Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emulsion stability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Najczęściej stosowanymi płuczkami do wiercenia otworów na osnowie oleju są płuczki inwersyjne. Stosunek fazy olejowej do wodnej w inwersyjnych płuczkach wiertniczych zawiera się w zakresie od 65/35 do 90/10, przy czym najczęściej wynosi od 70/30 do 80/20. Płuczki przy takich stosunkach fazy olejowej do wodnej charakteryzują się wysoką stabilnością i odpowiednimi parametrami reologiczno-strukturalnymi, pozwalającymi na szeroki zakres regulacji gęstości płuczki. Jedną z wad płuczek inwersyjnych jest ich koszt (ze względu na zawartość oleju) i problemy środowiskowe związane z odpadami i zagospodarowaniem zaolejonych zwiercin. W artykule przedstawiono badania laboratoryjne zmierzające do opracowania składu płuczki inwersyjnej o ograniczonej zawartości fazy olejowej i wysokim stężeniu fazy wewnętrznej (ang. high internal phase ratio – HIPR). Płuczki o współczynniku o/w poniżej lub równym 50/50 różnią się od konwencjonalnych płuczek inwersyjnych pod względem składu i właściwości. Z powodu większego stężenia zdyspergowanej fazy wewnętrznej płuczki te charakteryzują się zmniejszoną stabilnością i wysokimi parametrami reologiczno-strukturalnymi. Utrzymanie odpowiednich parametrów reologiczno-strukturalnych płuczki i jej wysokiej stabilności możliwe jest tylko poprzez wykorzystanie odpowiednich środków chemicznych dostosowanych do danego układu emulsyjnego, o określonym stosunku fazy olejowej do wodnej. W tego rodzaju płuczkach możliwe jest także, ze względu na wyższe stężenie fazy wewnętrznej, częściowe regulowanie gęstości płuczki fazą wodną, którą mogą stanowić roztwory soli, i ograniczanie w ten sposób zawartości substancji stałych (materiałów obciążających) w płuczce. Opracowany system płuczkowy powinien być bardziej ekonomiczny, charakteryzować się ograniczoną toksycznością przy jednoczesnym zachowaniu eksploatacyjnych zalet płuczki inwersyjnej. Płuczki tego rodzaju mogą znaleźć zastosowanie zarówno podczas przewiercania reaktywnych formacji łupkowych, warstw solnych, gipsu, anhydrytu, jak też służyć do dowiercania horyzontów produktywnych oraz do prac rekonstrukcyjnych prowadzonych w odwiertach ropno-gazowych.
EN
Invert muds are the most commonly used oil-based drilling muds. The oil to water phase ratio in invert drilling muds ranges from 65/35 up to 90/10, with the most common ones ranging from 70/30 to 80/20. At these oil to water phase ratios, the drilling mud is characterized with high stability and appropriate rheological and structural parameters allowing to adjust drilling mud density in a wide range. One of the disadvantages of invert muds is their cost (due to oil content) and environmental problems associated with waste and management of oily drill cuttings. Taking into account the properties of oil-based muds, the article presents laboratory tests aimed at developing the composition of an invert mud with a limited oil phase content and high internal phase ratio (HIPR). Drilling muds with an o/w ratio less or equal to 50/50 vary from conventional inversion muds in terms of their composition and properties. Due to the higher concentration of the dispersed inner phase, muds have reduced stability and high rheological and structural parameters. Maintaining the appropriate rheological and structural parameters of the drilling mud and its high stability is possible only through the use of appropriate chemicals adapted to the emulsion system with a specific oil to water phase ratio. In the drilling muds of this type it is also possible, due to the higher concentration of the internal phase, to partially adjust the density of the mud with the water phase, such as salt solutions, thus limiting the solids content (weighting agents) in the mud. The developed mud system should be more economical, have a reduced toxicity, while maintaining the operational advantages of invert mud. These types of muds can be used during the drilling of reactive shale formations, salt layers, gypsum and anhydrite layers, as well as for drilling productive horizons and for reconstruction works carried out in oil and gas wells.
2
Content available remote Charakterystyka emulsji olej-woda stabilizowanych Roksolem EMB-2
PL
Przedstawiono wpływ stężenia emulgatora na wielkość kropel emulsji, właściwości reologiczne i stabilność emulsji. Wykazano, że lepkość emulsji wzrasta wraz ze wzrostem stężenia emulgatora. Średnice kropel fazy rozproszonej zmniejszają się wraz ze wzrostem stężenia emulgatora. Struktura emulsji zależy od lepkości oleju. Lepkość emulsji, jej struktura, wielkość kropel oraz lepkość oleju wpływają na stabilność emulsji.
