Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 67

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  krowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
EN
The aim of the study was to carry out a research on the use of milking robots compared to utilization of milking parlors. There was no such study in literature on the milking farms in Poland and abroad. The presented study, except for scientific knowledge, provides also practical utilization as a good agriculture practice on the farm. Tests were carried out simultaneously in two barns belonging to the same farm. In barn K, milking was used in the rib bone milking parlor, and in barn N with milking robots. The results covering three years of research from 2016 to 2018 were presented. It was concluded that the milk yield of young cows in both barns was almost identical, while in the second and subsequent lactation, cows in barn N had higher yield. In barn N, about 3% more milk was obtained from LKS below 400 thaus. ml-1 , compared to barn K. Time of cows’ utilization in both cowsheds was similar, while in barn N the life efficiency of culled cows was higher by about 1,000 kg of milk. The level of deficiency and its structure, due to the number and stage of lactation, were very similar in both barns. In barn N, the uniformity of milk production throughout the year was more even compared to barn K. There were reserves in the use of the milking robot due to the low number of cows per milking stand and the need to better adaptation of milking times to current cow performance. The milking robot improves cow welfare and ensures high milk yield and good cytological quality of milk.
PL
Celem pracy były badania dotyczące wykorzystania robotów udojowych w porównaniu do stosowania hal udojowych w oborach gospodarstw rodzinnych. Prezentowane badania oprócz wiedzy naukowej dają również praktyczne zastosowanie nowych technologii jako dobrej praktyki rolniczej w gospodarstwie. Testy przeprowadzono jednocześnie w dwóch oborach należących do tego samego gospodarstwa. W oborze K dojenie odbywało się przy wykorzystaniu hali udojowej rybia ość, a w oborze N stosowano roboty udojowe. Przedstawiono wyniki obejmujące trzy lata badań od roku 2016 do 2018 roku. Stwierdzono, że wydajność mleczna w pierwszej laktacji krów w obu oborach była prawie identyczna, podczas gdy w drugiej i kolejnych laktacjach krowy w oborze N miały większą wydajność. W oborze N uzyskano około 3% więcej mleka z LKS poniżej 400 tys. ml-1 , w porównaniu do obory K. Czas wykorzystania krów w obu oborach był podobny, natomiast w oborze N całkowita wydajność życiowa krów była wyższa o około 1000 kg mleka. W oborze N jednorodność produkcji mleka przez cały rok była bardziej wyrównana niż w stodole K. Wykorzystanie robota udojowego wiązało się z pewnymi rezerwami ze względu na małą liczbę krów na stanowisko dojenia i potrzebę lepszego dostosowania czasów doju do aktualnej wydajności krów. Robot udojowy poprawia dobrostan krów i zapewnia wysoką wydajność mleka oraz dobrą jakość cytologiczną mleka.
EN
The objective of this study was to determine the effect of different production systems on contents of 29 major and trace elements in cow’s hair. The experimental material consisted of 30 cows of Polish Holstein-Friesian (HF) breed, from one dairy organic farm (15 cows) and one dairy conventional farm (15 cows). All the farms were located in one climatic zone and under similar soil conditions. In conventional farm cows were kept in a cubicle barn and cows were fed with total mixed ration (TMR) from a feeding around the year. In organic farms cows were kept in traditional tied-up barns. Feeding was traditional, with ration components offered separately. Cows were grazed from May to October. Depending on pasture yield and availability of other feeds, feeding ration was supplemented by hay, straw, silage and cereals. Samples of hair for analyses of minerals were collected in October, i.e. after pasture feeding. The hair was taken from poll. The concentration of Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Ba, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, I, Li, Mn, Mo, Ni, Se, Si, Sn, Sr, V, Zn, Al, As, Cd, Hg, Pb was determined. The content of Ca, K, Na, P and S in hair of cows from conventional farm were the similar like in the organic cows. The content of Mg was significantly higher in cows from intensive production system compared to cows from ecological farm with pasture feeding. The significantly lower contents of B, Ba, Cr, Cu, Ge, I, Li, Mn, Mo, Ni, Se, Si, Sn, Sr, V, Zn were shown in organic farm. The content of Al, As in cow’s hair were significantly lower, but content of Cd significantly higher in cows from conventional dairy farm compared to ecological farm. There was no difference in Hg and Pb content. It seems that the wider investigations of mineral composition of cow’s hair could be useful for settlement of reference value for some elements and would make a contribution to better animals’ welfare.
