Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  machine safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Bezpieczeństwo w przemyśle
PL
Nieustający trend wsparcia mechanicznego dla człowieka na produkcji dał inżynierom ważne wyzwanie – bezpieczeństwo. Nie od dziś wiadomo, że zdrowie i życie ludzkie jest wartością największą i musimy o nie zadbać, nie zważając na koszty.
2
PL
Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jest stanem dającym poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Bezpieczeństwo odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego, m.in. życia, zdrowia i dóbr (materialnych i niematerialnych). W odniesieniu do stanowisk zrobotyzowanych stanowi ono bardzo szeroki zakres wiedzy oraz kompetencji i odgrywa ważną rolę na etapach projektowania, wytwarzania i eksploatacji zarówno maszyn, jak i całych stanowisk produkcyjnych.
PL
Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. W przedsiębiorstwach branży metalurgicznej pracownicy użytkują maszyny, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi powinny spełniać wymagania minimalne lub zasadnicze. Kluczowym elementem w przypadku wspomnianych wymagań, jest nie tylko ich spełnienie, ale przede wszystkim ich utrzymywanie przez cały okres eksploatacji maszyny. W opracowaniu przedstawiono listę formalnych obszarów, które należy zweryfikować podczas zakupu maszyny. Wybór obszarów podyktowany był występującymi niezgodnościami w zakresie wymagań zasadniczych. Praktyczna ocena spełniania wymagań wstępnych, na podstawie opracowanej listy, przeprowadzona została dla wybranych maszyn przemysłowych.
EN
Ensuring employees safe and hygienic working conditions is the basic responsibility of every employer. In enterprises of the metallurgical industry, employees use machines that, in accordance with applicable legal provisions, should meet minimum or essential requirements. The key element in the case of these requirements is not only their fulfillment, but above all their maintenance throughout the life of the machine. The article a list of formal areas that should be verified when purchasing the machine was presented. The choice of areas was dictated by the inconsistencies in the scope of essential requirements. The practical assessment of meeting the initial requirements, based on the developed list, was carried out for selected industrial machines.
PL
Osłony maszyn są popularnymi środkami bezpieczeństwa. Celem badań było określenie możliwości i ograniczeń w zastosowaniu układów logicznych zapewniających bezpieczeństwo poprzez blokowanie i ryglowanie osłon ruchomych. Szczególną uwagę zwrócono na zapobieganie obchodzeniu osłon. W dalszych pracach przewidziano opracowanie metodyki doboru i projektowania tych urządzeń.
EN
Machine guards are commonly used safety measures. The aim of the research was to determine the possibilities and limitations in the application of logic circuits providing interlocking and locking safety functions associated with guards. Particular attention was paid to the prevention of the defeating of guards. In further works it is planned to develop a methodology for the selection and design of those devices.
5
Content available Nowe maszyny – nowe problemy
PL
Kilkanaście lat członkostwa w Unii Europejskiej oraz obowiązywania wymagań zasadniczych nauczyło kupujących nowe maszyny, że ich producenci powinni wraz z dokumentacją dostarczyć Deklarację zgodności WE, w treści której na własną odpowiedzialność deklarują oni spełnienie wymagań Dyrektywy maszynowej. Posiadanie Deklaracji zgodności WE uznawane jest powszechnie za uwolnienie pracodawcy od odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa maszyny, w którą wyposażył stanowisko pracy. Jednak analiza przepisów Kodeksu pracy wykazuje, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo maszyn ciąży także na pracodawcy, a posiadanie deklaracji zgodności z takiej odpowiedzialności nie zwalnia. Jednocześnie kontrole organów nadzoru rynku oraz niezależnych ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem maszyn wykazują, że znaczna część maszyn nowych nie spełnia wymagań zasadniczych, w tym z zakresu urządzeń i systemów bezpieczeństwa. W artykule wskazany zostanie przykład niespełnienia przez nową maszynę wymagań bezpieczeństwa oraz prawne aspekty odpowiedzialności pracodawcy.
EN
Several years of membership in the European Union and the application of essential requirements have taught the buyers of new machines that machinery manufacturers should provide the EC Declaration of Conformity together with the documentation, in which they declare, on their own responsibility, that they meet the requirements of the Machinery Directive. Having a Declaration of Conformity is widely recognized for the release of the employer from liability for safety of the machinery which he has equipped work station with. However, when analyzing the provisions of the Labor Code, it turns out that the responsibility for the safety of the machines is also on the employer, and having a declaration of conformity does not release the employer from the liability. At the same time, inspections by market surveillance authorities and independent experts in the field of machine safety show that a significant proportion of new machinery does not meet the essential requirements, including safety equipment and systems. The article will indicate the rank of the problem and example of non-compliance with the safety requirements of the new machine, as well as the legal aspects of the employer’s liability.
