Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Sosnowiec
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Realizacja projektu pn. "Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap I" była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
PL
Wśród obiektów modernistycznych wznoszonych w Polsce w latach 60. i 70. XX wieku można wyodrębnić wyjątkową grupę - typ zabudowy pawilonowej realizującej w pełni 5 zasad architektury modernistycznej Le Corbusiera. W artykule przedstawiono wybrane przykłady takich budynków oraz zwrócono uwagę na stan ich zachowania i stopień przekształcenia względem pierwotnej formy oraz funkcji. Przedstawiono szerzej przypadek najbardziej drastycznego braku poszanowania istniejącego obiektu, jakim jest przebudowa Pałacu Ślubów w Sosnowcu, oraz autorską propozycję przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego.
EN
Among the modernist buildings erected in Poland in the 1960s and 1970s, we can distinguish a unique group - a type of pavilion development, fully implementing the 5 principles of Le Corbusier's modern architecture. The article presents selected examples of such buildings and highlights the state of their preservation and the degree of transformation in relation to their original form and function. The case of the most drastic lack of respect for the existing building, which is the reconstruction of the Wedding Palace in Sosnowiec, and the original proposal to restore the building to its original state are presented in more detail.
PL
Celem pracy była identyfikacja miejsc, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci, z powodu dużej koncentracji metali ciężkich w wierzchniej warstwie gleby, na której czynnie spędzają czas. Analizie poddano próbki gleby pobrane z placów zabaw oraz boisk w Sosnowcu. W zmineralizowanych próbach, metodą optycznej spektometrii emisyjnej oznaczono zawartość ołowiu, kadmu i cynku. Zanieczyszczenie gleb na badanych terenach rekreacyjnych jest bardzo zróżnicowane. Spośród badanych obiektów rekreacyjnych, ponad 70% charakteryzuje się zawartością metali ciężkich w stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne, regulowane Rozporządzeniem Ministra Środowiska. Najwyższe oznaczone stężenia Cd, Pb i Zn odnotowano na poziomie o ponad 2000% wyższym od wartości dopuszczalnych prawnie. Wyniki badań wskazują na konieczność kontroli chemicznej podłoża, lub materiału, który ma być użyty pod budowę miejsca rekreacji, w celu zmniejszenia narażenia dzieci i młodzieży korzystających z placów zabaw i boisk na metale ciężkie zagrażające ich zdrowiu.
EN
The aim of study was to identify places that may pose a threat to children’s health, due to the high concentration of heavy metals in the top layer of soil on which they spend their time actively. The analysis covered soil samples taken from playgrounds and sports fields in Sosnowiec. In the mineralized samples, the content of lead, cadmium and zinc was determined using optical emission spectometry. Soil contamination in the studied recreation areas is very diverse. From among selected recreational facilities, over 70% is characterized by heavy metals in concentrations exceeding the limit values, regulated by the Regulation of the Minister of the Environment. The highest concentrations of Cd, Pb and Zn were recorded at the level more than 2000% higher than the permitted values. The research showed the necessity of chemical control of the materials used in the construction of recreational places in order to reduce the exposure of children and teenagers using playgrounds and sport fields to heavy metals in non-dietary way.
4
Content available remote Czas na "Starcie Szlifierzy" w Sosnowcu
Mosty
|
2017
|
nr 5
92--93
PL
Z początkiem sierpnia br. do użytku oddano przebudowaną estakadę w ciągu drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach. Wykonawcą robót była firma Mosty Łódź. Wartość umowna inwestycji to ponad 21 684 000 mln zł.
PL
W artykule przedstawiono zarys wiadomości z historii górnictwa węgla kamiennego na terenie Sosnowca i funkcjonujących tam w przybliżeniu 50 małych, średnich i dużych kopalniach. Sosnowiec był ważnym ośrodkiem górnictwa również w skali kraju. W artykule szczegółowiej omówiono historię kopalni „Niwka-Modrzejów".
EN
The article outlines the messages from the history of hard coal mining in Sosnowiec area and approximately 50 small, medium and large mines functioning there. Sosnowiec was also an important center for mining in the country. The article discusses in more detail the story of „NiwkaModrzejów" mine.
8
Content available remote TOOLEX 2015 - kolejna edycja zakończona sukcesem
EN
The country’s energy security risk, as well as a desire to protect the environment from the pollution and degradation which are the results of conventional fuels acquisition – these was a motivation for intensive researches on the use of renewable energy sources in eco – innovative installations. Solar radiation is one of the self – renewable energy sources which can be used both as a source of electricity and heat. The area of research is Sosnowiec city located in the south of Poland in the eastern part of Silesia voivodeship. The solar radiation data covering the years 2003 to 2013 was used. The intra – annual variability of daily averaged solar radiation hesitated in a wide range from 0.6 kWh/m2 (December) to 5.2 kWh/m2 (June). Day duration varies on average from 10 hours in January, November and December to 17 hours in May, June and July. Day occupies 56% of the 8767 hours in year. On average the largest amount of energy reached the analyzed area in July: 157 kWh/m2 (15% of the annual average), while the smallest in December: 18 kWh/m2 (less than 2% of the annual average). The 75% of the average annual total of energy falls on the period from 1st March to 31th August (spring – summer). The range of the annual solar radiation was determined by the minimum of 980 kWh/m2 and the maximum of 1094 kWh/m2. In Sosnowiec the average annual irradiation total on the horizontal surface amounts to 1052 kWh/m2 (2003 – 2013).
