Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urządzenie EAZ
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono trzy algorytmy całkowania sygnału wyjściowego cewki Rogowskiego: algorytm trapezów z usuwanie składowej stałej, algorytm wykorzystujący opadające zbocze filtra dolnoprzepustowego z usuwaniem składowej stałej oraz algorytm wykorzystujący charakterystykę filtra pasmowo-przepustowego typu Bessela. Wszystkie filtry realizują charakterystykę idealnego filtra całkującego w zakresie częstotliwości <50 Hz, 700 Hz> z podobną dokładnością. Algorytm trapezów charakteryzuje się najkorzystniejszą odpowiedzią w stanach przejściowych, natomiast algorytm oparty o filtr pasmowo-przepustowy wymaga najmniejszego nakładu obliczeniowego.
EN
In the paper three algorithms for integration of Rogowski coil output signal have been presented: the trapezoid algorithm with the removal of DC term, an algorithm based on falling edge of a low pass filter with DC term removal and an algorithm using band-pass Bessel filter. All filters realize with comparable accuracy the freguency characteristic of ideal integrating filter in the freguency range <50 Hz, 700 Hz>. The trapezoid algorithm has the best transient response and the band pass filter algorithm has the lowest computational demand.
PL
W artykule przedstawiono metodę analizy kluczowych parametrów wyłączników SN w czasie ich eksploatacji. Do podstawowego zestawu parametrów charakteryzującego jakość wyłącznika należą czasy załączania oraz czasy wyłączania poszczególnych jego kolumn. W celu zwiększenia pewności w odniesieniu do wartości tych czasów, do ich wyznaczenia, oprócz analizy stanów generowanych przez łączniki krańcowe (skojarzone z wyłącznikiem SN), wykorzystano także wyniki analizy wartości chwilowych prądów fazowych. Zaimplementowany w urządzeniu EAZ algorytm umożliwi dostarczenie służbom eksploatacyjnym informacji pozwalających na wczesną eliminacje ryzyka awarii. Wyznaczone przez algorytm poszczególne czasy stanowią dane wejściowe dla innych procedur np. dla procedury informującej użytkownika o stanie wyłącznika SN.
EN
In the paper there is presented method that allow estimate selected parameters value of circuit breaker. Basis set of circuit breaker parameters contains switch-on times and switch-off times for each column. To obtain results with small level uncertainty, to analysis used boundary switch states (association circuit breaker) and several phase currents samples. The algorithm implemented in protection device provides information which allow on early elimination risk of damage state. The time parameters of circuit breaker constitute input parameters for another software procedures eg. information end user about circuit breaker state.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie modułu komunikacyjnego dla urządzeń zabezpieczeniowych EAZ, wykorzystujące standard sieci Ethernet oraz protokół TCP/IP. Wprowadzenie technik Ethernetowego przesyłu danych miało na celu zwiększenie efektywności transmisji danych pomiędzy urządzeniami EAZ, a nadrzędnymi systemami sterowania. Omówiono zastosowane rozwiązania sprzętowe i programowe, a także przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zaimplementowanych protokołów transmisji danych.
EN
In the article there is presented the solution of the communication module of protection relays using the Ethernet standard and the TCP/IP protocol stack. Introduction of the Ethernet data transmission aims at enhancement of the data transmission effectiveness between protection relays and SCADA systems. The implemented hardware and software solutions are discussed. Moreover basic information regarding introduced transmission protocols is shown.
PL
Przedstawiono architekturę implementacji protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU w urządzeniu typu EAZ (elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa) zrealizowanym na mikrokontrolerze z rdzeniem ARM. Implementacja ta efektywnie wykorzystuje oba wbudowane porty szeregowe oraz wektorowy kontroler przerwań 32-bitowego mikrokontrolera ARM LPC2138 firmy Philips. Znaczną uwagę poświęcono optymalnemu doborowi rodzajów i priorytetów przerwań. W rezultacie uzyskano dwa kanały komunikacyjne, mogące równolegle transmitować binarne dane w standardzie MODBUS RTU, z prędkością do 115200 bitów na sekundę, bez pogorszenia wydajności pozostałej części systemu.
EN
In the paper the framework of implementation of MODBUS RTU protocol in ARM-based power protection device has been described. That implementation takes advantage of Philips LPC2138 ARM 32-bit microcontroller. The UART and interrupt resources of the microcontroller have been used effectively. As a result, two communication channels can transmit MODBUS RTU binary data in parallel at the speed of up to 115200 bits per second each, without degrading performance of the rest of the complete power protection system.
PL
Przedstawiono problem wzorcowania torów pomiarowych z cewkami Rogowskiego w urządzeniu typu EAZ (elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa). Duży zakres dynamiki cewki Rogowskiego pozwala na pomiar prądów od dziesiątek miliamperów do milionów amperów. W rezultacie, amplituda sygnału wyjściowego z cewki Rogowskiego może się zmieniać w zakresie od pojedynczych miliwoltów do kilkudziesięciu woltów. Stanowi to istotny problem, gdy sygnał ten ma być przetwarzany cyfrowo, ponieważ zakres jego dynamiki trzeba dostosować do zakresu dynamiki przetwornika analogowo-cyfrowego. Konieczne jest zastosowanie wzmacniacza pomiarowego, którego wzmocnienie estymuje się na podstawie prądu nominalnego dla danego toru pomiarowego oraz czułości cewki Rogowskiego. Urządzenia EAZ są zwykle wyposażone w wiele równoległych torów pomiarowych, co oznacza konieczność wzorcowania wielu wzmacniaczy, a w rezultacie motywację automatyzacji tego procesu.
EN
In the paper the problem of calibration of measurement channels with Rogowski coils in power protection devices has been described. Wide dynamic ranges of Rogowski coils from mili-amps to millions of amps result in output voltages from mili-volts to many tens of volts. That is the problem in the case when that signal has to be processed digitally, because the dynamic range of that signal must be transformed into the dynamic range of the analog-to-digital converter. Therefore, a measurement amplifier must be used, with amplification estimated from a rated current of given measurement channel and the sensitivity of the Rogowski coil. Power protection devices are usually equipped with many parallel measurement channels. Hence, the necessity of calibration of many measurement amplifiers is the motivation to automate that process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.