Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  farma fotowoltaiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono ekologiczną analizę cyklu życia farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW usytuowanej na obszarze północnej Polski. Badania wykonano metodą LCA (life cycle assessment), a jako bazową procedurę obliczeniową wybrano metodę Ekowskaźnik 99. Określono poziomy szkodliwości oddziaływań na środowisko w obszarze poszczególnych etapów cyklu życia obiektu analiz (produkcja, eksploatacja, zagospodarowanie poużytkowe). Dokonano identyfikacji dominujących obszarów obciążających zdrowie człowieka, jakość środowiska i wyczerpywanie zasobów surowców. Zaproponowano wytyczne dla prośrodowiskowego poużytkowego zagospodarowania tworzyw, materiałów i elementów elektrowni fotowoltaicznych.
EN
An ecol. life cycle analysis (LCA) of the 1 MW solar farm located in northern Poland was performed. The eco-indicator 99 method was chosen as the basic calculation procedure. The levels of environmental impact harmfulness were detd. in the area of individual stages of the LCA object (prodn., operation, post-use management). Human health, environmental quality and depletion of raw materials were used as main factors in the study. Guidelines for pro-environmental, post-use management of plastics, materials and components of solar power plants were given.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie technologii Internetu Rzeczy do monitorowania farm fotowoltaicznych, szczególnie pojedynczych paneli fotowoltaicznych. Omówiono konstrukcję modułów realizujących funkcje monitorujące. Porównano protokoły komunikacyjne stosowane w rozwiązaniach Internetu Rzeczy.
EN
In the paper the applications of Internet of Things technology to the monitoring of photovoltaic farms, in particular the individual photo-voltaic panels, has been presented. The construction of the modules performing the monitoring functions have been described. Various communication protocols specifically designed for Internet of Things have been compared.
PL
Z łatwością można znaleźć w Internecie dziesiątki zaskakujących przykładów tego, jakoby farmy fotowoltaiczne miały znacząco negatywnie wpływać na świat zwierząt: bezkręgowców (głównie owadów) i kręgowców (głównie ptaków). Próżno poszukiwać jednak odwołań do prac naukowych czy choćby solidnych opracowań o charakterze eksperckim.
PL
Zwiększenie udziału OZE w zużyciu energii jest jednym z priorytetowych obszarów polityki klimatyczno-energetycznej UE. W ostatnich latach na polskim rynku szczególnie widoczny jest rozwój fotowoltaiki. Jakie są możliwości prawne, technologiczne oraz ekonomiczne rozwoju elektrowni słonecznych na zamkniętych składowiskach?
PL
Neo Energy Group to jedna z największych polskich spółek - realizatorów wielkoskalowych projektów OZE. Posiada w swoim portfelu gotowy do budowy projekt parku wiatrowego o mocy ok. 211 MW, jest ponadto zaangażowana w rozwój jednej z największych elektrowni fotowoltaicznych w Polsce i Europie, o mocy zainstalowanej 244 MW.
EN
Financial efficiency analysis of PV plants with a capacity of 1 MWp is presented in the paper, taking into account two RES-E support schemes, which have been implemented in Poland. The aim of the paper is to analyze how the RES-E support mechanisms for Poland impact the actual investor's financial results. The compared RES-E support mechanisms are the following: the auction system (an option of a feed-in-tariff scheme) implemented recently in Poland and the 'green certificates' system, which has been in operation for over a decade now. Financial efficiency analysis method with the sensitivity analysis is implemented to determine the conditions for the most financially effective PV investments. The results show the crucial factors of financial efficiency of the PV farms, which are also discussed in view of the conducted sensitivity analysis, which takes into account changes in the analyzed parameters. The study explores the current policies influencing the conditions of investments in PV plants in Poland providing information for policy makers, investors and researchers interested in the solar energy domain.
PL
Funkcjonowanie farmy fotowoltaicznej na byłym składowisku odpadów - czy to możliwe? Gospodarzom gminy Ustronie Morskie to się udało.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu dołączonej do sieci elektrowni fotowoltaicznej na wybrane parametry energii elektrycznej. Do celów analizy wybrano rzeczywisty fragment sieci elektroenergetycznej, a charakterystyka pracy (generacji mocy) źródła odzwierciedla lokalne warunki słoneczne. Do analizy wykorzystano oprogramowanie NEPLAN, w którym zamodelowano i wykonano analizę zmienności poszczególnych parametrów. Analizowanymi parametrami były napięcia na szynach poszczególnych stacji oraz prądy w liniach. Przeanalizowano dwa potencjalne punkty przyłączenia takiego źródła do sieci. Zaobserwowano, że punkt przyłączenia do sieci może istotnie wpłynąć na przepływy mocy (w zależności od warunków słonecznych) natomiast nie wpływa znacząco na sumaryczne straty energii w całym rozpatrywanym fragmencie sieci.
