Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 160

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wody opadowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Nie da się nie zauważyc osatnimi czasy, że problem z zagospodarowaniem wód opadowych w miastach nie tylko istnieje, ale też się pogłębia. Odpowiedzialność za ten stan ponosi ciągłe rozrastanie się miast wraz z uszczelnianiem ich powierzchni, zmiany klimatyczne w postaci krótkich, lecz ulewnych deszczy oraz brak bieżącej modernizacji systemów kanalizacji miejskiej.
PL
Warto mieć wiedzę o wykorzystaniu roślin dla calów retencyjnych - szczególnie w mieście. Możliwości takich jest wiele. Często nie wymagaja one dużych zmian w ogrodzie lub na terenach zieleni, a jedynie zmiany podejścia do sposobu ich zagospodarowania i... wyglądu. Najprostszym sposobem jest zwiększenie bioróżnorodności, która ma kluczowe znaczenie dla funkcji ekologicznych ekosystemu.
PL
Silnie rozwijające się miasta oraz te mniejsze, które mogłyby się wydawać, są bliżej natury, borykają się obecnie z problemem gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Odpowiedzialna za ten stan jest rosnąca antropresja, która jest "naturalnym" zjawiskiem rozwijającej się wciąż cywilizacji.
PL
Zagrożenia dla miast i ich mieszkańców wynikające ze zmian klimatu wymagają działań łagodzących i adaptacyjnych. Miejskie strategie adaptacji (MPA) kładą szczególny nacisk na rolę błękitno-zielonej infrastruktury (BZI), która jest wielofunkcyjnym narzędziem kształtowania przestrzeni zurbanizowanej. Nie tylko umożliwia redukcję problemów związanych ze zjawiskiem miejskich wysp ciepła i powodziami miejskimi, ale również poprawę estetyki miasta, walorów rekreacyjnych i edukacji ekologicznej mieszkańców. W artykule przedstawiono genezę i rolę BZI oraz wybrane komponenty systemów zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych SuDS/TRIO.
EN
Threats to cities and their inhabitants resulting from climate change require mitigation and adaptation measures. Urban adaptation strategies (UAS) place particular emphasis on elements of blue-green infrastructure (BGI), which is a multi-functional tool for shaping urban space. BGI not only helps to reduce the problems associated with the phenomenon of heat islands and urban floods, but also improves the city’s aesthetics, recreational values and environmental education of its residents. The paper presents the origin and role of BGI and selected components of sustainable urban drainage systems (SuDS/TRIO).
PL
Ekstremalne zjawiska pogodowe i rosnąca liczba ludności znacząco obciążają istniejącą (a często niewystarczającą) infrastrukturę odwadniającą w miastach na całym świecie, prowadząc do powodzi, które niszczą budynki i infrastrukturę, zagrażają bezpieczeństwu ludzi i osłabiają gospodarkę.
PL
Zamiar wykorzystania wód opadowych na danej działce powinien być poprzedzony analizą, jaką część wody pitnej można zastąpić wodą deszczową i ile wód opadowych (w zależności np. od wielkości i rodzaju dachu czy lokalizacji inwestycji) można pozyskać. Przeprowadzenie takiej analizy obliczeniowej dla domu jednorodzinnego jest stosunkowo proste.
PL
W czasie gwałtownych opadów uwidaczniają się problemy spowodowane nieprawidłowym odprowadzeniem wód opadowych lub brakiem odpowiedniego zabezpieczenia instalacji kanalizacyjnych przed cofaniem się ścieków. Zabezpieczenie takie stanowią zawory zwrotne i pompownie ścieków.
PL
Efektywne planowanie przestrzenne i właściwa eksploatacja miejskich wód opadowych oraz systemów odwadniających w środowisku miejskim może przyczynić się do zminimalizowania ryzyka powodziowego. Dodatkowo może mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego. W tego typu działaniach ma pomóc projekt NOAH, do którego przystąpiły miasta i uniwersytety zlokalizowane wokół Morza Bałtyckiego.
PL
Sposób prowadzenia retencji wód jest uzależniony od tego, czy retencjonujemy wodę z dachów, czy z ulic. Warto jednak pamiętać, że „zabetonowanie” miast i odprowadzanie dużych ilości wód opadowych do rzek i zbiorników retencyjnych powoduje spadek ich jakości.
