Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozproszone systemy pomiarowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Many sectors require the use of dedicated ICT systems to collect data from dispersed and oftentimes moving measurement systems. This is associated with the increasingly-common use of unmanned vehicles, mostly flying ones, carrying various measurement systems, such as concentration sensors detecting selected gases. The measurement data can be transmitted wirelessly to a central server. The article presents the architecture of a universal ICT tool that, owing to its flexible application programming interface, can be used for integrating, archiving and visualising data coming from a heterogeneous network of measurement devices in real time.
PL
W wielu dziedzinach niezbędne jest zastosowanie odpowiednich systemów teleinformatycznych do zbierania danych pochodzących z rozproszonych i często przemieszczających się systemów pomiarowych. Jest to związane z coraz powszechniejszym stosowaniem bezzałogowych pojazdów, głównie latających, które są nośnikiem różnych układów pomiarowych, w tym sensorów stężeń wybranych gazów. Dane pomiarowe mogą być przesyłane drogą bezprzewodową do centralnego serwera. W artykule przedstawiono architekturę uniwersalnego narzędzia teleinformatycznego, które poprzez elastyczny interfejs programowania aplikacji może być zastosowane do integracji, archiwizacji i wizualizacji w czasie rzeczywistym danych pochodzących z heterogenicznej sieci urządzeń pomiarowych.
PL
W artykule omówiono metody pomiaru prędkości przepływu powietrza, ciśnienia i stężeń metanu w rejonie ściany podczas pracy kompleksu wydobywczego. Ograniczono się do wybranych mierników stacjonarnych. Przedstawione zostały czujniki wielkości fizykochemicznych powietrza oraz sposoby przekazywania danych pomiarowych. Zaproponowano nowe rozwiązanie stacjonarnego systemu metrologicznego parametrów fizykochemicznych powietrza dla rejonu ściany.
EN
The article presents discussion of measuring methods used in coal mining near longwall area. This discussion was reduced to quantities such as air velocity, pressure and methane concentration. In the result was proposed new solution of metrological stationary system which can be applied to measurements of physicochemical parameters of air in longwall area.
PL
Zaprezentowano możliwości wykorzystania do celów dydaktycznych specjalistycznego narzędzia programistycznego, zdecydowanie upraszczającego oprogramowanie rozproszonego systemu pomiarowego. Przedstawiono system pomiarowy, zaprojektowany w graficznym środowisku programistycznym LabVIEW. Opisano stanowisko laboratoryjne, składające się z kilku węzłów z dostępem do sieci komputerowej, w którym funkcje procesu pomiaru i sterowania oraz kontrola pomiaru są wykonywane jako rozproszone w różnych węzłach systemu pomiarowego. Scharakteryzowano wykorzystane w rozwiązaniu elementy programowe środowiska LabVIEW; projekt i sieciowe zmienne współdzielone. Przedstawiono organizację zaprojektowanego rozproszonego systemu pomiarowego, zawarto uwagi dotyczące konfigurowania i uruchamiania systemu.
EN
This paper presents the application possibilities of the commercially available software tools oriented to the design of distributed measurement system for educational purposes. The network distributed measurement system based on graphical programming environment LabVIEW is shown. It has been designed and applied at the Department of Maritime Telecommunications in Gdynia Maritime University for the tutored and self-education purposes. Students have an opportunity to execute a remote measurement as well as design, carry out and supervise their own projects using the graphical programming environment with ready-made instrument drivers (serial and DAQ boards). The position of the laboratory, consisting of several nodes with access to a computer network, in which the functions of the process and control of measurement have been dispersed is described. The advantages of the implemented components of the LabVIEW programming environment are indicated. The using such tools as the LabVIEW project, shared variables interface with the Shared Variable Engine significantly simplifying the programming of distributed application, which requires various forms of communication and data sharing. The presented distributed system assigned for the didactic laboratory is easily extensible. The application possibilities are virtually unlimited thanks to attaching additional measurement and client nodes.
