Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ecology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
PL
Tematem artykułu jest przedstawienie perspektyw rozwoju napędów w pojazdach samochodowych. Na początku tekstu omówiono znaczenie ekologii oraz zrównoważonego rozwoju w sektorze transportu. Przedstawiono działania Komisji Europejskiej mające na celu ograniczyć emisję szkodliwych związków do atmosfery. Następnie omówiono rodzaje napędów samochodowych. Wskazano sprawność każdego napędu oraz wady i zalety zarówno dla środowiska jak i użytkownika oraz perspektywy rozwoju każdego z rozwiązań, ich szanse i zagrożenia.
EN
The subject of the article presents the prospects for the development of drives in motor vehicles. At the beginning of the text, the importance of ecology and sustainable development in the transport sector was discussed. The activities of the European Commission aimed at reducing the emission of harmful compounds into the atmosphere were presented. Then the types of car drives are discussed. The efficiency of each drive as well as advantages and disadvantages for both the environment and the user are well as the development prospects for each of the solutions, their opportunities and threats are indicated.
PL
Owady zapylające, wśród nich pszczoły, są bardzo ważnym ogniwem w procesie produkcji żywności. Szacunki wykazują, że dokonują one ponad 80% zapyleń roślin uprawnych. Ochrona upraw przed chwastami i różnego rodzaju chorobami prowadzona jest od kilkudziesięciu lat z wykorzystaniem coraz to nowszych substancji chemicznych, a także z wykorzystaniem metod integrowanych. Przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki prowadzonych na świecie badań naukowych wskazują na zdecydowanie negatywny wpływ pestycydów na rozwój i przeżywalność pszczołowatych. Wykazano, że wpływają one na zmniejszenie, a nawet zanik populacji tych pożytecznych owadów, co w konsekwencji powoduje straty w gospodarce żywnościowej. Znalezienie równowagi między koniecznością ochrony upraw a dobrostanem owadów zapylających staje się dzisiaj pilnym i koniecznym wyzwaniem dla nauki.
EN
A review, with 82 refs., of pesticides and their effects on the bees.
EN
The paper discusses the impact of pesticides on the biological activity of soils, as well as an environmental assessment of the state of light chestnut soils by the Kazakh Research Institute of Agriculture and Crop Production with the aim to establish diagnostic indicators that reduce biological activity. The study covers physical, chemical and biological properties of soils under crops of winter wheat in the light chestnut soil in the South-East of the Republic of Kazakhstan. The content of pesticides in soil samples was determined using the gas chromatography mass-spectrometric method. The paper shows results of the chromatographic analysis of soil samples regarding the content of pesticides. The study of changes of light chestnut soil biological activity was conducted to determine their relative resistance to pesticide contamination. Data obtained revealed the degree of light chestnut soil resistance to pesticide contamination. The study also identified species of soil invertebrates, as well as soil enzymes that should be used as bioindicators for the monitoring of the contamination with pesticides. Results obtained expand knowledge about changes in the biological activity of light chestnut soils due to pesticide contamination in the ecosystems of South-East Kazakhstan. In contrast to abundance indicators, the results suggest that the species composition of soil organisms can be used as a criterion for a qualitative assessment of the soil exposure to pesticides.
EN
Species distribution models are used to predict ideal grounds, species range, and spatial shifts in an ecology over a span of time. With an aim to use Maximum entropy model (MaxEnt), presence records and pseudo-absence points are used to predict the Tachypleus gigas spawning activity for 2030 and 2050 in northeast India. The bearings of sixty T. gigas spawning grounds identified in 2018 were inserted into ArcGIS v.10.1. Meanwhile, 19 environment variables were inserted into MaxEnt v. 3.3.3, before the model performance was tested using receiver operational characteristics and area under curve (AUC). With an AUC of 0.978,85% was achieved for isothermality (bio3) and 74% for temperature (x̄= average) of the wettest quarter (bio8), all of which were inserted into ArcGIS to produce spatial maps. Although we learnt that T. gigas are still spawning in Odisha in 2030 and 2050, their distribution range is predicted to shrink due to the coastal morphology change. The climate conditions in Odisha revolve with the monsoon, summer and winter seasons from which, temperature variations do not only influence the annual absence/presence of spawning adults but also, the survival of juveniles in natal beaches. The use of MaxEnt offers novelty to predict population sustainability of arthropods characterized by oviparous spawning (horseshoe crabs, turtles, terrapins and crocodiles) through which, the government of India can take advantage of the present data to initiate the coastal rehabilitation measures to preserve their spawning grounds.