EN
The papere presents an analysis of the impact of network attachment photovoltaic power plant on the selected parameters of electricity. For the purpose of analysis selected real piece of the power grid, and the performance characteristics (power generation) source reflects local solar conditions were used. For analysis, the software NEPLAN, which were modeled and made an analysis of the variability of individual parameters. Analyzed parameters were voltage on the rails of the stations, currents in lines. Two potential points of attachment to a power network were analyzed. It has been observed that the point of attachment to the network, can significantly affect the flow of power (depending on the sun) but does not significantly affect the aggregate loss of energy throughout the relevant portion of the network.
PL
W zakładach wodociagowych tkwi potencjał, który można wykorzystać, aby ograniczyć zakup energii od zakładów energetycznych. Dzięki produkcji energii na trzech obiektach należących do grudziądzkich wodociągów, spółka może pokryć ponad 38% zapotrzebowania energetycznego całego przedsiębiorstwa.
PL
Odnawialne źródła energii, to szansa nie tylko do poprawy efektywności energetycznej indywidualnych odbiorców, ale również do poprawy budżetu jednostek samorzą- dowych. Jednostki samorządowe mają obowiązek zapewnienia świadczenia usług mieszkańcom, w postaci finansowania zadań oświatowych, zadań z zakresu kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa przeciw pożarowego, oświetlenia ulicznego itp. Budżety jednostek samorządowych rzadko są dopinane dotacjami rządowymi czy wpływami z podatków. W celu poprawy sytuacji budżetowej w sferze energetycznej, w województwie lubelskim 5 gmin utworzyło partnerstwo samorządowe o nazwie „Dolina Zielawy”, celem którego była m.in. poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie energii słonecznej. W niniejszej pracy przedstawiono koncepcję efektywności energetycznej w „Dolinie Zielawy” przy wykorzystaniu kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych.
EN
Renewable energy sources is an opportunity not only to improve the energy efficiency of individual customers, but also to improve the budget of local communities. Local communities have an obligation to ensure the provision of services for citizens, in the form of financing of educational tasks, tasks in the field of culture, health protection, social welfare, safety against fire, street lighting, etc. The budgets of local communities are rarely buttoned government grants or tax revenues. In order to improve the budgetary situation in the energy sector, in the Lublin Voivodeship of 5 local municipalities have formed a partnership called the "Valley of Zielawa", the aim of which was, inter alia, improving energy efficiency through the development of solar energy. This paper presents an analysis of energy efficiency in the "Valley of Zielawa" using solar collectors and photovoltaic systems.
PL
Moc zainstalowana oraz produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii od kilkunastu lat systematycznie w Polsce wzrasta. Należy spodziewać się, że tendencja ta w najbliższych latach zostanie utrzymana. Dość dużym zainteresowaniem cieszą się źródła wiatrowe oraz źródła fotowoltaiczne, co sprawia, że przy znacznych ich mocach zainstalowanych konieczne staje się badanie wpływu tych źródeł na system elektroenergetyczny. W artykule przedstawiono analizę wpływu farmy fotowoltaicznej i farmy wiatrowej na poziom strat mocy czynnej i biernej w systemie elektroenergetycznym. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem programu DIgSILENT PowerFactory.
EN
The rated power and the production of energy from renewable energy sources for several years steadily increases in Poland. It is expected that this trend will be continued in the coming years. Wind and photovoltaic sources are very popular and in consequence it becomes necessary to study the impact of these sources on the power system. The article presents an analysis of the impact of photovoltaic farm and wind farm on the level of loss of active and reactive power in the power system. Calculations were performed with the use of DIgSILENT PowerFactory software.
