Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radiology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Autor przedstawia doświadczenia Katedry Elektroradiologii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie edukacji studentów kierunku elektroradiologia.
EN
The author presents the experience of the Chair of Electroradiology of the Medical Faculty of the University of Rzeszów in the field of education of students – radiographers.
PL
W artykule przedstawiono rozwój metod nieniszczących w polskim budownictwie na podstawie: prac naukowo-badawczych w PAN, w wyższych uczelniach oraz instytutach naukowo-badawczych, konferencjach naukowo-technicznych, publikacji w postaci monografii, artykułów i referatów, kursów i studiów podyplomowych. Przedstawiono także uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze i profesorów mających znaczący wpływ na rozwój badań nieniszczących w polskim budownictwie. Pokazano również przegląd oraz podział metod i technik nieniszczących stosowanych obecnie w budownictwie do ocen konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych, murowych i z tworzyw sztucznych.
EN
The article presents the development of non-destructive methods in Polish construction industry based on: scientific and research works at the Polish Academy of Sciences, universities and research institutes, scientific and technical conferences, publications in the form of monographs, articles and papers – courses and post-graduate studies. The paper also presents universities, research centres and professors having a significant influence on the development of non-destructive testing in Polish construction industry. Moreover, it provides a review and division of non-destructive methods and techniques currently used in construction industry for assessment of reinforced concrete, steel, wooden, masonry and plastic constructions.
PL
Wstęp i cele: Zespół regresji kaudalnej charakteryzuje się występowaniem zmian w budowie kości i zaburzeń struktur miękkotkankowych. Niewielka częstość występowania tego zespołu skłania do analizy poszczególnych opisów przypadków w odniesieniu do prac uogólniających. Materiał i metody: W oparciu o wyniki przeglądu piśmiennictwa z ostatnich 25 lat dokonano syntetycznej analizy zmian w budowie kręgosłupa, kości miednicznych i kości części wolnych kończyn dolnych w obrazie zespołu regresji kaudalnej. Wyniki: Do zmian kostnych spotykanych w zespole regresji kaudalnej należą m.in. agenezja kręgów, rozszczep kręgosłupa, odwrócenie kifozy krzyżowej, zniekształcenie miednicy, skrócenie kości udowej i stopa końsko-szpotawa. Inne zmiany o istotnym znaczeniu klinicznym to np. dysplazja stawów biodrowych i przykurcze stawów kończyn. Wniosek: Zmiany kostne w zespole regresji kaudalnej cechują się znaczną różnorodnością, osobniczą zmiennością oraz współistnieniem zmian stawów i struktur miękkotkankowych a standardowe medyczne techniki obrazowania umożliwiają ich wykrywanie i monitorowanie.
EN
Introduction and aim: Caudal regression syndrome is characterized by changes in bones and disturbances in soft tissue structures. The low incidence of this syndrome prompts the analysis of individual case reports in relation to generalizing works. Material and methods: Based on the results of a review of the literature in the last 25 years, a synthetic analysis of the changes in the structure of the spine, the hip bones and bones of the free parts of the lower extremities in the picture of caudal regression syndrome has been carried out. Results: Bone changes observed in caudal regression syndrome include: agenesis of the vertebrae, spina bifida, reversal of the sacral kyphosis, pelvic deformities, shortening of the femur and clubfoot. Other changes of significant clinical significance are, for example, the hip dysplasia and the limb joint contractures. Conclusion: Bone changes in caudal regression syndrome are characterized by considerable diversity, individual variability and coexistence of changes in joints and soft tissue structures, and standard medical imaging techniques enable their detection and monitoring.
PL
Cezary Pawłowski był polskim fizykiem, specjalistą w dziedzinie radiologii ogólnej i przemysłowej, miernictwie radiologicznym, ochronie radiologicznej oraz elektromedycynie. Urodzony w Łomży, studia ukończył na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu w Odessie. Doktorat (1926) w zakresie fizyki i habilitację (1933) uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim, a tytuł profesora (1946) — na Uniwersytecie Poznańskim. Był uczniem Marii Skłodowskiej-Curie. Pracował w Jej laboratorium w Paryżu jako stypendysta rządu francuskiego (1927-1931). Z Jej rekomendacji, został kierownikiem Pracowni Fizycznej Instytutu Radowego w Warszawie powstającego wówczas (1934). Pracownia ta w krótkim czasie, stała się znaczącym ośrodkiem naukowym na świecie. W czasie okupacji niemieckiej (1939-1945) wykonywał pomiary promieniowania rentgenowskiego w szpitalach i w ośrodkach zdrowia oraz prowadził tajne nauczanie młodzieży akademickiej. Od roku 1946 pracował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej (PW) i zorganizował pierwszą na świecie sekcję "Elektromedycyny". Opracował technologię produkcji liczników Geigera-Mullera i tzw. bombę radową, czyli aparat do radio-curie-terapii. Był dziekanem Wydziału Łączności PW.
