Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 225

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  knowledge
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
Creating diagrams is an occasion for a sophisticated analysis of notions and exploring their meaning. It is also a form of direct contact with psychological phenomena and juxtaposing intuition and deduction as sources of cognition. Analysis of the development of philosophical stances can present the process of a departure from the classical view that holds that this argumentation can have a purely formal character (while the role of intuition is significantly reduced). The by-product shall be an explanation of often encountered simplifications associated with understanding both positions associated with their extreme versions: the intuitive relict or the version of formalism that produces an impression of being a sterile and even absurd argument. I argue in favour of the utility of both positions, as they can present interesting aspects of certain problems in architectural proofs at different stages of design, and used to distinguish different diagrams.
PL
Tworzenie diagramów to okazja do wyrafinowanej analizy pojęć i swoistego wnikania w ich treść. To również bezpośredni kontakt ze zjawiskami o charakterze psychologicznymi i przeciwstawieniem intuicji i dedukcji, jako źródeł poznania. Analiza rozwoju stanowisk filozoficznych pozwoli na ukazanie procesu odchodzenia od poglądu klasycznego w myśl, którego w sposób intuicyjny ujmujemy poszczególne etapy rozumowania na rzecz poglądu zgodnie, z którym ta argumentacja może mieć charakter czysto formalny (zaś rola intuicji zostaje mocno zredukowana). Natomiast „produktem ubocznym” będzie wyjaśnienie, pewnych często spotykanych uproszczeń związanych ze zrozumieniem obu stanowisk utożsamianych ze skrajnymi ich wersjami. Intuicyjnego reliktu bądź wersją formalizmu sprawiającej wrażenie, że jest to stanowisko jałowe i wręcz absurdalne. Chcę podkreślić użyteczność obu stanowisk, gdyż pozwalają one na ukazanie ciekawych aspektów problemów w dowodach architektonicznych, na rożnych etapach projektowania i wyodrębnienie różnych diagramów.
2
PL
Artykuł porusza wybrane zagadnienia związane z indukcją i jej stosowaniem w procesach badawczych prowadzonych w ramach nauk o bezpieczeństwie. Z uwagi na społeczny charakter nauk o bezpieczeństwie i klasyfikowaniem ich do nauk empirycznych stosowanie właśnie indukcji jest jednym z kluczowych założeń metodologicznych. W pracy skupiono się na przybliżeniu indukcji oraz możliwościach jej wykorzystywania w prowadzeniu badań naukowych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.
EN
The paper examines the role of induction in the research process within security sciences. It is related to social character of security sciences and its classification as a part of empirical sciences. The article is an introduction to wider discussion around the inductive method (empirical approach) and induction within theoretical methods of research.
3
Content available Hackathon dla rozwoju otwartych innowacji w klastrze
PL
Artykuł jest skoncentrowany na wybranych zagadnieniach z zakresu stosowania hackathonu w kreowaniu otwartych innowacji w klastrze. Zaprezentowane w nim rozważania prowadzono głównie z zastosowaniem metody studium przypadku, analizy danych zastanych i klasycznego przeglądu literatury przedmiotu. Oprócz wprowadzenia i podsumowania artykuł składa się z czterech integralnych części, w których przedstawiono metodykę badań, scharakteryzowano istotę otwartych innowacji, strategiczny wymiar hackathonu oraz doświadczenia klastrowe w zakresie jego stosowania. Na podstawie wyników badań własnych wykazano, że kreowanie otwartych innowacji z zastosowaniem hackathonu w klastrach nie tylko kształtuje atrakcyjność inwestycyjną klastrów, ale także przyczynia się do budowy sprawnego regionalnego ekosystemu innowacji. W artykule zwrócono uwagę, że potencjał biznesowy i społeczny hackathonu dostarcza licznych korzyści istotnych z punktu widzenia rozwoju klastra. Ponadto podkreślono, że pomyślne zastosowanie hackathonu w kreowaniu otwartych innowacji stanowi przykład wyzwania strategicznego w zarządzaniu klastrem w warunkach turbulentnego otoczenia. Podjęta na gruncie nauk o zarządzaniu i jakości problematyka badań odnosi się do istoty przedsiębiorczości strategicznej i kreatywnej w gospodarce opartej na wiedzy.