PL
Celem badań było oszacowanie wpływu systemu utrzymania krów mlecznych (konwencjonalnego i ekologicznego) na zawartość 29 makro- i mikroelementów we włosach krów. Do badań wybrano 30 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej (hf). Z gospodarstwa konwencjonalnego i ekologicznego wybrano po 15 krów mlecznych. Gospodarstwa były położone w tej samej strefie klimatycznej i miały podobne warunki glebowe. W systemie konwencjonalnym krowy były utrzymywane w oborze legowiskowej i żywione pełnoporcjową mieszanką treściwą (TMR) przez cały rok. W gospodarstwie ekologicznym krowy były utrzymywane w tradycyjnej oborze uwięziowej. Krowy korzystały z pastwiska od maja do października. W zależności od wydajności pastwiska i potrzeb krów dawka pokarmowa była uzupełniana o siano, słomę, kiszonkę i zboża. Próbki włosów do oznaczenia składników mineralnych pobrano w październiku, po zakończeniu żywienia pastwiskowego. Włosy pobrano z wału międzyrożnego. We włosach oznaczono zawartość Ca, K, Mg, Na, P, S, B, Ba, Co, Cr, Cu, Fe, Ge, I, Li, Mn, Mo, Ni, Se, Si, Sn, Sr, V, Zn, Al, As, Cd, Hg i Pb. Zawartość Ca, K, Na, P i S we włosach krów z gospodarstwa konwencjonalnego była podobna jak u krów z gospodarstwa ekologicznego. Zawartość Mg była istotnie większa u krów z gospodarstwa o intensywnym sposobie produkcji w porównaniu do krów z gospodarstw ekologicznych z dostępem do pastwisk. Istotnie niższa zawartość B, Ba, Cr, Cu, Ge, I, Li, Mn, Mo, Ni, Se, Si, Sn, Sr, V, Zn była u krów z gospodarstwa ekologicznego. Zawartość Al i As we włosach krów była istotnie niższa, a zawartość Cd istotnie wyższa u krów z gospodarstwa konwencjonalnego w porównaniu do krów z gospodarstwa ekologicznego. Nie było istotnych różnic w zawartość Hg i Pb. Wydaje się, że dalsze badania składu mineralnego włosów u krów mogą być przydatne do oszacowania w przyszłości wartości referencyjnych dla niektórych pierwiastków i mogą się przyczynić do lepszego dobrostanu zwierząt.
EN
Design intents for an actuator of the suction pressure control system in an autonomous milking machine were presented. For determination of its dynamic properties step characteristic was taken. The considered object was described with transmittance and thermodynamic models. Models were identified and their parameters were adjusted. Computer simulation was carried out in MATLAB®-Simulink. Analysis of research results proved that the thermodynamic model allows more detailed reflection of dynamic characteristic of the real object. Its degree of imperfections is 0.99%. For the transmittance model a degree of imperfection with the value of 2.02% was obtained.
PL
Przedstawiono założenia projektowe dla zespołu wykonawczego układu sterowania podciśnieniem ssącym w autonomicznym aparacie udojowym. Dla określenia jego właściwości dynamicznych na stanowisku badawczym zdjęto charakterystykę skokową. Rozpatrywany obiekt opisano modelami: transmitancyjnym i termodynamicznym. Modele zidentyfikowano i dostrojono ich parametry. Przeprowadzono symulację komputerową w programie MATLAB®-Simulink. Analiza wyników badań wskazała, iż model termodynamiczny pozwala na dokładniejsze odwzorowanie charakterystyki dynamicznej obiektu rzeczywistego. Jego stopień niedoskonałości εi wynosi 0,99%. Dla modelu transmitancyjnego otrzymano stopień niedoskonałości εi o wartości 2,01%.
4
Content available Computer system for temperature diagnostics of cows
EN
The objective of the paper was to draw out a functional profile of a new computer system for temperature diagnostics of cows. This device enables oestrus detection including the silent one, early pregnancy (from the 5th day of insemination), acute inflammatory conditions and subclinical mastitis in a non-invasive manner during machine milking of cows. For diagnostic purposes one type of the measurement sensor was used, which is a unique feature in comparison to diagnostic devices mass produced and available on the market. A microprocessor module of the new milking system has intelligent devices features. It is construed of modern analogue and digital subassemblies and specialised measurement interfaces. The program structure of the system enables processing of automatically registered milk temperature values during cow milking on account of requirements of cow temperature diagnostics.