PL
W grudniu 2018 r. PKN opublikował nowe wydanie normy dotyczącej wyposażenia elektrycznego maszyn PN-EN 60204-1:2018-12. Co w niej nowego? Co się zmieniło? Co dodano? Poniżej przedstawiam analizę zmian.
PL
Eksploatowane do niedawna stare maszyny w przedsiębiorstwach dbających o jakość systemów wytwarzania zastępowane są nowymi: sprawniejszymi, dokładniejszymi i szybszymi. Przedsiębiorca, kupując nową maszynę, żąda od jej producenta dostarczenia Deklaracji zgodności WE oraz oznakowania znakiem CE. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z faktu, że wydanie przez producenta deklaracji zgodności WE dla maszyny i oznakowanie jej znakiem CE nie zwalnia z odpowiedzialności za jej bezpieczeństwo. W artykule wskazane zostaną prawne aspekty odpowiedzialności przedsiębiorcy, które nabierają szczególnego znaczenia po uwzględnieniu liczby maszyn niespełniających wymagań bezpieczeństwa.
EN
Enterprises that care about the quality of production systems replace old machines with new ones that are more efficient, more accurate and faster. An entrepreneur buying a new machine asks the manufacturer to provide the EC declaration of conformity and the CE marking. Few are aware of the fact that the declaration of conformity of the manufacturer of the machine and its marking by the manufacturer does not exclude the user’s liability. The article will indicate the legal aspects of the entrepreneur’s responsibility, which take on a special meaning after considering the number of machines that do not meet the safety requirements.
PL
W prawie Unii Europejskiej funkcjonują dwie istotne regulacje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa eksploatacji maszyn: dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE (d. 89/655/EWG) i dyrektywa maszynowa – aktualna 2006/42/WE. Pierwsza dotyczy maszyn użytkowanych przez pracodawców/przedsiębiorców, druga – jest regulacją związaną z produkcją maszyn.
PL
Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jest stanem dającym poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Bezpieczeństwo odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego, m.in. życia, zdrowia i dóbr (materialnych i niematerialnych).
10
Content available remote Systemy bezpieczeństwa na stanowiskach zrobotyzowanych. Cz. 2
PL
Bezpośredni kontakt personelu z robotem przemysłowym oraz urządzeniami wchodzącymi w skład zrobotyzowanej komory produkcyjnej może mieć miejsce w czasie programowania robota, podczas pracy robota (gdy w jego zasięgu znajdzie się człowiek) oraz podczas napraw i konserwacji.
PL
W ostatnich miesiącach media bardzo szeroko omawiają i komentują nadchodzące zmiany w Kodeksie pracy dotyczące prawnych aspektów prawa pracy, nie mówi się o zmianach dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy. W artykule porównano aktualnie obowiązujące przepisy prawa z projektem Kodeksu pracy, który został przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przeprowadzona analiza zaproponowanych przez prawników zmian wskazuje na uproszczenie wymagań prawnych z zakresu bezpieczeństwa maszyn.
EN
In recent months we have witnessed numerous comments and discussions in the media on the subject of upcoming changes in the Labor Code, regarding legal aspects of the labor law. However, the media never mention the changes in technical safety at the workplace. The article compares currently abiding legal regulations with the Labor Code draft, which has just recently been submitted to the Ministry of Family, Labor and Social Policy. The analysis of regulations drafted by lawyers indicates planned simplification of legal requirements in the field of machine safety.
PL
Biorąc pod uwagę koszty społeczne dużej liczby wypadków powodowanych bezpośrednio przez użytkowanie maszyn, wytwórcy ciągle dążą do projektowania i wykonania maszyn z samego założenia bezpiecznych oraz odpowiedniego ich instalowania, obsługi i konserwacji.
PL
W artykule przedstawiono problematykę bezpieczeństwa maszyn w kontekście obowiązujących przepisów prawnych i norm międzynarodowych oraz komputerowo wspomagane metody przeprowadzania oceny zgodności i szacowania ryzyka. Na podstawie literatury oraz norm zostały za prezentowane najczęściej stosowane współczynniki oraz metody szacowania bezpieczeństwa. Następnie na przykładzie z praktyki przemysłowej autora została zaprezentowana metoda szacowania ryzyka z wykorzystaniem metod wspomaganych komputerowo. Do przeprowadzenia oceny zgodności autor wykorzystał oprogramowanie SISTEMA niemieckiego instytutu IFA [10]. Prezentowany przykład pokazuje możliwości zautomatyzowanie procedury obliczeniowej, przyspieszenia procesu oceny ryzyka oraz zmniejsza możliwość popełnienie błędu podczas projektowania układów związanych z bezpieczeństwem maszyn i urządzeń. Dodatkowym atutem metod komputerowych jest łatwość skalowania na większe i bardziej złożone układy.
