Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport wewnątrzzakładowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia model probabilistyczny w zadaniu zarządzania inteligentnym transportem wewnętrznym bazującym na ryzyku związanym z podejmowaniem decyzji. Poprzez termin niezawodności systemu transportu wewnętrznego rozumie się czas bezawaryjnego działania transportu wewnętrznego w stosunku do całości czasu, w którym dany transport powinien działać poprawnie. Artykuł przedstawia model oceny ryzyka działania transportu wewnętrznego na bazie prawdopodobieństwa z jakim system będzie bezawaryjnie funkcjonował w zadanym okresie czasu, przy pracy w określonym środowisku i dla określonego celu. Budowanie modeli probabilistycznych służących do wyznaczania ryzyka planowania produkcji opiera się na rzetelnej analizie wszystkich możliwych aspektów produkcji danego dobra gospodarczego. W modelowaniu poddaje się ocenie mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, które chce podjąć się zadania transportowego, dokonuje się planowania samego procesu transportowego w oparciu o najważniejsze cele wynikające z procesu transportowego.
EN
This article presents a proposal proprietary approach to the task of optimizing transport processes. In modern logistics, there is a very high complexity of the transport processes. The development of technology has made the systems are becoming more complex. This generates high costs and quite often only approximate the best solutions. The model shows the connection classifier Ford-Fulkerson network flow algorithm Demstera-Shafer theory based on mathematical records. This method is used to obtain the limit problems (tasks) transport. This method is based inter alia on the cost matrix, which means that usually obtained cost solution to the problem is significantly lower than using other methods. The solution acceptable - it is a temporary solution. There are many feasible solutions to a transportation problem, wherein each further has a better (lower) or at least a minimal cost from the previous.
PL
W artykule zostaną przestawione technologie stosowane w informatyce jako jeden z najważniejszych instrumentów wpływających również na zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie. Dodatkowo zastosowanie narzędzi telematycznych umożliwi optymalizację łańcucha dostaw wewnątrz przedsiębiorstwa. Opracowany zostanie model matematyczny bazuje na fuzji klasyfikatorów rozmytych z teorią probabilistyki i teorii ewidencji matematycznej. W badaniach udowodniono, że miękkie metody obliczeniowe bazujące min. na zbiorach rozmytych i sztucznych sieciach neuronowych są odpowiednie dla zadania sterowania łańcuchem logistycznym, a wspomaganie narzędziami telematycznymi usprawni zarządzanie w przedsiębiorstwie.
EN
The purpose of the research is to provide telematics system architecture. The technologies used in computer science are one of the most important instruments also affecting transport management in an enterprise. They may assist the utility of the system, its accessibility, the level of integration and substantially influence the performance of a company. The use of telematics tools will make it possible to optimize the supply chain within the company. This optimization applies to sales forecasting, which affects the material demand, production, etc. A mathematical model has been developed, which is based on the fusion of fuzzy classifiers with the theory of probability and the theory of mathematical evidence. The data affecting sales are, amongst other: delivery lead time, sales records, customer satisfaction, delivery compliance rate, delivery speed ratio, supply excellence ratio, lead times between order taking and delivery, etc. The study has proven that soft calculation methods based on fuzzy sets and artificial neural networks are appropriate for the tasks of the logistics chain control, and the support of telematics tools will improve the management of an enterprise.
PL
W artykule przedstawiono procesy przemieszczania zasobów materialnych w procesie wytwarzania stali. Opisano procesy transportowe w przedsiębiorstwie hutniczym. Uwzględniono ich wpływ na łańcuch dostaw. Wzięto pod uwagę przebieg procesu transportu wewnątrzzakładowego. Opracowano uogólniony model oceny organizacji i kosztów transportu wewnątrzzakładowego na przykładzie Huty Małapanew Sp. z o.o. w Ozimku, w celu wskazania możliwości usprawnienia procesu transportu wewnątrzzakładowego pod względem organizacyjnym oraz obniżenia całkowitych kosztów transportu.
