Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 147

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  detekcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Artykuł poświęcony jest tematyce automatycznych systemów zliczania pasażerów. Przedstawiono w nim typy wykorzystywanych technologii w procesie detekcji pasażerów pojazdów miejskiego transportu publicznego wsiadających i wysiadających na przystankach. Zaprezentowano zastosowanie dla danych zbieranych w sposób automatyczny. W artykule opisano doświadczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA w Krakowie w procesie testowania i wdrażania automatycznych systemów zliczania pasażerów. Na podstawie przeprowadzonych badań w artykule zaproponowano metodykę przeprowadzania pomiarów w pojazdach mających na celu weryfikację pracy systemu. Dodatkowo przedstawiono istotne elementy analizy zebranych danych. Artykuł zakończono planem dalszych badań w zakresie automatycznych systemów zliczania pasażerów oraz podsumowaniem rezultatów dotychczasowych prac.
EN
The article is devoted to automatic passenger counting systems. It presents types of technologies used in the process of detecting passengers of urban public transport vehicles getting on and off at stops. The article presents application for the collected data in an automatic way. Also experiences of the Municipal Transport Company in Krakow (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA) in the process of testing and implementing automatic passenger counting systems have been presented. , The article proposes a methodology for carrying out measurements in vehicles in order to verify the system operation on the basis of carried research. Additionally, important elements of analysis of collected data were presented. The article is concluded with a plan of further research on automatic passenger counting systems and a summary and conclusions of conducted studies.
EN
Arc welding with coated electrode, called also manual metal arc wetehilding (MMA) is one of the most popular welding methods. One of the disadvantages of this method is the formation of slag inclusions caused by improper removal of slag from the previously made bead, too little heat supplied to the joint or too little gap in the height of the root. Such inclusions significantly reduce the mechanical properties of the joint, eliminating them already at the manufacturing stage is important from the point of view of ensuring the quality of the products. A method of detecting solid inclusions in the weld using infrared monitoring has been proposed. Thermograms were subjected to Fourier 2D transformation. For the two-dimensional spectra (F-images) images obtained in this way, point features describing the weld condition in a given measuring window were determined. The results of the analyses plotted as a function of the electrode path allowed for their comparison with X-rays and selection of F-image features, the best in terms of detection of slag inclusions in welds.
PL
Spawanie łukowe elektrodą otuloną jest jedną z najpopularniejszych metod spajania. Jedną z wad tej metody jest powstawanie wtrąceń żużla powodowanych niewłaściwym usunięciem żużla z poprzednio wykonanej spoiny, zbyt małą ilością ciepła doprowadzonego do złącza lub zbyt małym odstępem w wysokości grani. Wtrącenia takie znacznie obniżają własności mechaniczne złącza ich wyeliminowanie już na etapie wytwarzania jest ważne z punktu zapewnienia odpowiedniej jakości produktów. Zaproponowano metodę wykrywania wtrąceń stałych w spoinie, z zastosowaniem monitorowania w podczerwieni. Termogramy poddano transformacji Fouriera 2D. Dla tak otrzymanych obrazów widm dwuwymiarowych (F-obrazów) wyznaczono cechy punktowe opisujące stan spoiny w danym oknie pomiarowym. Wyniki analiz wykreślone w funkcji drogi elektrody pozwoliły na ich zestawienie z rentgenogramami i wybór cech F-obrazów, najlepszych z punktu widzenia detekcji wtrąceń żużla w spoinach.
3
Content available Timbre Solfege and auditory profile analysis
EN
A course in auditory evaluation of sound, called Timbre Solfege, was developed by a team of researchers headed by Professor Andrzej Rakowski, at the Music Acoustics Laboratory, Chopin University of Music. A large part of the course, taught at the Department of Sound Engineering, has been focused on the detection and identification of timbre changes produced by formants and by other kind of sound spectrum modifications. Detecting formants in sound recordings is an auditory task that has much in common with auditory profile analysis, an area of research initiated and developed in psychoacoustics by Professor David M. Green, exploring the fundamentals of detection of changes in the sound spectrum envelope shape, independently of the differences in loudness between the sounds. The purpose of this study is an attempt to relate the results of the Timbre Solfege sound evaluation drills to the theory of the auditory profile analysis.