PL
Odnawialne źródła energii to szansa nie tylko na poprawę efektywności energetycznej indywidualnych odbiorców, ale również na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego samorządów. W 2007 roku w województwie lubelskim 5 gmin utworzyło partnerstwo samorządowe o nazwie „Dolina Zielawy”. Celami partnerstwa jest współpraca w zakresie oświaty, zadań z zakresu kultury, z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i oświetlenia ulicznego. Jednym z nadrzędnych celów tego partnerstwa jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez zagospodarowanie energii słonecznej. Zasoby energii słonecznej na Lubelszczyźnie charakteryzują się przede wszystkim bardzo wysokim stopniem nasłonecznienia w porównaniu do innych regionów kraju. Największy potencjał pod względem wykorzystania energii słonecznej posiada wschodni obszar województwa (w tym obszar partnerstwa). W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego gminy partnerstwa powołały spółkę Energia Dolina Zielawy sp. z o.o., która w 2014 roku zbudowała farmę fotowoltaiczną o mocy 1,4 MW w Bordziłówce w Gminie Rossosz. W pracy przedstawiono podsumowanie pracy farmy fotowoltaicznej w okresie półtorarocznym oraz efektywność energetyczną różnego rodzaju paneli fotowoltaicznych, które produkują energię na farmie fotowoltaicznej w Bordziłówce.
EN
Renewable energy is an opportunity not only to improve the energy efficiency of individual customers, but also to ensure energy security for local governments. In 2007, in Lublin province 5 municipalities have formed a partnership government called “Valley of Zielawa”. The objectives of the partnership is the cooperation in the field of education, tasks in the field of culture, health protection, social welfare, fire protection and street lighting. One of the overarching goals of the partnership include ensure energy security and improving energy efficiency through the utilization of solar energy. Solar energy resources in the Lublin region are mainly characterized by a very high degree of sunlight compared to other regions of the country. The greatest potential for solar energy use is the eastern area of the province (including the area of partnership). In order to ensure the energy security of the community established a company Energy Valley of Zielawa, which in 2014 built a photovoltaic farm with a capacity of 1.4 MW in the Bordziłówka in Municipality Rossosz. This paper presents the work recapitulation of photovoltaic farm over the year and a half and the energy efficiency of various types of photovoltaic panels which produce energy on a farm in photovoltaic Bordziłówce.
EN
This paper presents the systems construction of ground mounted photovoltaic farms directly connected to the power grid. The purpose of this article is to outline the development of diagnostic methods in large ground mounted photovoltaic installations to quickly locate defective PV modules.
PL
W pracy przedstawiono analizę efektywności produkcji energii elektrycznej z naziemnych farm fotowoltaicznych (PV) umiejscowionych w różnych obszarach województwa Lubelskiego. Do analizy wykorzystano dane meteorologiczne dotyczące nasłonecznienia i usłonecznienia wybranych obszarów oraz właściwości topograficzne terenów przeznaczonych pod budowę farm PV.
EN
This work presents the analysis of the effectiveness of electricity production from the above-ground photovoltaic farms (PV) located in various areas of the Lublin Region. The analysis was based on the meteorological data concerning insolation on selected areas, and topographical characteristics of land for PV farms construction.
19
Content available remote Algorytm optymalizujący uzysk energii w stacjonarnych farmach fotowoltaicznych
PL
Zwiększenie efektywności uzysku energii użytecznej z konwersji fotowoltaicznej można uzyskać poprzez podwyższanie sprawności ogniw fotowoltaicznych (PV), ale także poprzez optymalne konfigurowanie ekspozycji energii słonecznej na powierzchnię paneli słonecznych. Najefektowniejszym rozwiązaniem jest stosowanie systemów nadążnych za ruchami pozornymi Słońca, jednakże konstrukcje takich systemów są dość drogie, a ich nawigacja wymaga dodatkowych nakładów energii. Systemy stacjonarne natomiast wymagają doboru takiego usytuowania powierzchni paneli fotowoltaicznych, który w skali całego roku pozwoli wygenerować maksymalną energię przy zadanej lokalizacji. Niniejsza praca poświęcona jest opracowaniu algorytmu, pozwalającego optymalizować uzysk energii elektrycznej z konwersji energii Słońca dla zadanych warunków geograficznych i klimatycznych.
EN
Increasing the efficiency of the useful energy yield from the photovoltaic conversion can be obtained by improving the photovoltaic cells efficiency, but also through the optimal configuration of solar exposure to the surface of solar panels. The most effective solution is using the follow up system together with the apparent motion of the Sun. Constructions of these kinds of systems, however, are quite expensive, and their navigation requires extra energy. Stationary systems, on the other hand, require the selection of such a location of photovoltaic panels’ surface, which during the whole year, will generate maximum power at a given location. This paper is devoted to the algorithm development, allowing to optimize the yield of electricity from solar energy conversion for given geographical and climate conditions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.