EN
This paper presents the process of movement of material resources in the production of steel. Transport processes in the metallurgical enterprise were described. The authors took into account their impact on the supply chain. The process of internal transport was also characterized in the article. A generalized model assessment of the organization and the cost of internal transport were presented on the example of Malapanew Steelworks in Ozimek (Poland). It was essential in order to identify opportunities for improvement of the internal transport in terms of organization and reduce total cost of transport.
PL
W artykule omówiono wpływ zastosowania powłok diamentopodobnych na zużycie elementów trących w środkach transportu wewnętrznego w zakładzie przemysłu kruszywowego na przykładzie Trzuskawica S.A. Scharakteryzowano warunki środowiskowe w jakich pracują urządzenia w zakładzie przemysłowym. Przedstawiono przenośnik taśmowy jako urządzenie przeznaczone do transportu kruszywa, oraz omówiono najczęściej występujące w nim uszkodzenia. Zaproponowano zabezpieczenia elementów roboczych przenośników taśmowych w postaci przeciwzużyciowych powłok diamentopodobnych typu a-C:H. Do obserwacji próbek z naniesionymi powłokami użyto skaningowej mikroskopii elektronowej SEM. W pomiarach struktury geometrycznej powierzchni próbek pokrytych powłokami DLC, posłużono się profilometrem optycznym. Badania tribologiczne wykonano na testerze T-01M pracującym w skojarzeniu kula-tarcza. Przedstawione wyniki wykazały, że powłoki DLC charakteryzują się mniejszym współczynnikiem tarcia niż stal 100Cr6.
EN
In the article one has discussed the impact of the application of diamond-like carbon coatings on the wear of friction elements in means of internal transport in the plant of aggregate industry using Trzuskawica S.A. as an example. One has characterized the environmental conditions in which equipment is used in the plant. The conveyor is belt shown as a device intended to transport the aggregates and the most common damage appearing in it were also discussed. One has proposed security elements of operating conveyor belts in form of anti-wear diamond-like-carbon coatings of type a-C:-H. To observe samples with coating , the SEM scanning electron microscopy was used. In the measurements of geometric structure of the surface of samples coated with DLC coatings, optical profilometer was used. The testing was performed on the T-01M tester operating in ball - disc system. The results indicated that the DLC coatings have a lower coefficient of friction than steel 100Cr6.
PL
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją opakowań z tektury. Zwrócono uwagę na możliwości zastosowania różnych rozwiązań organizacyjnych procesu produkcyjnego, które mogą przyczynić się do zwiększenia wydajności produkcji, skrócenia cyklu produkcyjnego, zmniejszenia kosztów produkcji oraz wzrost konkurencyjności na rynku. W tym celu zaproponowano zmiany organizacyjne zarówno w ustawieniu maszyn i urządzeń, jak i w przepływie (transporcie) materiału pomiędzy stanowiskami technologicznymi. Zauważono, że zmiany w procesach przebiegu materiału i przejazdu środka transportu wewnątrzzakładowego są czynnikiem, który w decydującym stopniu wpływa na rytmiczną pracę przedsiębiorstwa oraz jego poszczególnych komórek organizacyjnych. Takie działanie prowadzi do skrócenia czasu procesu produkcji, a tym korzystnie wpływa na wzrost wydajności i produktywności.
EN
The paper presents the selected issues of organizational changes in a company involved in the manufacturing cardboard packaging. It was pointed out to the possibility of using different manufacturing process of organizational solutions that can help to increase productivity, shorten the production cycle, reduce production costs, and hence the competitiveness of the market. For this purpose, proposed organizational changes both in the setting of machinery and equipment, as well as the movement (transport) of the material between technological positions. It was noted that the changes in the processes of the transportation material and the passing of the works transport facilities is a factor that influences decisively on the rhythmic work of the company, as well as its individual organizational units. Such action leads to a shortening of the production process, and thus to increase productivity.