PL
W artykule przedstawione są założenia oraz wyniki prac, dotyczące budowy energetycznie autonomicznego węzła pomiarowego bezprzewodowej sieci czujnikowej. Elementem centralnym węzła jest mikrokontroler MSP430 cechujący się bardzo niskim zużyciem energii modem radiowy pracujący w paśmie 2,4 GHz oraz blok energetyczny składający się z ogniw fotowoltaicznych oraz termogeneratora TEG wraz z układem zarządzani i magazynowania energii oraz blok sensorów konfigurowalny w zależności od potrzeb. W trybie przesłania informacji pomiarowej raz na minutę węzeł potrzebuje 40 mJ energii co jest możliwe do zgromadzenia w ciągu 57 sekund przy zastosowaniu amorficznego panelu solarnego o wymiarach 3050 mm pracującego w warunkach oświetlenia na poziomie 900 lux.
EN
Outline of construction of new, autonomous wireless sensor node is presented in this paper. Central point of the node is built around MSP430FR microcontroller that is characterised with extremely low energy consumption. Additional elements of the node are radio communication module working in 2.4 GHz band, power supply section consisting of photovoltaic panels and thermoelectric generator with necessary regulators and sensors block configured due to specific needs. During typical measurement process node need 40 mJ per minute, what can be obtained per 57 seconds, using amorphous solar panel 3050 mm operating on 900 lux insulation.
PL
Przedstawiono uniwersalny system czujnikowy współpracujący z przewodowymi i bezprzewodowymi przetwornikami wielkości fizycznych. System umożliwia pomiar, analizę oraz przesyłanie danych w czasie rzeczywistym do oddalonego komputera klasy PC z odpowiednim oprogramowaniem. Architektura omawianego tu systemu zakłada możliwość zastosowania dowolnego czujnika wielkości fizycznej przy minimalnej koniecznej modyfikacji całego systemu. Gwarantuje to szybką adaptację systemu do praktycznie dowolnej aplikacji. Autorzy prezentują dwie aplikacje systemu. Pierwszą jest „jacht mechatroniczny” do nauki żeglowania i wspomagania treningu żeglarskiego, które to rozwiązanie nie ma odpowiednika w Polsce. Podczas testów mierzono kilka kluczowych parametrów jachtu oraz zachowanie sternika. Analiza wyników pozwoliła jednoznacznie ocenić umiejętności żeglarzy. Drugą aplikacją systemu jest rozwiązanie mające na celu pomiar i analizę ruchu konia wyścigowego. Badanie takie może ujawnić rozwijająca się chorobę oraz predyspozycje danego zwierzęcia do wyścigów. Testy wstępne systemu z nowoopracowanym przetwornikiem ruchu wykazały, że możliwe jest zanotowanie subtelnych różnic ruchu pomiędzy badanymi obiektami i jednoznacznie je sklasyfikować. Cechą szczególną tego rozwiązania jest fakt, że po raz pierwszy w Polsce możliwe będzie przeprowadzenie badania zwierzęcia w warunkach naturalnych, a nie laboratoryjnych.
EN
The paper presents a universal sensor system works with wired and wireless physical quantities transducers. The system allows to measure, analyse and transmit data in real time to a remote PC computer with the appropriate software. The system architecture discussed herein involves the possibility of using any of the physical quantity sensor with a minimum necessary modification of the system. This ensures a rapid response system for any possible applications. The authors present two applications of the system. The first is the „mechatronic yacht” to learn sailing and boating training support that this solution has no counterpart in Poland. The tests measured several key parameters of the yacht and skipper behaviour. Analysis of the results allowed the unambiguous evaluation of skippers skills. Another application of the system is a solution designed to measure and analyse body motion of an racehorse. This examination may reveal a growing disease and the predisposition of the animal to the races. Initial testing of the system with newly developed motion sensor shown that it is possible to record the movement of subtle differences between the an objects and unambiguously classify them. A special feature of this solution is the fact that for the first time in Poland will be able to study the animal in the wild, not the laboratory.