EN
The choice of furniture does not only affect the comfort of one’s life or work space. Materials utilized in furniture production may contribute to the quality of chemical microclimate in rooms and have an influence on the users’ health. Plenty of substances used in the furniture industry have negative effects on human health. These effects are usually of low intensity. However, they occur over a long period of time and as a result they may even lead directly to permanent health problems. Consumer lifestyle boosts frequent changes in interior decoration. The changes include mainly replacing furniture and household appliances. The furniture industry offers a wide range of products to satisfy the growing needs of buyers. Mass production results in a significant increase in the exploitation of natural resources and (often) leads to degradation of the natural environment. The downsides of mass furniture production are usually considered only in terms of utilizing various resources. Producers, however, implement measures to reduce the consumption of materials and energy. Their aim is to cut the production costs and lower the final price of manufactured goods. Worn out furniture, produced from highly processed materials is not biodegradable. Such waste is a heavy burden on the natural environment. The paper describes „the life cycle” of furniture items and presents a critical analysis of raw materials and intermediate products used in the furniture industry in the context of sustainable development (the impact on human health and on the condition of the natural environment). It may serve as a means to promote pro-health and pro-environmental awareness. A thorough assessment of the furniture available on the market may facilitate in making conscious decisions which will also take into consideration additional technical criteria. The choice of furniture neutral for people as well as for the environment is not an easy task and often involves higher spending.
PL
Zakup wyposażenia meblarskiego wpływa nie tylko na komfort zamieszkiwania lub pracy. Materiały wykorzystywane w produkcji mebli mogą mieć wpływ na jakość mikroklimatu chemicznego w pomieszczeniach i zdrowie użytkowników. Wiele stosowanych substancji jest szkodliwych dla zdrowia ludzi. Negatywne oddziaływania mają zwykle niskie natężenie, jednak trwają bardzo długo. Mogą mieć one zatem pośredni wpływ nawet na trwałe pogorszenie stanu zdrowia. Konsumpcyjny styl życia sprzyja częstej wymianie wyposażenia wnętrz. Masowa produkcja istotnie wpływa na wzrost eksploatacji zasobów naturalnych oraz (często) na pogorszenie stanu środowiska naturalnego. Negatywne zjawiska są najczęściej rozpatrywane jedynie w kontekście użytkowania różnych produktów. Producenci prowadzą jednak działania mające na celu zmniejszenie materiało- i energochłonności. Ich rezultatem ma być obniżenie kosztów produkcji i finalnej ceny oferowanych wyrobów. Zużyte meble wykonane z mocno przetworzonych materiałów nie ulegają biodegradacji. Ich odpady stanowią duże obciążenie dla środowiska naturalnego. W artykule zostanie opisany „cykl życiowy” mebli oraz przedstawiona krytyczna analiza surowców i półproduktów do wyrobu mebli w kontekście zrównoważonego rozwoju (wpływ na zdrowie człowieka, stan środowiska naturalnego). Opracowanie może służyć upowszechnieniu wiedzy prozdrowotnej, a także proekologicznej. Rzetelna ocena dostępnych na rynku mebli może umożliwić podejmowanie bardziej świadomych decyzji uwzględniających dodatkowe, techniczne kryteria. Wybór neutralnych dla człowieka i środowiska produktów meblowych nie jest bowiem łatwy. Wiąże się zwykle z większymi nakładami finansowymi.
EN
During the operation of motor vehicles, their operational parameters change. This is related to the influence of operating and external factors on the combustion engine while driving. For many years, there has been a discussion on the improvement of the ecological properties of vehicles related to technical and legal issues as well as the technique of vehicle operation and use. The main aim of the article is to present the possibilities of using eco-driving in city traffic and its effects in comparison with the normal driving style. The article presents selected results of road tests of the passenger car. The results of studies of the influence of selected parameters, such as average speed, driving time, mileage, road type, number of stops, number of brakes, are presented. The object of the research was a passenger car powered by a spark-ignition engine, running in the so-called routine route, in a selected area of the city of Lublin in south-eastern Poland. The analysis shows that the use of eco-driving techniques has some benefits in urban traffic
PL
Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. To wydawałoby się powszechnie znane przyszłowie w naszych czasach nabiera nowego znaczenia. Dzisiaj przestajemy koncentrować się na tym, co tu i teraz, a naszymi myślami wybiegamy w przyszłość - za 10, 20 i 50 lat. Eksperci, ekolodzy i naukowcy są pewni, że jeśli w porę nie zaczniemy dbać o przyrodę, to konsekwencje mogą być bardzo poważne.
