Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tariff
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule opisano i przeanalizowano krajowy system rozliczeń za użytkowanie energii biernej. Podano warunki, po których spełnieniu możliwym jest w krajowym systemie taryfikacji zmniejszenie łącznych opłat za energię czynną i bierną w wyniku poprawy współczynnika mocy, polegającej nie na kompensacji mocy biernej, lecz na zwiększeniu poboru energii czynnej przy niezmienionym poborze energii biernej indukcyjnej. Obecne wartości parametrów w obowiązujących taryfach sprawiają, że sytuacja taka jest mało prawdopodobna, aczkolwiek może się ona zmienić w wyniku niewłaściwej nowelizacji wartości współczynników określanych w taryfach.
EN
The polish settlement system for the use of reactive energy is described and analysed. Conditions are given under which it is possible in the polish tariff system to reduce the total charges for active and reactive energy as a result of an improvement in the power factor, consisting not in compensation of reactive power but in an increase of active energy consumption with unchanged inductive reactive energy consumption. The current values of the parameters given in the tariffs make such a situation unlikely, but it may change as a result of an inappropriate modification of the parameters in tariffs.
EN
The aim of the article is to present the role of public transport and its financing methods, with particular emphasis on the role of transport tariffs in Poland. Tariffs in collective transport, in addition to its financing functions, that is, covering the cost of services, are increasingly fulfilling the functions of shaping the desirability of public transport, thereby supporting the city's competitiveness as a whole, both in relation to its residents and people who have jobs in the city or are guests/tourists. The article hypothesises that third generation tariffs are financial tools that allow cities to manage local finance more effectively and affect the competitiveness and appeal of public transport. The research process used methods of critical analysis of literature, induction and deduction, logical inference and economic and financial analysis.
PL
W artykule przedstawiono możliwości oszczędności kosztów wynikających z analizy faktur zakupowych za media energetyczne, gdzie efektem takich analiz jest nie tylko weryfikacja poprawności ich wystawienia, ale również weryfikacja doboru mocy umownej, wykonanie bilansu energetycznego przedsiębiorstwa czy analiza dobranej taryfy. Omówiono również uzupełnienie analizy o poszukiwanie alternatywnych sprzedawców energii, zweryfikowanie możliwości zastosowania wysokosprawnej kogeneracji czy wyznaczenie wskaźników energochłonności produkcji. Na zakończenie przedstawiono przykłady wyników z analizy faktur.
EN
Opportunities to energy cost savings resulting from analysis of energy invoices are presented. Not only correctness of invoices is verified but also validation of contractual power, calculations of energy balance of a acompany as well as best energy tariff selection are performed. Elementary analysis may be supplemented with consideration of alternative energy sellers and also of highly efficient cogeneration. Energy consumption relative to production (energy efficiency indicators) may be calculated and assessed. In the paper there are also given clear examples of energy invoices analysis results.
EN
The aim of the article is to analyze the tariffs for collective sewage disposal in the cities of the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship in terms of the type of tariffs and compliance with the principle of elimination of cross-subsidization. On the basis of available statistical data of the Central Statistical Office and information from water supply and sewage companies, the prices of sewage in 49 cities were analyzed. The prices were presented depending on the type of wastewater treatment plant. On the basis of the type of tariffs, the degree of elimination of cross-subsidization was also assessed. The dependence of sewage prices on the amount of treated sewage and the design capacity of the treatment plant expressed in p.e. was also examined.
5
Content available remote Zawiercie – zmiany dla seniorów
PL
Od 1 stycznia 2017 r., decyzją Rady Miejskiej w Zawierciu, przestała obowiązywać ulga polegająca na bezpłatnych przejazdach komunikacją miejską dla pasażerów między 70. a 75. rokiem życia oraz pasażerów z mniejszym stopniem niepełnosprawności. W zamian wprowadzono bilet roczny lub półroczny w bardzo preferencyjnych cenach 120 zł i 70 zł. Wprowadzenie opłatności dla wspomnianej grupy mieszkańców wywołała sprzeciw, więc władze Zawiercia zastanawiają się jeszcze, czy nie przywrócić bezpłatnych przejazdów.