PL
Celem pracy była charakterystyka funkcjonalna nowego komputerowego sytemu diagnostyki temperaturowej krów. Urządzenie umożliwia wykrywania rui, w tym cichej, wczesnej ciąży (od 5 dnia po inseminacji), ostrych stanów zapalnych i stanów podklinicznych płatów wymion krów w sposób bezinwazyjny, w czasie doju maszynowego krów. Do celów diagnostycznych zastosowano jeden typu czujnika pomiarowego, co jest cechą unikalną w porównaniu z dostępnymi na rynku produkowanymi seryjnie urządzeniami diagnostycznymi. Moduł mikroprocesorowy nowego systemu udojowego posiada cechy urządzeń inteligentnych. Zbudowany jest z nowoczesnych podzespołów analogowych i cyfrowych oraz specjalizowanych interfejsów pomiarowych. Struktura programowa systemu umożliwia przetwarzanie rejestrowanych automatycznie w czasie dojów krów wartości temperatur mleka pod kątem wymagań diagnostyki temperaturowej krów.
PL
W pracy zaprezentowano wybrane aspekty utrzymania krów mlecznych, do których zaliczono: zasoby ludzkie, wielkość i strukturę stada, perspektywy rozwoju, nakłady pracy, zasoby ściółki, koszty inwestycyjne przypadające na 1 sztukę oraz jednostkowe koszty eksploatacyjne. Celem pracy była analiza czynników wypływających na wybór systemu utrzymania krów mlecznych. Zakresem pracy objęto obory o obsadzie od 44 do 117 DJP. Jako główny czynnik wyboru sposobu utrzymania krów zdefiniowano nakłady pracy ludzkiej i jednostkowe koszty eksploatacyjne podczas usuwania i magazynowania nawozu naturalnego. Stwierdzono, że zastosowanie robota do zgarniania odchodów zwierzęcych z podłogi szczelinowej umożliwia zmniejszenie nakładów pracy ludzkiej o 14,7%. Najmniejsze jednostkowe, roczne koszty eksploatacyjne (78,90 zł na krowę) na usuwanie i magazynowanie nawozu naturalnego zostały poniesione w oborze wolnostanowiskowej, charakteryzującej się bezściółkowym systemem utrzymania krów oraz z podłogą szczelinową na korytarzu gnojowo-spacerowym (obiekt nr 9).
EN
The paper presents selected aspects of housing dairy cows, which include: human resources, the size and structure of the herd, prospects for development, labour inputs, litter resources, investment costs per 1 cow and unit operating costs. The aim of the study was to analyse the factors determining the choice of a system for housing dairy cows. The scope of work covered barns that housed from 44 to 117 LU. Human labour inputs and unit operating costs incurred during the removal and storage of manure were defined as main factors in selecting the cow housing system. It was found that the use of a robot for removing animal faeces from the slatted floor allows to reduce human labour inputs by 14.7%. The smallest unit, annual operating costs (78.90 PLN per cow) for removal and storage of fertilizer were incurred in a free-stall, bedding less barn with a slatted floor in the manure-walking passage (barn No. 9).
PL
Badania przeprowadzono w oborze wolnostanowiskowej o obsadzie 115 DJP, na terenie województwa mazowieckiego. Była to obora dla krów mlecznych, w której stosowano taki sam system żywienia w okresie letnim i zimowym. Pasza objętościowa była zadawana przez mieszający wóz paszowy w ilości ok. 50 kg na dobę. Dawka paszowa składała się z sianokiszonki, kiszonki z kukurydzy, soi, rzepaku oraz melasy. W oborze do zabiegu doju wykorzystywano robot udojowy, w którym pasza treściwa jest dawkowana w postaci granulatu o 23% zawartości białka, z uwzględnieniem wydajności dobowej i stadium laktacji krowy. Badania przeprowadzono na próbie 42 krów pierwiastek. Zbadano ich wydajność mleczną oraz zawartość białka i tłuszczu w mleku. Badania obejmowały okres od marca 2013 r. do marca 2014 r.
EN
The study was conducted in a free-stall with 115 LU in Mazovia province. It was a barn for dairy cows, which used the same feeding system both in summer and winter. Roughages was fed by a mixing wagon at about 50 kg per day. Composition ration consisted of silage corn, soybean, canola, and mo-lasses. The milking barn used it’s milking robot for treatment, in which the concentrate is administered through dosages in the form of granules having a protein content 23.0% with the consideration of the daily productivity and the stage of lactation. Research was conducted on a sample of 42 units of cows their milk yield, and the protein and fat in milk contents were examined. The study covered the period from March 2013 to March 2014.
