Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawo unijne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Zgodnie z prawem unijnym, w którym widać dążenie do zwiększania energooszczędności i tzw. inteligencji budynków, ciepłomierze (podobnie jak i inne liczniki stosowane w budynkach) albo już muszą zapewniać zdalny odczyt wskazań, albo będą musiały zostać wyposażone w tę funkcjonalność wkrótce.
PL
Zgodnie z procedurami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia [18] pierwsze wprowadzenie do obrotu niektórych rodzajów środków spożywczych, m.in. suplementów diety, jest zgłaszane do Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS). W tym zakresie prawo polskie pozostało niezmienne. Niemniej jednak znowelizowano przepisy wykonawcze do niniejszej ustawy. Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii [10]. Nastąpiła również zmiana w podejściu GIS do oceny tych produktów, w wyniku czego można zaobserwować dość istotną różnicę w funkcjonowaniu podmiotów na rynku. Na poziomie UE przedstawiono propozycje nowych regulacji, które przyniosą poważne skutki dla przemysłu.
EN
In accordance with the procedures set out in the Act of 25 August 2006 on the safety of food and nutrition [18], the first marketing of certaintypes of foodstuffs, including dietary supplements is subject to notification to the Chief Sanitary Inspector (GIS). In this respect, Polish law has remained unchanged. Nevertheless, the implementing provisions to the above-mentioned the law. On January 1, 2020, the Regulation of the Minister of Health of December 21, 2019, amending the regulation on the model form for the notification on products placed on the market for the first time in the territory of the Republic of Poland, entered into force, the register of products covered by the notification and the list of national scientific units competent for to issue opinions [10]. There has also been a change in the GIS approach to the evaluation of these products and it has caused quite a significant difference in the functioning of entities on the market. New regulations have been proposed at EU level that will have serious industrial effects.
PL
Znakowanie alkoholu wartością odżywczą jest obecnie przedmiotem dyskusji legislacyjnych na forum krajowym i UE. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności nie nakłada na producentów napojów alkoholowych o zawartości alkoholu większej niż 1,2% obowiązku umieszczania na etykiecie informacji o składzie i wartości odżywczej. Jednak niektóre państwa członkowskie przyjmują przepisy krajowe zawierające dodatkowe wymagania z tego zakresu. Do krajów tych może niedługo dołączyć również Polska. W artykule omówiono obowiązkowe informacje, które powinna zawierać etykieta napoju alkoholowego, a także aktualne prace Komisji Europejskiej i Ministerstwa Zdrowia dotyczące zmiany sposobu etykietowania napojów alkoholowych. Przedstawiono również postanowienia europejskich producentów wyrobów spirytusowych, wina, piwa oraz cydru, którzy w ramach samoregulacji postanowili zobowiązać się do zamieszczania na opakowaniach swoich wyrobów informacji o ich składzie oraz wartości odżywczej.
EN
Nutrition labelling of alcoholic beverages is currently under legislative discussions at the national and the EU level. Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers does not oblige the producers of alcoholic beverages containing more than 1.2% by volume of alcohol to provide the list of ingredients and nutrition declaration on the label. However, some Member States have adopted national rules with additional requirements in this respect. Poland may soon become another country with such regulations. The article discusses mandatory particulars to be included on the labels of alcoholic beverages, as well as current work by the European Commission and Polish Ministry of Health on amending the labelling of alcoholic beverages. It also presents the guiding principles developed by the European producers of spirits, wine, beer and cider, who have committed, through self-regulation, to provide ingredients and nutrition information on the labels of their products.