PL
W artykule przedstawiono projekt aplikacji opracowanej w środowisku Matlab, umożliwiającej analizę czasową i widmową szmerów oddechowych wraz z detekcją i wizualną oraz akustyczną prezentacją wykrytych faz oddechu. Opracowany kod podzielony został na 4 zasadnicze moduły: moduł obróbki sygnału dźwiękowego w dziedzinie czasu, moduł analizy widmowej, moduł filtracji oraz moduł detekcji faz oddechu.
EN
This article shows application project developed in Matlab, allowing lung sounds time and spectral analysis with detection and visual and acoustic representation of identified stages. Designed Matlab script was divided into 4 fundamental modules: time domain sound processing module, spectra analysis module, filtration module and lung sounds stages detection module.
PL
Negatywnym efektem rozwoju przemysłu produkcji płyt wiórowych i drewnopochodnych jest konieczność utylizacji dużej ilości odpadów. Jakkolwiek odpady te stanowią cenne paliwo, łatwo dostępne i atrakcyjne dla odbiorców indywidualnych, to jednak piece i kotłownie domowe nie spełniają wymagań dotyczących instalacji termicznego przekształcania odpadów. Odnosi się to przede wszystkim do dotrzymywania standardów emisyjnych, dlatego utylizacja odpadów z płyt wiórowych i drewnopodobnych w takich instalacjach jest niedopuszczalna. Z tego względu bardzo ważna jest możliwość detekcji emisji substancji pochodzących ze spalania płyt wiórowych i drewnopodobnych w nieprzeznaczonych do tego instalacjach. W pracy przedstawiono wyniki badań przyrządu działającego na podstawie metody różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów, który został użyty do detekcji emisji lotnych substancji pochodzących ze spalania płyt wiórowych w kotle nieprzeznaczonym do utylizacji tego typu odpadów. Na podstawie uzyskanych pomiarów stwierdzono, że możliwe jest zastosowanie różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów do detekcji emisji ze spalania płyt wiórowych. Stwierdzono charakterystyczną zmianę spektrum ruchliwości jonów, w wypadku pomiaru powietrza zawierającego takie substancje, w porównaniu do pomiaru powietrza odniesienia. Skonstruowano wzorzec zmiany spektrum ruchliwości jonów, który jest podstawą detekcji emisji ze spalania takich płyt z wykorzystaniem badanej techniki. Istnieją przesłanki do skutecznej detekcji emisji ze spalania płyt wiórowych w paleniskach domowych z użyciem zaprezentowanej metody. Ponadto wykazano, że detektor fotojonizacyjny nie jest zdolny podołać rozważanemu w pracy zadaniu pomiarowemu, choć technika ta jest chętnie stosowana w pomiarach sumy lotnych związków organicznych w powietrzu. Prezentowana praca zapoczątkowała badania, które mają na celu znalezienie metody umożliwiającej detekcję niepożądanych emisji na podstawie odpowiednio wygenerowanej odpowiedzi przyrządu, a nie w wyniku wyznaczenia stężenia markera.
EN
A need for extensive waste utilization is an adverse effect of developments in the chipboard and wood-based panel production industry. Although the produced waste constitutes a valuable fuel, easily accessible and attractive to individual consumers, domestic furnaces and heat-only boilers do not satisfy thermal waste processing requirements. In particular, utilization of chipboard and wood-based product waste in such installations is not allowed as not compliant with the emission standards. Therefore, an ability to detect emissions from combustion of chipboard and wood-based products in domestic installations, unsuited for that purpose, is vital. The paper presents results of tests carried out with a measuring device that operates based on the differential ion mobility spectrometry method. The device was applied to detect volatile substances emissions originating from chipboard combustion in a furnace not designed for utilization of this type of waste. The results confirmed applicability of the differential ion mobility spectrometry to detection of emissions from the chipboard combustion. A characteristic change in the ion mobility spectrum was observed when the instrument was exposed to the emissions, compared to the reference measurement. The ion mobility spectrum change pattern was constructed to form the basis for the emission detection. The conducted research indicates possibility of effective chipboard combustion emission detection in domestic furnaces with the use of the technique discussed. In addition, it has been determined that although the photoionization technique is widely applied to the measurement of total VOCs in the air, the detector of this kind is not suitable for the measurement task discussed. Further studies have been undertaken to develop a detection method for undesirable emissions based on the relevant device response and not concentration of a marker.