EN
Pursuant to the decision of the City Council in Zawiercie the concession consisting in free of charge travels by passengers at age from 70 to 75 and for passengers with a smaller degree of disability ceased to be in force as of the 1st January 2017. As a replacement an annual or semi-annual ticket was introduced at very preferential prices of PLN 120 and 70, respectively. The introduction of payments for the aforementioned group of residents resulted in objection, so the Zawiercie authorities have been still thinking, whether to reinstate the free of charge travels.
6
Content available remote Czy ceny biletów powinny rosnąć?
PL
Autor wskazuje, że w transporcie publicznym organizowanym przez samorządy lokalne występuje stała zależność pomiędzy tendencją wzrostową dla kosztów i dopłat z budżetu miejskiego a spadkową po stronie przewożonych pasażerów i uzyskiwanych przychodów. Pojawia się podstawowe pytanie, co należy robić, aby zahamować wielkość przyrostu kwoty dopłat nie ograniczając podaży usług przewozowych? Wprawdzie gminy to nie przedsiębiorcy nastawieni na zysk, ale w przypadku miejskiej komunikacji publicznej dochodowa funkcja ceny taryfowej ma zapewnić zadowalający przychód ze sprzedanych biletów. Dlatego autor opowiada się za rozsądnym podnoszeniem cen taryfowych za przejazdy w komunikacji publicznej.
EN
The author shows that in the public transport organised by local governments there is a permanent relationship between a growing trend in costs and subsidies from the municipal budget and a downward trend in the number of carried passengers and obtained revenue. A basic question arises, what should be done to stop the amount of increasing subsidies without the limitation of transport services supply? Although municipalities are not businesses set to make profits, but in the case of urban public transport the income function of the tariff price is to ensure a satisfactory revenue on the sold tickets. Therefore the author supports reasonable raising of tariff prices for the use of public transport.
PL
Artykuł dotyczy integracji transportu publicznego w regionie Koszyc na Słowacji. Autorzy skoncentrowali się na umiejscowieniu integracji taryfowej w procesie kalkulacji cen biletów. Jest to niezwykle trudna, a jednocześnie charakteryzująca się wieloma problemami, część procesu integracji. Obejmuje bowiem integrację odmiennych taryf i współdziałanie różnych środków transportu. Ponadto występuje problem tworzenia planów stref, dla których ustalane są ceny biletów umożliwiających przejazd przez określoną liczbę stref. Plany takie powinny być dogodne dla wszystkich pasażerów oraz zapewniać osiąganie celów polityki transportowej.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest określenie organu właściwego do uchwalania taryfy opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010 roku. Analizowana będzie w szczególności kwestia charakteru i zakresu ujętego w przepis art. 50a Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym upoważnienia organu stanowiącego gminy, powiatu oraz województwa do ustalania ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej, odpowiednio w gminnych, powiatowych lub wojewódzkich przewozach pasażerskich.
9
Content available remote Cena za przejazd
PL
W miastach, ale także w obszarach obejmujących powiaty, rośnie liczba posiadaczy samochodów osobowych, przekraczając „magiczną liczbę” 500 na 1000 mieszkańców. Wzrost liczby rejestrowanych samochodów jest powodem ciągłego spadku liczby pasażerów przewożonych komunikacją zbiorową.
10
Content available remote Bilety krótkookresowe na karcie ŚKUP
PL
Od 11 stycznia 2016 roku kartą ŚKUP można płacić za przejazdy jednorazowe. Wystarczy doładować konto karty wybraną kwotą, a po wejściu do pojazdu przyłożyć ją do czytnika. Dzięki karcie ŚKUP można oszczędzać − elektroniczne bilety są tańsze od ich papierowych odpowiedników!