EN
Distributed measurement systems are more common in protection of strategic natural resources such as clean water. Bayesian methods can be applied to algorithms of such systems to improve quality of immediate situation assessment and hazard notification. In this paper a practical example of such approach is discussed.
PL
Rozproszone systemy pomiarowe zdobywaja˛ popularność w ochronie strategicznych zasobów naturalnych takich jak woda pitna. Metody bayesowskie mogą zostać użyte w algorytmach takich systemów, w celu poprawy jakości natychmiastowej oceny sytuacji i powiadamiania o zagrożeniach. W tym artykule omówiony jest praktyczny przykład realizacji takiego podejścia.
7
Content available Zdalnie konfigurowany rozproszony system pomiarowy
PL
W artykule przedstawiono możliwości zdalnego konfigurowania rozproszonych systemów pomiarowych, na przykładzie systemu wykorzystującego technologię ZigBee. Opisany system pomiarowy bazuje na zestawie deweloperskim Professional Development Kit for XBee ZB w wersji XK-Z11-PD-WE. Dzięki skryptom napisanym w języku Python system może być w trakcie działania przystosowywany do nowych zadań, na drodze wymiany oprogramowania kontrolera sieci.
EN
The paper presents the possibility of remote configuration of distributed measurement systems on the example of a measurement system utilizing ZigBee technology [7]. Due to the increasing number of potential applications of distributed measurement systems [1], [2], the possibility to adapt the entire system to new applications (changes of system behaviour, network topology etc.) may prove to be an interesting and useful feature. The following design objectives have been adopted: ability to replace software without restart and recompilation, ability to change the network topology to fit the application functionality and possibility to control the entire system through LAN. The designed distributed measurement system is based on the XK-Z11-PD-WE version of the Professional Development Kit for XBee ZB and is controlled by an application created in LabView. System can be adapted to new tasks during operation using Python scripts [8] through an exchange of the network controller software. The proposed solution is better than upgrading firmware through ZigBee network using OAD approach, mainly because of faster execution (simple change of the script instead of firmware upgrade performed on all the elements of the system) and larger amount of a memory available. Correctness of the system has been experimentally verified. The obtained results confirm the usefulness of the proposed
PL
W artykule przedstawiono metody pozyskiwania energii dla autonomicznych bezprzewodowych sieci czujnikowych. Pozyskiwanie energii w takich systemach odbywa się za pomocą dedykowanych układów, w niektórych przypadkach źródłem energii może być sam obiekt pomiarowy. Źródła energii odpowiednie dla ww. zastosowań możemy przyporządkować do jednej z kategorii: ruch i wibracje, różnica temperatur, promieniowanie świetlne i fale radiowe.
EN
The paper presents energy harvesting methods suitable for autonomous wireless sensor networks. The average power demand of a typical sensor is between 20-100 žW [1]. In such systems energy is harvested via dedicated circuits. In some cases a measured object can be an energy source. Energy sources adequate for the abovementioned applications can be assigned to one of the categories: movement and vibration, temperature differences, light radiation, radio-frequency waves [1, 2, 3]. An analysis of available solutions in terms of power density or dimensions of power harvesting circuit is required for each energy source. Another important issue is the energy source power characteristic and whether it is controllable. If harvested energy is not stored (battery), a key parameter becomes the average power. In the paper we take a close look at energy harvesting approaches, along with the underlying physics and the power output. The achievable power ranges from 0,1 žW/cm2 to 15 mW/cm2 (depending on the size of the energy harvesting unit). The highest power can be achieved with photovoltaic cells under direct exposure to the sunlight.
PL
W artykule omówiono algorytmy redukcji modularnej dostosowane do aplikacji w sieciach czujnikowych. Specyficzne właściwości sieci czujnikowych (niedobór mocy i zasobów obliczeniowych po stronie czujnikowej) wymagają starannego doboru algorytmów kryptograficznych oraz optymalizacji ich implementacji. W przeciwieństwie do większości badań dotyczących mnożenia/redukcji modularnej niniejsza praca jest ukierunkowana na rozwiązania niskomocowe wykorzystujące różne techniki redukcji mocy.