EN
The article focuses on selected issues related to hackathon application in creating open innovation within a cluster. The considerations were based mainly on the case study method, desk research, and a literature review. In addition to the introduction and conclusion, it consists of three parts, which characterize the essence of open innovation, the strategic dimension of the hackathon and the cluster experiences with using of hackathon. Based on the results of own research, it was shown that creating open innovations using a hackathon in clusters not only shapes the investment attractiveness of clusters, but also contributes to the construction of an efficient regional innovation ecosyetm. The article draws attention to the fact that the business and social potential of the hackathon provides a wide range of benefits essential for cluster development. Moreover, it is emphasized that the successful application of the hackathon in process of creating open innovations is an example of a strategic challenge for cluster management in a turbulent environment. The research problem in the field of management and quality sciences, analyzed by the Authors as a part of the article is directly related to the essence of strategic and creative entrepreneurship within knowledge-based economy.
EN
Purpose: The main reason for writing the article is to demonstrate the impact of knowledge management on the functioning of public administration. Multiprocessing in this respect in public administration means that knowledge management has a wide dimension. Design/methodology/approach: The article is theoretical, its purpose is to explain the essence of the issue, which is knowledge, and to give an example of knowledge management in the context of human resource management at a state university. The theoretical scope of work includes broadly understood knowledge, its management in public administration. Findings: In the context of achieving the objectives of the article are: - public administration has been shown to focus on finding and accumulating areas of knowledge, - explained what is effective knowledge management in public administration and what processes take place in it, - features of knowledge-oriented public administration were indicated, - categories of knowledge in public organizations are discussed in detail, - an example of knowledge management at a university in the context of human resources was given. Social implications: During the work on the article, the importance of the need to deepen knowledge by each member of the public organization was recognized so that it was current, broad, i.e. covering various aspects, true and bringing the expected results or solutions. Originality/value: The novelty and innovation of the article may be the author's suggestions on how to effectively manage knowledge of public administration staff.
PL
Średniowieczny zamek w Czchowie, usytuowany na jednym ze wzgórz nad Dunajcem, stanowi niezwykle malowniczą dominantę w krajobrazie miasta i okolicy. Jest to jeden z najstarszych zamków królewskich zbudowanych przy trakcie handlowym na Węgry. Jako pierwsza powstała wieża strażnicza, której inicjatorem był prawdopodobnie król Wacław II. Strażnica wraz z komorą celną zapewniały militarną i administracyjną ochronę interesów państwa polskiego na jego południowym pograniczu. O wyjątkowości zamku w Czchowie świadczy jego sąsiedztwo w postaci średniowiecznego układu urbanistycznego z gotyckim kościołem i drewnianą dzwonnicą oraz wczesnośredniowiecznej osady o nazwie Grodzisko. W wyniku zakończonej w roku 2018 konserwacji i rekonstrukcji założenia zamkowego dominantą wysokościową krajobrazu miejskiego stała się już nie tylko wolno stojąca wieża, lecz także zrekonstruowana baszta bramna. Oprócz znaczenia w wymiarze symbolicznym i kulturowym zabytek zyskał nowe wartości użytkowe i ekonomiczne jako atrakcja oraz miejsce edukacji i wypoczynku turystów i mieszkańców.