7
PL
W pracy przedstawiono tendencję zmian w Polsce ilości metanu wytwarzanego w procesie fermentacji jelitowej przez krowy od 2000 do 2012 r. Dane o pogłowiu i wydajności mlecznej krów w Polsce zaczerpnięto ze sprawozdań publikowanych przez związek producentów mleka, a wartości jednostkowej produkcji metanu przez krowy – z pracy JENTSCH i in. [2009]. W rozpatrywanym okresie zwiększyła się o 1,4 tys. kg jednostkowa wydajność mleczna krów w roku, a całkowita produkcja mleka w Polsce zwiększyła się o ok. 15%, w warunkach spadku pogłowia krów o 470 tys. szt., tj. o ok. 15%. W tym samym czasie zmniejszyła się całkowita produkcja metanu o ok. 11%. Oszacowano także zawartość mocznika w mleku krów o podobnej wydajności 9 tys. kg·szt.-1·rok-1, w czterech stadach. Stwierdzono występowanie różnic dochodzących do 30%. Istnieje dodatnia korelacja między zawartością mocznika w mleku i moczu (r2= 0,96). Mocznik w moczu jest substancją wyjściową do powstawania amoniaku. Żywienie wpływa istotnie na zawartość mocznika w mleku i w moczu.
EN
Changes in methane production in the process of intestinal fermentation in cows were shown for the years 2000 to 2012. In this period, the unit milk output increased by 1400 kg while the total milk production in the country increased by about 15% and the number of cows decreased to 470 000 heads. At the same time the total methane production decreased by about 11%. Data concerning the urea content in milk in four herds of a similar output of 9000 kg per cow per year were analysed. The differences of up to 30% were found. There was a significant correlation (r2 = 0.96) between the urea content in milk and urine. Urea in the urine is the initial substance for ammonia formation. Nutrition significantly affects the urea content in milk and urine.
PL
W pracy zebrano i przeanalizowano wyniki produkcyjne z 7 stad krów mlecznych w województwie wielkopolskim, w których dój robotem udojowym trwał co najmniej 12 miesięcy. Roboty firm De-Laval i Lely uruchomiono w oborach z różnym systemem utrzymania, o zróżnicowanym poziomie wydajności mlecznej oraz wieku krów. Dane do analizy stanowiły wyniki kontroli użytkowości mlecznej, prowadzonej metodą A4. Po wprowadzeniu robota we wszystkich stadach zaobserwowano wzrost wydajności mlecznej krów. Wykazano, że bez strat wydajności mlecznej można doić robotem nawet krowy w 10 laktacji. Zastosowanie robota jest szczególnie uzasadnione w stadach o wysokiej wydajności mlecznej, zwłaszcza powyżej 10 tys. kg rocznie. Stwierdzono, że wprowadzenie robota udojowego nie miało wpływu na zawartość tłuszczu i białka oraz liczbę komórek somatycznych w mleku.
EN
Production results from seven herds of dairy cows with the use of AMS for at least twelve month in Wielkopolska province have been collected and analyzed. DeLaval and Lely robots were in-stalled in cowsheds with various livestock management systems, different milk production levels and cows age. After the introduction of the AMS in all herds an increase in milk productivity of cows has been observed. It has been shown that without loss of milk yield cows can be milked with the robot use even in tenth of lactation. The use of the AMS is particularly justified in the herds of high milk yield, especially over ten thousand kilograms. It was found that the introduction of the AMSt did not affect the level of fat, protein and the number of somatic cells in the milk.
PL
Celem pracy były badania wpływu okresu przebywania krów w strefie legowiskowej z piaskiem na czas leżenia i inne formy zachowań zwierząt w sytuacji, gdy materiał podłoża nie był w boksach legowiskowych uzupełniany w okresie badań. Rejestrację zachowania krów w badanej strefie prowadzono w sposób ciągły w okresie 10 dni z wykorzystaniem techniki filmowej. Zakresem badań objęto dwie grupy technologiczne krów mlecznych w oborze z wolnostanowiskowym systemem utrzymania. Wskazano na tendencję zmniejszania czasu leżenia krów w badanym okresie. Zaproponowano metodę podejścia do analizy wyników badań, uwzględniającą wyodrębnienie zblokowanych dób badań. Zblokowanie dób w pomiarze ciągłym czasu leżenia krów przełożyło się na możliwość opisania zmiennej zależnej (czasu leżenia krów w rozpatrywanym okresie) modelem liniowym wyróżniającym się znacznie wyższą wartością współczynnika determinacji w porównaniu z opcją uwzględniającą pojedyncze doby.
EN
The paper aimed to show effect of period, when cows were kept in pens with a free-stall system, on lying time and other form of behaviour, including one circumstance: bedding material (sand) was not delivered during the investigation period. Two technological groups of dairy cows kept in the barn with a free-stall system were investigated. Each group of cows showed decreased lying time in the analysed period. The paper proposed a method of approach to analyse the research data. The results of analysis indicate that relationship between combined periods (doubled days) and lying time can be presented with a linear function with higher value of determination coefficient in comparison with single days. Doubling days in the constant measurement of lying time of cows translated into the possibility of describing a dependent variable (lying time of cows in the considered period) with a linear model which differs a considerably high value of the coefficient of determination in comparison to the option, which includes single days.