PL
Wydobywanie kruszywa należy do dość skomplikowanego procesu, dlatego tak ważna jest optymalizacja działań w obszarze infrastruktury przedsiębiorstwa. Duży wpływ na szybkość produkcji ma także dobór odpowiednich środków do manipulacji materiałem w przedsiębiorstwie. Głównym celem takich optymalizacji jest maksymalizacja korzyści przy jak najmniejszych kosztach, zachowując wydajność. Artykuł swoim zakresem obejmuje problematykę logistyki oraz transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie. Przedstawiono w nim wpływ infrastruktury procesów logistycznych i środków manipulacji materiałami na ilość wydobywanego kruszywa oraz wzrostu obrotu przedsiębiorstwa, a co za tym idzie analizę zmian w obszarze infrastruktury oraz ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
EN
Aggregate extraction is a fairly complicated process, so it is important to optimize activities in the area of enterprise infrastructure. Large impact on the rate of production has also the selection of appropriate measures for handling the material in the enterprise. The main purpose of such optimization is to maximize the benefits at least cost, while retaining performance. The article includes within its scope the issues of logistics and internal transport in the enterprise. It presents the impact of logistics infrastructure processes and material manipulation on the amount of extracted aggregates and an increase in turnover of the company. This article includes within its scope the issues of logistics and internal transport in the enterprise. It presents the impact of logistics infrastructure processes and material manipulation on the amount of extracted aggregates and an increase in turnover of the company. Thus it analyses changes in the area of infrastructure as well as their impact on the functioning of the company.
PL
W sektorze produkcji i dystrybucji branży spożywczej mamy do czynienia z przemieszczaniem oraz składowaniem różnorodnych artykułów i surowców wykorzystywanych do ich produkcji. Wymaga to szeroko pojętej mechanizacji prac oraz zachowania odpowiednich warunków przechowywania i składowania. W artykule zaprezentowano możliwość zwiększenia funkcjonalności płaskich palet ładunkowych, w wyniku czego można uzyskać wzrost wykorzystania przestrzeni składowej magazynu.
EN
In production and distribution of food products diverse groceries and raw materials have to be moved and stored. This requires mechanization of work and provision of proper conditions of storage. The paper presents opportunities to improve functionalities of flat pallets, which may lead to increased utilization of warehouse storage space.
PL
W każdym sprawnie funkcjonującym łańcuchu dostaw stosowane są palety, które stanowią nośnik ładunków. Wykorzystywane są palety płaskie, słupkowe, skrzyniowe oraz specjalizowane. W branży spożywczej najczęściej wykorzystywane są palety potocznie nazywane europaletami. Przez blisko 50 lat były to przeważnie palety typu EUR produkowane na podstawie karty UIC. W artykule omówiono sytuację na rynku tego rodzaju palet w Polsce do 2013 r., wielkość produkcji oraz zmiany na rynku z zakresu ich wytwarzania.
EN
In each supply chain, the pallets are used, as means for carrying the loads. The following pallets are employed: flat, bar, box and specialized ones. In the food industry, the EUR- type pallets are most commonly used. For nearly 50 years, there were usually produced EUR pallets, based on the UIC card. The paper presents the market for these pallets in Poland over the years, the size of production and the changes that have occurred in the market in terms of their production.
PL
W artykule przedstawiono czynniki odpowiedzialne za wypadkowość w transporcie wewnętrznym oraz przedstawiono koncepcję systemu bazodanowego do monitorowania zagrożeń w transporcie wewnątrzzakładowym. System zakłada zarządzanie informacją odnośnie wypadków oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych, monitorowanie czynników przyczyniających się do wypadków takich jak kondycja psychofizyczna pracownika, cechy osobowościowe, warunki zewnętrzne środowiska pracy czy wartości graniczne parametrów technicznych. Wskazano również na skuteczność modelu na przykładzie wybranej firmy.
EN
The following article presents factors responsible for accidents in internal transport and presents the conception of a database system to monitor risks in indoor transport. The system assumes management of information relating to accidents and potential accident situations, monitoring of factors contributing to accidents such as physical and mental condition of the employee, personality traits, external conditions of the working environment and the limits of technical parameters. The article also indicates the effectiveness of the model on the example of a selected company.
PL
Zarówno transport wewnętrzny, jak i zewnętrzny stanowią podstawowe ogniwa każdego łańcucha dostaw. Łączą one ze sobą dwa skrajne bieguny przepływu towarów – od początku procesu produkcyjnego aż do dostarczenia go do klienta. O ile transport wewnątrzzakładowy dotyczy głównie produkcji i ma dosyć ograniczony zasięg, dystrybucja towarów do finalnego odbiorcy opiera się bardziej o działania czysto sprzedażowe.