EN
The medieval castle in Czchów, situated on one of the hills above the Dunajec River, is an exceedingly picturesque landmark in the landscape of the town and the nearby countryside. It is one of the oldest royal castles to be built near the trade route to Hungary. A guard tower was the first to be built, probably on the orders of king Wenceslaus II. The guard tower, along with a customs chamber, ensured the military and administrative protection of the Polish state’s interests in its southern borderlands. The exceptionality of Czchów Castle is highlighted by its proximity to a medieval urban layout with a Gothic church and a timber bell tower, along with an early medieval settlement named Grodzisko. As a result of the conservation and reconstruction of the castle complex, it was not only the freestanding tower that acted as the vertical landmark of the townscape, but also the reconstructed gatehouse tower. Apart from its symbolic and cultural significance, the heritage site gained new utilitarian and economic values as an attraction and place of education and rest for tourists and residents.
EN
The construction industry is characterized by limited resources and a high level of competition. Limited resources and a competitive environment determine knowledge and information as a particularly important resource for the development of the construction industry. A communication network is one of the elements of a knowledge management system in projects and serves to organize and maintain information links between project participants. We have analysed the communication network between project participants for residential building construction using social network analysis (SNA). The purpose of this work is the calculation and analysis centrality measures for participants in the construction project delivery. Centrality measures can answer the following questions whether the node is influential or central to the network and whether the node is critical for the flow of information in the network.
EN
In the field of geological education conducted by the Polish Geological Institute (PGI), the Geological Museum has traditionally played the main role. Geological collections have been gathered already since the establishment of the PGI in 1919, and over time, the exhibition and educational activities, popularizing geological knowledge in society, have been continued. Currently, an increasing number of PGI employees, also from outside the Museum, are involved in the education conducted by PGI, which allows the Institute to go "outside the Museum Exhibition Hall” directly into society. This is marked, among others, by the participation in an increasing number of mass outdoor events, as well as by the increasing activity in the protection of geological heritage in Poland. In the future, special emphasis must be paid on education about the necessity and inevitability and, finally, the acceptance of exploitation of raw materials, because we, as a society and individual entities, use things created from the processing of mineral resources every day.
PL
Nowa gospodarka to nowy ład gospodarczy, w którym ma miejsce silna koncentracja na zasobach niematerialnych, w tym wiedzy. Jest to także nowy porządek ekonomiczny trzeciej fali rozwoju społecznego, w którym decydującą rolę pełni wiedza, techniki cyfrowe, sieci i działania w czasie rzeczywistym. Kluczem do sukcesu organizacji w nowej rzeczywistości jest jakość i wiedza. Wiedza musi być ukierunkowana na jakość wyrobu, procesów, informacji i życia. Wiedza i umiejętności jej stosowania do tworzenia innowacji to podstawowe determinanty kreowania wartości. Ważne są wyróżniające kompetencje oraz stały rozwój kapitału ludzkiego. Sukces w warunkach nowej gospodarki mierzy się osiągnięciami w zarządzaniu wiedzą oraz efektami uzyskanymi w wyniku pośredniej i bezpośredniej eksploatacji własności intelektualnej. W warunkach nowej gospodarki przedsiębiorstwa powinny stosować projakościowe zarządzanie, które umożliwia efektywne prowadzenie biznesu. Wysoka jakość zarządzania stwarza warunki do wzrostu efektywności i konkurencyjności organizacji. Współczesny nurt zarządzania organizacjami oparty jest na kryterium jakości. Zarządzanie jakością to dynamiczny i innowacyjny proces, który umożliwia promocję świadomości projakościowej oraz tworzy podstawy dla stałego doskonalenia zarządzania. Skuteczność tego doskonalenia zależy od jakości wiedzy. W artykule pokazano istotę nowej gospodarki, jej założenia, elementy, uwarunkowania funkcjonowania. Wskazano na potrzebę projakościowego zarządzania w organizacjach funkcjonujących w warunkach nowej gospodarki. Podkreślono rangę zasobów niematerialnych w procesie zarządzania oraz doskonalenia organizacji. W artykule wykorzystano analizę krytyczną dostępnej literatury oraz wnioskowanie.