PL
W przegubowym Solarisie podstawionym 5 października 2013 roku w Katowicach przez sosnowieckie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej z trudem pomieścili się wszyscy chętni do zwiedzenia atrakcji stolicy Zagłębia. W ramach organizowanej wspólnie przez KZK GOP i „Gazetę Wyborczą” „Śląskiej objazdówki” – darmowych wycieczek po miastach naszego regionu – po raz pierwszy pojechaliśmy na prawy brzeg Brynicy, do Sosnowca.
EN
Inherent in the continuous development of civilization is a constant increase in demand for electricity. The result of this situation could be a threat to cover domestic demand for electricity generated from domestic sources. It is significant therefore, to increase the energy security of the country, as well as to generate a positive impact on the development and dynamics of social and economic processes which is carried by the development of renewable energy sources. A crucial argument for the need to implement new sustainable solutions is growing environmental degradation and pollution resulting from the acquisition and use of non-renewable energy resources. Renewable energy resource for interest of this analysis is the wind. A crucial feature of the wind is its high volatility. Wind speed is characterized by diurnal, seasonal and long-term variation. The study area is Sosnowiec city. The analysis covers the data from the period 2002 – 2011 obtained using a meteorological station located in the Department of Earth Sciences, University of Silesia in Sosnowiec. Analyzed data are observations of wind speed measured at the height of 10m above the ground – average values of 10 minutes. The mean and maximum daily, monthly and annual values of wind speed have been calculated, and on their basis, a relevant analysis have been made. Average wind speed value for the analyzed area of the analyzed period (2002 – 2011) is 1,70m/s, while the maximum wind speed value is 3,78m/s. Sosnowiec is located in zone IV – unfavorable for the use of wind energy.
PL
W artykule autorka przedstawia technologię wytwarzania prefabrykowanych belek mostowych typu T i wymagania stawiane wytworzeniu tego typu elementów. Następnie prezentuje przykład zastosowania wcześniej omówionych belek – w ramach przebudowy wiaduktów nad drogą ekspresową S1 na południu Polski, w Sosnowcu.
PL
Zasięg obszaru górniczego byłej kopalni "Porąbka-Klimontów" obejmował w przybliżeniu tereny dawnych wsi: Dańdówka, Klimontów, Porąbka i Zagórze. Dziś są dzielnicami miasta Sosnowiec. Miejscowości te mają swoją wielowiekową historię. W artykule opisano historię kopalni, której dały początek i ją zapisały niegdyś samodzielne kopalnie: "Mortimer", "Porąbka" i "Klimontów".
EN
The range of mining area of the former "Porąbka-Klimontow" mine consisted of approximately of the land of ancient villages: Dandowka, Klimontow, Porabka and Zagorze. Today they are the districts of Sosnowiec city. These places have their own centuries-old history. The article describes the history of the mine, which was established on the foundations of the then separate mines "Mortimer", "Porabka" and "Klimontow" and the history record of which was also provided by those mines.
15
Content available remote Jubileusz 25-lecia Muzeum w Sosnowcu
PL
Na przykładzie 60-hektarowego fragmentu doliny rzeki Bobrek w Sosnowcu zademonstrowano możliwość finansowej wyceny siedlisk przyrodniczych przy zastosowaniu metody opracowanej w Republice Czeskiej. Stwierdzono, że w wyniku planowanej regulacji rzeki, prowadzącej do osuszenia terenów zalewowych w dolinie, wartość siedlisk wyrażona w punktach zmniejszy się o 12,8%. Gdyby przyjąć współczynnik przeliczania wartości punktowej na finansową, stosowany w Republice Czeskiej, wartość siedlisk zmniejszyłaby się o 540 000 euro. Podstawą oceny jest diagnoza aktualnego stanu siedlisk przyrodniczych, wykonana w wyniku wizyt terenowych, skonfrontowana ze stanem docelowym, przewidywanym na podstawie szczegółowej analizy dokumentacji projektowej oraz wiedzy przyrodniczej autorów artykułu. Przykład doliny Bobrka wskazuje, że przystępując do procesu decyzyjnego, należałoby oczekiwaną utratę wartości siedlisk przyrodniczych wliczać w koszty przedsięwzięcia. Wprowadzenie wyceny siedlisk pomogłoby w Polsce zapobiegać konfliktom i ograniczać straty środowiskowe. Przedstawiony przykład może być dobrym punktem wyjścia do wypracowania metody maksymalnie dostosowanej do polskich realiów. W rezultacie mogłoby powstać narzędzie wspierające w podejmowaniu decyzji podmioty odpowiedzialne za zarządzanie środowiskiem. Mogłoby ono także służyć debacie społecznej wówczas, gdy ujawnia się konflikt między potrzebami rozwoju gospodarczego i potrzebami ochrony przyrody.
