Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 102

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  switched reluctance motor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The drive system of a switched reluctance motor (SRM) is a nonlinear one with coupling between the rotor position, inductance, and flux linkage. Moreover, the system parameters change with the external environment such as temperature, humidity, and pressure. At the same time, uncertain factors including friction, torque fluctuation, and external interference in the system, reduce system stability and reliability. To effectively improve the influence of uncertain factors on the performance of an SRM system, this study proposes an auxiliary sliding position tracking method, under the condition of limited control input. First, the mathematical model of the system was established according to the structure and characteristics of an SRM.Second, an auxiliary sliding mode position tracking controller was designed by constructing the auxiliary system and utilizing the sliding mode control theory. Finally, the effectiveness and superiority of the proposed method were verified through comparison with proportional integral differential (PID) control and the traditional sliding mode control using simulation. Results demonstrate that under limited control input, the auxiliary sliding position tracking control method still delivers rapid and error-free tracking of the position and speed for the change of model parameters. The recommended scheme has a response time 2.9 times shorter than that of PID control. Furthermore,the steady-state errors of the PID control position and speed are 0.66 rad and 1.62 rad/s, respectively. The control input of the traditional sliding mode control has greater chattering than the proposed method. When the system has interference, the designed method under the condition of limited control in-put can achieve the desired tracking command within 1.7 s. The steady-state error is 0.0044 rad, and the steady-state accuracy of the developed scheme is 10.3 times higher than that of PID control. Therefore, the proposed method enjoys both high position tracking accuracy and strong robustness to external disturbances.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań napędu ze zmodyfikowanym układem zasilania typu C-Dump. Do badań zastosowano model symulacyjny zaimplementowany w programie Matlab Simulink. Układ ten został wykorzystany do zasilania trójpasmowego przełączalnego silnika reluktancyjnego. Obliczenia wykonano dla różnych punktów pracy i parametrów układu. Celem badań było określenie wpływu wartości kondensatora C-Dump na właściwości napędu.
EN
The paper presents the results of tests on the drive with modified C-Dump supply system. A simulation model implemented in Matlab Simulink was used for the tests. The supply system was used for a three-band switchable reluctance motor. Calculations were curried out for various motor speed and selected system parameters. The purpose of the work was to determine the effect of C-Dump capacitor value on drive parameters.
PL
Badania przeprowadzone w ramach niniejszej pracy dotyczą modelowania napędu z silnikiem reluktancyjnym zasilanym z układu zasilania o zmiennej konfiguracji uzwojeń. Ich celem jest analiza parametrów napędu oraz wyznaczenie charakterystyk silnika w zależności od wartości kątów komutacji, współczynnika wypełnienia napięcia PWM oraz konfiguracji połączeń uzwojeń pasm przełączalnego silnika reluktancyjnego. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem modelu symulacyjnego w środowisku Matlab/Simulink.
EN
The research carried out as part of this work concerns modeling of a drive with a reluctance motor powered from a power supply system with variable winding configuration. Their purpose is to analyze drive parameters and determine the drive characteristics depending on the value of the commutation angles, PWM voltage fill factor and configuration of the winding connections of the switchable reluctance motor phases. The research was carried out using a simulation model in the Matlab / Simulink environment.
PL
W pracy zamieszczono wybrane wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych trójpasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego 6/4. Silnik został zaprojektowany do napędu sprzętu AGD (robota kuchennego). Na bazie obliczeń numerycznych wyznaczono charakterystyki statyczne silnika oraz jego przebiegi czasowe (prądów pasmowych, momentu elektromagnetycznego) w wybranych punktach pracy. W warunkach laboratoryjnych dokonano weryfikacji badań numerycznych. Zostały również wyznaczone charakterystyki mechaniczne oraz sprawności badanego silnika na bazie obliczeń numerycznych i laboratoryjnych. Wyniki badań laboratoryjnych odniesiono do klasycznego silnika komutatorowego stosowanego w tego typu napędach.
EN
In the paper selected results of simulation and laboratory tests of a 6/4 three-phase switched reluctance motor are presented. The motor is designed to drive domestic appliances (kitchen robot). On the basis of numerical calculations, the static characteristics of the motor and its waveforms (phase currents, electromagnetic torque) were determined at selected working points. In laboratory conditions, numerical calculations were verified. The torque-speed characteristics and efficiency of the motor were also determined on the basis of numerical calculations and laboratory tests. The results of laboratory tests were compared with the classical universal motor used in this type of drives.