EN
The new economy is a new economic order in which there is a strong concentration on intangible resources, including knowledge. It is also a new economic order of the third wave of social development, in which knowledge, digital techniques, networks and real time activities play a decisive role. The key to the success of an organisation in the new reality is quality and knowledge. Knowledge must be embedded in the quality of product, processes, information and life. Knowledge and the ability to apply it to create innovations are basic determinants of value creation. Distinctive competences and continuous development of human capital are crucial. Success in the conditions of the new economy is measured by achievements in knowledge management and effects obtained as a result of direct and indirect exploitation of intellectual property. In the conditions of the new economy, enterprises should apply pro-quality management, which enables effective operation of business. High quality of management creates conditions for increasing the effectiveness and competitiveness of the organisation. Modern organisation management is based on the criterion of quality. Quality management is a dynamic and innovative process, which enables the promotion of pro-quality awareness and creates the basis for continuous improvement of management. The effectiveness of this improvement depends on the quality of knowledge. The article shows the essence of the new economy, its assumptions, elements, conditions of functioning. It indicates the need for proquality management in organizations operating in the new economy. The role of non-material resources in the process of management and improvement of the organization was emphasized. The article uses critical analysis of available literature and logical reasoning.
PL
Podmioty funkcjonujące w warunkach gospodarki opartej na wiedzy powinny zwracać uwagę na czynniki niematerialne, w tym wiedzę. Jest ona obecnie jednym z głównych zasobów organizacji, a jej skuteczne wykorzystanie przynieść może wiele korzyści. Ważne znaczenie dla wykorzystywania, rozwijania i tworzenia nowej wiedzy ma transfer wiedzy w organizacji. Pozwala on na przekazywanie wiedzy do miejsc, w których jest ona niezbędna. Transfer wiedzy nierozerwalnie łączy się z pojęciem dzielenia się wiedzą w organizacji, dzięki któremu pracownicy mogą zdobywać potrzebną wiedzę i umiejętności oraz je poszerzać i rozwijać. Celem artykułu jest wskazanie miejsca wiedzy, zarządzania wiedzą i transferu wiedzy w organizacji oraz przedstawienie wybranych wyników badań dotyczących dzielenia się wiedzą. Realizacji celu pracy posłużyła analiza literatury z zakresu zarządzania wiedzą oraz wyniki badań dotyczące transferu i dzielenia się wiedzą w organizacjach w województwie lubelskim. Artykuł składa się z części teoretycznej i empirycznej. W części teoretycznej skupiono się na rozumieniu wiedzy, zarządzaniu wiedzą, gospodarce opartej na wiedzy oraz procesie transferu wiedzy i dzielenia się wiedzą w organizacji. W części empirycznej przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące możliwości dzielenia się wiedzą i zapewnianego przez organizację wsparcia dla realizacji tego procesu. Wyniki badań wskazują, że w zdecydowanej większości podmiotów tworzone są okazje i możliwości do transferu i dzielenia się wiedzą. Niestety mniej niż połowa badanych deklaruje wykorzystywanie w organizacjach narzędzi i rozwiązań wspomagających proces transferu wiedzy.
EN
Entities operating in the conditions of knowledge-based economy should pay attention to intangible factors, including knowledge. It is currently one of the main resources of the organisation, and its effective use may bring many benefits. Transfer of knowledge within an organisation is important for using, developing and creating new knowledge. It allows to transfer knowledge to places where it is necessary. Knowledge transfer is inextricably linked to the concept of knowledge sharing within an organisation, through which employees can acquire, expand and develop the necessary knowledge and skills. The aim of the article is to indicate the place of knowledge, knowledge management and knowledge transfer in an organization and to present selected research results concerning knowledge sharing. The aim of the paper was achieved by analyzing the literature on knowledge management and the results of research on knowledge transfer and sharing in organizations in the Lublin Province. The article consists of theoretical and empirical part. The theoretical part focuses on the understanding of knowledge, knowledge management, knowledge-based economy and the process of knowledge transfer and knowledge sharing in organizations. The empirical part presents selected research results concerning the possibility of knowledge sharing and the support provided by an organization for the implementation of this process. The results of the research indicate that in the vast majority of entities the opportunities and possibilities for knowledge transfer and sharing are created. Unfortunately, less than half of the respondents declare the use of tools and solutions supporting the knowledge transfer process in organisations.