PL
Artykuł omawia badania składające się z pomiarów wielkości ruchu drogowego oraz parametrów ruchu tramwajowego na pięciu odcinkach niewydzielonych z jezdni torowisk tramwajowych w Sosnowcu. Badanie miało na celu odpowiedź na pytanie - jakie zakłócenia ruchu tramwajów powoduje ruch drogowy przy torowiskach niewydzielonych z jezdni?
EN
The article presents the researches which included surveying of number of vehicles traffic and tram traffic parameters at five parts of tram subgrade which are unseparated from roadway in Sosnowiec. The research had to answer - what troubles of tram traffic are related with road traffic at unseparated from roadway tram subrades?
18
Content available remote Wpływ obsługi przystanków na płynność ruchu tramwaju konwencjonalnego
PL
Wyniki badania wahań długości czasu obsługi przystanków przez tramwaje. Wskazówki dla projektantów sygnalizacji świetlnej realizującej priorytety dla pojazdów transportu zbiorowego. Badania na rzeczywistej sieci tramwajowej Sosnowca.
EN
Results of stops attended time oscillation by tramways research. Instructions for designer of light signalling with priorities for public transport vehicles. Research at real tramway network in Sosnowiec.
PL
Zmierzono ilość włókien respirabilnych azbestu wśród wszystkich włókien respirabilnych w czterech miejscach w Sosnowcu. Zawartość azbestu wahała się od 25 do 80% wszystkich włókien respirabilnych. Stwierdzono nocną kulminację stężenia azbestu respirabilnego (1286 wł./m) na wysokości 100 m nad powierzchnią terenu, a także większą ilość azbestu na tej wysokości niż w przygruntowej warstwie powietrza. Maksymalną ilość azbestu respirabilnego zarejestrowano na ruchliwym skrzyżowaniu (1440 wł./m), a największe wahania jego ilości (od 40 do 80%) wśród włókien respirabilnych obserwowano na osiedlu, w którym domy są obłożone elewacyjnymi płytami azbestowo-cementowymi. Nie uwzględnienei składu fazowego włókien respirabilnych może prowadzić do zawyżania zawartości azbestu w powietrzu o 80% a nawet 100% w miejscach nie dotkniętych skażeniem azbestem. Wpływ na ilość azbestu w populacji włókien respirabilnych w mieście ma odległość od źródła emisji azbestu, wysokość nad powierzchnią terenu i stan atmosfery.
EN
The concentrations of asbestos in respirable fibers was determined in four locations in the city of Sosnowiec. The amount of asbestos ranged from 25 to 80% of the total amound of respirable fibers. The asbestos concentration peaked at night (1440 fibers/m) at the height of 100 m above ground level. The amount of asbestos was significantly higher at that altitude than at the ground level. The maximum concentration of asbestos (1440 fibers/cm) was observed at the busy crossroad. The widest range of the asbestos concentration (from 40 to 80%) was recorder around buildings covered with the asbestos-cement materials. The lack of knowledge on the mineralogical composition of airborne respirable fibers may result in the overestimation of the asbestos concentrations up to 80% or even 100% in places not affected by the asbestos contamination. The amount of airborne respirable asbestos in a city is related to the distance from the source of the asbestos emission, altidude and weather conditions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki pilotowych badań środowiska mieszkalnego w Sosnowcu, w dwóch grupach mieszkań: 'A' - mieszkania, w których mieszka dziecko chorujące na astmę i 'B' - mieszkania, w których domownicy nie chorują i nie skarżą się na żadne dolegliwości. Otrzymane wyniki wskazują, że na terenie Sosnowca dzieci chorujące na astmę są narażone w swoich mieszkaniach na podwyższone stężenia bakterii Gram-ujemnych oraz grzybów mikroskopijnych i pyłu. Szczególnie podwyższone, w stosunku do grupy kontrolnej, są stężenia frakcji respirabilnej aerozolu grzybowego i pyłowego.
EN
The results of accomodation conditions trial survey in Sosnowiec have been presented. The survey was conducted in two types of flats: 'A' - flats of families with children suffering from bronchial asthma and 'B' - flats of healthy people. The results showed that in Sosnowiec area children with asthma are exposed in their homes to elevated concentration of Gram-negative bacteria, microscopic fungi and dust. The concentrations of absorptive fractions of dust and fungus are particularly high, in comparison with the control group.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.