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz.U. z 2013 r., poz. 820) dla tych przedsiębiorstw energetycznych, których przedmiotem działalności jest obrót paliwami gazowymi. Poprzez oddzielenie taryf obrotowych od taryf sieciowych, rozporządzenie stworzyło nowy ład regulacyjny na rynku gazu. Wprowadzono ponadto zasady prowadzenia rozliczeń wymagane przepisami unijnymi, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005. Zgodnie z nowymi regulacjami będzie można dokonywać zakupu przepustowości na połączeniach transgranicznych wykorzystując system aukcyjny. Dodatkowo wprowadzono normy rozliczeń z tytułu prowadzenia obrotu gazem w punkcie wirtualnym. Od dnia 1 sierpnia 2014 r. rozliczenia z tytułu dostarczania gazu, usług przesyłania i dystrybucji, a także jego magazynowania będą przeprowadzane w jednostkach energii, a nie jak to miało miejsce dotychczas w jednostkach objętości. Nowe rozporządzenie wprowadziło zmiany w strukturze opłat z tytułu transportu paliwa gazowego, jest ona teraz niezmienna, bez względu na to od jakiego sprzedawcy dokonywany będzie zakup gazu. Polepszono sytuację odbiorców, mianowicie w prognozach zużycia gazu przedsiębiorstwa dokonujące sprzedaży gazu zobowiązano do uwzględnienia wszelkich kluczowych zmian w jego odbiorze, zgłaszanych przez odbiorcę. Dodatkowo przedsiębiorstwa energetyczne zostały zobowiązane do zamieszczania na fakturach informacji o wysokości zużycia paliwa gazowego oraz wskazywania podstaw ustalenia wielkości poboru, z jednoczesnym wskazaniem, czy dane zużycie jest zużyciem rzeczywistym czy też prognozowanym, zobowiązano je również do wskazywania początkowego i końcowego stanu urządzenia pomiarowego. Rozszerzono katalog okoliczności, w których przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do udzielenia odbiorcom bonifikat z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi.
EN
The purpose of this article is to present the most important changes introduced by the Minister of Economy of 28 June 2013, laying down detailed rules for the development and calculation of tariffs and settlements in gas fuels (Journal of Laws of 2013, pos. 820) for energy companies involved in the gas fuels trade. Separating the trading tariffs of commodity network services the regulation introduces a new regulatory order in the gas market. The new regulation introduces rules for the conduct of the accounts required by EU legislation, including the regulation of the European Parliament and Council Regulation (EC) No 715/2009 of 13 July 2009 on conditions for access to natural gas transmission networks, and repealing regulation (EC) No 1775/2005. Under the new regulations, it will be possible to purchase capacity on interconnectors using an auction mechanism. This also introduces the principle settlements of gas trading in virtual point, which is one of the many aims for increasing competition in the Polish market. On 1 August 2014, accounting for the supplied gas, transmission services, distribution, and storage will be carried out in units of energy, rather than the previously employed units of volume. The new regulation provides the fee structure of the fuel supply to the recipient, which is the same regardless of who is the selling company. This will improve the situation for consumers, namely in that gas consumption enterprises engaged in the sale of gas will be obliged to take account of any significant changes in the consumption reported by the recipient. In addition, energy companies have been required to include information on their invoices about the basis for the indicated consumption of the gas - indicating whether the figure represents actual consumption or consumption forecasts. They are also obliged to indicate the initial and final state of the measuring device. Also extended was the list of situations in which the company is obliged to grant discounts to customers for failure to meet service quality standards.
12
Content available remote Electrical energy losses in the time zones
EN
The paper presents the rules, making possible - with regard of the energy flows in the network - dividing of the voltage, load, and commercial energy losses into the assigned–to-the-particular-time-zones parts. The energy losses in the time zones are being calculated – under the known balance losses – according to the times corresponding with the particular categories of the losses. The division of the energy losses into the time zones has been demonstrated for an exemplary Distribution Company network.
PL
W artykule pokazano zasady podziału strat napięciowych, obciążeniowych i handlowych na strefy czasowe z uwzględnieniem przepływów energii w sieciach. Straty energii w strefach czasowych są obliczane według czasów odpowiednich dla danego rodzaju strat, przy znanych stratach bilansowych. Podano podział strat energii dla stref czasowych w sieci dystrybucyjnej jednej ze SD.