PL
Celem pracy była analiza termogramów spływu mleka z ćwiartek wymion krów pod kątem wstępnego wyodrębnienia czynników zakłócających wpływających na warunki pomiaru temperatury mleka w czasie doju maszynowego krów. Badania przeprowadzono w warunkach oborowych z wykorzystaniem specjalnego urządzenia udojowego, wyposażonego w termistorowe czujniki temperatury zamontowane w kubkach udojowych oraz mikroprocesorowy rejestrator sygnałów pomiarowych. Na podstawie analizy termogramów uzyskanych w trakcie badań oborowych stwierdzono wpływ stanu zdrowotnego płatów wymion krów, osobniczej fizjologii oddawania mleka przez krowy, fazy doju krów, poprawności działania czujnika na kształtowanie się temperatury w kubku udojowym dojarki mechanicznej.
EN
The objective of the paper was to analyse thermograms of the milk flow from quarters of cows' udders on account of initial separation of disturbing factors which influence the conditions of milk temperature measurement during a machine cow milking. Research was carried out in cowshed conditions with the use of a special milking device, equipped with thermistor temperature sensors mounted in milking cups and microprocessor recorder of measurement signals. Based on the analysis of thermograms obtained during the cowshed tests, the impact of the health conditions of lobes of cows' udders, individual physiology of milking by cows, milking phase, correctness of the sensor operation on the shaping of temperature in a milking cup of a mechanical milking machines were reported.
PL
Celem pracy było określenie wpływu sposobu utrzymania bydła na nakłady i koszty eksploatacyjne usuwania i magazynowania nawozu naturalnego, celami szczegółowymi zaś: wyznaczenie poziomu mechanizacji badanych obiektów w zakresie zabiegu III, określenie jednostkowych kosztów eksploatacyjnych oraz wybór najkorzystniejszego rozwiązania. Zakres pracy obejmował analizę techniczną i ekonomiczną obór wolnostanowiskowych ściółkowych i bezściółkowych w gospodarstwach rodzinnych i farmerskich. Zastosowany model oceny i wyboru rozwiązania najkorzystniejszego w zakresie zabiegu usuwania i magazynowania nawozu naturalnego umożliwił wybór obory boksowej, bezściółkowej, z kanałami gnojowicowymi przykrytymi podłogą szczelinową, gdzie gnojowica była przepompowywana z kanału znajdującego się w budynku do zbiornika zewnętrznego. Parametry techniczne i ekonomiczne były następujące: koszt inwestycyjny maszyn i urządzeń przeznaczonych do realizacji ww. zabiegu wynosił 5815,17 zł*DJP-1, dzienne nakłady robocizny – 0,34 rbmin*DJP-1, jednostkowe koszty eksploatacji – 78,90 zł*DJP-1*rok-1.
EN
The studies focus on definition of the impact of the method of cattle keeping on the exploitation inputs and costs related to disposal and storage of manure. The specific objectives include designation of the level of mechanization of the farms under study as regards breeding procedure III and definition of both the unit exploitation cost and selection of the most favorable solution. The scope of work included technical and economical analysis of free-stall litter and litter-less cowsheds in family farms and big farms, as well. The applied model of evaluation and selection of the most effective solution for disposal and storage of manure allowed selection of a box litter-less cowsheds with channels for liquid manure covered by a slatted-floor. Liquid manure was pumped into the external reservoir from the channel installed in the building. Technical and economical parameters were as follows: capital cost of machinery and equipment for implementation of the above operation amounted to 5815.17 PLN*LSU-1 and daily labor expenditure amounted to 0.34 man-min*LSU-1, unit exploitation cost was 78.90 PLN*LSU-1*year-1.
PL
Celem pracy było określenie wpływu zastosowanych systemów utrzymania i żywienia krów mlecznych na ich wskaźniki produkcyjne, w tym wydajność mleczną. Zakresem pracy objęto osiem krajowych gospodarstw mlecznych, w tym cztery z wolnostanowiskowym i cztery z uwięziowym systemem utrzymania krów. Kryterium różnicującym gospodarstwa były również systemy zadawania pasz: tradycyjny i TMR. Metoda badań polegała na comiesięcznych wizytach w gospodarstwach w celu gromadzenia w okresie trzech lat (2009–2011) danych związanych z produkcją stad krów mlecznych. Stwierdzono, że zastosowaniu wolnostanowiskowego systemu utrzymania w oborach odpowiadała wyższa wydajność mleczna krów w porównaniu z wydajnością zwierząt, osiągniętą w oborach z uwięziowym systemem utrzymania. Na podstawie wyników analizy wariancji można wnioskować, że system utrzymania miał statystycznie istotny wpływ na zróżnicowanie wydajności mlecznej krów. System zadawania pasz w badanych oborach nie wykazał wpływu na wydajność mleczną krów.