PL
Artykuły spożywcze i surowce wymagają transportu i składowania. Obecnie realizacja tych zadań jest związana z mechanizacją prac oraz wykorzystaniem do składowania ich odpowiednich budowli i urządzeń magazynowych umożliwiających zachowanie prawidłowych warunków przechowywania. W artykule zaprezentowano najczęściej wykorzystywane w praktyce wózki jezdniowe. Zwrócono uwagę na zagrożenia związane z ich eksploatacją.
EN
Food processing industry requires transportation, handling and storing of fast moving goods. Nowadays, the implementation of these tasks involves mechanization of work and utilization of suitable buildings and warehouse appliances for their storage, ensuring proper storing conditions. The paper presents the most frequently used industrial trucks and other transport equipment, specifying their advantages and drawbacks.
PL
Artykuły spożywcze i surowce wymagają transportu i składowania. Obecnie realizacja tych zadań jest związana z mechanizacją prac oraz wykorzystaniem do składowania odpowiednich budowli i urządzeń magazynowych umożliwiających zachowanie prawidłowych warunków przechowywania. W artykule zaprezentowano najczęściej wykorzystywane w praktyce przenośniki oraz inne urządzenia transportu wewnątrzzakładowego.
EN
Food processing industry requires transportation, handling and storing of fast moving goods. Nowadays, implementation of these tasks involves mechanization of work and application for storing of suitable buildings and warehouse appliances, ensuring proper storing conditions. The paper presents the most frequently used conveyors and other transport equipment, specifying their advantages and drawbacks.
PL
Transport i składowanie artykułów spożywczych oraz surowców wykorzystywanych do ich produkcji wymagają daleko posuniętej mechanizacji prac. Umożliwiają to różne urządzenia pomocnicze, wśród których dominującą rolę odgrywają zwrotne palety ładunkowe. W artykule zaprezentowano wykorzystywane w praktyce palety ładunkowe, omówiono także problemy, jakie się wiążą z ich produkcją.
EN
Transport and storage of foodstuffs and raw materials used for their production require extensive mechanization of work. This can be achieved by means of various auxiliary devices, among which returnable load pallets dominate. The paper presents load pallets employed in practice and discusses current issues associated with their production.
PL
Omówiono sposób pomiaru prędkości wózka czołowego z napędem elektrycznym z wykorzystaniem zjawiska Halla i przetwarzania cyfrowego danych. Przedstawiono rejestrator do pomiaru i rejestracji prędkości jazdy wózka oraz do rejestracji obrazu jego drogi. Omówiono również program komputerowy do analizy danych z rejestratora.
EN
This paper presents a method of measuring the speed of an electric fork-lift truck with the use of the Hall effect and digital data processing. It also presents equipment for measuring and recording fork-lift truck speed and for recording the fork-lift route image. Software for analysis of the recorder output data is also presented.
PL
W artykule przeprowadzono wstępną analizę pracy pojazdu AGV. Opisano metodę określenia liczby komórek obsługiwanych przez jeden pojazd. Wskazano sposób obliczenia optymalnej trasy ruchu i miejsca postoju w położeniu wyjściowym. Zamieszczono wzory do obliczenia współczynników funkcjonowania linii przy różnych ilościach zadań. Zamieszczono wyniki badań symulacyjnych jednego pojazdu poruszajacego się po zamkniętej pętli. Na wykresach zilustrowano czas aktywności pojazdu, ilość stanowisk zgłaszających zapotrzebowanie na obsługę oraz czas pracy i przestoju.
EN
In the article the initial analysis of the AGV was made in the assembly line. The method of defining a number of cells operated by one AGV was described. The way of counting an optimal movement route and stop spot in an initial setting has been indicated. Indicators enabling a detailed description of functioning lines have been placed with different numbers of tasks made by the AGV. Findings were placed simulation of one vehicle moved oneself all over the closed loop. On graphs a time of the activity of the vehicle, an amount of positions reporting the demand for the service and working hours were illustrated and of the stoppage.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań drgań działających w sposób ogólny na 10 stanowiskach pracy kierowców i operatorów środków transportu wewnątrzzakładowego. Na podstawie zarejestrowanych sygnałów przyspieszeń drgań określono wartości wielkości charakteryzujące drgania na stanowiskach pracy. Do oceny redukcji drgań przez siedziska w badanych środkach transportu wewnątrzzakładowego wykorzystano charakterystyki oraz współczynniki przenoszenia drgań. Zadowalające zmniejszenie drgań stwierdzono jedynie na 3 badanych siedziskach, w pozostałych przypadkach wystąpiło wzmocnienie drgań.