PL
Bezzałogowe Statki Powietrzne – BSP zwane również dronami, pełnią wiele użytecznych zadań, ale również mogą stać się zagrożeniem dla wielu obiektów, jeżeli będą użyte niezgodnie z zasadami. Stąd też systemy ochrony rozbudowuje się o podsystemy zdolne do wykrywania obiektów klasy BSP w przestrzeni 3D. Jedna z możliwych technik detekcji polega na wykrywaniu sygnałów systemów sterowania dronami wykorzystujących organizowane ad-hock sieci WiFi. W artykule przedstawiono proste rozwiązanie, które umożliwia takie zadania. Może ono stać się elementem bardziej rozbudowanego, wielosensorowego systemu.
EN
Unmanned Aerial Vehicles – UAV, also called drones, perform many useful tasks, but can also become a threat to many objects if they are used contrary to the rules. Hence, security systems are being developed with subsystems capable of detecting UAV class objects in 3D space. One of the possible detection techniques is to detect the signals of drone control systems using organized ad -hock WiFi networks. The article presents a simple solution that enables such tasks. It can become an element of a more complex, multisensors system.
7
Content available Damage Detection of Steel-Concrete Composite Beam
EN
The paper presents analysis results of steel-concrete composite beams, identification and attempts to detect damage introduced in a discrete model. Analysis of damage detection was conducted using DDL (Damage, Detection, Localization), our own original algorithm. Changes of dynamic and static parameters of the model were analysed in damage detection. Discrete wavelet transform was used for damage localization in the model. Prior to ultimate analysis, two-tier identification of discrete model parameters based on experimental data was made. In identification procedure, computational software (Python, Abaqus, Matlab) was connected in automated optimization loops. Results positively verified the original DDL algorithm for damage detection in steel-concrete composite beams, which enables further analysis using experimental data.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki analiz stalowo-betonowych belek zespolonych, identyfikację oraz próby detekcji uszkodzeń wprowadzonych w modelu dyskretnym. Analizy detekcji uszkodzeń przeprowadzono na podstawie opracowanego algorytmu UDL (Uszkodzenia D-detekcja, L-Lokalizacja). Podczas diagnostyki uszkodzeń analizowano zmiany w parametrach dynamicznych i statycznych modelu. Podczas lokalizacji uszkodzeń modelu wykorzystano dyskretną transformatę falkową. Analizy docelowe zostały poprzedzone dwupoziomowym procesem identyfikacji wybranych parametrów modelu dyskretnego w oparciu o wyniki badań doświadczalnych. Procedury identyfikacji przeprowadzono łącząc programy obliczeniowe (Python, Abaqus, Matlab) w automatyczne pętle optymalizacyjne. Wyniki przeprowadzonych analiz pozytywnie weryfikują opracowany algorytm UD-L do diagnostyki uszkodzeń stalowo-betonowych belek zespolonych, co pozwala na dalsze analizy w oparciu o badania doświadczalne.
EN
The article describes recent object detection methods with their main advantages and drawbacks and shows results of application of machine learning Haar Cascade algorithm for automobile detection. The article underlines problems related to the feature dataset generation and presents an overview of current dataset augmentation methods such as image mirroring, cropping, rotating, shearing and color modification. New methods fot image dataset augmentation, such as utilization of CAD models and Deep Learning solutions, are also proposed. In order to ensure low cost, real time detection machine learning based Haar Cascade detector has been proposed and tested on a custom dataset specifically created for dataset augmentation methods evalutation. Article provides all input parameters for detector training process, along with a brief description of object detection metrics. Finally the article presents results of the baseline detector and augumented calssificator created based on vertical image mirroring technique, for different dataset configurations. Algorithms performance for real time detection on high resolution images was also evaluated.
9
Content available remote Czujniki zintegrowane i inteligentne w diagnostyce drganiowej maszyn – cz. I
PL
Sprostanie założeniom koncepcji Fabryka 4.0, szczególnie w przypadku monitorowania i diagnostyki maszyn, urządzeń oraz procesów, staje się bardzo realne, m.in. dzięki coraz częściej pojawiającym się czujnikom zintegrowanym i inteligentnym. W artykule przedstawiono stan rynku zintegrowanych i inteligentnych czujników drgań dedykowanych do monitorowania i diagnostyki stanu technicznego maszyn i urządzeń mechanicznych.