5
Content available remote Wybrane badania trójpasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego 6/4
PL
W pracy zamieszczono wybrane wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych trójpasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego 6/4. Silnik został zaprojektowany do napędu sprzętu AGD (robota kuchennego). Na bazie obliczeń numerycznych wyznaczono charakterystyki statyczne silnika oraz jego przebiegi czasowe (prądów pasmowych, momentu elektromagnetycznego) w wybranych punktach pracy. W warunkach laboratoryjnych dokonano weryfikacji badań numerycznych. Zostały również wyznaczone charakterystyki mechaniczne oraz sprawności badanego na bazie obliczeń numerycznych i laboratoryjnych. Wyniki badań laboratoryjnych odniesiono do klasycznego silnika komutatorowego stosowanego w tego typu napędach.
EN
In the paper selected results of simulation and laboratory tests of a 6/4 three-phase switched reluctance motor are presented. The motor is designed to drive domestic appliances (kitchen robot). On the basis of numerical calculations, the static characteristics of the motor and its waveforms (phase currents, electromagnetic torque) were determined at selected working points. In laboratory conditions, numerical calculations were verified. The torque-speed characteristics and efficiency of the motor were also determined on the basis of numerical calculations and laboratory tests. The results of laboratory tests were compared with the classical universal motor used in this type of drives.
EN
Switched reluctance motors (SRMs) are still under development to maximise their already proven usefulness.Amagnetic circuit of theSRMcan be made of soft magnetic composites (SMCs). The SMCs are composed of iron powder with dielectric and have a lot of advantages in comparison to commonly used electrical steel. The paper deals with the modelling and analysis of theSRMproduced by Emerson Electric Co. forwashing machines. Numerical calculations and modelling were done using the FEMM 4.2 program. Magnetic flux densities and magnetic flux lines were calculated, as well as electromagnetic torque and inductance for changing the position of a stator to a rotor. The obtained results were compared with other measurement results and are quite similar. The developed numerical model will be used for the project of a motor with an SMC magnetic circuit.
EN
In the most developed countries, intensive studies are being carried out to utilize various types of electric machines such as synchronous motors with permanent magnets and traction motors with non-traditional magnetic systems on traction electric drives. Switched Reluctance Motors (SRM) are one of the most simple, reliable, and cost-efficient technology used in manufacture and operation. Its convenient traction performance, combined with the high overload capacity, makes its use promising for both freight and passenger rolling stock. Our research is directed to develop a control system for a four-phase SRM. The procedure of fuzzy-regulator synthesis is presented. A physical model of a switched reluctance drive is created, namely, it is a system of a wheel set and a motor. The efficiency of the control system with different types of speed regulators was checked and their main quality indicators were determined. According to the results of the analysis, it was found that the fuzzy regulator more precisely controls the regulated value.
8
Content available remote Sterownik FPGA do badań napędów z przełączalnymi silnikami reluktancyjnymi
PL
W artykule przedstawiono układ szybkiego sterownika przełączalnych silników reluktancyjnych (SRM), przeznaczonego do badań parametrów wysokoobrotowych napędów z tego typu maszynami. Sterownik wykonano w oparciu o układ FPGA, w celu ograniczenia czasu realizacji algorytmu sterowania i opóźnień sygnałów sterujących względem sygnałów wejściowych z czujnika położenia kątowego wirnika. Elementy peryferyjne podłączono do sterownika poprzez pętle prądowe w celu ograniczenia zakłóceń sygnałów sterujących. Układ wyposażono w czujniki pomiarowe napięcia i prądu, wykorzystywane w procesie sterowania, umożliwiające jednocześnie rejestrację przebiegów pomiarowych. Zaimplementowany interfejs komunikacyjny USB umożliwia zapis wyników pomiarów w komputerze.
EN
The paper presents a topology of fast switched reluctance motor (SRM) controller, designed for measure parameters of drives, witch based on new supply systems designed for these type of the motors. To reduce an algorithm realization time and delay of output signals in respect to rotor position angle given from encoder, the control system is based on FPGA device. External circuits were connected using current loops to limit the noise of control signals. The system was equipped with voltage and current sensors, used in the control process, which enables simultaneous recording of measuring waveforms. Implemented USB interface allows to save measurement results on a computer.