EN
The paper aims at analysis of effect of cows keeping system and feeding system on some dairy production indices, including annual milk yield per cow. The 8 dairy farms under recording system were analyzed, including 4 farms with freestall housing system and 4 farms with tied system. As another criterion taken into account there was feeding system, i.e. 4 farms used traditional feeding system and 4 farms implemented TMR. The method of investigations covered visits in the dairy farms (with the frequency one time per month) to collect the data during three-year period (2009–2011). The freestall housing system showed significant effect on increase in annual milk yield per cow. The production of cows kept in freestall housing system was higher than cows kept in tied system. The feeding system in the analyzed farms didn’t show significant effect on annual milk yield per cow. The TMR system give possibilities to prepare feed in shorter time and more easy way.
PL
Przeprowadzono analizę wyników produkcyjnych dwu stad krów, w okresie sześciu lat, po przejściu z utrzymania konwencjonalnego (uwięziowego) do obór z wolnostanowiskowym bezściołowym systemem utrzymania. Stada liczyły po 60-70 krów. Struktura wiekowa stad pozostała stabilna od momentu zasiedlenia. Przeciętny okres użytkowania to cztery wycielenia, a życiowa wydajność krów wybrakowanych - 26-27 tys. kg mleka. Głównymi przyczynami brakowania były choroby układu rozrodczego, kończyn i wymienia - każda po ok. 20%. Przeciętna wydajność krów wynosiła ok. 9,5 tys. kg mleka rocznie. System wolnostanowiskowy bezściołowy można stosować w przypadku krów o wysokiej wydajności.
EN
Analysis of productivity was carried out for two herds of the dairy cows over the 6-years period after change of housing system from the conventional (littered, tying stands), into free-stall, litterless system. Both herds amounted to 60-70 cows. Age structure remained stable since the cows have been settled in the new barns. The average life-span included 4 calvings and the life productivity of culled cows reached 26-27 thousand kg milk. Main reasons of culling were the diseases of reproductive system, limbs and udders, each estimated for about 20%. The average annual productivity reached about 9.5 thous. kg milk. Free-stall, litterless housing system may be applied in case of high milk productivity cows.
PL
Celem badań była analiza i ocena zawartości mocznika, ilości komórek somatycznych, a także relacji ilościowej tłuszczu do białka w mleku krów, w gospodarstwie ekologicznym. Składniki te związane są ze strukturą pasz, którymi żywione są krowy mleczne. Krowy mleczne chowane są w oborowym systemie wolnowybiegowym przy konwencjonalnym systemie karmienia - w okresie zimowym oraz żywieniu pastwiskowym - w okresie letnim. Analiza obejmuje określenie zawartości mocznika, komórek somatycznych i stosunku ilości tłuszczu do białka w mleku, w odniesieniu do poszczególnych grup laktacyjnych krów i miesięcy, w latach 2007-2009.
EN
The aim of the research is to analyze and to evaluate the level of urea, numbers of somatic cells and quantitative relation of fat and protein in the milk of cows on the organic farm. These components are associated with forage structure used for the feeding the dairy cows. Dairy cows are maintained in free-position cowsheds with a conventional feeding system - in the winter and grazing on the pastures - in the summer. The analysis includes indicating the amount of urea, somatic cells and ratio of the quantities of fat to protein in milk, in relation to individual lactation groups of cows in particular months of the years 2007-2009.
PL
Przeprowadzono analizę produkcji mleka w stadzie krów o wysokiej wydajności, mającego zaplecze paszowe na gruntach o niskiej bonitacji. Obornik uzyskiwany w ściołowym utrzymaniu bydła korzystnie wpływał na produkcję pasz z gruntów ornych i użytków zielonych. Konserwacja pasz poprzez jej zakiszanie zapewniała dobrą jakość pasz gospodarskich. Żywienie systemem PMR oraz dokarmianie krów o wysokiej wydajności dobowej mleka dwoma rodzajami pasz treściwych ze stacji paszowej skutkowało dużą produkcją mleka o dobrej jakości chemicznej i higienicznej. Długość użytkowania krów wynosiła 4,9 laktacji, z wydajnością życiową 42 445 kg mleka. Na glebach o niskiej bonitacji produkcja mleka może być efektywnym rozwiązaniem.