PL
Celem badań była ocena możliwości zastosowania procesu ultrafiltracji do oczyszczenia wybranych wód opadowych pochodzących z dachu domku jednorodzinnego z miasta Wodzisław Śląski. Proces membranowy prowadzono w komorze ciśnieniowej amerykańskiej firmy Osmonics typu GH-100-400 o pojemności 350 cm3 zaopatrzonej w mieszadło magnetyczne zapewniającej warunki dead-end. W badaniach zastosowano cztery płaskie membrany ultrafiltracyjne o symbolach MT, ST, V3 i BN różniące się materiałem membranotwórczym i graniczną masą molową (MWCO). W trakcie filtracji ciśnieniowej wyznaczono zależność objętościowego strumienia permeatu od czasu prowadzenia procesu. Określono również właściwości transportowe stosowanych membran dla wody zdejonizowanej, grubość membrany oraz kąt zwilżalności. Efektywność procesu oceniano również w oparciu o zmianę ładunku zanieczyszczeń organicznych, takich jak ChZT, OWO, OW, NW, barwę oraz absorbancję UV254. Na podstawie otrzymanych wyników badań można stwierdzić, że najlepszą membraną pod względem własności transportowych była membrana ST wykonana z polieterosulfonu (10 kDA), chociaż w przypadku tej membrany zjawiska foulingu było najbardziej intensywne. Uzyskano również wysokie usunięcie zanieczyszczeń organicznych oraz barwy wód opadowych.
EN
The aim of the study was to assess the applicability of the ultrafiltration process for the treatment of selected rainwater from the roof of a detached house in the city of Wodzislaw Slaski. The membrane process was carried out in a pressure chamber produced by Osmonics, an American company, type GH-100-400 with a capacity of 350 cm3 equipped with a magnetic stirrer providing dead-end conditions. Four flat ultrafiltration membranes with PT, PW, V3, BN symbols and of different membrane material and MWCO were used. During the pressure filtration, the relationship between the volumetric permeate flux and the time of the process was determined. The transport properties of the applied membranes for deionized water, membrane thickness and the angle of wettability were also determined. The effectiveness of the process was also evaluated based on the change in organic pollutants load, i.e. COD, TOC, TC, IC, colour and absorbance in UV254. Based on the obtained test results, it was found that the best membrane in terms of transport properties was the PES membrane (cut-off 10 kDa). However, in the case of this membrane, the phenomenon of fouling was the most intense. It was also obtained high removal of organic impurities and rainwater colour.
PL
Ośrodki miejskie i naukowe skupione w zlewni Morza Bałtyckiego podjęły inicjatywę współpracy, która przyczyniłaby się do poprawy sytuacji tego bardzo zagrożonego akwenu. Projekt regionalny finansowany z funduszu InterReg nosi tytuł „Ochrona Morza Bałtyckiego przed spływem nieoczyszczonych wód podczas powodzi miejskich” i ma akronim NOAH.
PL
Jednym z podstawowych narzędzi służących ochronie ilości wód odprowadzanych z terenu zlewni jest uwzględnienie potrzeb wykonywania rozwiązań technicznych pozwalających zwiększyć retencję wód opadowych w miastach. Celem pracy było zaprojektowanie systemów do odwodnienia poprzez budowę systemu tzw. „zielono-niebieskich” rozwiązań. Część badawcza pracy zawiera projekt koncepcji odwodnienia obszaru osiedla jednorodzinnego, znajdującego się w Bielsku-Białej, poprzez zastosowanie dwóch rozwiązań: zbiorników do gospodarczego wykorzystania wód oraz systemów retencyjno-infiltracyjnych (ogród deszczowy, mulda chłonna). Oba systemy zostały ze sobą połączone i stworzyły rozbudowany układ. Dla potrzeb badań zostały obliczone ilości wód opadowych (wg modelu Błaszczyka oraz na podstawie lokalnych danych o opadach), określono warunki gruntowo-wodne, zaprojektowano zbiorniki do gospodarczego wykorzystania wód opadowych (według niemieckich wytycznych – DIN 1989-1:2002-04) oraz zwymiarowano urządzenia retencyjno-infiltracyjne według niemieckiej normy (DWA-A 138). Dokonano również analizy działania zbiorników (o objętościach 3, 4 i 5 m3) przy obciążeniu deszczem rzeczywistym (lokalne dane) oraz opadem modelowym Błaszczyka.