EN
The paper present aspect of machine safety in addition to current legal regulations and international standards and computer aided method of risk analysis. Based on literate and international standards paper author presents most common factors and method of safety estimation. Next, based on author industry experience, computer aided risk analysis has been present. To proceed conformity assessment author used SISTEMA software developed by German institute IFA [10]. The example shown shows simplify calculation method of risk analysis and decrees level of mistake during to designee of machine safety component. Another advantages of computer aided method is simplify to scale it to the more complex system.
14
PL
W artykule omówione zostały wymagania minimalne oraz wymagania zasadnicze dla maszyn i urządzeń technicznych. Przedstawiono stan wdrożenia dyrektyw związanych z bezpieczeństwem pracy na podstawie kontroli przeprowadzonych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy w latach 2010-2017 oraz analizę danych dotyczących zagrożeń zawodowych, wypadków i ich przyczyn w zakładach przemysłu przetwórczego.
EN
The article discusses the minimum requirements and essential requirements for machines and technical devices. The state of implementation of directives related to work safety was presented on the basis of inspections carried out by inspectors of the National Labor Inspectorate in 2010-2017 and analysis of data on occupational hazards, accidents and their causes in the processing industry.
PL
W artykule przedstawiono metodę oceny bezpieczeństwa maszyn polegajacą na obliczaniu poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (ang. Safety Integrity Level). Problematyka bezpieczeństwa maszyn została przedstawiona w kontekście obowiazujących przepisów prawnych i norm międzynarodowych. Na podstawie literatury oraz norm zostały zaprezentowane metody określania poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa, miary ilościowe i jakościowe używane w ramach normy PN-EN 62061 oraz podstawowe pojęcia związane z wymaganiami funkcjonalnymi. Dodatkowo przedstawiono zależność między poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa SIL a poziomem zapewnienia bezpieczeństwa PL. Artykuł jest kontynuacja poprzedniej publikacji autora dotyczacej bezpieczeństwa maszyn [1].
EN
The article presents a method for determining machine safety by calculating the safety integrity level (SIL). Problems of machine safety were presented in the context of applicable legal regulations and international standards. On the basis of the literature and standards, methods for determining the safety integrity level, quantitative measures used within the PN-EN 62061 standard and basic concepts related to functional requirements have been presented. In addition, the author compares the method of determining the SIL level from the PL level of safety assurance. The article is a continuation of the author's previous publication on machine safety [8].
PL
W pierwszej części publikacji [4] omówiłem kilka przykładowych elementów hydraulicznych pełniących kluczowe zadania bezpieczeństwa układów hydraulicznych. W tej części publikacji zamierzam przedstawić wybrane przykłady układów hydraulicznych, stanowiących fragment systemów bezpieczeństwa, w świetle normy EN ISO 13849-1 [2].
PL
Co najmniej dwie Europejskie Dyrektywy – Maszynowa [1] i Ciśnieniowa [2] – tworzą ramy bezpieczeństwa układów hydraulicznych. Zawierają one między innymi zobowiązania prawne producentów i dostawców zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania wprowadzonego na rynek produktu. Natomiast sposób wdrożenia zasad bezpieczeństwa określono w szeregu zharmonizowanych norm. Ich wypełnienie pozwala domniemywać, że urządzenie wytworzone na ich bazie będzie bezpieczne, aczkolwiek analiza ryzyka zawsze powinna być robiona możliwie szeroko.
19
Content available remote FINDER. Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń
PL
W związku z zastąpieniem normy PN-EN 50205 przez PN-EN 61810 powinniśmy na nowo przyjrzeć się tematowi bezpieczeństwa. Zarówno w Internecie, jak i w wielu opracowaniach producentów wciąż możemy znaleźć odniesienia do regulacji ze starszej normy. Jednak należy zwrócić uwagę, że nowa została opublikowana już pod koniec 2015 roku. W związku z tym warto sprawdzić, czy aparatura stosowana w naszych układach spełnia najnowsze wymogi i z powodzeniem możemy we właściwy sposób ochraniać pracowników, osoby postronne, środowisko i otoczenie.
20
Content available remote Virtual Reality as a Tool for Computer Aided Safety Engineering
EN
In recent years the use of virtual reality (VR) and augmented reality (AR) becomes more and more popular. The paper presents examples of virtual reality application in safety engineering, like safety training, different types of simulators, work place design, modelling of dangerous zones in manufacturing systems and testing of safety systems. The use of VR techniques seems to be particularly advantageous in situations where training under actual conditions is related to threats against human health and life. Therefore, training in virtual environments is often used in areas like firefighting, especially in the case of combating of internal fires.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.