EN
The effect of emulsifier concentration on droplet sizes, rheological properties and emulsions stability is shown in the paper. It was proved that emulsion viscosity increases with the increase of emulsifier concentration. The droplet diameters of dispersed phase decrease with the increase of emulsifier concentration. The emulsion structure depends on oil viscosity. The emulsion viscosity, emulsion structure and droplet sizes affect the emulsion stability.
3
Content available Emulsja oleju napędowego jako paliwo alternatywne
EN
Emulsified water-in-Diesel fuel is a solution that helps to reduce emissions of nitrogen oxides and particulate matters in compression-ignition engines. The biggest advantage of this fuel is a possibility to introduce it to older generation units without any modifications. The presented solution allows the mixture to be burned more complete which results in less soot formation. However, the practical application of this fuel is limited mainly because its limited stability. In this article we review the following issues connected with water-in diesel fuel: its production, stability, influence on engine performance and environmental benefits. The main aspect of this paper is to review the advantages related to better combustion of such emulsion and reduction in emission of health hazardous substances.
4
Content available remote Analiza właściwości technologicznych płuczki inwersyjnej w warunkach HTHP
PL
Wiercenie otworów w warunkach występowania wysokich ciśnień i temperatury najczęściej realizowane jest przy zastosowaniu płuczek olejowodyspersyjnych, które – z uwagi na swoje właściwości – kwalifikują je do celów HTHP. Jednym z ważniejszych zagadnień występujących podczas wiercenia głębokich otworów jest dostosowanie właściwości płuczki do panujących warunków otworowych. Płuczka musi charakteryzować się wysoką odpornością temperaturową, zapobiegać uszkodzeniu złoża i innym zagrożeniom związanym z wierceniem otworów w warunkach HTHP. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych odporności opracowanej płuczki inwersyjnej na działanie wysokiego ciśnienia i temperatury. Przeprowadzone badania umożliwiły także ocenę oddziaływania płuczki na skały ilasto-łupkowe oraz określenie jej wpływu na przepuszczalność skał zbiornikowych dla ropy i gazu.
EN
Drilling holes in conditions of high pressure and high temperature (HTHP) is often realized by using invert emulsion drilling muds, due to their properties. One of the major tasks that occur during drilling deep holes is to adjust mud properties to borehole conditions, that can lead to safe and efficient exploitation. The drilling mud must have high temperature resistance, must prevent formation damage and other threats related to drilling under HTHP conditions. The article presents the results of laboratory tests on the developed invert emulsion mud resistant to high pressure and temperature. The studies also enabled the evaluation of drilling mud impact on clay-shale rocks and its effect on the permeability of reservoir rocks.
5
Content available remote Methods of research into hair conditioners stability
EN
The aim of this work was to produce emulsion hair conditioners, and then to study their stability and rheological properties. For preparing emulsions two recipes with different oil phases and various emulsifiers were used. The emulsification process was performed using a homogenizer. Obtained samples were analyzed to determine their stability. Under the microscope the size of dispersed phase droplets was identified. The samples were also subjected to visual observation. At the same time rheological tests were carried out, which aimed at observing changes in rheological properties of emulsions.
PL
Celem niniejszego artykułu było wytworzenie emulsyjnych odżywek do włosów, a następnie zbadanie ich stabilności i własności reologicznych. Do sporządzenia emulsji wykorzystano dwie receptury z różnymi fazami olejowymi oraz emulgatorami. Proces emulgowania wykonano przy użyciu homogenizatora. Stosując techniki mikroskopowe, analizowano strukturę wytworzonych układów. Badania stabilności prowadzono dwoma metodami, tj. metodą wizualną oraz metodą zmiany rozkładu wielkości kropel fazy rozproszonej podczas przechowywania.
PL
Hydrokoloidy są szeroko stosowane jako stabilizatory i emulgatory układów emulsyjnych żywności. Skrobie modyfikowane typu OSA to polimery aktywne powierzchniowo, które mogą efektywnie stabilizować produkty o charakterze emulsji olej w wodzie. W artykule scharakteryzowano właściwości funkcjonalne skrobi OSA oraz przedstawiono możliwość ich wykorzystania w stabilizowaniu sosów majonezowych, dressingów, emulsji napojowych i w procesie mikrokapsułkowania składników żywności metodą suszenia rozpyłowego.
EN
Hydrocolloids are widely used as food emulsion stabilisers and emulsifiers. OSA modified starches are surface-active polymers, which may stabilise o/w emulsions effectively. In the article, OSA starches have been described, with its functional properties and the applied mechanisms of emulsion's stabilisation. The possibility of using starch octenyl succinates in the stabilisation process of mayonnaises, dressings, beverage emulsions as well as in the process of microencapsulation of the food by spray drying have been presented herein.
