Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Transport kolejowy w systemie logistycznym Polski
PL
W artykule przedstawiono transport kolejowy jako element systemu logistycznego Polski. Zaprezentowano charakterystykę transportu kolejowego, stan infrastruktury oraz możliwości przewozowe Polskich Kolei Państwowych. W ramach artykułu wskazano rynek towarów i usług, główne korytarze transportowe oraz przewozy intermodalne z wykorzystaniem transportu kolejowego w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań opisano wybrane problemy polskiej kolei oraz zaproponowano kierunki rozwoju transportu kolejowego.
EN
The article presents rail transport as an element of the Polish logistics system. Firstly, it presents basic information about rail transport such as rail’s infrastructure, main companies responsible for the organization of transport and transport capability of the Polish State Railways. Secondly, the paper indicates the market of goods and services, main transport corridors and intermodal transport with the use of rail transport in Poland. Furthermore, based on the conducted research, selected problems of the Polish railways were described. The Article is finished by a propose the directions for the development of rail transport.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problemów dotyczących zmian w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowych portów lotniczych. Z powodu nowych rodzajów zagrożeń oraz znacznego wzrostu liczby pasażerów, wprowadzane są nowe rozwiązania technologiczne które wpływają na bezpieczeństwo stref zastrzeżonych oraz ogólnodostępnych. Problem ten ze względu na swoją złożoność oraz nieprzewidywalność wciąż pozostawia szeroką przestrzeń do wprowadzania ulepszeń oraz podnoszenia ich skuteczności. Na podstawie przeprowadzonych badań, postawiono hipotezę roboczą, że kompetencje zawodowe pracowników oraz odpowiedni dobór elektronicznych urządzeń wspomagających, odgrywają istotne znaczenie dla stanu bezpieczeństwa międzynarodowych portów lotniczych.
EN
The aim of the paper is to present the problems of international airport security. As a result of new types of threats and a significant increase in the number of passengers, new technological solutions are introduced which influence the security of security restricted areas and public areas. This problem, because of its complexity and unpredictability, still leaves a wide margin for improvement and efficiency. On the basis of the studies carried out the work hypothesis, that the professional competence of security personnel and the appropriate selection of electronic assistive devices play an important role in the security of an international airport.
PL
W artykule omówiony został problem dotyczący monitorowania pojazdów samochodowych w Polsce. Monitorowanie zostało nakazane na podstawie aktów prawa Unii Europejskiej oraz RP. W Polsce brak sjest systemu monitorowania pojazdów na szczeblu krajowym. Aktualnie dostępne są nowe technologie oraz aplikacje w zakresie ITS. Artykuł wychodzi naprzeciw tym problem i przedstawia propozycje w tym zakresie.
EN
Paper discussed the problem of monitoring of motor vehicles in Poland. Monitoring was ordered on the basis of EU and Polish law. Currently, there is no vehicle monitoring system in Poland at the national level. New technologies and applications in the field of ITS are currently available. The article addresses this problem and presents proposals in this area.
PL
Architektura inteligentnych systemów transportowych (ITS) pozwala na planowanie realizacji współpracujących ze sobą aplikacji i usług. Ze względu na uwarunkowania formalne i praktyczne powinna to być architektura wypełniająca potrzeby użytkowników, wymagania funkcjonalne, techniczne, komunikacyjne oraz w zakresie bezpieczeństwa. Nagromadzona wiedza, doświadczenia i opracowania, w szczególności związane z europejską ramową architekturą ITS (FRAME) stają się pożytecznym punktem wyjścia zarówno do opracowania systemu bezpieczeństwa transportu drogowego towarów niebezpiecznych, jak i przyjęcia rozwiązań instytucjonalnych. Niniejszy artykuł przedstawia możliwości obecne jak i przyszłościowe w zastosowaniu ITS w transporcie towarów niebezpiecznych.