EN
Milk production analysis was performed on high-performance cow herd, having feed resources on low grade soils. Manure obtained from litter-type cattle breeding advantageously affected the fodder production from arable lands and grasslands. Preservation by forage ensilage provided a good quality livestock feed. The use of PMR nutrition system and feeding highly efficient cows with two fodder types from feed station resulted in high milk production, with both chemical and hygienic quality. The length of herd utilisation was 4.9 lactating periods with a 42 445 kg yield of milk. On low grade soils, milk production can be an effective solution.
PL
Wykonano analizę poprawności żywienia krów mlecznych pod względem energetycznym i białkowym. Materiał badawczy stanowiły wyniki użytkowości stada 250 krów za 6 miesięcy, od listopada 2010 r. do kwietnia 2011 r. Stado podzielono na 3 grupy technologiczno-żywieniowe na podstawie wydajności mlecznej krów. Zmian składu grup dokonywano raz w miesiącu. Grupa A, o najwyższej wydajności mleka, otrzymywała dawkę obliczoną na 38 kg mleka. Dawkę pokarmową dla grupy B zaplanowano na 28 kg, a dla grupy C - przed zasuszeniem na 19 kg mleka. Przeciętne wydajności grup w kolejnych miesiącach badań były dość stabilne. Różnice w wydajności mlecznej w obrębie grup były bardzo duże i przekraczały 20 kg. W grupie A u 34% krów zaobserwowano niedobór energii pobranej w paszy w stosunku do aktualnych potrzeb, natomiast w grupach B i C - nadmiar energii w pobranej paszy, odpowiednio u 62% i 75% krów. Niedobór białka w pobranej paszy wystąpił u 11% krów w grupie A, u 10% krów w grupie B i 24% w grupie C, a nadmiar odpowiednio - u 28, 19 i 22%.
EN
Correctness of feeding dairy cows was analysed in terms of sufficient energy and protein quantities supplied in the diet. As the source data for research, production results over 6 months (since November 2010 till April 2011) for the herd of 250 dairy cows were used. The herd was divided into 3 technological-nutrition groups of cows on the basis of milk yields. Once a month the structure of groups was corrected. The group A, of highest milk yielding cows, was fed with a diet provided for 38 kg milk production. Diet B was provided for group of cows yielding 28 kg milk, whereas for group C - the cows just before drying off - diet for 19 kg milk production. Average milk yields of particular groups in succeeding months of experiment were quite stable. However, the differences in milk yielding within particular groups were considerable and exceeded 20 kg. Shortage of energy in diets, in relation to the actual demands, was observed in 34% cows of group A; instead, in groups B and C the surplus of energy in diets fed - was noted in 62% and 75% cows. Protein deficiency in uptaken feed occurred in 11% cows of group A, in 10% cows of group B and in 24% cows of group C, while the excess in 28, 19 and 22% cows, respectively.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ciągu technologicznego doju i schładzania mleka w 19 oborach wolnostanowiskowych. Badania przeprowadzono w latach 2000-2008 na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Porównano nakłady robocizny i koszty na zabieg doju i schładzania mleka w przeliczeniu na 1 dm3 mleka i krowę. Średnie nakłady robocizny w oborach wyposażonych w dojarnie typu tandem wynosiły 0,16 rbmin na 1 dm3 mleka i 3,22 rbmin na krowę i dobę. Średnie nakłady robocizny w oborach wyposażonych w dojarnie rybia ość wynosiły 0,21 rbmin na 1 dm3 mleka i 3,56 rbmin na krowę i dobę. Średnie koszty doju i schładzania mleka w dojarni tandem równały się 0,060 zł na 1 dm3 mleka, natomiast w dojarni typu rybia ość 0,048 zł na 1 dm3. Roczne średnie koszty tego zabiegu w przeliczeniu na jedną krowę wynosiły odpowiednio: 424,70 i 295,80 zł.
EN
Paper presents the results of investigations on technological line of milking the cows and milk cooling in 19 free-stall cow barns. The studies, carried out within 2000-2008 years on the terrain of Lubelskie, Mazowieckie and Podlaskie provinces, compared the costs and labour inputs on milking operation and milk cooling, as accounted per 1 dm3 of milk and 1 cow. Average labour inputs in the cow barns equipped with tandem milking parlour amounted to 0.16 work-min per 1 dm3 of milk and 3.22 work-min daily per 1 cow. In the cow barns equipped with herringbone milking parlours the labour inputs reached on average 0.21 work-min per 1 dm3 of milk and 3.56 work-min daily per 1 cow. The average costs of cow milking and milk cooling in tandem milking parlour reached 0.060 PLN*1 dm-3 milk, whereas in herringbone milking parlour 0.048 PLN*1 dm-3 milk. Average annual costs of tested operations, as accounted per 1 cow, were 424.70 PLN and 295.80 PLN, respectively.