PL
Przełom października i listopada jest dla większości z nas czasem refleksji. Nie tylko przyroda sygnalizauje, że kolejny cykl dobiega końca, ale także zwyczajowo odwiedzamy zmarłych bliskich na cmentarzach.
9
Content available remote Seniorzy przyszłości
PL
Przyjmując trafność prognoz demograficznych, zgodnie z którymi zjawisko starzenia się społeczeństw będzie stale postępować, konieczne stają się modyfikacje związane z planowaniem działań w takich sferach, jak: architektura, medycyna, socjologia i kultura, technologia czy ekonomia. Modele planowania przyszłości życia różnicowane będą w zależności od odmienności kulturowych czy ekonomicznych społeczeństw. Zmiany te odnosić muszą się zarówno do skali miasta, jak i użytkownika, który dzięki nim ma szansę poprawiać swoją kondycję psychofizyczną, wykorzystując w tym celu nowoczesne technologie.
EN
Assuming the accuracy of demographic forecasts, according to which the phenomenon of aging societies will constantly progress, modifications related to planning activities in the areas of architecture, medicine, sociology and culture, technology or economy are becoming necessary. Models for planning the future of life will be differentiated depending on the differences in cultural or economic societies. These changes must take place both on the scale of the city and the user, who has the chance to improve his physical condition using modem technologies.
EN
Purpose: This article aims to present the theoretical solution to the problem of waste management. Design/methodology/approach: This model is a proposal for the assessment of bids, which enables the unification of assessments against the criteria expressed in various measures, includes determining the importance of individual criteria, and thus the simulation of assessments when changing the criteria weight values. Findings: The article presents the theoretical optimization model of waste collection and management, which may be helpful in solving the problem of waste more effectively. Research limitations/implications: The article is limited to presenting only the basic model of waste management optimization. Due to the fact that in individual administrative units of the country solving the problem of waste is a local issue, it was impossible to present a solution that would be adequate for each region of the country. Practical implications: The article presents a theoretical model that can form the basis of a practical optimal solution to the problem of waste in individual administrative units of the country. Social implications: Optimal waste management is an extremely important social issue. In addition to efficient waste management, increasing public awareness of the impact of precipitation segregation and recycling on the environment is an extremely important issue. Originality/value The presented model is a flexible model that can be used by individual administrative units, taking into account the specificities of waste management possibilities and restrictions in a given region.
EN
In this article, a systematic solution for mitigating the DFG (Derelict Fishing Gear) problem has been presented using an example of a DFG wreck operation. The planning process has been described in detail and the influence of ghost net recovery on the marine environment has been shown. The research was performed on selected wrecks found in the Polish economic zone and the method consisted of scanning the sea bottom using 2D sonar. Based on the information obtained by the sonar, the ghost nets were later retrieved using a creeper (in cases where the ghost nets were lying on the sea bottom) or with the help of divers (in cases where the nets were sitting on the wrecks). The results have shown that, taking into consideration the research area of the Baltic Sea, the presented method will be satisfactory in most cases.
EN
The article is devoted to the consideration of the ethical and ecological aspect of the framework conditions for the welfare state formation. The hypothesis of the negative influence of high ethnic fractionalization on the ecological situation in a country that in the classical welfare states is offset by the high efficiency of government through the initiation of the function of balancing the interests of ethnic groups in the transmission buffer mechanism is tested in the paper. The study used correlation and regression analysis tools using the application statistical software package STATISTICA. The hypothesis of an inverse relationship between the degree of heterogeneous society and the ecological quality is empirically substantiated. It is proved that the quality of governance can weaken the inverse relationship between ethnic fractionalization and the ecological situation in the country. In the welfare states, the neutralization factor of ethnic fractionalization by the quality of governance institutions is traced, which testifies to the existence of an institutional transmission buffer mechanism in the relationship between the structure of society and the offer of environmental goods.
PL
Artykuł poświęcony jest rozważeniu etycznego i ekologicznego aspektu warunków ramowych tworzenia państwa opiekuńczego. W pracy podjęto się weryfikacji hipotezy negatywnego wpływu wysokiego frakcjonowania etnicznego na sytuację ekologiczną w kraju, które w klasycznych państwach opiekuńczych jest równoważone wysoką przez rządy poprzez uruchomienie funkcji równoważenia interesów grup etnicznych w mechanizmie bufora transmisji. W badaniu wykorzystano narzędzia analizy korelacji i regresji przy użyciu pakietu oprogramowania statystycznego aplikacji STATISTICA. Hipoteza odwrotnej zależności między stopniem heterogenicznego społeczeństwa a jakością ekologiczną jest empirycznie uzasadniona. Udowodniono, że jakość rządzenia może osłabić odwrotny związek między frakcjonowaniem etnicznym a sytuacją ekologiczną w kraju. W państwach opiekuńczych sprawdzono czynnik neutralizacji frakcjonowania etnicznego przez jakość instytucji rządowych, co świadczy o istnieniu instytucjonalnego mechanizmu bufora transmisji pomiędzy strukturą społeczeństwa a ofertą dóbr środowiskowych.