EN
In the case of philosophical justifications of sustainable development it is important to work out epistemological standpoints, adequate to the problems considered in the areas of particular development concepts based on speculative, theoretical knowledge as well as on practical one related to activity and serving its purposes. Epistemology must correlate with the problems that are their material object as well as with goals and cognitive and practical tasks that they (concepts) have to deal with. The present article makes an attempt at presenting reflection on knowledge and cognition by indicating the epistemological basis of the concept of sustainable development. It will endeavor to draw attention to the need of shaping the attitude of the knowing subject, to facilitate adequate understanding of what we commonly address as sustainability and implementing the proposals of sustainable development and verification of the related sources of cognition.
PL
Dla filozoficznych uzasadnień zrównoważonego rozwoju znaczące jest wypracowywanie stanowisk epistemologicznych, adekwatnych do problemów rozpatrywanych na obszarach poszczególnych koncepcji rozwoju opartych na wiedzy teoretycznej – o charakterze spekulatywnym – i praktycznej, związanej z działaniem i jemu służącej. Epistemologia, będąc częścią każdej z koncepcji rozwoju, powinna korelować z problemami będącymi ich przedmiotem materialnym oraz ze stawianymi przed nimi (koncepcjami) celami i zadaniami poznawczymi i praktycznymi. Artykuł stanowi próbę ukazania rozważań nad wiedzą i poznaniem poprzez wskazanie epistemologicznych podstaw koncepcji zrównoważonego rozwoju. Celem jest natomiast zwrócenie uwagi na potrzebę ukształtowania właściwego nastawienia podmiotu poznającego, pozwalającego możliwie adekwatnie uchwycić to, co zwykliśmy nazywać zrównoważonym rozwojem, i jednocześnie wdrażającego postulaty zrównoważonego rozwoju, a ponadto weryfikacja związanych z tym źródeł poznania.
EN
Nowadays, innovation and innovativeness have become a key conditioning factor in the survival of an organization. The organizations should have a sufficiently high level of innovation capability to be able to effectively develop and implement new solutions. Currently, researchers are increasingly talking about knowledge management processes in the context of creating and developing innovation capability of an organization (e.g. Hussein et al. 2016; Wijekoon and Galahitiyawe 2016). As noted by Hussein et al. (2016), sharing knowledge in a dynamically changing business environment is gaining key importance for the success of an organization. Knowledge itself, on the other hand, is indicated as a key source of innovation in the literature on knowledge management (Wijekoon and Galahitiyawe 2016; Monferrer et al. 2014; Nonaka et al. 2000; Yesil et al. 2013). The purpose of this study is to show what kind of research problems / which research problems related to knowledge management in the context of creating and developing innovative capability are most often raised by representatives of science in the world and the second objective is an attempt to answer the question whether innovation capacity can be treated as a result of knowledge management processes.