PL
W pracy zaprezentowano wytworzony, oryginalny system informatyczny "USG Recognizer", który zaopatrzony został w szereg funkcji wspomagających tworzenie adekwatnych zbiorów uczących, niezbędnych w procesie generowania modeli neuronowych. Dzięki tym funkcjonalnościom możliwa jest identyfikacja oraz ekstrakcja wiedzy zawartej w graficznych danych empirycznych, zakodowanej w postaci cyfrowych zdjęć ultrasonograficznych. W oparciu o zbudowaną aplikację wygenerowana została sztuczna sieć neuronowa, której celem było wspomaganie rozpoznania lub wykluczenia ciąży, dokonanego na podstawie ultrasonogramów macicy krowy. Zaproponowany system informatyczny "USG Recognizer" został zbudowany z wykorzystaniem środowisk: Visual Paradigm (UML 8.0) oraz Microsoft Visual Studio 2010 Professional Edition.
EN
The software "USG Recognizer" that was described in this work is equipped with a binarization function with threshold. The application also fulfills some additional functions such as: contrast and closing. With this functionality it is possible to achieve empirical data from digital ultrasound photo of cow's womb. The artificial neural network was generated on the basis of created application. The main purpose of this network is to support an identification or exclusion of the gestation in user's ultrasound picture. "USG Recognizer" was created using Visual Paradigm (UML 8.0) and Microsoft Visual Studio 2010 Professional Edition environments.
PL
Celem pracy była walidacja założeń konstrukcyjnych dla projektowanego autonomicznego aparatu udojowego. Zakres pracy obejmował: analizę pracy tego aparatu, opis matematyczny procesu przepływu mleka przez kolumnę autonomicznego aparatu udojowego oraz eksperyment symulacyjny. Pomimo ciągłego rozwoju urządzeń udojowych pozostaje do rozwiązania szereg zagadnień dotyczących zbliżenia ich parametrów pracy do cech osobniczych krów w zakresie oddawania mleka. W UR w Krakowie podjęto intensywne prace nad autonomicznym aparatem udojowym. W pracy zilustrowano schemat jednej kolumny i zamodelowano przepływ mleka. Symulację prowadzono w programie Matlab® - Simulink, a jej wyniki przedstawiono na wykresach, z których wynika, że przyjęte założenia konstrukcyjne dla objętości kolumny autonomicznego aparatu udojowego są właściwe.
EN
The purpose of the work was to validate structure assumptions for a designed autonomous milking unit. The scope of the work included: analysis of the unit operation, mathematical description of the milk flow process through a column of an autonomous milking unit and simulation experiment. Despite continuous development of milking units, numerous issues concerning their operation parameters, which shoul resemble individual properties of cows in giving milk, remain unsolved. Intensive works on an utonomous milking unit have beed undertaken in the University of Agriculture in Kraków. The work presents a schematic representation of a column and a model of milk flow. Simulation was carried out in Matlab® - Simulink program and its results were presented in diagrams proving that the assumed structure assumptions for the column volume of an autonomous milking unit are appropriate.
PL
Przeprowadzono analizę procesu żywienia krów w oborze wolnostanowiskowej na 65 krów w gospodarstwie rodzinnym. Organizacja bazy paszowej, mechanizacja zbioru, konserwacji i zadawania pasz były poprawne. Zadawanie podstawowej dawki paszy w formie PMR oraz dokarmianie mieszanką treściwą krów o wyższej wydajności z automatycznej stacji paszowej spełniło podstawowe wymagania zootechniczne. Uzyskano wysoką średnią wydajność, ponad 9 tys. kg mleka rocznie, nie występowały choroby metaboliczne i otłuszczenie krów. Żywienie zimowe było lepiej zbilansowane pod względem energetycznym, a żywienie letnie - pod względem białkowym.
EN
Process of feeding the cows was analysed on a family farm, in free-stall cattle barn for 65 cows. Fodder base organization, mechanization of the harvest, conservation, maintenance and feed distribution were properly arranged. Supply of the basic fodder dose in form of PMR (partly mixed ration) and additional feeding of higher milk yielding cows, with concentrate mixture from automatic feeding station, complied with basic rules of animal husbandry. High average milk yielding of above 9 thousand kg milk per year, was obtained. Neither metabolic diseases, nor adiposity of the cows were observed. Winter feeding was better balanced in terms of energy, whereas the summer feeding - in terms of protein content.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.