EN
Cezary Pawłowski was a polish physicist, a specialist in radiology, radiological measurement, radiological protection, and electromedicine. He was born in Łomża, Poland, and died in Warsaw. He finished studies in Math-Phys Department at Odessa University in 1933. He received PhD and DSc degrees at the Warsaw University in 1926 and 1933, respectively, and the title of Professor — from University of Poznań (1946). He was a student of Professor Mary Skłodowska-Curie in Paris, as a French Government's scholar (1927- 1931). He became, with her recommendation, a chief of Physical Laboratory (1934) of Radium Institute in Warsaw. This Laboratory soon became a significant scientific center of the world. During German occupation (1939-1945) he made measurements of X-ray Radiation in hospitals and centers of health, and he also led secret teaching of university students. He had worked at Electric Department of Warsaw University of Technology, and he had starteded education in Biomedical Engineering from 1946, as the first in the world. He designed technology of production of Geiger counters and the radium beam radio-curie-therapy apparatus. He was a dean of Communication Department at WUT.
EN
Introduction and aim: Rare diseases constitute an issue requiring special attention in radiology. The aim of the study was to determine a frequency of topics of rare diseases (RDs) on European Congresses of Radiology (ECR) of European Society of Radiology (ESR) in Vienna. Material and methods: The study was based on two congresses of ESR in 2003 and 2013. The numbers of abstracts about RDs were counted as divided in a few sets: postgraduate educational programmes, scientific sessions and scientific exhibits. There was also a review of topics connected with RDs conducted. Results: Percentages of abstracts about RDs were as follows: postgraduate educational programme 4% in 2003 and 6% in 2013, scientific sessions 3,3% in 2003 and 3,6% in 2013 and scientific exhibits 5% in 2003. There were also some samples of RDs-connected topics. These reports concerned various diagnostic methods. Conclusion: RDs were present in many topics on ECR, but they were not of high frequency.
PL
Wstęp i cele: Choroby rzadkie stanowią zagadnienie wymagające szczególnej uwagi w radiologii. Celem badania była ocena częstości tematyki chorób rzadkich w pracach przedstawianych na Europejskich Kongresach Radiologii Europejskiego Towarzystwa Radiologii w Wiedniu. Materiał i metody: Przedmiotem badania były dwa kongresy ESR w 2003 i 2013 roku. Liczby streszczeń na temat chorób rzadkich pogrupowano w kilka zbiorów: podyplomowe programy edukacyjne, sesje naukowe i wystawy naukowe. Dokonano również przeglądu prac pod kątem tematyki związanej z chorobami rzadkimi. Wyniki: Odsetek streszczeń na temat chorób rzadkich był następujący: podyplomowe programy edukacyjne 4% w 2003 i 6% w 2013, sesje naukowe 3,3% w 2003 i 3,6% w 2013 oraz wystawy naukowe 5% w 2003. Stwierdzono również obecność prac o tematyce związanej z chorobami rzadkimi. Analizowane prace dotyczyły różnych metod diagnostycznych. Wnioski: Tematyka chorób rzadkich była obecna w wystąpieniach na Europejskich Kongresach Radiologii lecz stanowiły one niewielki odsetek wszystkich prac.
EN
Introduction and aim: Sirenomelia sequence is a rare congenital malformation characterized with a single midline lower limb. Material and methods: Information comes from available literature sources that were reviewed. The method of diagnostic imaging and theoretical analysis has been used. Results: The group of the most common urogenital disorders occurring with sirenomelia includes renal dysplasia or agenesis and rudimentary genitalia. Sirenomelia is accompanied by a distinctive vascular anomalies, especially a single large umbilical artery, which arises above the aortic bifurcation and absence of inferior mesenteric artery which causes that the colon usually ends blindly, and moreover cardiac defects. Conclusion: Internal organs with disorders occurring with sirenomelia should be examined in physical examination and using imaging methods, including ultrasounography and magnetic resonance of the fetus and the neonate.
