Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spadki napięcia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę spadków napięć w instalacjach elektrycznych czterech ciągników. Przeprowadzone badania wykazały, że w przypadku coraz większej liczby odbiorników prądu włączonych do standardowego źródła zasilania i instalacji elektrycznej konieczne staje się przeprowadzenie wstępnych pomiarów dotyczących spadków napięć. Poprawność działania systemów mechatronicznych w przypadku dwóch przebadanych ciągników wymaga wymiany akumulatora lub doposażenia instalacji w zabezpieczenia przed spadkami napięć.
EN
The article presents analysis of voltage drops in electrical installations of four tractors. The tests have shown that in the case of an increasing number of current receivers connected to a standard power source and electrical installation, it is necessary to carry out preliminary measurements regarding voltage drops. The correct operation of mechatronic systems in the case of two tested tractors requires replacement of the battery or retrofitting the installation with protection against voltage drops.
2
Content available remote Przewody silnikowe - przegląd oraz praktyczne aspekty wykonania instalacji
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę oraz cechy eksploatacyjne przewodów zasilających silniki elektryczne. Szczególną uwagę zwrócono na dobór przekroju przewodu pod względem obciążalności prądowej (krótkotrwałej, długotrwałej), zwarciowej, spadków napięć oraz wpływ zakłóceń pochodzących od przetwornic częstotliwości. Podano także podstawowe czynniki wpływające na spełnienie wytycznych instalacyjnych.
3
Content available remote Analiza pracy elektrowni odnawialnej z maszynami indukcyjnymi
PL
Badano współpracę elektrowni odnawialnej o małej mocy z wycinkiem systemu zasilającego. W elektrowni pracują 3 generatory indukcyjne, napędzane turbinami wiatrowymi lub 3 silniki. Wybrane wyniki analizy pracy tego układu wykonane metodami statycznymi porównano z uzyskanymi symulacyjnie z zastosowaniem programów do modelowania pracy systemu. Badano spadki napięcia na elementach układu w różnych wariantach pracy maszyn. Porównywano również uzyskane wartości prądów zwarcia trójfazowego i jednofazowego. Wyniki uzyskane różnymi metodami na ogół są zbliżone, ale występują również znaczące różnice pomiędzy nimi.
EN
Cooperation between small renewable power station and the supply system was studied. 3 induction generators, powered by wind turbines or 3 induction motors are working in the power plant. Selected results of the analysis of the system operation made static methods were compared with those obtained by simulation using programs for the system modeling. Voltage drops on the elements of the system in different variants work of machines was studied. The obtained values of short-circuit currents of three-phase and single-phase were also compared. The results obtained by various methods are generally similar, but there are also significant differences between them.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych obwodach elektrycznych od tych wyznaczonych teoretycznie. Wskazano również wartość współczynnika poprawkowego uwzględniającego termiczny wzrost rezystancji, rzeczywisty przekrój przewodu oraz rezystancje pasożytnicze wprowadzane przez połączenia montażowe obwodu elektrycznego.
EN
The article presents the issues related to the voltage drop occurring in the electric system, especially the differences in the values of voltage drops occurring in the electrical circuits and theoretical circuits.
5
PL
Zamodelowano wycinek systemu zasilającego, do którego jest przyłączona mała elektrownia wodna z generatorami indukcyjnymi. Do modelowania i symulacji wykorzystano program ATP. Wyznaczano spadki napięć na poszczególnych elementach układu zasilającego. Analizowano wpływ załączania elektrowni na zmiany napięć w układzie. Wyznaczono wartości prądów zwarciowych. Wyniki symulacyjne porównano z uzyskanymi kalkulatorowo, z wykorzystaniem tradycyjnych metod obliczeniowych.
EN
Was modelled segment of the supply system, to which is attached a small hydroelectric power plant with induction generators. For modelling and simulation was used software ATP. Voltage drops on the components of the supply system was determined. Analysis of the effect switching on power voltage changes in the system were done. Values of short-circuit currents were determined. The simulation results were compared with those obtained using static calculation methods.