PL
W niniejszym artykule omówiono metodykę, zastosowania oraz możliwości badań metodą dalekozasięgowej defektoskopii ultradźwiękowej (LRUT – ang. Long Range Ultrasonic Testing). Metoda umożliwia zobrazowanie całej ścianki rury z jednego położenia przetworników oraz detekcję i lokalizację nieciągłości w postaci ubytków grubości i efektów korozji na rurociągach. Wykorzystuje tzw. fale kierowane (ang. guided waves) rozchodzące się wzdłuż rury, wytwarzane przez opaski, składające się z wielu połączonych ze sobą modułów piezoelektrycznych. Odebrany sygnał, w postaci zobrazowania amplitudowego w czasie (A-Scan), dostarcza informacji odnośnie do lokalnych zmian przekroju poprzecznego rury.
EN
This article discusses the methodology, applications and capabilities of Long Range Ultrasonic Testing (LRUT) method. The method allows screening the entire pipe wall, over tens of meters, from a single inspection position, as well as detection and location of discontinuities in the form of wall loss and corrosion effects on pipelines. It uses guided waves propagating in the axial direction of the pipe, excited by transducer rings consisting of connected piezoelectric modules. The received signal, in form of amplitude time scan (A-Scan), provides information on general variations in the total cross-sectional area of pipe.
PL
W prezentowanej pracy została przedstawiona charakterystyka biosensorów luminescencyjnych, pokazano ich miejsce w całej rodzinie biosensorów. Opisano rolę mikroorganizmów w biosensorach opartych na luminescencji. Przedstawiono mechanizm luminescencji w bakteriach oraz przykłady genetycznie zmienionych mikroorganizmów i ich zastosowanie jako mikrobiologicznych biosensorów opartych na luminescencji. Zaprezentowano zastosowanie mikrobiologicznych biosensorów luminescencyjnych w ochronie środowiska, przemyśle spożywczym, przemyśle obronnym i medycynie, a także pokazano przykłady komercyjnie dostępnych czujników mikrobiologicznych z uwzględnieniem tych bazujących na zjawisku luminescencji.
EN
In this paper microbiological biosensors based on luminescence were presented, showing their place in the whole family of biosensors. The role of microorganisms in biosensors based on luminescence have been described. The mechanism of luminescence in bacteria and examples of genetically engineered microorganisms, their use as a microbial biosensors based on luminescence has been shown. The use of microbiological luminescent biosensors in: environmental protection, food industry, defense industry and medicine, as well as examples of commercially available microbiological sensors including those based on luminescence phenomenon have been shown. In reviewing the literature, there are numerous work-related microbiological biosensors, but not found among them the manuscript which present selected information on the microbial biosensors based on luminescence phenomenon. Novelty of this study is to provide the selected information on the microbial biosensors based on luminescence and the presentation of their latest applications.
PL
W celu zmniejszenia ryzyka związanego z potencjalnym wybuchem gazów tworzących atmosferę wybuchową stosuje się systemy detekcji gazów. Ich zadaniem jest wykrycie zagrożenia i odpowiednia reakcja w celu zredukowania ryzyka np. przez poprzez odpowiednie ostrzeżenie i uruchomienie odpowiedniej wentylacji. Systemy te powinny spełniać standardy przemysłowe, a w określonych warunkach powinny być zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa funkcjonalnego. W ramach analizy i oceny ryzyka związanego z zagrożeniem wybuchu można uzyskać istotną poprawę stanu bezpieczeństwa poprzez właściwy dobór systemów detekcji gazów wybuchowych, posługując się odpowiednią metodyką. W artykule zostanie przedstawiony przykład analizy ryzyka i doboru urządzeń systemu detekcji gazów, z uwzględnieniem określenia wymaganego poziomu SIL i weryfikacji tego poziomu dla przykładowego systemu detekcji.
EN
Reducing risks associated with potential explosion of explosive gases may be achieved by using gas detection systems. Their task is to detect hazards to enable appropriate operator or system response in order to reduce the risk eg. through appropriate warning and ventilation. These systems must meet industry standards, and under certain conditions they should be designed in accordance with the requirements of functional safety. Through analysis and risk assessment of explosion risk it can be achieved a significant improvement in the field of safety through the proper selection of explosive gas detection systems, using the appropriate methodology. The article is an example of risk analysis and equipment selection of gas detection system, including determining the required SIL and verification that level for given detection system.
