Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ground anchor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono zmiany norm projektowania geotechnicznego PN-EN 1997-1 i -2. Opisano bliżej kierunki i stan prac nad „II generacją” eurokodów, określone podczas posiedzenia Komitetu SC7 i Grup WG w Warszawie.
EN
The paper presents developments in the geotechnical design standards EN 1997-1 and -2. There are described and reviewed works on “2nd generation” of Eurocodes and developments implemented during the meeting of SC7 and WG Groups in Warsaw.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów sił w kotwach stanowiących podparcie ściany berlińskiej zabezpieczającej wykop głębokości 9 m w Warszawie. Omówiono warunki gruntowe i wyniki badań w aparacie trójosiowego ściskania z odpływem wody z porów gruntu (TXCID) na próbkach o nienaruszonej strukturze. Wykonano analizę wsteczną w celu określenia parametrów gruntu odzwierciedlających pracę konstrukcji oporowej. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów. Podano zalecenia dotyczące doboru parametrów do projektowania konstrukcji oporowych w podobnych warunkach gruntowych.
EN
Results of ground-anchor forces survey are presented in the paper. The forces were measured on a soldier-pile wall for 9 m deep excavation in Warsaw. Soil conditions and results of triaxial tests are presented. The shear tests were conducted in drained conditions on undisturbed samples. Back analysis was performed with the aim to determine the soil parameters reflecting the behaviour of the retaining structure. The calculation results are compared with the measurement results. Based on the analysis and survey results recommendation is made regarding the soil parameters choice for retaining walls design in similar ground conditions.
PL
Przedstawiono przykłady zabezpieczenia murów oporowych Skarpy Wiślanej w Warszawie z zastosowaniem gwoździ i kotew gruntowych. Proponowane podejście umożliwia pozostawienie na miejscu starej konstrukcji zabytkowej i przeniesienie obciążeń na elementy nowo projektowane. Nie wymaga też rozległych wykopów i naruszania istniejącego zagospodarowania, w szczególności w strefie naziomu.
EN
The paper describes some examples of strengthening retaining walls constructed at Vistula river valley slope in Warsaw with application nails and soils anchors. The presented approach enables to maintain at place the historical part of the old structure and to relocate load on newly designed elements. It also makes possible to avoid large area excavations and any interventions especially in surcharge area.
5
Content available remote Projektowanie kotew gruntowych i mikropali z uwzględnieniem Eurokodu
PL
Projektowanie kotew i mikropali jest zagadnieniem specjalistycznym, wymaga wiedzy i doświadczenia. Wieloletnie doświadczenia dowodzą, że właściwie stosowane kotwy gruntowe, jak i pale lub mikropale kotwiące, są skutecznymi elementami konstrukcyjnymi. Wykonawstwo ich jest od dawna opanowane w Polsce. Krajowi wykonawcy mają bogate doświadczenia, wprowadzają nowe rozwiązania własne i dostępne na świecie. Mikropali nie uwzględnia ani Eurokod, ani przestarzała już polska norma palowa, nieprzydatna do mikropali. Można je projektować, stosując współczynniki bezpieczeństwa według PN-EN 1997-1 do nośności mikropali, określonej przez próbne obciążenia albo obliczonej na podstawie danych doświadczalnych lub innych dokumentów.
EN
Long experience has shown that both correctly used ground anchors and anchoring pilings or micro-piles are an effective element of construction. Contractors in this country have considerable experience in applying both solutions of their own design and those available worldwide. Micropiles are not taken into consideration by the Eurocode, or by the now obsolete Polish pile norm. Such micropiles can be designed using the load-bearing safety factors included in the PN-EN 1997-1 norm, defined by test loading or calculated on the basis of experimental data or other documentation. This article presents comprehensive information on the design and execution of micropiles and ground anchors.