PL
Wstęp i cele: Sirenomelia to rzadka sekwencja wad wrodzonych charakteryzująca się pojedynczą kończyną dolną zlokalizowaną w linii pośrodkowej ciała. Materiał i metody: Informacje uzyskano w wyniku przeglądu dostępnych źródeł literaturowych. Zastosowano metodę diagnostyki obrazowej i analizy teoretycznej. Wyniki: Do grupy najczęstszych zaburzeń układu moczowo-płciowego występujących z sirenomelią należą dysplazja lub agenezja nerek i szczątkowe genitalia. Sirenomeli towarzyszą anomalie naczyniowe, zwłaszcza pojedyncza duża tętnica pępowinowa, która bierze początek powyżej rozwidlenia aorty i brak tętnicy krezkowej dolnej, co powoduje, że jelito grube zazwyczaj kończy się ślepo, a ponadto wady serca. Wnioski: Narządy wewnętrzne dotykane zaburzeniami występującymi z sirenomelią powinny zostać zbadane w badaniu fizykalnym i przy użyciu metod obrazowania, w tym ultrasonografii i rezonansu magnetycznego płodu i noworodka.
EN
Introduction and aim: Intra-abdominal abscesses can lead to serious complications (e.g. sepsis) and death. The aim of the pilot study is to study if the occurrence of hepatic and splenic abscesses depends on the seasons. Material and methods: The study was based on patients with abscesses of liver or spleen in imaging studies (ultrasound and CT scan) performed in the period 2007-2016 in the Department of Diagnostic Imaging and Interventional Radiology of Pomeranian Medical University in Szczecin, taking dates of the examinations into consideration. Results: Out of the total number of studies abscesses in the abdomen (257), 52 studies were liver and spleen abscesses occurring in 42 patients. From the statistical analysis we obtained 17 studies carried out in winter, 8 - spring , 8 - summer and 9 - autumn. Chi-square test of goodness of fit showed a statistically significant increased value of abscesses in the number of tests diagnosed in winter in comparison to the other seasons (chi-square 5.212; p-value <0.1). Conclusion: The occurrence of hepatic and splenic abscesses is the highest in winter.
PL
Wstęp i cele: Ropnie wewnątrzbrzuszne mogą prowadzić do poważnych powikłań (m.in. sepsy) i do śmierci. Celem badania jest określenie czy częstość występowania ropni wątroby oraz ropni śledziony zależy od pór roku. Materiał i metody: Przedmiotem badań są pacjenci z ropniami wątroby lub śledziony w badaniach obrazowych (USG oraz TK) wykonanych w latach 2007-2016 w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Pod uwagę wzięto daty wykonania badania. Wyniki: Z całkowitej liczby badań ropni wewnątrzbrzusznych (257) 52 badania stanowiły ropnie wątroby oraz śledziony występujące ogółem u 42 pacjentów. Z analizy statystycznej uzyskano 17 badań wykonanych zimą, 8 wiosną, 8 latem oraz 9 jesienią. Test zgodności chi-kwadrat wykazał statystycznie istotny wzrost liczby badań z ropniami wykonanych zimą w odniesieniu do innych pór roku (chi-kwadrat 5,212 ; p-value <0,1). Wnioski: Częstość występowania ropni wątroby oraz ropni śledziony jest najwyższa zimą.
PL
Od momentu odkrycia promieniotwórczości i promieni X minęło ponad 100 lat. W tym czasie odkrywano nowe zastosowania sztucznych źródeł promieniotwórczych. Bardzo szybko dostrzeżono korzyści wynikające z zastosowania promieniowania w życiu codziennym. Po raz pierwszy promieniowanie X użyto w diagnostyce medycznej sześć miesięcy po jego odkryciu. O negatywnych skutkach promieniowania przekonali się po raz pierwszy na początku XX wieku lekarze obsługujący aparaty rentgenowskie. Cierpieli na nowotwory skóry, niedokrwistość lub białaczkę spowodowaną niczym nieograniczoną ekspozycją na promienie (Fot. 1). Dawki, jakie wtedy otrzymywali pracownicy, szacuje się na poziomie około 1 Gy rocznie [1]. Spowodowane to było brakiem jakichkolwiek norm bezpiecznej pracy z promieniowaniem.