PL
Artykuł prezentuje metodę wykrywania nieszczelności instalacji podciśnienia za pomocą detekcji ultradźwięków. Metoda przynosi znaczne oszczędności w utrzymaniu zakładów i poprawia efektywność produkcji. Jest prosta i nie wymaga żadnych szkoleń czy przygotowania pracownika. Można ją wykonywać na pracującej instalacji, dzięki czemu instalacja jest na bieżąco monitorowana.
PL
W artykule opisano wymagania jakie muszą spełniać detektory gazów w procesach wentylacji garaży.
PL
W artykule przedstawiono detektory cyklostacjonarności oparte o funkcję autokorelacji cyklicznej o różnym stopniu złożoności. Dokonano ich analizy porównawczej bazując na prostym sygnale OFDM. Zaproponowano uproszczoną funkcję testową, którą zweryfikowano przeprowadzając badania symulacyjne detekcji sygnału DVB-T.
EN
In the article there are elaborated cyclostationary detector based on cyclic autocorrelation function with different difficulty level. There was made the comparative analysis based on the simple OFDM signal. The improved test statistic was proposed and tested during the simulation for DVB-T signal.
PL
Jednym z najważniejszych tematów w badaniu deskryptorów lokalnych 3D jest wydajność obliczeniowa. Wiodącym obecnie podejściem do tematu jest używanie detektorów punktów charakterystycznych, które skutecznie ograniczają obszar, dla którego deskryptory muszą zostać obliczone. Wybór tych punktów charakterystycznych jest zadaniem nietrywialnym, mającym czasem ujemny wpływ na skuteczność detekcji obiektów. W tym artykule skupiając się na zadaniu detekcji pojedynczej klasy obiektów, zamiast detekcji punktów charakterystycznych zaproponowano hierarchiczny algorytm ograniczania uwagi: słabsze, lecz szybsze metody klasyfikacji o mniejszej sile odrzucania negatywnych obszarów wykorzystano jako heurystykę dla metod bardziej złożonych. Opracowano podstawę masowo-równoległego, otwarto-źródłowego systemu rozpoznawania obiektów, który został zastosowany do zbadania zaproponowanej metody w wymagających. realistycznych scenach wnętrza budynku
EN
One of the most important topics in the research concerning 3D local descriptors is computational efficiency. The state-of-the-art approach addressing this matter consists in using keypoint detectors that effectively limit the number of points for which the descriptors arc computed. However, the choice of keypoints is not trivial and might have negative implications, such as the omission of relevant areas. Instead, focusing on the task of single object detection, we propose a keypoint-less approach to attention focusing in which the full scene is processed in a hierarchical manner: weaker, less rejective and faster classification methods are used as heuristics for increasingly robust descriptors. We have developed a massively-parallel, open source object recognition framework, which we use to explore the proposed method on demanding, realistic indoor scenes.
PL
Aby jak najszybciej wykryć atak bioterrorystyczny, należy dysponować możliwościami szybkiego i efektywnego nadzoru epidemiologicznego, systemem szybkiej diagnostyki i precyzyjnej identyfikacji czynników biologicznych. Broń biologiczna stała się orężem zagrażającym funkcjonowaniu wojska oraz ludności cywilnej, a groźba jej użycia we współczesnym świecie jest coraz bardziej realna. W pracy omówiono wybrane systemy oraz metody identyfikacji czynników broni biologicznej.
EN
For the early detection of a bioterrorist attack one should posses all the means of a rapid and efficient system of epidemiological surveillance, rapid laboratory diagnostics and accurate identification of biological agents. Biological weapon has become a weapon endangering the functioning of both the army and civilians. The threat of its use in the modern world is becoming more and more real. The paper discusses the selected systems and methods of identifying biological warfare agents.
PL
Przedstawiono wyniki detekcji zbrojenia w belkach żelbetowych z zastosowaniem metod elektromagnetycznych. Spośród licznych metod wybrano metodę opartą na zjawisku indukcji elektromagnetycznej (wykorzystującą skaner Profometer 5+ Scanlog) oraz metodę georadarową (wykorzystującą georadar Aladdin). Analiza uzyskanych wyników umożliwiła porównanie efektywności oraz zalet i wad obu metod.