EN
The article discusses the location of selected production enterprises in relation to the Eastern Poland road network. Road infrastructure is one of the most important factors during the process of location of enterprises. During its activity, entrepreneurs must use existing road infrastructures. The aim of the article is to emphasize the impact of good quality road infrastructure on business operations, which is revealed, among others by reducing transport costs. Last decade was a period of dynamic development of the highest category roads in Poland, but in the east of the country these changes are slower. The first part of the article describes the transport factor. This is one of the most important factor from the group of location factors. Network of the most important roads in the eastern region was briefly discussed. The second part of the article is a description of three production companies from this region and an analysis of their location in relation to the current and planned road network.
5
Content available Wsparcie wojskowe w sytuacjach kryzysowych
PL
Niniejszy artykuł prezentuje możliwości wykorzystania sił zbrojnych w zwalczaniu zagrożeń niemilitarnych w Polsce. Wskazano w nim, sposób wykorzystania zasobów oraz środków jakie pozostają w dyspozycji wojska w procesie zarządzania kryzysowego. Poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa całego kraju stały się różnego rodzaju sytuacje kryzysowe będące następstwem zarówno katastrof naturalnych jak i awarii technicznych. I właśnie na te zagrożenia muszą reagować polskie siły zbrojne. Aby sprostać tym wyzwaniom niezbędne stało się przeanalizowanie możliwości skutecznego działania jednostek sił zbrojnych w działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym.
EN
The paper refers to the possibility of using the Polish Armed Forces in crisis management in Poland. Serious threat to the whole of Poland are crisis situations. On this points the Polish Armed Forces must be prepared for threat and respond on other natural disaster. In this article to present the possibility of using the armed forces to prevent, combat and react crisis situations. In the face of this threat the a basic tenet is a take crisis management measures. Therefore, the proper functioning in the crisis situations need to engage reliable armed forces.
6
Content available Rola wojsk specjalnych w konflikcie hybrydowym
PL
Celem niniejszego artykułu jest omówienie roli wojsk specjalnych w ewentualnym konflikcie hybrydowym. Konflikt ten jako kombinacja działań konwencjonalnych oraz nieregularnych, wymusza na środowisku międzynarodowe podjęcie działań zmierzających do opracowania nowego, szczegółowego oraz kompleksowego podejścia, zapewniającego bezpieczeństwo oraz stabilność. Niewątpliwie terroryzm jest głównym atrybutem w rękach podmiotu asymetrycznego. Asymetria jest narzędziem oraz siłą terrorystów oraz źródłem ich sukcesów. Nie jest związana z żadnymi ustępstwami czy koncesjami. Głównym celem działania jest maksymalizacja strat przeciwnika, zaś jedynym ograniczeniem przemocy stają się bariery technologiczne i organizacyjne. I właśnie na te zagrożenia reagują Wojska Specjalne, posiadające szczególne predyspozycje do zapobiegania, zwalczania oraz reagowania na zjawiska o charakterze hybrydowym.
EN
The purpose of this article is to discuss the role of special forces in possible hybrid conflict. This conflict, as a combination of conventional and irregular activities, forces the international environment to undertake activities aimed at developing a new, detailed and comprehensive approach, ensuring security and stability. Undoubtedly, terrorism is the main attribute in the hands of the asymmetrical subject. Asymmetry is the tool and strength of terrorists and the source of their successes. It is not associated with any concessions or concessions. The main objective of the action is to maximize the losses of the opponent, while the only limitation of the violence are technological and organizational barriers. And it is precisely these threats that are reacted by Special Forces with specific predispositions to prevent, combat and respond to hybrid phenomena.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę transportu kolejowego z uwzględnienie przewozów pasażerskich oraz towarowych. Zaprezentowano podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo sektora kolejowego, wśród których wyróżniono Urząd Transportu Kolejowego, spółkę PKP PLK S.A oraz Straż Ochrony Kolei. W pracy ukazano dane statystyczne uwzględniające zdarzenia na kolei oraz opisano bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych. Dodatkowo, w ramach referatu, przedstawiono główne problemy sektora kolejowego i poprzez analizę stanu infrastruktury kolejowej, gęstości sieci oraz zdarzeń i wypadków na liniach kolejowych dokonano oceny stanu bezpieczeństwa transportu kolejowego w Polsce.