PL
Silniki reluktancyjne przełączalne są zaliczane do maszyn bezszczotkowych z komutacją elektroniczną. Jest to rozwiązanie o bardzo prostej konstrukcji. Brak magnesów trwałych jest z jednej strony słabszą stroną tego rozwiązania, bo wpływa na zmniejszenie sprawności ogólnej. Jednocześnie ich brak ma też pozytywne aspekty. Zaliczyć do nich możemy znacznie większą tolerancję na pracę w wysokich temperaturach otoczenia czy też możliwość wytwarzania tej konstrukcji bez konieczności stosowania bardzo wrażliwego materiału, jakim niewątpliwie jest magnes trwały. Jednym z potencjalnych zastosowań dla tej maszyny są napędy pojazdów elektrycznych. W takim przypadku, o ile jest to możliwe, należy stosować konstrukcje o możliwie szerokim zakresie pracy ze stałą mocą. W publikacji dokonano analizy wybranej konstrukcji czteropas­mowej silnika reluktancyjnego przełączalnego 16/12, przeznaczonego do napędu małego pojazdu. Na bazie modelu symulacyjnego zostały wyznaczone warunki pracy silnika ze stałą mocą przy zastosowaniu klasycznych metod sterowania pracą tej maszyny.
EN
Switched reluctance motors SRM are categorized among brushless machines with an electronic commutation and a very simple structure. However, the absence of permanent magnets causes that the overall efficiency is decreased. On the other hand, such structure has also advantages like possible operation in high temperature environments or possibility of manufacturing without using susceptible materials like permanent magnets. Therefore, SRMs can be used in electric drive vehicles where structures with as wide constant power range as possible should be used. In the paper, the chosen structure of 4-phase 16/12 SRM motor for a small vehicle drive was analysed. The performance of motor in the constant power range was determined at classical control methods based on simulation model.
PL
W artykule przedstawiono założenia konstrukcyjne napędu elektrycznego do pojazdu elektrycznego. W pracy dokonano porównania zmienności momentu elektromagnetycznego i indukcyjności własnej w funkcji kąta obrotu wirnika dla modelu trójwymiarowego (3D) bazującego na metodzie elementów skończonych. Przedstawiono układ sterowania silnika oraz wyniki obliczeń przebiegów prądów oraz momentu elektromechanicznego badanego przetwornika.
EN
The paper presents the preliminary design of the electric drive for a bicycle using 4-phase 8/10 poles switched reluctance motor (SRM) with an external-rotor. Electromagnetic field analysis for the considered motor is carried out using 3D FEM. The electromagnetic torque and selfinductance characteristics as a function of the rotor angle position are shown in the paper. The paper contains also the motor control system and calculation results of the currents and electromagnetic torque waveforms for the steady state.
11
Content available remote Badania diagnostyczne silnika reluktancyjnego
PL
Niniejsza praca przedstawia wyniki badań diagnostycznych wykonanych na silniku reluktancyjnym. Polegały one na zadawaniu na stanowisku badawczym uszkodzeń niewyważenia wirnika i ekscentryczności dynamicznej w silniku. Sygnałem mierzonym było przyspieszenie (drgania) obiektu oraz prąd fazowy. Wyznaczone zostały widma tych sygnałów, korelacje wzajemne oraz wysunięte zostały wnioski na temat właściwości, różnic i cech w obydwu uszkodzeniach.
EN
This work presents the results of diagnostic studies carried out on the switched reluctance motor (SRM). Their main task was to apply rotor imbalance and its dynamic eccentricity on the test bench. The measured signals were acceleration (vibration), and phase current. There were analyzed spectra of these signals, their correlations and comparisons with conclusions have been made about the properties and the differences of both damages.
12
Content available remote Straty mocy przełączalnego silnika reluktancyjnego
PL
W pracy przeprowadzono analizę modelu strat mocy w przełączalnym silniku reluktancyjnym (SR). W tym celu zbudowano stanowisko wykorzystujące system do badania zgodności CTS Profline 2100. Pomiary przeprowadzono dla silnika jednofazowego z jedną parą biegunów stojana i wirnika oraz dla silnika trójfazowego wykorzystującego stojan silnika indukcyjnego i wirnika z jedną parą biegunów. Na podstawie pomiarów przeprowadzono analizę modelu strat w żelazie jako funkcji kąta obrotu wirnika. Przyjęto, że straty w żelazie modelowane są jako straty w dodatkowym uzwojeniu. Przeprowadzono analizę relacji między indukcyjnością i rezystancją zastępczą silnika, zmierzoną dla przyjętego modelu. Badania jednofazowego SR przeprowadzono dla wirników wykonanych z blach oraz z litej stali. Badania trójfazowego SR przeprowadzono dla wirników wykonanych z kompozytów, blach elektrotechnicznych, ferrytu i litej stali miękkiej. Przedstawiono i porównano otrzymane charakterystyki indukcyjności i strat w funkcji kąta obrotu dla danych materiałów. Zależność rezystancji i indukcyjności silnika wyznaczano eksperymentalnie zasilając uzwojenia napięciem przemiennym 50Hz.