6
Content available remote O sprężaniu betonowych zapór wodnych
PL
Wznoszenie masywnych zapór wodnych zapoczątkowano w starożytnej Mezopotamii i na Bliskim Wschodzie. Pierwszym zaporom stabilność zapewniała ich ogromna masa. Obecnie zapory są kotwione do podłoża kotwami dużej mocy. Rozwiązanie takie zapewnia stabilność zapór przy zmniejszonej ich masywności. W artykule, na przykładzie wzmocnienia zapory Eder w Niemczech, przedstawiono system sprężania zapór wodnych oraz wynikające z tego korzyści.
EN
Erection of dams was initiated in the ancient Mesopotamia and in the Middle East. The stability of the first dams was achieved by the large mass of masonry and concrete material. The development of ground anchoring system enabled post-tensioning of the dams. The dam stability is ensured with reduced material mass. This paper present the example of Eder Dam (Germany) strengthening with prestressing tendons and derived advantages from prestressing.
PL
Przedstawiono identyfikację długości swobodnej cięgna kotew gruntowych z wykorzystaniem metody propagacji fal prowadzonych. Badano propagację fal w modelach kotew w skali laboratoryjnej z różnymi długościami buławy.
EN
The paper presents the identification of the free length of the tendon in ground anchors using guided wave propagation technique. Experimental investigations of wave propagation were carried out on laboratory scale anchors with different bonding lengths.
PL
Omówiono rozwiązanie konstrukcyjne budynku wielofunkcyjnego. Podano rozwiązanie konstrukcyjne i technologię realizacji obudowy wykopu głębokiego pod trzykondygnacyjną część podziemną. Tę obudowę stanowią ściany szczelinowe grubości 60 cm podparte kotwami gruntowymi.
EN
The solution to the building structure has been discussed. The structure solution and implementation technology of the deep excavation enclosure in a three-storey underground part has been given. The excavation enclosure consist diaphragm walls 60cm thick supported by ground anchors.
11
Content available remote Demontowalne kotwy BBV
PL
Kotwy gruntowe są w wielu przypadkach jedynym sposobem zapewniania stateczności ścian wykopów głębokich. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie kotew demontowanych, które umożliwiają łatwy i szybki demontaż całego, bądź części systemu. W artykule opisano: 1 - Kotwy demontowalne BBV – typ CR (Completely Retreatable); 2 - Kotwy demontowalne BBV – typ PR (Partially Retreatable).
PL
Omówiono problemy związane z projektowaniem i budową ścian szczelinowych kotwionych kotwami gruntowymi, posadowionych w ekspansywnych iłach plioceńskich. Przedstawiono przykład realizacji obudowy wykopu budynku wzniesionego w Warszawie.
EN
An example of 80 cm thick diaphragm wall anchored with 1 level of ground anchors and 2 levels of steei struts in the corners, realized in expansive clays is presented. The bearing capacity of ground anchors is 750 kN and the length of grouted body 9 m. The realized diaphragm wall is the most economical ground support structure. It's also safe to the structure of nearby buildings as well as the environment (it does not influence the water level in the area).
PL
Autor przedstawia metodę prekonsolidacji podłoża płytkich fundamentów kotwami gruntowymi. Proponuje stosowanie sprężyn do eliminacji strat napięcia kotew. Stwierdza, że ta metoda stanowi praktyczną opcję projektowania fundamentów wiaduktów (i innych konstrukcji), gdy w podłożu występują słabe przewarstwienia.
EN
The author presents method of preconsolidation of subsoil shallow foundations by ground anchors. He suggests the use of springs to eliminate anchors' tension loss. The presented method may form practical option for design of overpass pier foundations (and other structures) if weak interbedding occurs in the ground.
16
Content available remote Systemy geotechniczne
PL
W artykule zaprezentowano przegląd systemów BBV dla kotew gruntowych, ich charakterystykę, właściwości, technologię wykonania i zastosowanie w celu zapoznania z nimi szerokiego grona wykonawców, projektantów oraz inwestorów. W kolejnych wydaniach czasopisma zostaną opisane pozostałe systemy, tj. gwoździe gruntowe oraz mikropale.