PL
Tradycyjna żywność z państw trzecich to kategoria tzw. nowej żywności, wprowadzona przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r., które obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. Odnosi się ona do żywności, która nie występowała na dużą skalę na rynku spożywczym UE przed 1997 r., ale ma historię bezpiecznego stosowania w co najmniej jednym kraju spoza UE. Nowe regulacje przewidują uproszczoną procedurę dla tego rodzaju środków spożywczych. W artykule omówiono definicję pojęcia tradycyjna żywność z państw trzecich oraz procedurę uzyskiwania zezwoleń na wprowadzenie takiej żywności do obrotu, na podstawie zapisów rozporządzenia 2015/2283, przepisów wykonawczych oraz stosownych wytycznych EFSA. Przedstawiono również wątpliwości związane z interpretacją nowych przepisów oraz z praktycznymi aspektami ich stosowania. Na przykładzie tradycyjnych produktów z krajów trzecich wskazano korzystne właściwości możliwe do wykorzystania w przemyśle spożywczym.
EN
„Traditional food from a third country” is a category of so-called „novel food” introduced under the provisions of Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015, which has applied as from 1 January 2018. It refers to food which was not present on a large scale on the EU food market before 1997, but has a history of safe use in at least one country outside the EU. New rules provide for a simplified procedure for this kind of foods. The article discusses the definitione of the term „traditional food from a third country” and the procedurę for authorizing the placing of such food on the market, based on the provisions of Regulation 2015/2283, implementing regulations and the respective EFSA guidance. It also raises doubts concerning interpretation of the new rules and practical aspects of their application. Finally, some examples of traditional products from the third countries are given, showing beneficial properties that can be used in the food industry.
PL
Przemysł spożywczy jest innowacyjnym sektorem rynku. Konsumenci oczekują coraz nowszych produktów o ulepszonym składzie i właściwościach. Jednym ze sposobów osiągnięcia przewagi w branży spożywczej jest wprowadzenie na rynek tzw. nowej żywności, tj. żywności niespotykanej powszechnie na rynku spożywczym Unii Europejskiej przed 1997 r. Żywność taka wymaga jednak wcześniejszej rejestracji. Procedury autoryzacji są skomplikowane i rozciągnięte w czasie. Odpowiadając na wyzwania rynku, państwa członkowskie i organy Unii Europejskiej znowelizowały przepisy proceduralne dotyczące dopuszczania novel food i zastąpiły starą regulację (rozporządzenie (WE) nr 258/97) nowymi przepisami (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2283). W teorii opisana zmiana ma przynieść skrócenie i uproszczenie postępowania, ale szczegóły nowej procedury oraz jej zastosowanie w praktyce mogą przeszkodzić w realizacji powyższych założeń. Dodatkowo osłabienie ochrony praw autorskich do kosztownych badań naukowych niezbędnych do wprowadzenia innowacyjnego produktu lub składnika na rynek może zniechęcić wielu przedsiębiorców do występowania o zezwolenie.
EN
Food industry is a highly innovative sector of the market. Consumers expect new products with the improved composition and properties. One way to achieve dominating position in the food industry is to introduce the so-called novel foods, i.e. foods not commonly present on the food market of the European Union before 1997. This type of food, however, requires the prior registration. Authorization procedures are complicated and stretched in time. Going to meet the challenges of the market, the Member States and bodies of the European Union amended the procedure for approval of novel food and replaced the old regulation (Regulation No 258/97/EC) with new legislation (Regulation of the European Commission and of the Parliament 2015/2283). In theory, the change is expected to shorten and simplify procedures, but the details of the new procedure and its application in practice could hamper the implementation of the assumed goals. In addition, the weakening of copyright protection of costly research necessary to put the innovative product or ingredient on the market can discourage many entrepreneurs to submit an application for authorization of the new products.
EN
In the present work European Union legal regulations in the area of toy safety were discussed. The migration of certain elements from textile toy materials has been studied. Flame atomic absorption spectrometry was described for the determination of cobalt, copper, manganese and strontium in migration solutions.
PL
Formuła wykorzystywania komunalnych osadów ściekowych w Ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach w celach określonych w art. 96 ust. 1 nie jest nowością. Podobne przepisy funkcjonują w polskim prawodawstwie od 2001 r., ich źródłem są postanowienia prawa unijnego, a konkretnie dość starej już dyrektywy 86/278.