EN
The paper deals with modular reduction algorithms well suited to sensor networks. Specific properties of sensor networks (low power and computing resources at the sensor side) require careful selection of cryptographic algorithms and optimization of their implementations. Unlike most research involving modular multiplication/reduction this work targets low-power solutions through application of various power reduction techniques.
PL
Artykuł koncentruje się na projektowaniu i praktycznej realizacji systemu kryptograficznie bezpiecznej dystrybucji bitów losowych (kluczy kryptograficznych) na przykładzie rozproszonej sieci czujnikowej, komunikującej się bezprzewodowo, w standardzie ZigBee. Zaprezentowana została tu również praktyczna realizacja układu generatora liczb prawdziwie losowych - TRNG w układach mikrokontrolerowych.
EN
This paper focuses on the design and practical implementation of cryptographically secure distribution of random bits (cryptographic keys). There is presented the example of a distributed sensor network, which can communicate wireless base on the ZigBee standard and also the practical realization of a truly random number generator - TRNG in microcontroller systems.
PL
W artykule przedstawiono strukturę systemu inteligentnego opomiarowania czynników energetycznych i mediów. Zaprezentowano nowy podmiot funkcjonalny niezależny operator pomiarowy, który byłby odpowiedzialny za jego wdrożenie i utrzymywanie. Określono podstawowe funkcje oraz korzyści wynikające z jego wdrożenia w strukturze systemu energetycznego i mediów.
EN
In the paper, a structure of the smart energy and media metering system is presented. The new functional component Independent Measuring Operator, responsible for smart energy and media system implementation and maintenance is described. Basic functions and implementation advantages of the Independent Measuring Operator in smart energy and media system are outlined. The functional model of the Independent Measuring Operator is presented in figure 1, while the diagram of its implementation for energy smart metering system is shown in figure 2. According to the European Smart Metering Industry Group recommendations, the model proposed in this paper ensures two-way communication between the smart metering system and consumers as well as utilities. The logical structure diagram of the Energy Management System and communication relations between the basic system components are shown in the diagram of figure 3. The node logical structure diagram of the smart metering system based on the ZigBee wireless communication integrated with the Home Area Network is depicted in figure 4. The example node logical structure diagram of the smart metering system based on the heterogenic communication (e.g. ZigBee, M-BUS, PLC) and two basic application servers (AMR and AMR) is presented in figure 5.
EN
In this paper we present some criteria for choosing RNGs which are suitable for DMS and WSN. We consider probabilistic tests which help to distinguish cryptographically secure generated sequences from insecure ones basing on the algorithm structure (theoretical tests) or statistical analysis of generated number sequences (empirical tests).
PL
Rozproszone systemy pomiarowe i bezprzewodowe sieci czujnikowe są ważną częścią współczesnej metrologii. Integracja z istniejącą infrastrukturą oraz wykorzystanie niezabezpieczonych kanałów transmisji czynią kluczowym problem bezpieczeństwa informacyjnego tych systemów, który ze względu na ich specyfikę (asymetria mocy zasilania i zasobów obliczeniowych, współdziałanie bardzo dużej liczby węzłów, dynamiczna konfiguracja) nie może być rozwiązany przez proste przeniesienie rozwiązań znanych z sieci ogólnego przeznaczenia. Bezpieczeństwo systemów kryptograficznych jest silnie związane z pozyskiwaniem liczb losowych. W artykule przedstawiamy kryteria wyboru oraz metody testowania generatorów liczb losowych dla rozproszonych systemów pomiarowych i bezprzewodowych sieci czujnikowych. Rozpatrujemy testy probabilistyczne, które pomagają odróżnić kryptograficznie bezpieczne sekwencje pseudolosowe od innych w oparciu o strukturę samego algorytmu generatora (testy teoretyczne) lub analizę statystyczną generowanych sekwencji (testy empiryczne).