EN
The paper presents the results of the reinforcement’s detection in R-C beams using electromagnetic methods. Two methods were selected from range of them: the testing based on electromagnetic induction (using scanner Profometer 5+ Scanlog) and the second one – GPR technique (using georadar Aladdin). The analysis of the results provided a comparison of both methods’ efficiency, advantages and disadvantages.
19
Content available remote Termografia aktywna jako nowoczesna metoda badań elementów żelbetowych
PL
W pracy przedstawiono wykorzystanie termografii aktywnej do nieniszczących badań elementów żelbetowych. Głównym celem opracowania było zbadanie przydatności termografii aktywnej do lokalizacji wtrąceń materiałowych w postaci prętów stalowych w elemencie betonowym. Do pobudzenia cieplnego użyto promiennika podczerwieni ogrzewając badaną powierzchnię długim impulsem ciepła (long pulse thermography). Zastosowano indywidualnie dwa źródła ciepła. Pierwsze z nich składało się z sześciu podłużnych lamp grzejnych łącznie o mocy 6 kW, natomiast drugie źródło ciepła stanowiło szesnaście promienników podczerwieni emitujących energię podczerwoną (każdy o mocy 250 W). Przebadano cztery belki żelbetowe o zróżnicowanej średnicy zbrojenia głównego tj. 12, 16, 20 oraz 25 mm i strzemionach o średnicy 6 mm, w rozstawie co 200 mm. Badaniom poddano również płytę żelbetową o grubości 5 cm zbrojoną siatką z prętów zbrojeniowych o średnicy 8 mm i oczku zbrojenia 100 mm. Badanie składało się z dwóch etapów. Pierwszy polegał na nagrzewie badanej powierzchni, natomiast drugi na cyklicznej rejestracji termogramów. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci termogramów pokazujących różnicę temperatury na powierzchni badanego elementu w miejscu z prętem stalowym i bez pręta (sam beton) w czasie stygnięcia. Przy nagrzewie przez 30 minut, zbrojenie było najlepiej widoczne po około 1-10 minut od rozpoczęcia fazy stygnięcia. Wyniki potwierdzają przydatność użytej metody badań do lokalizacji zbrojenia w elementach żelbetowych przy założonych otulinach do 26 mm. Termografia aktywna jako badanie nieniszczące może być alternatywą dla innych znanych metod badawczych, jednakże musi być ona w dalszym ciągu udoskonalana.
EN
The paper presents the use of active thermography for non-destructive testing of reinforced concrete elements. The main goal of the study was to investigate the method to locate inclusions in the material as steel bars in the concrete element. For thermal stimulation used infrared heating lamp and heated up surface by long impulse. Two heat sources were used individually. The first one consisted of six elongated heating lamp a total power of 6 kW, and the second heat source was composed of sixteen infrared bulbs (each with a power of 250 W). Four reinforcement beams with different diameter of main reinforcement:. 12, 16, 20 and 25 mm and stirrups with a diameter of 6 mm, in increments of 200 mm were examined. Also reinforced concrete slab with a thickness of 5 cm and grid reinforced rods of diameter 8 mm were tested. The study consisted of two stages: heat up examined surface, and periodically recording thermograms. The results are shown at thermovision image, it is shown a temperature differences on the surface of the cross-section with steel rod and the cross-section without steel, during cooling process. After 30 minutes heat up, reinforcement bar was visible after about 1-10 minutes from the start of the cooling phase. The results confirm the usefulness the method used to study the location of reinforcement in concrete elements with established lagging up to 26 mm. Active thermography as a non-destructive testing can be an alternative to other well-known research methods, however it must be still improved.
