu rodzajów sieci w zależności od ich struktury oraz liczebności zbiorów uczących.
EN
The paper describes the results of simulation studies of RBF and MLP neural networks. There was modeled a measurement situation in which neural networks performed static error correction of a non-linear sensor in a sampling transducer. The correction inaccuracy by neural networks is expressed by the uncertainty. There were compared metrological properties of both types of networks depending on their structures and size of learning sets.
16
Content available remote Analiza potrzeb wzrokowych i jakość widzenia u osób w podeszłym wieku
PL
Potrzebom wzrokowym człowieka poświęca się obecnie wiele uwagi. Nieustannie postępujący rozwój społeczno-edukacyjny społeczeństwa, a zwłaszcza coraz wyższa świadomość i dostępność edukacji w grupie seniorów, są możliwe do realizacji tylko przy prawidłowym widzeniu. Jedynie nieliczni badacze zajęli się problemem widzenia u osób w podeszłym wieku. W lutym 2013 r. autorka przeprowadziła badania w tej grupie wiekowej u podopiecznych Wrocławskiego Centrum Seniora. Badaniem objęto 72 osoby, 92% kobiet i 8% mężczyzn. Średni wiek badanych wynosił 63 lata (przy rozpiętości od 45 do 84 lat). Przeprowadzone badania pozwoliły przeanalizować potrzeby wzrokowe oraz ocenić jakość widzenia u osób w wieku podeszłym. Seniorzy Wrocławskiego Centrum Seniora oceniają stan swojego wzroku jako bardzo dobry. Potwierdza to zmierzona średnia obuoczna ostrość wzroku do dali w posiadanej korekcji równa 0,96. Nieco gorzej przedstawiały się wyniki ostrości wzrokowej do bliży, ponieważ w korekcji osiągnęły one średnią 0,77. Zbadano także wrażliwość na kontrast, występowanie forii, widzenie przestrzenne i zdolność rozpoznawania barw.
EN
Currently, much attention is paid to the human visual needs. Constant socio-educational advance of society, especially better self-consciousness and accessibility of education in a group of elderly people, require good vision. However, only a few papers address the problem of vision in the group of elderly people. In February 2013 the author conducted a study among the group of seniors in Wroclaw Senior Citizen Center. The study involved 72 people, 92% of women and 8% of men. The mean age was 63 years (range from 45 to 84 years). The study allowed to analyze the visual needs and assess the visual quality in the group of elderly people. Investigated seniors assessed subjectively their vision quality as being very good. This is confirmed by the aver-age binocular visual acuity for distant vision in the possessed correction equal to 0.96. Slightly worse results were observed in visual acuity for near (average VA equal 0.77). Contrast sensitivity, existence of phoria, spatial vision and ability to recognize colors were also examined.
PL
Tematyka artykułu dotyczy pomiarów strumieni przepływów wody przepływomierzem ultradźwiękowym z nakładkami separującymi czujniki od wysokiej temperatury czynnika. Przepływy takie spotyka się w procesach przepływowych związanych z produkcją energii cieplnej. Dla przykładowej nakładki wyznaczono poprawki i współczynniki poprawkowe strumieni przepływu wody oraz wybrano najlepszą konfigurację parametrów wprowadzanych do jednostki centralnej przepływomierza dla których błąd systematyczny strumienia przepływu był najmniejszy.
EN
The subject of the paper concerns the measurement of the water flow rate by means of ultrasonic flow-meter equipped with the cover plates to provide thermal insulation for ultrasonic sensor from a hot fluid. Such flows can be found in various thermal processes including heat production. During experiments corrections and correction factors of water flow rate for selected cover plate have been determined. In addition, optimal configuration of the parameters input to the CPU of the flow-meter, characterized with the lowest systematic error, has been established.
PL
W artykule przedstawiono metodę uzyskania termogramów o wysokiej rozdzielczości wykorzystującą sekwencję termogramów przesuniętych podpikselowo. W artykule została opisana metodologia uzyskiwania termogramów. Opisana został użyta aparatura oraz zbudowane stanowisko do uzyskiwania termogramów. Zaprezentowane zostały wyniki jakie uzyskano przy użyciu zastosowanej metody.
EN
This paper presents a method for obtaining high-resolution thermal images based on thermal images of low resolution. A series of low-resolution images was made using the shifted pixels method. In the paper there are described the most common methods for reconstructing high resolution images from low-resolution images. They use transformations in the frequency domain which combine the discrete Fourier transform coefficients of low-resolution images with the continuous Fourier transform of an unknown high-resolution image. There is described and implemented the reconstruction method that uses transformations in space - iterative back-projection. There was constructed a stand for obtaining thermograms. It contains a thermal imaging camera VarioCAM Head placed on precision guiding devices (rotation stage and linear stage). The real-time controller - cRIO 9022 with software written in LabVIEW 2009 is used for control of turntable motors and a linear displacement system. There are given the results obtained with use of the presented method.
19
Content available remote Potrzeby wzrokowe i jakość widzenia u osób bezdomnych we Wrocławiu
PL
Prowadzenie badań wśród osób bezdomnych jest zadaniem związanym z wieloma niedogodnościami, dlatego zajmują się tym problemem tylko nieliczni badacze. W okresie od września do grudnia 2011 roku autorki przeprowadziły badania wzroku u osób przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn i Domu dla Samotnych Kobiet i Matek z Dziećmi, prowadzonych przez wrocławskie koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Badaniem objęto 113 osób, w tym 78 mężczyzn (69%) i 35 kobiet (31%). Średni wiek badanych to 57,5 lat, a mediana 59 lat (60 dla mężczyzn i 54 dla kobiet). Przeprowadzone badania pozwoliły wykryć i skorygować różnego rodzaju wady wzroku. Okazało się, że wśród 113 badanych osób korekcji do bliży wymaga 97 osób, a do dali 104. Tylko niewielki odsetek posiadał prawidłowe okulary.
EN
Conducting any research among homeless people is a task associated with many drawbacks, so few researchers have dealt with this issue. In the period from September to December 2011, the authors conducted eye exams among people staying in a hostel for homeless men and a home for single women and mothers with children, maintained by St. Brother Albert Aid Society in Wroclaw, Poland. The study included 113 people, 78 men (69%) and 35 women (31%). Average age was 57,5 years, median: 59 years (60 for men and 54 for women). The research allowed to detect and correct various vision problems. It turned out that among 113 patients, 97 people need near vision correction and 104 people need distance vision correction. Only a small percentage have the proper glasses.
PL
Celem badań zrealizowanych w ramach niniejszej pracy było porównanie wyników pomiarów parametrów montażowych niezbędnych do wykonania korekcji okularowej z soczewkami progresywnymi. Analizie (także statystycznej) poddano takie parametry, jak: jednooczny rozstaw źrenic do dali i do bliży, jednooczna wysokość źrenic, odległość wierzchołkowa, kąt pantoskopowy oraz kąt krzywizny oprawy, a pomiary wykonano przy użyciu różnorodnych metod oraz przyrządów pomiarowych. Wyniki uzyskane za pomocą tych metod porównano z pomiarem wykonanym za pomocą elektronicznego systemu wideocentracji.
EN
The aim of the research carried out within this study was to compare the results of measurements of the parameters necessary to make the spectacle correction with progressive lenses. There were parameters analysed ( including statistical analysis) such as: monocular pupil distance for distance and for near, monocular pupil height, vertex distance, pantoscopic angle, and face form angle. The measurements were made using a variety of methods and measuring instruments. The results obtained by these methods were compared with measurements made by an electronic video centration system.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.