EN
The paper deals with the analysis of the power losses in the switched reluctance motor (SR). To identify the parameters the test bench containing the compliance testing system CTS Profline 2100 was used. For a single-phase motor with one pair of stator and rotor poles, as well as for three-phase motor using the stator of the induction motor and the rotor with one pair of poles of the measurements were carried out. Based on measurements, analysis of the iron losses was performed. These losses depend on the rotation angle of the rotor. Model of iron losses taken as losses in the additional winding. Analysis of the relationship between the equivalent inductance and resistance of the motor measured and specified for the model was carried out. The study of single-phase SR for rotors made of magnetic steel sheets and solid steel was carried out. The threephase SR was studied for rotors made of composites, magnetic steel sheets, solid steel and ferrite. The dependence of inductance and losses in function of the rotation angle for these materials are presented and compared. The identification of the motor electric parameters as a function of the rotation angle of the rotor was carried out using AC 50 Hz voltage source.
PL
Silniki reluktancyjne przełączalne są zaliczane do maszyn bezszczotkowych z komutacją elektroniczną. Jest oto rozwiązanie o bardzo prostej konstrukcji. Brak magnesów trwałych jest z jednej strony słabszą stroną tego rozwiązania bo wpływa na zmniejszenie sprawności ogólnej. Jednocześnie ich brak ma też pozytywne aspekty. Zaliczyć do nich możemy znacznie większą tolerancję na prace w wysokich temperaturach otoczenia czy też możliwość wytwarzania tej konstrukcji bez konieczności stosowania bardzo wrażliwego materiału jakim niewątpliwie jest magnes trwały. Jednym z potencjalnych zastosowań dla tej maszyny są napędy pojazdów elektrycznych. W takim przypadku o ile jest to możliwe należy stosować konstrukcje o możliwie szerokim zakresie pracy ze stałą mocą. W publikacji dokonano analizy wybranej konstrukcji czteropasmowej silnika reluktancyjnego przełączalnego 16/12 przeznaczonego do napędu małego pojazdu. Na bazie modelu symulacyjnego zostały wyznaczone warunki pracy silnika ze stałą mocą, przy zastosowaniu klasycznych metod sterowania pracą tej maszyny.
EN
Switched reluctance motors SRM are categorized among brushless machines with an electronic commutation and a very simple structure. However, the absence of permanent magnets causes that the overall efficiency is decreased. On the other hand, such structure has also advantages like possible operation in high temperature environments or possibility of manufacturing without using susceptible materials like permanent magnets. Therefore, SRMs can be used in electric drive vehicles where structures with as wide constant power range as possible should be used. In the paper, the chosen structure of 4-phase 16/12 SRM motor for a small vehicle drive was analysed. The performance of motor in the constant power range was determined at classical control methods based on simulation model.
PL
W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania samochodami z napędem elektrycznym. W obecnie produkowanych samochodach elektrycznych głównie wykorzystuje się maszyny bezszczotkowe z magnesami trwałymi oraz maszyny indukcyjne. Ponadto prowadzone są również badania z maszynami reluktancyjnymi przełączalnymi. W niniejszej pracy przedstawiono badania symulacyjne czteropasmowej maszyny reluktancyjnej przełączalnej o konfiguracji 8/6 przeznaczonej do napędu lekkiego pojazdu elektrycznego w zakresie klasycznego sterowania prądowego i zależnego sterowania prądowego w stanach statycznych i dynamicznych.