EN
One of the basic tools for the protection of resources flowing from the catchment area is mindful, needed to use technical functions enabling retention playback. The aim of the work was to design drainage systems by building a system called "Green-blue" solutions. The research part of the work contains a draft concept for drainage of a single-family housing area located in Bielsko-Biała, by using two solutions: reservoirs for the economic use of water and retention and infiltration systems (rain garden, absorbent hummock). Both systems were connected with each other and created an extensive system. For the purposes of the study, the amounts of rainwater were calculated (according to the Błaszczyk model and based on local rainfall data), soil and water conditions were determined, tanks for the economic use of rainwater were designed (according to German guidelines – DIN 1989-1: 2002-04) and dimensioned retention and infiltration devices according to German standard (DWA-A 138). The analysis of reservoir operation (with volumes 3, 4 and 5 m3) under real rain load (local data) and Błaszczyk model rainfall were also performed.
PL
Systematyczne ocieplanie klimatu znajduje potwierdzenie w statystykach - rośnie średnia roczna temperatura, zmienia się rozkład opadów, mniej jest dni śnieżnych, więcej letnich, obniża się poziom wód gruntowych. Na to nakłada się specyficzny klimat miasta, gdzie jest cieplej niż na terenach niezabudowanych, bo budynki kumulują ciepło; inne są też kierunki i siła wiatru, inny system wodny, bo urbanizacja oznacza konieczność odprowadzania większej ilości wód. Jednym z najistotniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem współczesnych systemów kanalizacji deszczowej to ich przeciążanie hydrauliczne oraz przeciążanie hydrauliczne odbiorników wód płynących (rzek miejskich). Zarządzanie wodami opadowymi praktycznie w mieście jest ściśle powiązane z trzema aspektami: środowiskowym, ekonomicznym i społecznym. W artykule zarysowano kwestie ryzyka, bezpośrednio związanego z zawodnością bezpieczeństwa kanalizacji deszczowej oraz prezentacje procedury procesu modelowania ryzyka, umożliwiającą jego liczbową analizę przy zastosowaniu odpowiednich ich wag - częstości i skutków.
EN
Climate change and global warming have been confirmed by statistic observations such as: increase of the average annual temperatures, changes in precipitation distribution, fewer snowy days and more summer days a drop of the groundwater level. Additionally, a specific climate of the city has to be considered, usually warmer than the one in undeveloped areas, because buildings accumulate heat; also wind speed and direction are different, as well as a water system because urbanization requires more water draining. One of the most important problems related to the functioning of modern storm water drainage systems is their hydraulic overloading as well as a hydraulic overloading of receiving water bodies (city rivers). Practically, stormwater management in the city is closely related to three aspects: environmental, economic and social. The article outlines risk issues directly related to unreliability of stormwater drainage and presents a procedure of a risk modeling process; the procedure enables its numerical analysis using appropriate weights for frequency and effects.
PL
W ostatnich latach, coraz więcej jest medialnych doniesień o widocznych efektach zmian klimatycznych: długotrwałych suszach, gwałtownych burzach połączonych z intensywnymi opadami deszczu, co w konsekwencji prowadzi do podtopień i zalewania ulic terenów zurbanizowanych.
PL
W artykule opisano standardy dotyczące odprowadzania wód opadowych do środowiska, omówiono uregulowania prawne oraz zwrócono uwagę na kwestie ekonomiczne dotyczące tego zagadnienia. Skupiono się na określeniu wartości maksymalnych stężeń zanieczyszczeń występujących w wodach opadowych oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy doborze separatorów. Odniesiono się też do innowacyjnych rozwiązań, przede wszystkim w kwestii konstrukcji separatorów oraz do badań prowadzonych nad zwiększeniem sprawności redukcji zanieczyszczeń w hydroseparatorach w porównaniu do rozwiązań komercyjnych.
EN
The article describes the standards for rainwater discharge to the environment, we discussed the legislation and paid attention to economic issues. Focused on defining the maximum concentration values of the most important contaminants present in the runoff water and the conditions which must be satisfied in the selection of the separators. Reference was also innovative solutions primarily in terms of design and separators for research on improving the efficiency of pollution reduction in hydroseparatorach, compared to commercial solutions.
PL
Dachy płaskie cechują się spadkiem wyraźnie mniejszym niż dachy skośne. Dlatego skuteczne odprowadzanie wód opadowych z dachu płaskiego – niezbędne dla jego prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania – wymaga starannego dobrania systemu odwodnienia i jego parametrów.