8
Content available remote Metrologia : podstawowe instytucje, normy prawne i zasady działania
PL
W artykule przedstawiono aktualnie obowiązujące w Polsce akty prawne oraz ich powiązania z prawem unijnym. Wymieniono organizacje międzynarodowe zajmujące się metrologią a także zaprezentowano wzajemne relacje między nimi oraz krótki rys historyczny. W pierwszej części zostały przywołane i omówione podstawowe akty prawne związane z metrologią prawną, natomiast w drugiej przedstawiono światowe organizacje funkcjonujące w metrologii naukowej oraz ich strukturę organizacyjną.
EN
This article presents the valid legislative act in Poland and their connections with the EU law. The international organizations involved in metrology are listed. The mutual relationships between them and the brief historical outline are also presented. The basic law acts related to the legal metrology are referred to and discussed in the first part of this article. However, the world organizations operating in the scientific metrology and their organizational structure are given in the second part.
PL
Minął rok, odkąd PROZON Fundacja Ochrony Klimatu rozpoczęła szkolenia i egzaminy, umożliwiające technikom chłodnictwa ugruntowanie wiedzy w zakresie F-gazów i zdobycie certyfikatów F-gazowych według legislacji słowackiej i czeskiej. Dziś, kiedy mimo wejścia w życie ustawy F-gazowej wciąż nie można uzyskać polskiego dokumentu, zainteresowanie certyfikatami czeskimi i słowackimi nie maleje.
PL
Proces przenoszenia na grunt krajowego prawa komunalnego przepisów prawa wspólnotowego, które bezpośrednio bądź pośrednio wpływają na tryb i zasady wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań publicznych, rodzi szereg trudności interpretacyjnych. Dowodem może być choćby kwestia organizacji lokalnego transportu zbiorowego.
PL
Niniejszy artykuł porusza ważny aspekt ochrony środowiska, dotyczący zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Masowa produkcja tego typu urządzeń we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym w górnictwie, a także częsta wymiana zużytego sprzętu na nowy generują problem odzysku i recyklingu wycofanych z eksploatacji „elektrośmieci”. Problem ten stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Artykuł ma na celu przybliżenie zmian, jakie zostały wprowadzone wraz z nową dyrektywą unijną 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W niniejszym opracowaniu opisano obowiązki, metody oraz działania pozwalające producentom postępować zgodnie z ustawą. Przedstawiono grupy sprzętu, jakie podlegają obowiązkowemu przetworzeniu, oraz kary grożące za niedopełnienie tego obowiązku. Artykuł ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do rejestracji swojej działalności w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (GIOŚ) oraz propaguje proekologiczne działania mające na celu prawidłowe postępowanie z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, co automatycznie przełoży się na czystsze środowisko naturalne.
EN
The article features an important aspect of environmental protection related to worn electric and electronic equipment. Mass production of such equipment in all industrial sectors, including mining, along with frequent replacement of old to new equipment, results in the issue of recovery and recycling of no longer used electric waste. This issue is a serious threat to the natural environment. The article features the changes that were stipulated by a new European directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment. The author described the duties, methods and activities that allow the producers of e-equipment to follow the valid regulations. The groups of equipment that have to be obligatorily recycled were described as well as penalties for those who fail to follow the rules. The objective of the article is to encourage organizations to register their operations with the Chief Inspectorate for Environmental Protection (GIOŚ). Additionally, the article propagates pro-ecological operations aimed at proper management of worn electric and electronic equipment. This will automatically improve the condition of the environment.