13
Content available remote Analiza kosztów transportu w cenie węgla dla energetyki
PL
Artykuł przedstawia próbę oszacowania udziału kosztów transportu w cenie węgla dostarczanego do energetyki. Ze względu na wolumen dostaw węgla do elektrowni, skoncentrowano się na transporcie kolejowym. Przedstawiono informacje o głównych kolejowych przewoźnikach węgla oraz taryfy przewozowe obowiązujące w latach 2006÷2011. Oszacowanie udziału kosztów transportu węgla wykonano na dwa sposoby. W pierwszym założeniu, jako bazową cenę węgla przyjęto cenę wyrażoną w złotych, którą przeliczono na jednostkę energii dla trzech kaloryczności: 21, 23 i 25 MJ/kg. Natomiast w drugim sposobie pokazano, jak zmienia się udział kosztów transportu węgla w sytuacji, gdy elektrownia w tej samej cenie może zakupić węgiel zróżnicowany pod względem wartości opałowych.
EN
The article presents a trial to estimate the share of transport costs in the price of coal delivered to the power industry. On account of the volume of coal supplies to power plants, one has concentrated on the rail transport. Information about the main railway coal carriers and transport rates being in force in the years 2006÷2011 was presented. The estimation of the share of coal transport costs was performed using two methods. In the first assumption as the basic coal price the price expressed in zlotys was adopted, which was converted to an energy unit for three calorific values: 21, 23, and 25 MJ/kg. In the second method, however, it has been shown, how changes the share of coal transport costs in a situation, when the power plant can buy at the same price coal differentiated with regard to the calorific values.
14
Content available remote Właściwość i kompetencje organizatora publicznego transportu zbiorowego
PL
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 roku operuje nowym pojęciem organizatora publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 9 organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze. Lektura tej definicji mogłaby prowadzić do wniosku, że organizatorem może być gmina, powiat lub województwo (jednostki samorządu terytorialnego) albo minister. Organizatorem może być jednak także związek międzygminny (art. 7 ust. 1 pkt 2) oraz związek powiatów (art. 7 ust. 1 pkt 4) – choć nie są jednostkami samorządu terytorialnego.
EN
The Act of law of December 16, 2010 on collective public transport, uses a new notion of organizer of collective public transport. In accordance with art. 4 item 1 point 9, an organizer of collective public transport is a proper unit of local selfgovernment, or the minister responsible for transport, which provides the functioning of collective public transport in a given area. Reading of definition above may lead to the conclusion, that municipality, county (district) or province (units of administration) of minister may be such ”organizer”. However, a union of municipalities may also be an organizer (art. 7 item 1 point 2), as well as a union of counties (districts) (art. 7 item 1 point 4) – although those unions are not units of administration.
15
Content available remote Konsekwencje nowelizacji przepisów prawa dla transportu publicznego
PL
1 marca 2011 roku razem z przepisami Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym weszła w życie nowelizacja Prawa przewozowego oraz Ustawy o cenach. Szczególną uwagę należy zwrócić na konsekwencje nowelizacji tych przepisów, które w dotychczasowym stanie prawnym były podstawą do ustalania taryfy (cennika) opłat za przewóz i opłat dodatkowych, uchwalania regulaminu przewozu osób i przepisów porządkowych.
EN
On March 1, 2011, together with the regulations of the new Act of law on collective public transport, amended version of the Act of law on transport as well as amended version of the Act of law on prices also came into force. Special attention should be paid to the consequences of amending those regulations, which in the legal status existing so far were the basis of establishing tariffs (price list) of fares and additional payments, as well as deciding about the content of regulations concerning transport of people, as well as disciplinary regulations.
18
Content available remote Systemy taryfowe w miejskim transporcie zbiorowym w Europie
PL
Klasyfikacja taryf w miejskim transporcie zbiorowym. Rodzaje taryf stosowanych w Europie. Przykłady różnych rozwiązań. Taryfy w transporcie miejskim w Polsce w świetle doświadczeń innych krajów.
EN
Classification of tariffs in urban transport. Kinds of tariffs applied in Europe. Examples of various solutions. Tariffs in urban transport in Poland in the light of other countries experiences.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.