7
Content available remote Wpływ lewanu na stabilność emulsji
PL
Określono oddziaływanie lewanu na stabilność emulsji typu olej w wodzie (o/w). Emulsje otrzymywano bazując na buforowanych roztworach kazeinianu sodu. Celem badań było uzyskanie stabilnej emulsji o charakterze prebiotyku. Określono wpływ stężenia lewanu i białka, pH fazy ciągłej oraz reakcji karbonylowoaminowej między kazeinianem a lewanem na wyróżniki jakościowe emulsji. Wykazano, że lewan prowadzi do wzrostu szybkości śmietankowania emulsji (0,5 i 1,0% roztwory), a tylko stężenia powodujące zdecydowany wzrost lepkości fazy ciągłej (>=3%) znacząco spowalniają ten proces. Kwasowość czynna fazy ciągłej - w zakresie od 5 do 8 - różnicowała wyróżniki emulsji (ESI i EAI). Lewan jednak nie przeciwdziałał niekorzystnemu oddziaływaniu niskiego pH. Indeksy ESI i EAI emulsji bazujących na termicznie indukowanych połączeniach kazeinianu i lewanu nie różniły się znacząco od próbek otrzymanych na bazie natywnych składników.
EN
The levan influence on oil-in-water emulsions stability was determined. Buffered solution of sodium caseinate was used to obtain samples of emulsion. The aim of this investigations was an attempt to obtain prebiotic emulsion. The levan and protein concentration, pH of continuous phase, influence of Millard type reaction between casein and levan on emulsion quality factors was tested. The higher creaming rate in levan concentration from 0,5 to 1,0% was observed, only the concentration of levan in solution (>=3%) that caused determined growth of continuous phase viscosity caused the lower creaming rate. The pH of continuous phase (from 5 to 8) made a different value of ESI and EAI index. However, the levan did not prevent unfavorable influence of low pH value. The casein-levan conjugate which was obtained by dry heating method was used in preparation of emulsion. The ESI and EAI indexes of those emulsions was very similar to samples made on the basis of native ingredients.
9
Content available remote Cosmetic emulsion stabilisation methods
EN
This article reviews cosmetic emulsion synthesis methods, ranging from classic W/O and O/W emulsions to liquid-crystal structures. Also, it discusses emulsion instability and stabilization methods.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zasady wytwarzania emulsji kosmetycznych, poczynając od klasycznych emulsji typu W/O i O/W, a kończąc na strukturach ciekłokrystalicznych. Ponadto scharakteryzowano występujące niestabilności w emulsjach oraz metody ich stabilizacji.
10
Content available remote Physicochemical treatment of the used cutting fluids
EN
In this article, we present the results of the physicochemical treatment of the used cutting fluids from various sources. The emulsions of the used cutting fluids were separated into the organic and water phases by the application of various coagulants (i.e. ferric sulfate, ferric chloride and ammonium sulfate) and polyelectrolyte Polyquant 20 U 050. We used the TURBISCAN LAB Expert equipment to determine the rate of the emulsions separation. We also determined the optimal conditions (pH, temperature, dosage of the coagulants and polyelectrolytes) for the separation of the phases of the individual emulsions.
EN
It has been established that waste oils form high-dispersive watered system with high sedimentation and aggregation stability. An addition of solvent or a temperature rise may decrease sedimentation stability of the emulsion. Use of a paraffin product as solvent is undesirable because it increases aggregation stability of the emulsion. The main factors affeeting efficieney of the emulsion destruction ale: a) use of effective eationic demulsifier, b) use of low-boiling oil fraction enriched with aromatic hydrocarbons as a solvent and e) inerease of settling time.
PL
Stwierdzono, że oleje zużyte tworzą z wodą trwałe emulsje. Ich trwałość zmniejsza dodatek rozpuszczalnika i podwyższenie temperatury. Dodatek rozpuszczalników węglowodorowych jest niekorzystny, ponieważ zwiększa trwałość emulsji. Skutecznymi czynnikami zmniejszenia trwałości emulsji są: a) demulgatory kationowe, b) rozpuszczalniki otrzymywane z niskowrzących frakcji ropy naftowej z dodatkiem węglowodorów aromatycznych, c) wydłużenie czasu rozwarstwiania.
EN
Rheological properties of interface layers determine the emulsion stability against coalescence and effect mechanics and flow of emulsions. The role in emulsion stability of Rehbinder structure-mechanical barrier due to elasticity of interfacial layers formed by fine dispersed solids and liquid droplets, or adsorbed polymers, or multilayers of adsorbed surfactants of any nature is emphasized. Emulsions are systems of great importance because of their widespread application. A number of questions of emulsion properties and production was the object of many investigations over a long period of time, of which emulsion stability is the most general.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.