EN
This paper presents the results of whole-body vibration tests at 10 driver-operator workstations in in-house transport. Recorded vibration acceleration signals were used to determine characteristic values of vibrations. The assessment showed that the analysed workstations could be a hazard. Seat vibration damping was evaluated with characteristics and coefficients of transmissibility. Enough vibration reduction was found in 3 seats only; in the other cases, vibration was amplified.
17
Content available remote Organizacja procesów transportu wewnętrznego - studia przypadków
PL
Zagadnienia transportu wewnętrznego z uwagi na krytyczność i istotność dla procesu produkcyjnego są tematyką bardzo ciekawą oraz wymagającą racjonalnego podejmowania decyzji. Dlatego też to zagadnienie zostało obrane jako przedmiot badań artykułu. Nieprawidłowości stwierdzone w funkcjonowaniu transportu wewnątrzzakładowego mogą doprowadzić do zakłóceń w realizacji procesu produkcyjnego oraz dystrybucji wyrobów. Stąd w artykule podjęto próbę analizy i organizacji procesów transportu wewnątrzzakładowego opierając się na danych empirycznych wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Badania przeprowadzono w odniesieniu do dostaw części na linię produkcyjną przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej i głównie skoncentrowano się wokół problematyki i trafności doboru wykorzystywanych środków do realizowanych zadań transportowych. W związku ze zdiagnozowanymi problemami w obszarze doboru środków transportowych zaproponowano różne koncepcje rozwiązań technicznych.
EN
One of the main aims of logistics management in production is to guarantee continuity and rhythmicity of production processes with high quality products. Internal transport is directly related with logistics Hows in production processes. Acting up of internal transport could bring about to disturbances in production process realization and product distribution. So in the article it was taken up the analysis and organization internal transport in one of the motor company.
PL
Zagadnienia transportu wewnętrznego z uwagi na krytyczność i istotność dla procesu produkcyjnego są tematyką bardzo ciekawą oraz wymagającą racjonalnego podejmowania decyzji. Dlatego też to zagadnienie zostało obrane jako przedmiot badań artykułu. Nieprawidłowości stwierdzone w funkcjonowaniu transportu wewnątrzzakładowego mogą doprowadzić do zakłóceń w realizacji procesu produkcyjnego oraz dystrybucji wyrobów. Stąd w artykule podjęto próbę analizy i organizacji procesów transportu wewnątrzzakładowego opierając się na danych empirycznych wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Badania przeprowadzono w odniesieniu do dostaw części na linię produkcyjną przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej i głównie skoncentrowano się wokół problematyki i trafności doboru wykorzystywanych środków do realizowanych zadań transportowych. W związku ze zdiagnozowanymi problemami w obszarze doboru środków transportowych zaproponowano różne koncepcje rozwiązań technicznych.
EN
One of the main aims of logistics management in production is to guarantee continuity and rhythmicity of production processes with high quality products. Internal transport is directly related with logistics flows in production processes. Acting up of internal transport could bring about to disturbances in production process realization and product distribution. So in the article it was taken up the analysis and organization internal transport in one of the motor company.
PL
Wybór środków i systemu transportu wewnętrznego w kopalniach odkrywkowych jest zagadnieniem złożonym, w którym uwzględnia się między innymi warunki górniczo-geologiczne, techniczne i ekonomiczne, a celem jest bezpieczne i ekonomiczne funkcjonowanie zakładu. Często stosowanym środkiem transportu wewnętrznego w kopalniach odkrywkowych są samochody ciężarowe w wykonaniu specjalnym, zwane wozidłami technologicznymi. Artyluł omawia ich zalety, wady i efektywność pracy.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.