9
Content available remote Tomosynteza : nowa nadzieja mammografii
10
Content available remote Quo vadis, radiologia
PL
Quo vadis, radiologia – taką nazwę nosiła jedna z sesji ostatniego 40. Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Myślę, że warto spojrzeć na to pytanie w świetle przygotowywanych, a w niektórych województwach już realizowanych audytów klinicznych.
11
Content available remote Symulacja modelu komunikacji w pracowni radiologicznej oparta na modelu RIS
PL
Artykuł prezentuje aplikację zarządzającą pracownią radiologiczną, która organizuje prace wykonywane przez systemy peryferyjne pracowni. Wymogiem jej działania jest poprawna komunikacja z pozostałymi systemami wykorzystywanymi w pracowni, oraz szpitalnym systemem informacyjnym. Aplikacja ma na celu usprawnienie działania placówki obsługującej dużą liczbę pacjentów, która wymaga szybkiej obsługi danych z pracowni.
XX
The article presents a radiology lab management application, which organizes the operations performed by the peripheral systems of the laboratory. The prerequisite for its operation is its correct communication with the other systems used in the laboratory as well as the IT system of the hospital. The purpose of this application is to improve the operation of an institution handling a large number of patients and requiring quick data handling within the laboratory.
PL
Promieniowanie jonizacyjne, czyli promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie jądrowe, głównie typu gamma, alfa i beta, przechodząc przez materię, powoduje jej jonizację i w sposób destrukcyjny oddziałuje na organizmy żywe. Proces oceny ryzyka wynikający z zawodowego narażenia na promieniowanie jonizujące oparty jest na systemie ochrony radiologicznej. Ochrona radiologiczna to całokształt działań i przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania narażeniu ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące. W tym celu wykorzystuje się zespół przyrządów przeznaczonych do wykrywania i pomiarów promieniowania jonizującego. W niniejszej pracy przedstawiamy powstawanie, charakterystykę i własności promieniowania jonizującego, a także istniejące ryzyko na stanowiskach pracy, gdzie występuje to promieniowanie, oraz budowę, zasady działania i wykorzystanie podstawowej aparatury dozymetrycznej stosowanej w ochronie radiologicznej.
EN
Ionizing radiation or X-rays and nuclear radiation, particularly gamma, alpha and beta, passing through matter causes the ionization and a devastating effects on living organisms. The risk assessment process resulting from occupational exposure to ionizing radiation, based on the system of radiological protection. Radiation protection encompasses all activities and measures aimed at the prevention of human and environmental exposure to ionizing radiation. For this purpose, a system of instruments for detection and measurements of ionizing radiation is used. In this paper, we present the formation, characteristics and properties of ionizing radiation. Also describes the potential risks in workplaces where there is radiation and the construction, operation, and utilization of basic dosimetric equipment used in radiological protection.
13
Content available remote Wczoraj, dziś i jutro polskiej radiologii
PL
W jednym z tegorocznych numerów „Inżyniera i Fizyka Medycznego” ukazał się artykuł o „(nie) znanej radiologii” [1]. Jego autorka w interesujący sposób przybliżyła czytelnikom dzieje polskiej radiologii – od jej początków, przez trudne lata II wojny światowej i PRL-u, aż po dzień dzisiejszy – a także perspektywy na przyszłość. Podążając tym samym tropem, chciałbym przypomnieć kilka faktów z pierwszych lat istnienia radiologii.
PL
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. z 2011 r. nr 51 poz. 265) [1] w części poświęconej audytom klinicznym wskazuje wymóg porównywania dawek promieniowania jonizującego otrzymywanych przez pacjenta w poszczególnych procedurach radiologicznych (iloczynu dawka ekspozycyjna/KERMA – powierzchnia promieniowania jonizującego prostopadła do pierwotnej osi wiązki; dawka ekspozycyjna/KERMA w punkcie przecięcia wiązki pierwotnej ze skórą pacjenta bez i z uwzględnieniem promieniowania rozproszonego) z wartościami referencyjnymi (podanymi dla pacjenta o wadze 70 kg i wzroście 170 cm dla współczynnika wzmocnienia 200 konwencjonalnych zestawów błona – folia wzmacniająca) zawartymi w załączniku nr 2 w/w Rozporządzenia.