PL
W dzisiejszych czasach innowacje i innowacyjność stały się kluczowym czynnikiem warunkującym przetrwanie organizacji. Aby organizacje mogły w sposób skuteczny opracowywać i wdrażać nowe rozwiązania powinny posiadać odpowiednio wysoką zdolność do innowacji. Obecnie w kontekście tworzenia i rozwijania zdolności innowacyjnych przez organizację badacze coraz częściej zaczynają mówić o procesach związanych z zarządzaniem wiedzą (np. Hussein et al. 2016; Wijekoon and Galahitiyawe 2016). Jak zauważają Hussein et al. (2016) dzielenie się wiedzą w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym zyskuje kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji. Zaś sama widza w literaturze zajmującej się zarządzaniem wiedzą wskazywana jest jako kluczowe źródło innowacji (Wijekoon and Galahitiyawe 2016; Yesil et al. 2013). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, jakie problemy badawcze związane z zarządzaniem wiedzą w kontekście tworzenia i rozwijania zdolności innowacyjnych są najczęściej poruszane przez przedstawicieli nauki na świecie i próba odpowiedzi na pytanie, czy można traktować zdolność innowacyjną jako wynik procesów zarządzania wiedzą.
EN
Nowadays, the role of employees, especially those who have contact with clients of an enterprise, is becoming crucial for determining the opportunities for putting into effect, innovative business solutions. The challenge behind the described issue is also for the enterprise to react efficiently to unusual situations. This paper answers the question whether there are significant differences in the way employees are used as experts in unusual situations depending on how long the enterprise has been conducted its business activity. A survey in the Mix Mode Survey Design formula was conducted for this purpose. Altogether there were 260 respondents representing small and medium-sized service enterprises from the territory of Poland who participated in the research. The obtained scientific results indicate that among the surveyed respondents, there are opinions that answer the posed research question in a positive manner.
EN
Currently, the conditions enterprises are operating in are marked by considerable instability. Thus the changes they may undergo are difficult to predict. Practitioners and theoreticians of management science point to various approaches to building competitive advantage. In the past few years, the focus has been put mainly on information and knowledge. According to advocates of the knowledge management concept, knowledge is of key importance to building competitive advantage and succeeding on the market. The issues of knowledge and how it is gathered, updated and applied are not new. The challenge for contemporary entrepreneurs is, however, how to manage knowledge in global enterprises. The aim of this study is to analyse the issue of knowledge management in a company which based its development on expansion into foreign markets. The research method applied is illustrative case study, the aim of which is to show how important knowledge management is for improving the efficiency of an internationalized enterprise.
14
EN
The article presents a multi-aspect approach to the knowledge management system. Knowledge management focuses on the problem of creating and disposing of intellectual competence resources and practical skills, which are intangible assets of an enterprise. They concern different fields of science and empirical applications, and they are used to achieve a significant competitive advantage. In addition, knowledge management is focused on learning processes and improving the skills of the organization's employees, systematizing and using knowledge in business practice. Therefore, effective use of knowledge management principles can contribute to increasing the effectiveness of the company's operations and improving its competitive position. The aim of this article is to present the concept of knowledge management through a critical analysis of domestic and foreign literature on issues related to knowledge processes, approaches to knowledge management and practices. The featured problem will be presented not only from the theoretical but also the practical side. Based on surveys conducted using the survey method, the most important benefits and barriers associated with introducing the concept of knowledge management or its elements in the enterprise will be identified.
EN
Common Agricultural Policy represents the main instrument of the European Union for the development of agriculture and rural areas. European funds are vital for the productivity and competitive-ness of agricultural holdings, as well as for the transfer of agricultural knowledge and innovation. Supporting small and young farms is essential for the vitality of rural areas and for the renewal of generations of farmers. The aim of this work is to transfer agricultural knowledge in order to improve the productivity of agricultural holdings, especially among young farmers and small farms. We implemented training program through European funds related to Measure 1. "Actions for knowledge transfer and information actions" from Rural Development Programme of Romania. The characteristic of 100 participants and their responses were analyzed. Most of the participants were young people up to 40 years old (59%). The vast majority of the participants were from the rural area and only 17% were from the urban area. 53% from participants were strongly agree with the fact that level of knowlegde influence farm productivity. Actions for knowledge transfer improve the adaptation of farmers to the new challenges of agriculture, as well as productivity.