EN
The article presents an adverse impact of the transport in agglomerations on the environment and climate conditions. The sources and acceptable levels of environmental pollution and climate degradation are presented as well as contribution of the cars to this process, together with the actions undertaken with a view to reduce the emission. The trends in modernizing of the public transport systems are pointed out, inclusive of justification of the ecological tramtrain system implementation. The next part of the paper includes comparison of the features of the tram and passenger rail vehicles used for public transport in agglomerations. A brief outline of the actions initiated to implement the tram-train system in Poland is depicted. The final part of the article highlights the technical issues related to the difference between the tram and rail vehicle construction and equipment and discusses the scope of organizational and legal tasks necessary to undertake the practical measures. The Polish contractors potentially able to perform these tasks are indicated. In the last part a brief assessment of railway network suitability for implementation of the tram-train system was carried out on the example of the Poznań agglomeration. An extensive bibliography makes an essential part of the paper. The present article is a continuation of the earlier papers developed with participation of the author. Some of these problems have been only identified in the former papers and, therefore, they are discussed here more clearly, due to their importance to the topic of the tram-train system. The present text is a continuation of the paper of the same title, published in the quarterly Pojazdy Szynowe nr 4/2019.
PL
W artykule przedstawiono negatywne oddziaływanie transportu zbiorowego w aglomeracjach na stan środowiska i klimat. Opisano źródła i dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń środowiska i degradacji klimatu oraz udział samochodów w tym procesie oraz podejmowane działania dla ograniczenia emisji. Przedstawiono uzasadnienie wdrażania ekologicznego systemu tram-train oraz tendencje unowocześniania systemów komunikacji zbiorowej. W dalszej części artykułu porównano cechy tramwaju i pasażerskich pojazdów kolejowych jako środków transportu zbiorowego w aglomeracjach. W krótkim zarysie opisano działania, jakie zostały podjęte dla wdrożenia systemu tram-train w Polsce. W końcowej części artykułu odniesiono się do zagadnień technicznych związanych z różnicami w zakresie budowy i wyposażenia tramwajów i pojazdów kolejowych, a także omówiono zakres prac organizacyjno-prawnych, których podjęcie jest niezbędne dla rozpoczęcia działań praktycznych. Wskazano potencjalnych realizatorów tych działań na poziomie krajowym. W ostatniej części przeprowadzono, na przykładzie aglomeracji poznańskiej, krótka analizę przydatności sieci kolejowej do wprowadzenia systemu tram-train. Istotną częścią artykułu jest obszerna lista bibliografii. Niniejszy artykuł jest kontynuacją wcześniejszych artykułów, których autor był współautorem. W poprzednich artykułach niektóre zagadnienia były tylko zasygnalizowane, dlatego jednak w związku z ich istotnym znaczeniem dla tematu systemu tram-train zostały omówione szerzej. Tekst jest kontynuacją artykułu pod tym samym tytułem, zamieszczonym w kwartalniku Pojazdy Szynowe nr 4/2019.
EN
The paper presents the results of the analysis of diatoms from surface sediments (stones, sands) and macroflora (seagrass, macroalgae) collected at 16 sampling sites located along the inner coastal zone of Puck Bay (southern Baltic Sea) along the Hel Peninsula. The main diatom species of epilithon, epipsammon and epiphyton were characterized with respect to their autecological preferences (habitat, salinity, trophic status, saprobity). Three groups of diatoms were distinguished with respect to the type of substrate based on the results of benthic flora analysis: diatoms (i) of one type of substrate, (ii) of two types and (iii) those occurring on all types of substrates. Moreover, the distribution of benthic diatom communities indicates ecological differences in the study area. Marine and brackish-water species were observed in large numbers in the coastal zone of the Outer Puck Bay, whereas freshwater flora occurred with a higher frequency in the coastal zone of the Puck Lagoon. The content of polysaprobionts and of α-mesosaprobionts indicates that the region of the Hel Tip is highly eutrophicated and very polluted. The coast in the vicinity of Kuznica is less polluted, whereas the best environmental conditions are found in the Jurata–Jastarnia region, as evidenced by the frequency of diatoms that are β-mesosaprobionts.