EN
Electric drive vehicles become more and more popular in recent years. In electric vehicles, brushless machines with permanent magnets and induction machines are generally used. However, research on switched reluctance machines are also being conducted. In the paper, simulation tests of four-phase 8/6 switched reluctance machine for a drive of a light electric vehicle under classic current control and dependent current control in both dynamic and static states are presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę bilansu mocy w równaniach ruchu prostego układu elektromechanicznego. Przeprowadzono pomiary parametrów jednofazowego silnika reluktancyjnego w funkcji kąta obrotu. Na osi wirnika zamocowano prostopadle metalowy pręt. Na podstawie oscylacji tego wahadła wyznaczono parametry układu elektromechanicznego. Porównano parametry równania ruchu otrzymanego z eksperymentu z równaniami ruchu Lagrange'a drugiego rzędu. Przedstawiono metodykę otrzymywania równania wraz z dyskusją holonomiczności układów elektromechanicznych.
EN
The paper deals with an analysis of single-phase reluctance motor used to test the motion equations of an electromechanical system. The identification of the motor electric parameters as a function of the rotation angle of the rotor was carried out. The work presents the characteristics and motion equation parameters of the motor dynamics. The parameters of the motion equations obtained from the experiment and from the second order Lagrange'a equations are compared. The derivation of motion equation with a discussion of holonomicity of electromechanical systems is presented.
PL
W artykule przedstawiono metodę bezczujnikowego sterowania przełączalnym silnikiem reluktancyjnym 3/2 wykorzystującym stojan silnika indukcyjnego. Zasilając uzwojenia napięciem przemiennym o częstotliwości 50 Hz wyznaczono charakterystyki indukcyjności w funkcji kąta obrotu wirnika dla uzwojeń dwóch faz połączonych szeregowo. Na podstawie tych charakterystyk określono moment załączania i wyłączania poszczególnych faz. Przedstawiono sposób wyznaczania kąta położenia wirnika na podstawie pomiaru napięcia zasilania i napięcia indukowanego na uzwojeniu. Zaprezentowano charakterystyki prądowe i napięciowe podczas pracy silnika.
EN
The paper deals the method of sensorless control of switched reluctance motor 3/2 with stator of the induction motor. The measurements of inductance characteristics as a function of rotor rotation angle for two phases connected in series using alternating current 50Hz source were determined. Based on the characteristics of inductance, the moment of switching on and off of phases was determined. The method of determining the angle of the rotor position based on the measurement of the supply voltage and the voltage induced on the winding was presented. Current and voltage characteristics during motor operation are presented.
17
EN
This paper proposes a tuning procedure that combines the well known T-polynomial, from predictive control, with the LQG algorithm. The proposed scheme was successfully applied to a speed loop of a switched reluctance motor (SRM), which is known by its specific issues related to driving and control. Such characteristics make the SRM a strong set up to exploit the proposed solution. Results are compared with both the predictive controller approach GPCBC and the classical LQG/LTR, analysed regarding the transient and disturbance rejection. Power analysis of the control signal shows a power efficiency improvement favourable for the proposed approach.
PL
Opisano sposób sterowania silnikiem reluktancyjnym wykorzystująca metodę T-wielomianu z algorytmem LQG – linear quadratic Gaussian. Metodę porównano z innymi metodami jak GPCBC I LQG/LTR pod kątem tłumienia zakłóceń i stanów chwilowych.
18
Content available remote Simplified model of Switched Reluctance Motor for real-time calculations
EN
The purpose of the paper is to show a new approach for three phase, 12/8 poles SRM modeling. It was assumed that the model need to fulfill a general principles of electromagnetic energy conversion, has simple structure for fast computation and has possibility to invert for control system synthesis. The main idea bases on the replacing the non-linear flux linkage function of two variables on the product of two nonlinear functions of one variable. The analytical basis and corresponding formulas are shown in details. Two different approaches for derivation of the electromagnetic torque generation formulas are presented. The motor model implemented in the Matlab/Simulink packet is described. Simulation results with the experimental waveforms are compared what confirmed agreement of model with real object. Comparison bases on the current waveforms of three phases in selected operation points. The paper presents the way of conversion of nonlinearity from 2D arrays to the analytical form of approximated functions with only 4 parameters. Presented in the article simple, nonlinear model of SRM gives an opportunity to use in real time control systems and is dedicated for model adaptive reference structures (MRAS). The MRAS structure can be evaluated for fault detection system (FDS) and fault tolerant control (FTC) purposes.