PL
W artykule zawarto rozważania dotyczące koncepcji otwartych innowacji (open innovation) jako narzędzia zarządzania innowacjami, będącego nowoczesną alternatywą dla tradycyjnego podejścia zamkniętego. Celem artykułu jest wskazanie na istotę i znaczenie innowacji otwartych, dokonanie ich charakterystyki oraz wskazanie na zależności, jakie zachodzą pomiędzy otwartymi innowacjami a efektywnym zarządzaniem wiedzą w organizacji, ponadto wskazanie na badania prowadzone w obszarze innowacji otwartych w kraju i za granicą. W artykule zastosowano metodę badawczą polegającą na analizie dostępnej literatury przedmiotu i wnioskowaniu. Struktura artykułu obejmuje: wprowadzenie, pokazanie istoty innowacji otwartych, wpływu efektywnego zarządzania wiedzą na innowacje otwarte oraz przegląd badań nad otwartymi innowacjami, prowadzonych w różnych krajach. W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że otwarte innowacje to szansa na poprawę innowacyjności organizacji, wzrost efektywności i skuteczności zarządzania, model biznesowy otwartych innowacji wykorzystuje wewnętrzne i zewnętrzne źródła pomysłów. Umożliwiają one optymalizację procesów innowacyjnych przez lepsze wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych strumieni wiedzy oraz kreowanie nowych rynków dla innowacji. Konsekwencją otwartych innowacji jest potrzeba poszukiwania kanałów transferu technologii. Zauważa się wzrost zainteresowania otwartymi innowacjami, co potwierdza liczba publikacji indeksowanych w bazach Web of Science oraz Google Schoolar, rozszerzeniu ulega zakres tematyczny prowadzonych badań. Z dostępnych wyników badań wynika, że otwarte innowacje przynoszą określone korzyści, w tym wpływają na wyniki finansowe oraz konkurencyjność organizacji.
EN
The article contains considerations regarding the concept of open innovation as an innovation management tool, which is a modern alternative to the traditional closed approach. The aim of the article is to point to the essence and importance of open innovations, to characterize them and to identify the relationships between open innovations and effective knowledge management in the organization, as well as the research conducted in the field of open innovation at home and abroad. The article uses a research method based on the analysis of available subject literature and inference. The article’s structure includes: introduction, essence of open innovations, the impact of effective knowledge management on open innovations and a review of research on open innovations carried out in different countries. As a result of the analyzes it was found that open innovation is an opportunity to improve the innovation in the organization, increase the efficiency and effectiveness of management, the open innovation business model uses internal and external sources of ideas. They enable optimization of innovation processes through better use of internal and external knowledge streams and creation of new markets for innovation. The consequence of open innovations is the need to look for technology transfer channels. There is a growing interest in open innovations, which is confirmed by the number of publications indexed in the Web of Science and Google Schoolar databases, the scope of the research being subject to expansion is widening. The available research results show that open innovations bring certain benefits, including the financial results and competitiveness of the organization.
PL
Innowacje przedstawiono jako procesy wykorzystania systemowo integrowanych informacji i teorii z wielu dziedzin wiedzy: nauki w znaczeniu funkcjonalnym - uzyskiwanie wiedzy, technologii i inżynierii produkcji żywności, wynalazczości i innowacyjności, przedsiębiorczości oraz twórczej destrukcji, w ich cyklu od powstania do zaniku. Wymienione i inne autonomiczne dziedziny wiedzy, tworząc trzeci rodzaj ich integracji (systemową), stanowią źródła procesów tworzenia innowacji, warunkujących rozwój gospodarki i cywilizacji. Cel artykułu, wyrażony w tytule, wpisuje się w nurt powyższej problematyki, w której najważniejszą rolę w rozwiązywaniu problemów wynalazczych, rozpatrywanych w oryginalnym procesowym ujęciu, przypisano umiejętności dostrzegania systemowych powiązań między dziedzinami wiedzy, ideami i koncepcjami.