EN
The article presents the characteristics of rail transport taking into account passenger and cargo transport. The entities responsible for the safety of the railway sector have been presented, including the Rail Transport Office, PKP PLK SA and the Railway Protection Guard. The paper presents statistical data regarding events on the railway and describes the safety of dangerous goods transport. In addition, as part of the paper, the main problems of the railway sector and the analysis of the condition of railway infrastructure, network density and events were presented and accidents on railway lines, the safety of railway transport in Poland was assessed.
PL
W artykule przedstawiono problemy i zagrożenia związane z przewozem towarów niebezpiecznych w Polsce. Uwzględniono dane statystyczne dotyczące przewożonych ładunków oraz głównych przyczyn awarii i wypadków drogowych z udziałem towarów niebezpiecznych. Zaprezentowano wyniki własnych badań empirycznych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych. Ponadto zaproponowano strukturę systemu bezpieczeństwa transportu drogowego towarów niebezpiecznych, co w znaczny sposób mogłaby zmniejszyć ryzyko występowania niebezpiecznych incydentów oraz usprawnić działania służb ratowniczych.
EN
The article presents problems and threats related to the transport of dangerous goods. The statistical data of breakdowns and road accidents involving dangerous goods were concluded. The article describes the results of own research related to the transport of dangerous goods. Finally, the structure of the road transport safety system for dangerous goods was proposed, which will reduce the risk of dangerous incidents and improve the operation of emergency services.
EN
The paper refers to innovative solution of security at international Airports, taking specifically into consideration current challenges within secure processing of passengers and protection of critical and public spaces, in light of types of current major threats. One of the main reasons, why aviation being one of the most regulated means of transport in sense of security, is the fact of continues serious risk and vulnerability for terrorist attacks. Instead of continues implementation of strict security measures, the number of incidents and breaches within aviation international security environment, being updated almost at daily basis, all around the world. Therefore, the primary role of all aviation regulatory and professional stakeholders is to effectively protect and secure variety of aviation ecosystems such as airports and airlines. To meet the challenges of increased security regulations and growing number of passengers, and to keep up date on the latest antiterrorism strategies, airports are looking for tailor made solutions. Such solutions are primary based on electronic deployment of new types of equipment aiming to improve detection of threats materials with specific focus on explosives and CBRN threats. Within the scope of this paper, presented key technological elements supporting threats detection, as well as indicated main points referring to general perception amongst airport security systems.
PL
Artykuł dotyczy zastosowania nowych technologii w zakresie bezpieczeństwa na międzynarodowych lotniskach, biorąc pod uwagę aktualne wyzwania związane z odprawą pasażerów, ochroną krytycznych i ogólnodostępnych stref, w świetle aktualnych poważnych zagrożeń. Jednym z głównych powodów, dla których lotnictwo jest jednym z najbardziej uregulowanych środków transportu w sensie bezpieczeństwa, jest fakt, że nadal występują poważne zagrożenia i podatność na ataki terrorystyczne. Liczba incydentów i naruszeń w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa lotniczego, aktualizowana jest niemal codziennie, na całym świecie. Dlatego główną rolą wszystkich podmiotów regulacyjnych i zawodowych w lotnictwie, jest skuteczna ochrona różnorodnych ekosystemów lotniczych, takich jak lotniska i linie lotnicze. Aby sprostać wyzwaniom związanym z restrykcyjnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i rosnącą liczbą pasażerów, a także aby być na bieżąco z najnowszymi strategiami antyterrorystycznymi, lotniska poszukują nowych rozwiązań w tym zakresie. Takie rozwiązania opierają się przede wszystkim na elektronicznym wdrażaniu nowych rodzajów urządzeń mających na celu poprawę wykrywania materiałów stanowiących zagrożenie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów wybuchowych i zagrożeń CBRN. W ramach tego artykułu zaprezentowano kluczowe elementy technologiczne wspierające wykrywanie zagrożeń, a także wskazano główne punkty odnoszące się do ogólnej percepcji wśród systemów bezpieczeństwa lotnisk.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.