16
Content available remote Lexis of climate phenomena in social sciences students’ daily discourse
EN
An academic degree gained in the field of social sciences also means more extensive knowledge of the surrounding world understood as the natural environment crucial in defining the position and development of humankind. Interpersonal communication, apart from the colloquialisms related to climate phenomena (weather), shows an evolving state of knowledge of the topic, changing attitudes, and possible stances formulating the need for change. Opinion polls conducted among 150 social science students comprise the source material for the lexicological analysis in the areas of the knowledge, time, and responsibility (related to environmentalism and climate) indicating that attitudes towards the natural environment are present in communicative behaviours.
PL
Okres przymusowej kwarantanny, jakiemu społeczeństwo było poddane przez miesiące marzec i kwiecień 2020 r., był również okresem wyciszonej refleksji i zdystansowania się do codziennych problemów. Choroba COVID-19, powodowana wirusem SARS-CoV-2, będąc nowym bezpośrednim, globalnym zagrożeniem zdominowała wszystkie inne globalne zagrożenia płynące z rozwoju cywilizacji. Zauważyliśmy jak stosunkowo szybko adaptujemy się do nowego modelu ograniczonej konsumpcji i nowego modelu egzystowania w społeczeństwie. Okazuje się, że w warunkach silnie zredukowanej konsumpcji również „da się żyć”, gdyż wystarczy tylko dostrzec inne przyjemności, niektóre dawno już zapominane. Powstaje zatem pytanie: czy współczesna moda na doznawanie przyjemności konsumpcji owoców rozwiniętej cywilizacji jest jedynym, koniecznym i nieuchronnym sposobem egzystencji na Ziemi?
18
Content available remote Budownictwo przemysłowe wczoraj, dziś, jutro
PL
Artykuł dotyczy historycznych uwarunkowań powstania kategorii Budownictwo przemysłowe z perspektywami jej rozwoju w XXI wieku. Przedstawiono rozwiązania projektowe adekwatne do stadiów rewolucji przemysłowej oraz współczesne wymagania stawiane takim obiektom. Podkreślono rolę myślenia proekologicznego w procesach projektowych, budowie i eksploatacji.
EN
The article concerns the historical conditions for the creation of the Industrial Construction category with prospects for its development in the 21st century. Design solutions adequate to the stages of the industrial revolution and contemporary requirements for such objects were presented. The role of pro-ecological thinking in design, construction and operation processes was emphasized.
PL
Celem artykułu było ukazanie możliwości zastosowania koncepcji Big Data w zarządzaniu zrównoważonym, zielonym łańcuchem dostaw. Temat ten podjęto, ponieważ nowe technologie oraz ekologia są obecnie największymi wyzwaniami dla logistyki. Na początku opracowania skupiono się na krótkim zaprezentowaniu wpływu ekologii na logistykę. Następnie przybliżono znaczenie koncepcji Big Data oraz przedstawiono, jak przejawia się cyfryzacja w zakresie sieci dostaw. Na samym końcu wytypowano możliwości wykorzystania analizy dużych zbiorów danych w zarządzaniu zielonym łańcuchem dostaw.
XX
The aim of the article was to show the possibility of applying the Big Data concept in the management of a sustainable, green supply chain. This topic was taken up because new technologies and ecology are currently the greatest challenges for logistics. At the beginning of the study, the impact of ecology on logistics was briefly presented. Then, the meaning of the Big Data concept and how the digitization of the supply network manifests itself were shown. Finally, the possibilities of using data analysis in green supply chain management were selected.
PL
Celem opracowanego referatu jest pokazanie zalet i wad poszczególnych rozwiązań zrównoważonego transportu publicznego w kierunku szeroko pojmowanej ekologii. Wdrożenie zaproponowanych możliwości wyboru niskoemisyjnego lub bezemisyjnego środka transportu publicznego może przyczynić się do poprawienia jakości życia w mieście przez znaczne zmniejszenie emisji szkodliwych substancji oraz może mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne jak i zdrowie człowieka. Przedstawione zostały również aspekty ekonomiczne jakie niosą za sobą opisane możliwości wyboru środka komunikacji publicznej w mieście.
EN
In this paper the authors present the advantages and disadvantages of individual solutions of sustainable public transport towards broadly understood ecology. The implementation of the selected options to choose a low-emission or zero-emission means of public transport may contribute to improving the quality of life in the city by significantly reducing the emission of harmful substances and may have a positive impact on the natural environment and also human health. There were also presented the economic aspects of the described possibilities of choosing the means of public transport in the city.
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.