EN
Innovations were presented as processes of using systemically integrated information and theories from many fields of knowledge: functional science - obtaining knowledge, technology and engineering in food production, inventiveness and innovation, entrepreneurship and creative destruction, in their cycle from creation to disappearance. These and other autonomous fields of knowledge, creating a third type of their integration (system integration), are the sources of innovation creation processes conditioning the development of the economy and civilization. The purpose of the article, expressed in the title, falls under the above-mentioned problems, in which the most important role in solving inventive problems, considered in the original process approach, was assigned the ability to see systemic connections between fields of knowledge, ideas and concepts.
EN
Introduction: Since the CT operators play an important role in the diagnosis and treatment of diseases and exposing the patients to radiation exposure, they must be aware of all CT parameters which affect the image quality and patient dose and update their knowledge in parallel with the progresses in CT technology. Therefore, the knowledge of radiographers and CT technologists regarding the CT parameters was assessed in this study to identify and resolve any potential deficiencies. Material and methods: This study was conducted in 2018 among 113 radiographers and 103 CT technologists in Khuzestan province using a three-part questionnaire containing demographic characteristics, general opinion on CT scan dose and questions assessing technologists’ knowledge of CT exposure parameters. Data were analyzed using SPSS software. Results: Total knowledge scores of radiographers and CT technologists about CT exposure parameters were 36 and 42, respectively. The highest knowledge score among technologist was the knowledge of changing parameters based on patient characteristics and the lowest was in the field of awareness of noise index and diagnostic reference levels. Conclusion: Total knowledge scores of radiographers and CT technologists about different scan parameters affecting dose and image quality was very low. Reviewing and updating the content of academic education and holding retraining courses are suggested.
EN
In the current study, the authors are interested in examining the relationship between team efficiency and supply chain management. In addition to that the mediating role of knowledge sharing is also examined. The study is of the view that the insights of human factors are vital in these areas of organizations for the effective progress of global procedure networks. If organizations are successful in creating and establishing organizational structure that is appropriate, the employees of the organization can create pleasant atmosphere to adjust, educate and achieve organizational goals. In case of failing in creating such environment, unable to make self-decisions, unpleasant work place, and affirmation result in decline in profit, high turnover of employees and dissatisfaction. The data is collected from the operation managers, production managers of manufacturing firms listed in Indonesian Stock Exchange. The results of the study have shown a great deal of agreement with our proposed hypothesis. The study which is among pioneering studies on the issue will be helpful for policy makers and managers in understanding the role of team theory in supply chain management.
PL
W przedstawionym badaniu autorzy byli zainteresowani związkiem między wydajnością zespołu a zarządzaniem łańcuchem dostaw. Oprócz tego badana była także mediacyjna rola dzielenia się wiedzą. Wynik badania wskazuje, że uwzględnienie w czynników ludzkich jest niezbędne dla skutecznego postępu globalnych sieci procedur. Jeśli organizacjom uda się stworzyć i ustanowić odpowiednią strukturę organizacyjną, pracownicy organizacji mogą stworzyć sprzyjajace warunki do dostosowania, edukacji i osiągania celów organizacyjnych. W przypadku niepowodzenia w tworzeniu takiego środowiska, niezdolności do samodzielnego podejmowania decyzji, niewłaściwej atmosfery w miejscu pracy i skutkuje spadkiem zysku, dużą rotacją pracowników i niezadowoleniem. Dane są gromadzone wśród kierowników operacyjnych, kierowników produkcji firm produkcyjnych notowanych na indonezyjskiej giełdzie papierów wartościowych. Wyniki badania wykazały dużą zgodność z proponowaną przez autorów hipotezą. Badanie to jest jednym z pionierskich badań w tym obszarze i będzie pomocne dla decydentów i menedżerów w zrozumieniu roli teorii zespołu w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.