PL
Akumulatory kwasowoołowiowe są nadal powszechnie stosowane w samochodach osobowych. Ich wycofanie z eksploatacji wymaga jednak zastosowania specjalnych metod w celu ograniczenia negatywnego wpływu procesu recyklingu na środowisko. W artykule przedstawiono przepisy prawa obowiązujące w zakresie gospodarowania zużytymi akumulatorami kwasowoołowiowymi na poziomie Unii Europejskiej i na poziomie krajowym. Opisano funkcjonowanie systemu recyklingu akumulatorów kwasowoołowiowych wykorzystywanych w samochodach osobowych. Spełnienie wymagań prawnych dotyczących gospodarowania odpadami, wymaga poddania procesowi recyklingu wszystkich zebranych, zużytych akumulatorów kwasowoołowiowych. Ołów, z którego są wykonane elementy akumulatora powinien być odzyskiwany na poziomie 70 %. Według wymagań prawnych, poziom wydajności recyklingu od roku 2010 powinien osiągnąć co najmniej 65 % masy zużytych akumulatorów kwasowoołowiowych. W artykule scharakteryzowano również podmioty tworzące system gospodarowania zużytymi akumulatorami oraz określono na podstawie dostępnych raportów wojewódzkich wielkość przetworzonych przez nie odpadów.
XX
Lead-acid batteries are still widely used in cars. Their withdrawal from service, however, requires the use of special methods in order to reduce the negative impact of recycling process on the environment. The article presents the legal regulation applicable for the management of disused lead-acid batteries at the EU level and at the national level. Functioning of the system recycling lead-acid batteries the used in cars has been described. Compliance with the legal requirements relating to the waste management, requires to subject all of the disused lead-acid batteries collected to recycling process. Lead, which the battery elements are made of, should be recovered at the level of 70%. According to legal requirements, the recycling efficiency level from 2010 should reach at least 65% by weight of disused lead-acid batteries. The article describes also the entities forming the system of waste batteries management of and determines, based on the available regional reports the volume of waste processed by them.
PL
W artykule przedstawiam podstawowe informacje na temat treści przepisów składających się na tzw. IV pakiet kolejowy Unii Europejskiej oraz na temat implikacji wiążących się z jego wprowadzeniem. Korzystając z informacji udostępnionych w Internecie, również ogólnie informuję o stanowisku naszego rządu. Kolejno omawiam zmiany wprowadzane w proponowanych sześciu aktach prawnych: rozporządzeniach (uchylającym rozporządzenie 1192/69, zmieniających rozporządzenia 881/2004 i 1370/2007) oraz w dyrektywach (zmieniającej dyrektywę 2012/34 oraz w nowych dyrektywach o interoperacyjności i o bezpieczeństwie).
PL
W artykule zaprezentowano możliwość poprawy efektywności energetycznej przez zastosowanie kompensacji mocy biernej. Zagadnienie kompensacji mocy bierne] uznano za tak ważny problem, że umieszczono je w przepisach prawnych. Należy ją stosować W Odpowiednich rozwiązaniach praktycznych. Zastosowanie kompensacji mocy biernej może przynieść również odpowiednie korzyści ekonomiczne. Właściwy dobór urządzeń I do kompensacji mocy biernej nie jest zagadnieniem prostym i wymaga bardzo często podejścia indywidualnego wynikającego z różnorodności krzywych obciążenia elektrycznego odbiorców energii elektrycznej.
EN
The article presents the opportunity to improve energy efficiency through the use of reactive power compensation. The problem of reactive power compensation was considered so important problem that they were placed in the law and should be used in appropriate practical solutions. The use of reactive power compensation can bring economic benefits. Proper selection of devices for reactive power compensation is not simple and requires very often and individual approach resulting from the diversity of the electrical load curves of electricity consumers.
PL
W artykule zrelacjonowano transformację do prawa polskiego czterech tzw. pakietów kolejowych UE, za zerowy pakiet uznając „konstytucję” europejskiego prawa kolejowego – dyrektywę 440/91.
16
PL
Stan środowisko glebowego jest niezwykle ważny z punktu widzenia świata ożywionego – gwarantując mu środowisko życia oraz wytwarzając pokarm. Każda działalność człowieka nieuchronnie prowadzi do degradacji środowiska, w tym również gleb. Stopień ich zanieczyszczenia i nakaz ochrony wynika bezpośrednio z zapisów prawnych, obecnych zarówno w prawodawstwie krajowym jak i aktów uchwalanych na szczeblu unijnym. W pracy przedstawiono ochronę gleb w aktach polskich i europejskich aktach prawnych.