PL
W artykule przedstawiono oryginalne podejście do modelowania silnika reluktancyjnego przełączalnego. W przykładzie wzięto pod uwagę popularną konstrukcję trójpasmową o strukturze biegunów 12/8. Założono zgodność z zasadami przetwarzania energii elektromagnetycznej, prostą konstrukcję oraz zdolność do odwrócenia na potrzeby syntezy toru sterowania. Idea bazuje na zastąpieniu nieliniowej, sprzężonej funkcji dwóch zmiennych strumienia magnetycznego na wynik mnożenia dwóch funkcji jednej zmiennej. Przedstawiono podstawy analityczne idei oraz jej szczegółowe wyprowadzenia. Opisano zaimplementowany model w pakiecie Matlab/Simulink oraz wyniki badania jego zbieżności z eksperymentem w wybranych punktach pracy. Funkcje nieliniowe stablicowane w procesie wstępnej identyfikacji maszyny zostają zastąpione aproksymacjami analitycznymi z sumaryczną liczbą tylko czterech parametrów. Taki analityczny model daje się łatwo odwrócić, jego obliczenia są efektywne, a same parametry dają się stroić w procesie adaptacji do modelu rzeczywistego. Przedstawiona idea zastosowana w strukturze z modelem referencyjnem pozwala na rozwinięcie o blok funkcjonalny detekcji uszkodzeń (ang. Fault Detection System) oraz samego sterownia odpornego na awarię (ang. Fault Tolerant Control).
19
Content available remote Modeling of core losses of switched reluctance motor
EN
The paper deals with a mathematical model of switched reluctance motor, with stator of on induction motor. The parameters of this model were determined experimentally. The motor winding were supplied from different frequencies AC voltage source. Based on the measurements of current and voltage equivalent resistance and inductance of motor windings as a function of frequency were determined using the least squares method. The measurements for different rotation angle of the rotor were carried out. The measured resistance value was significantly higher than the value of the winding resistance because of "iron losses". The losses are modeled as the losses of a single turn wound on the rotor core, representing the eddy currents circuit. The losses are dependent on the angle of the rotor rotation relative to the stator. Based on the relationship between the equivalent inductance and resistance of the motor measured and specified of the model, the parameters were determined.
PL
W pracy przedstawiano model matematyczny przełączalnego silnika reluktancyjnego wykorzystującego stojan trójfazowego silnika indukcyjnego. Parametry tego modelu określono eksperymentalnie. Uzwojenie jednej z faz silnika zasilano napięciem przemiennym o różnych częstotliwościach. Na podstawie pomiarów prądu i napięć wyznaczano zastępczą rezystancję i indukcyjność poszczególnych uzwojeń silnika wykorzystując metodę najmniejszych kwadratów dla różnych częstotliwości. Pomiary prowadzono w funkcji kąta obrotu wirnika. Otrzymana rezystancja była istotnie większa od wartości stało-prądowej rezystancji uzwojeń. Dlatego dodatkowo do modelu wprowadzono „straty w żelazie”. Przedstawiono je jako straty w pojedynczym zwartym zwoju, nawiniętym na rdzeniu wirnika, reprezentującym prądy wirowe. Straty te są zależne od kąta obrotu wirnika względem stojana. Na podstawie relacji między indukcyjnością i rezystancją zastępczą silnika, zmierzoną i określoną dla przyjętego modelu wyznaczono parametry tego modelu. Przedstawiono parametry dodatkowego uzwojenia reprezentującego straty w żelazie.
EN
An approach to determination of power efficiency of a switched reluctance motor (SRM) based on indirectly measured value of the torque is substantiated. A method for indirect determination of electromagnetic torque with the use of the results of measuring the instantaneous values of phase currents and voltages is presented. The most efficient and the factual angles of phase switching for the analyzed four-phase 8/6 SRM are determined. Comparison of SRM torque values obtained by calculation and by experiment is performed. Efficiency of the analyzed SRM is assessed on the basis of calculated values of the torque.
PL
W pracy wykazano, że podejście do wyznaczenia współczynnika sprawności silnika z przełączalną reluktancją w oparciu o niebezpośrednio mierzone wartości momentu jest uzasadnione. Przedstawiono metodę niebezpośredniego wyznaczenia momentu elektromagnetycznego poprzez pomiary chwilowych wartości prądu i napięcia fazowego. Wyznaczono najbardziej efektywne i faktyczne kąty przełączania fazy w czterofazowym silniku 8/6. Porównanie wartości momentu uzyskanego w obliczeniach i poprzez eksperyment wskazuje na to, że sprawność badanych silników może być oceniana w oparciu o obliczane wartości momentu.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.