PL
Cel: Od czasu oswojenia ognia ludzkość boryka się z szeregiem niebezpieczeństw wynikających z niekontrolowanego procesu spalania. Na przestrzeni lat tworzono nowe zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz udoskonalano istniejące rozwiązania. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom tematyki nanotechnologii oraz korzyści, jakie płyną z zastosowania jej w inżynierii bezpieczeństwa w ochronie przeciwpożarowej. Wprowadzenie: Nanotechnologia jest młodą dziedziną nauki, która daje ogromne możliwości w modyfikowaniu właściwości fizykochemicznych materiałów oraz pozwala na tworzenie nowych, nieosiągalnych dotąd struktur o niespotykanych wcześniej właściwościach. Dzięki temu istnieją realne perspektywy zastosowania jej w jednym z najistotniejszych aspektów ludzkiego życia, czyli w bezpieczeństwie pożarowym. W artykule omówiono modyfikacje właściwości konwencjonalnych materiałów nanostrukturami w celu zwiększenia ich odporności termicznej. Przedstawiono także potencjał zastosowania osiągnięć nanotechnologii w detekcji wczesnych oznak pożaru, tj. dymu i gazów pożarowych. W ostatniej części artykułu zaprezentowano nowoczesne środki gaśnicze na bazie nanokrystalitów i mikrokapsułek oraz omówiono korzyści, jakie płyną z ich zastosowania. Metodologia: Artykuł został podzielony na sekcje odpowiadające trzem aspektom ochrony przeciwpożarowej. Do głównych wyzwań ochrony przeciwpożarowej należą kolejno: • modyfikacja szeroko stosowanych polimerów, których właściwości pożarowe nadal nie gwarantują bezpieczeństwa podczas pożaru, w celu uodpornienia ich na działanie ognia oraz zmniejszenia stwarzanego przez nie zagrożenia (np. eliminację opadu kroplistego termoplastów) poprzez zastosowanie nanowypełniaczy, • skuteczna detekcja wczesnych oznak powstawania pożaru np. dymu, tlenku węgla i innych specyficznych dla spalania cząsteczek, • wydajna metoda gaszenia pożaru, która nie zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu i nie niszczy obiektu i jego wyposażenia. • W artykule skupiono się na każdym z wymienionych powyżej aspektów i przedstawiono, jakie są możliwości zastosowania osiągnięć nanotechnologii w pożarnictwie. Wnioski: Wykazano, że czujki pożarowe na bazie nanomateriałów pozwalają na zwiększenie ich progu detekcji oraz żywotności. Jednocześnie duża wydajność w stosunku do masy pozwala zredukować koszty produkcji detektorów. Opisana w literaturze modyfikacja polimerów nanocząstkami pozwoliła na zmniejszenie zagrożenia, jakie niesie za sobą stosowanie tworzyw sztucznych. Wytwarzane kompozyty charakteryzują się zredukowaną ilością wydzielanego ciepła podczas spalania oraz lepszymi właściwościami reologicznymi w warunkach pożaru, dzięki czemu ich rozkład termiczny przebiega w kierunku zwęglania, co skutecznie redukuje niebezpieczeństwo tworzenia się palących kropli.
EN
Aim: Since the time humans learned how to use a fire, people had to cope with a number of dangers resulting from an uncontrolled combustion process. Over the years new fire protection techniques and improvements were developed. The purpose of this article is to familiarize readers with the topic of nanotechnology and highlight the benefits of this technique in relation to fire safety. Introduction: Nanotechnology is an innovative field of science which offers major opportunities in modifying the physicochemical properties of materials and allows for the creation of new structures with remarkable properties, not encountered previously. Such achievements will allow for the utilisation of new approaches in one of the most important and oldest aspects of human life – fire safety. This article examines the modification potential of conventional material properties with nanostructures in order to increase their resistance to fire. Furthermore, the article illustrates potential application of nanotechnology developments in the early detection of fires through symptoms, such as smoke and presence of fire gases. Finally, the article explores benefits of modern extinguishing agents based on nanocrystallites and microcapsules. Methodology: The article is divided into sections, which represent the three aspects of protection from fires. The main challenges for fire safety include: • modification of widely used thermoplastic polymers, where the properties still do not guarantee safety when exposed to high temperature and intense heat flux - use of nanofillers will improve the resistance to fire action and reduce associated risks (e.g. elimination of the melting behaviour of thermoplastics exposed to fire), • effective detection of early signs of fire, e.g. smoke, carbon monoxide and other combustion-specific molecules, • efficient method of fire dousing, which is less health and life threatening and non-destructive to property and equipment. The article provides a focus on each of these aspects and demonstrates nanotechnology application potential in firefighting. Conclusions: The article reveals that the use of nanomaterials in sensors can increase detection parameters and extend the life of detectors. Simultaneously, efficiency increases in respect of volume can reduce production costs. Modification of polymer nanoparticles, described in the literature, allows for the reduction of fire hazards attributed to use of plastics. New generation of polymer composites exhibit a reduced level of heat release during combustion and demonstrate improved rheological properties in fire conditions. Consequently, the thermal decomposition process leading towards carbonization effectively eliminates melting during combustion.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.