EN
Environmental condition of the soil is extremely important from the point of view of the living world - it's a guarantee of environment of living and producing food. Every human activity inevitably leads to environmental degradation, including soil pollution. The degree of soil degradation and the order of its protection is a direct result of legal provisions, which is present both in the national legislation and the acts adopted at EU level. This paper presents the problem of soil protection in the files of Polish and European legislation.
PL
[...] Celem artykułu nie jest omówienie zagadnień jurysdykcji i wykonywania wyroków sądów zagranicznych, unormowanych powyższymi przepisami, a pokazanie w jaki sposób ewoluuje w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (zwanego dalej Trybunałem) stanowisko dotyczące wzajemnej relacji między wyżej określonymi przepisami CMR i prawa unijnego. Należy przy tym założyć, że problem może mieć w istocie szerszy zasięg, a mianowicie może dotyczyć nie tylko stosunku prawa unijnego do CMR w zakresie jurysdykcji i wykonywania wyroków sądów zagranicznych, ale w ogóle relacji między prawem unijnym a przepisami konwencji międzynarodowych, zawierających normy prawne, których zakres w mniejszym lub większym stopniu pokrywa się z zakresem unormowania prawa unijnego. Dla zrozumienia dalszych wywodów, trudno jednak całkowicie abstrahować od kwestii jurysdykcji i wykonywania wyroków zagranicznych. [...]
EN
The article have been inspired by the judgment of the Court of Justice of the European Union (Grand Chamber) of 4 May 2010, in the case of TNT Express Nederland BC v AXA Versicherung AG, which has been delivered as a result of prejudicial questions of Hoge Raad de Nederlanden, related to both the provisions of Article 71 of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of foreign judgments in civil and commercial matters, as well as Article 31 of the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (hereinafter referred to as CMR), signed in Geneva on 19 May 1956. In the operative part of this judgment, the Court ruled that Article 71 of Council Regulation (EC) No 44/2001 must be interpreted as meaning that, in a case before a domestic court to which apply the provisions governing jurisdiction, recognition and enforcement of foreign judgments that are laid down by a convention on a particular matter, such as the lis pendens rule set out in Article 31 (2) of CMR and the rule relating to enforceability set out in Article 31 (3) of this convention, then such provisions may be applied provided that they are highly predictable, facilitate the sound administration of justice and enable the risk of concurrent proceedings to be minimized and that they ensure, under conditions at least as favorable as those provided for by the regulation, the free movement of judgments in civil and commercial matters and mutual trust in the administration of justice in the European Union (favor executionis). The judgment of the Court of 4 May 2010 introduced relations between the provisions of European Union law and CMR, which were not entirely clear with respect to the jurisdiction and enforcement of foreign court judgments. A general wording of the operative part of the judgment of the Court, which departs from the particular problem, allows for too wide an interpretation. It is possible, therefore, that domestic courts referring to CMR will apply the Court’s judgment not only to the matters not regulated by the provisions of CMR but also to the matters regulated by the provisions of this convention. Such understanding of the Court’s judgment would, however, mean that it contains impermissible, in the light of the Court’s jurisdiction, interpretation of CMR. Such interpretation is not legally binding.
PL
Polska od kilkunastu lat dostosowuje prawo krajowe do zapisów prawa unijnego, jednak podpisanie Traktatu Akcesyjnego o Przystąpieniu Rzeczypospolitej Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nas do wypełnienia wszystkich jego wymagań, z przyjęciem odpowiednich okresów przejściowych. Podejmowane w tym kierunku działania są często kosztowne i wymagają reorganizacji istniejących instytucji. Dotyczy to również przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, dlatego bardzo ważny jest stały kontakt branży z instytucjami rządowymi w Polsce, a także w strukturach Unii Europejskiej.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.