PL
Kluczowym dokumentem normatywnym, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej, w zakresie parametrów jakości napięcia elektrycznego dla odbiorców zasilanych z sieci publicznych, jest norma EN 50160. Jej pierwsze wydanie z 1994 roku doczekało się kilku nowelizacji. Ostatnia z nowelizacji, zarazem najobszerniejsza, dokonana w 2010 roku, jest przedmiotem niniejszego artykułu. Artykuł zawiera genezę nowelizacji normy EN 50160, omówienie najistotniejszych zapisów wprowadzonych do normy EN 50160:2010 oraz porównanie i ocenę jej standardów, w zakresie napięć WN, z obowiązującymi w Polsce standardami, zawartymi w rozporządzeniu systemowym. Artykuł charakteryzuje nowe tabele klasyfikacji zapadów oraz podskoków napięcia pozwalające na harmonizację danych o zapadach i podskokach w skali europejskiej.
EN
The most important normative, especially in the European Union, the voltage quality pa-rameters for consumers recipients of public mains is the norm EN 50160. Its first edition in 1994 waited a few revisions. The last of the revision, while the most comprehensive, made in 2010 year, is the subject of this article. The article contains the genesis of the revision of EN 50160, to discuss the most important entries made to the standard EN 50160:2010 and comparison and evaluation of its standards, the voltage HV, with the Polish standards contained in Regulation of power system. The article characterised a new voltage dips and swells classification tables allowing harmonisation of voltage dips data on a European scale.
EN
The paper presents a laboratory prototype of the three-phase transformer less voltage outages compensator with an energy storage based on high voltage supercapacitors. The system described is able to protect an isolated grid e.g. in industry against short voltage interruptions, dips and sags. An idea of a control method as well as a Digital controller has been presented, too.
8
Content available remote A New Efficient Method for Load-Flow Solution for Radial Distribution Networks
EN
A new efficient method is proposed for load-flow solution of radial distribution networks. Simple transcendental equations are used to relate the sending-end voltage, receiving-end voltage and voltage drops in each branch of the distribution system. The effect of charging capacitance of the line has been incorporated in load-flow solution. A computer algorithm is developed in such a way that there is no need to adopt any sequential node numbering scheme for the solution of the networks. The angle of the receiving-end voltage is also computed along with the magnitude of the voltage. It is an iterative method. The flat voltage (1pu) start from substation to every end-node is considered. The voltage magnitude and angle are updated after each successive iteration and the voltage drops are then computed by using the new obtained values of voltage magnitude and angle. The comparison of speed and memory requirement by the proposed method with the other methods has been verified to show its efficiency.
PL
Zapropowano nową metodę kontroli przepływu mocy w radialnej sieci rozproszonej. Użyto prostego równania transcedentalnego do opisu napięcia wysyłanego, otrzymanego i spadki napięcia w każdej z gałęzi sieci. Opracowano odpowiedni algorytm komputerowy a obliczenia są przeprowadzane iteracyjne, gdzie amplituda i kąt napięcia są sukcesywnie zmieniane.
PL
Wprowadzenie dodatkowego źródła mocy do układu zasilania elektroenergetycznej sieci średniego napięcia zmienia jej stan pracy. Efekt zmian zależy od lokalizacji w sieci dodatkowego źródła mocy oraz stopnia obciążenia sieci. W prezentowanej pracy przedstawia się badania wpływu dodatkowych źródeł mocy na pracę sieci dystrybucyjnej. Stopień obciążenia sieci elektroenergetycznej dobrano na postawie typowego uporządkowanego wykresu obciążenia Głównego Punktu Zasilania (GPZ).
EN
The introduction of an additional power source into the supplying system of an electric power medium voltage network alters its work conditions. The effect depends on the location of the additional source in the networks structure as well as the level of the network’s load. In the presented paper there are presented research results concerning the influence of an additional power source distribution on network conditions. The load level of the electric power network was determined on the basis of a typical ordered diagram of the load of a Main Feeding Point.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.