PL
Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań symulacji warunków mieszania wód opadowych z paliwami i następnie oczyszczania ich przez flotację. Badaniu poddano paliwa "zimowe", zawierające czysty olej napędowy, olej napędowy z dodatkiem biokomponentów w ilości 7% oraz czyste biopaliwo. Oczyszczanie prowadzono w lamelowym separatorze substancji ropopochodnych. Otrzymano wyraźne różnice stężeń substancji ropopochodnych w "oczyszczonych" ściekach, co może wskazywać na konieczność weryfikacji poprawności założeń przyjętych przy projektowaniu separatorów.
EN
Rainwater was contaminated with gas oil, bioester-contg. gas oil and bioester (addn. of 1% by vol.) and then purified under lab. conditions by gravitational sepn. for 0.5-10 min. The sepn. degree was detd. as COD. The sepn. of pure gas oil was most efficient and the sepn. of bioester was less efficient.
18
Content available remote Standardy wód opadowych
PL
Problemy opracowania aktualnych standardów wód opadowych. Specyfika programu bydgoskiego. Prezentacja standardów opracowanych dla warunków bydgoskich. Przyjęte rozwiązania szczegółowe, adaptacja dla innych systemów.
EN
Questions of current rainwater standards developing. The specificity of the city Bydgoszcz program. Presentation of current standards developed for city Bydgoszcz conditions. Detailed solutions adopted. Indications for other systems.
PL
W artykule przedstawiono różne kierunki działań edukacyjnych dotyczących propagowania wprowadzania alternatywnych rozwiązań służących zagospodarowaniu wód opadowych na terenach zurbanizowanych. Zagadnienie roli edukacji zostało rozpatrzone wielowymiarowo. Uwzględniono edukację skierowaną do różnych grup wiekowych, jak i do różnych grup społecznych, również zawodowych, a w tym urzędników, pracowników przedsiębiorstw wodociągowo–kanalizacyjnych, projektantów czy naukowców. Zwrócono także uwagę na różne sposoby prowadzenia edukacji, a w tym konkursy. Omówiono efekty edukacji, zarówno te już uzyskiwane, czyli prawie natychmiastowe (jak w przypadku miejskich konkursów czy akcji z dofinansowaniem), ale także te dopiero spodziewane, na które należy jeszcze poczekać. Przegląd działań edukacyjnych poprzedzono licznymi przykładami związanymi głównie z województwem małopolskim.
EN
The article presents various directions of educational activities regarding the promotion of the introduction of alternative solutions for the management of rainwater in urban areas. The issue of the role of education has been considered in many dimensions. Education addressed to various age groups as well as to various social groups as well as professional ones, including officials, employees of water and sewage companies, designers or scientists, was included. Attention was also paid to various ways of conducting education, including competitions. The effects of education were discussed, both those already obtained, i.e. almost immediate (as in the case of municipal contests or actions with co-funding), but also those expected, which still need to be awaited. The review of educational activities was preceded by numerous examples related mainly to the Lesser Poland Voivodeship.
20
Content available remote Paradoks pozornej dokładności
PL
Współczesna technika stwarza bardzo wiele nowych możliwości. Wiążą się z nią jednak również charakterystyczne zagrożenia. Pozorna dokładność obliczeń jest przyczyną nadmiernej ufności i łatwo jest zlekceważyć istniejące niebezpieczeństwo. Nasza znajomość szeregu zjawisk jest nadal niewystarczająca, jesteśmy przygotowani na powtórzenie tego co się już wcześniej zdarzyło. W artykule przedstawiono charakterystyczne problemy związane z funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowo–kanalizacyjnej. Wskazano szczególne braki posiadanych informacji. Wykazano potrzebę ostrożnej interpretacji wyników obliczeń projektowych oraz symulacji istniejących systemów.
EN
Modern technology creates many new opportunities. However, it also has characteristic hazards. The apparent accuracy of the calculations is the cause of excessive confidence and it is easy to disregard the existing danger. Our knowledge of a number of phenomena is still insufficient, we are prepared to repeat what has already happened. Characteristic problems related to the functioning of water supply and sewage infrastructure are presented. Special shortages of existing information were indicated. The need for careful interpretation of the results of design calculations and simulations of existing systems has been demonstrated.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.