EN
The author presents a detailed review of systems for soil anchors and discusses their features, properties, technology of execution and applications. Anchors ensure stability of walls of deep trenches. They allow a threefold reduction in the earth work costs as compared to the top-down construction method. Furthermore, anchors can be used to anchor bottom plates affected by hydrostatic lift. Moreover, the author points out that the service life of temporary anchors can be prolonged by means of additional corrosion protection.
17
Content available remote Kotwy gruntowe DYWIDAG-GEWI ®
PL
W ostatnich latach na rynku budowlanym pojawiło się wielu dostawców rozwiązań dla geotechniki, w tym w szczególności systemów do stabilizacji gruntów. Artykuł bazuje na doświadczeniach firmy SUSPA-DSI oraz przedstawionej literaturze i ma za zadanie zapoznanie szerokiego grona specjalistów: inwestorów, wykonawców i projektantów z systemem kotew gruntowych DYWIDAG ze stali GEWI. Artykuł nie wyczerpuje tematu a jedynie zaznacza pewne cechy przedstawionego systemu.
18
Content available remote System GSI w budownictwie mieszkaniowym
PL
Szybki rozwój rynku mieszkaniowego zmusza deweloperów do inwestowania na terenach o skomplikowanych warunkach techniczno-gruntowych. Niejednokrotnie zmuszeni są oni do podcinania naturalnych zboczy lub zwiększenia ich kąta nachylenia zmniejszając w ten sposób ich wskaźnik stateczności. W takich przypadkach z pomocą przychodzą rozwiązania geoinżynieryjne jakimi są gwoździe i kotwy gruntowe. W artykule opisano zalety systemu GSI na przykładzie inwestycji: "Brędowska Brama" w Gdańsku i budynku mieszkalnego w śródmieściu Lublina.
19
Content available remote DCP : system zabezpieczenia antykorozyjnego trwałych kotew gruntowych
PL
Kotwy gruntowe są coraz szerzej stosowane w geotechnice jako bardzo odpowiedzialny element konstrukcyjny. W przypadku kotew trwałych niezwykle istotną kwestią jest właściwe zabezpieczenie antykorozyjne. W artykule zaprezentowano system Double Corrosion Protection - podwójne zabezpieczenie antykorozyjne dla kotew trwałych.
20
Content available remote System Titan
PL
Wraz z rozwojem infrastruktury grunty budowlane o dobrych parametrach geotechnicznych stają się "towarem" deficytowym. Inwestycje lokalizowane są coraz częściej w miejscach, gdzie ilość problemów geotechnicznych wynikających z trudnych warunków gruntowych jest bardzo duża. Każdy rodzaj inwestycji prowadzonej w takich warunkach posiada własną specyfikę, wszystkie łączy jednak wysoki stopień komplikacji i wymagania stawiane zarówno projektantom, wykonawcom, jak i stosowanym technologiom. Efektem dążenia do minimalizacji ryzyka, związanego z problemami geotechnicznymi jest dynamiczny rozwój specjalistycznych technologii, które charakteryzują się: niezawodnością, uniwersalnością oraz wysoką wydajnością. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku budowlanego, było opracowanie kompletnego systemu o bardzo szerokim spektrum zastosowań, który umożliwiłby skuteczne i ekonomiczne rozwiązywanie większości problemów inżynierskich pojawiających się podczas prowadzenia robót budowlanych w trudnych warunkach gruntowych. Jedyny system tego typu wprowadziła niemiecka firma Friedr. Ischebeck GmbH, nadając mu nazwę TITAN. W ciągu ponad 20 lat swojego istnienia, system TITAN zyskał uznanie projektantów, wykonawców i inwestorów na całym świecie. Artykuł prezentuje technologię systemu TITAN (mikropale, kotwy i gwoździe gruntowe).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.