PL
W artykule opisano metodę pomiaru odcinków czasu w systemach komputerowych wykorzystującą zewnętrzny układ zegarowy oraz znaczniki czasu generowane w postaci impulsów na liniach sterujących portu RS232C. Opisana metoda może być stosowana do pomiaru czasu trwania dowolnych zadań w systemie oraz do pomiaru czasów transmisji. Metoda ta umożliwia niezależny pomiar czasów wysyłania i odbierania danych. Przedstawiono wyniki pomiarów czasów transmisji danych w rozproszonych systemach pomiarowych z transmisją danych za pomocą łączy GSM/GPRS/EDGE.
EN
The following article describes method of measuring the periods of time in computer systems, which uses an external timing system and markers of time generated as impulses on the modem lines of RS232C interface. The described method can be used for measuring time of any task in the system and for measuring transmission time. It also enables independent measurement of the time of sending and receiving data. There are presented results of measuring data transmission time in the decentralized measuring systems with data transmission through GSM/GPRS/EDGE connection.
PL
W artykule przedstawiono rozproszone systemy pomiarowe wykorzystujące do transmisji danych sieci komórkowe GSM. Omówiono możliwości takich systemów. Opisano usługi transmisji danych dostępne w sieciach GSM, które można zastosować w systemach pomiarowych. Pokazano przykładowe rozwiązania systemów pomiarowych zbudowanych i sprawdzonych przez autora w Politechnice Poznańskiej. Zaprezentowano wyniki pomiarów efektywnej szybkości transmisji danych.
EN
In this article distributed measuring systems using some GSM cellular network services were described. Such systems are alternative for wire systems, especially when measured object of measurement is located far from base station, also when object is located in difficult accessible terrain (large forest areas, jungles, national parks), also when object is moving over large area. Advantages such kind of systems are large range (area when GSM is available), mobility, low cost of introducing, flexibility and easily of reconfiguration. In measuring system can by use all available data transmission services known in GSM cellular networks. Selection one of them depend on final destinations and demands on data quantity, frequency and speed transmission in system. Currently GSM networks can to transmit data at maximum speed 26.4 kbit/s (GPRS) and 28.8 kbit/s (HSCSD) for data sending and adequately 53.6 kbit/s and 57.6 kbit/s for data receiving. Possibilities and examples applications such kind of system were presented. Data transmission services, available in GSM network, were described. An application of such measuring system, designed and tested in Poznan University of Technology was shown. The results measurements of an effective data rate were presented.
15
Content available remote Concept of WWW-based distributed measurement system
EN
A concept of WWW-based distributed measurement system is presented. Due to use of the internet as an interface, virtually any numer of the instruments can be located in any place without any distance limit. Under proper software, structure of the system can be changed while the system is running. Due to use of the WWW and Java language, the system controlling software is platform independent. The concept presented in the paper can be used in a variety of applications, of which the most important are wide-area quasi-real-time data aquisition systems, eg. country-wide pollution monitoring system. An application of the concept will be lokely presented in a separate paper.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję rozproszonego systemu pomiarowego sterowanego za pomocą WWW. Dzięki wykorzystaniu Internetu, jako interfejsu łączącego poszczególne urządzenia, praktycznie nie występują ograniczenia liczby urządzeń występujących w systemie, ani odległości między nimi. Przy odpowiedniej konstrukcji oprogramowania struktura systemu może być modyfikowana podczas pracy systemu. Dzięki wykorzystaniu WWW i języka Java oprogramowanie sterujące pracą systemu jest niezależne od platformy sprzętowej. Przedstawiona w artykule koncepcja systemu pomiarowego może być wykorzystana do wielu zastosowań, z których najważniejszymi wydają się bardzo rozległe systemy zbierania danych pracujące w czasie prawie - rzeczywistym, jak np. ogólnokrajowy system monitorowania zanieczyszczeń środowiska. Przykład praktycznej realizacji koncepcji rozproszonego systemu pomiarowego sterowanego za pomocą WWW zostanie przedstawiony w oddzielnym artykule.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.