15
Content available remote Pomiar średniej dawki gruczołowej w mammografii
PL
Wiele nowych aparatów rentgenowskich wyposażonych jest w systemy mierzące lub podające wartości dawek. W przypadku radiologii ogólnej, zabiegowej i pantomografii jest to najczęściej iloczyn dawki/kermy i powierzchni pola promieniowania (DAP/KAP). W tomografach rentgenowskich, w dokumencie generowanym po badaniu pacjenta podawane są indeksy dawek oraz iloczyny dawki i długości (DLP). W odniesieniu do mammografii jest to wartość średniej dawki gruczołowej AGD ( Average Glandular Dose) lub MGD (Mean Glandular Dose), rzadziej dawki wejściowej ESD (Entrance Skin Dose).
16
Content available remote Ochrona radiologiczna w medycynie nuklearnej
PL
Ochrona radiologiczna w medycynie dotyczy trzech dziedzin: radiologii (diagnostyka obrazowa), radioterapii (leczenie) i medycyny nuklearnej (diagnostyka i leczenie). Skutki biologiczne promieniowania jonizującego są zależne zarówno od parametrów promieniowania, jak i rodzaju narażonych tkanek i narządów. Na stopień narażenia składają się: rodzaj źródła (wewnętrzne, zewnętrzne), efektywny czas połowicznego półtrwania, energia promieniowania i natężenie wiązki.
PL
Ocena jakościowa obrazów diagnostycznych, uzyskanych w radiologicznych systemach analogowych, odbywa się na podstawie subiektywnej oceny obrazów fantomowych (ocena wizualna). Stworzenie narzędzia obiektywnej oceny jakości obrazowania oraz parametrów detektora obrazu w rutynowych testach kontroli wymaga przeprowadzenia ilościowej analizy obrazu. Technologia detektorów cyfrowych oraz metody akwizycji i prezentacji obrazów pozwalają w tej ocenie stosować modele matematyczne.
PL
Ocena jakościowa obrazów diagnostycznych, uzyskanych w radiologicznych systemach analogowych, odbywa się na podstawie subiektywnej oceny obrazów fantomowych (ocena wizualna). Stworzenie narzędzia obiektywnej oceny jakości obrazowania oraz parametrów detektora obrazu w rutynowych testach kontroli wymaga przeprowadzenia ilościowej analizy tego obrazu. Technologia detektorów cyfrowych oraz stosowane w niej metody akwizycji i prezentacji obrazów pozwalają na implementację metod matematycznych w tej ocenie. W procesie ewaluacji stosuje się parametry, które szczegółowo opisują informację pozyskaną w trakcie obrazowania (parametry ilościowe), tj.: MTF (Modulation Transfer Function), NPS (Noise Power Spectrum) i DQE (Detective Quantum Efficiency). Dla prawidłowo działającego systemu obrazowania powinny być one stałe w czasie, a w przypadku jakichkolwiek zmian w obrazowaniu muszą charakteryzować się większą czułością na tę zmienność niż w przypadku metod konwencjonalnych. Powinny również umożliwiać ocenę jakości obrazowania, niezależnie od subiektywnych aspektów oraz umiejętności obserwatora. W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę ilościową cyfrowych detektorów obrazowych w zakresie parametrów: STP (Signal Transfer Properties), SNR (Signal to Noise Ratio) i MTF (Modulation Transfer Function) [1]. W drugiej części opisujemy kolejne parametry determinujące jakość obrazowania jako wskaźniki zdolności przenoszenia sygnału użytecznego i szumu oraz rejestracji sygnałów: NPS, NNPS (Normalized Noise Power Spectrum) i DQE.
PL
Medycyna nuklearna i radioterapia wykorzystują promieniowanie jonizujące do niszczenia komórek nowotworowych i zahamowania ich wzrostu oraz podziału, przy jak najmniejszym uszkodzeniu zdrowych komórek. W radioterapii stosuje się precyzyjnie ukształtowaną wiązkę terapeutyczną promieniowania, zaś w medycynie nuklearnej – radiofarmaceutyki wprowadzane bezpośrednio do organizmu poprzez iniekcje.
20
Content available remote (Nie) znana radiologia
PL
Radiologiczna diagnostyka obrazowa jest podstawą współczesnej medycyny. Badania fizykalne przeprowadzane przez lekarzy na przestrzeni dziejów nie mają już takiego znaczenia jak dawniej. Dzięki nowoczesnym metodom diagnostycznym nie ma chorób niewykrywalnych, choć radiologia nie rozwiązała problemu uleczalności tych schorzeń. Polska jest krajem, w którym radiologia intensywnie się rozwija, ale wciąż usiłuje dogonić sąsiadów, którzy ten etap rozwoju mają już dawno za sobą.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.