Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 687

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy consumption
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono propozycje systemów zasilania falownika wielopoziomowego, która oparta została na wielopusowym przekształtniku AC/DC. Prezentowany układ zastosowano do zasilania trójpoziomowego falownika NPC. Został on zbudowany na bazie mostków diodowych zasilanych z sieci trójfazowej i połączonych równolegle przez system sieciowych dławików sprzężonych magnetycznie. Dławiki służą do przesuwania w fazie kolejnych napięć sieci, w taki sposób, aby uzyskać wielofazowy system napięciowy, który umożliwi zasilanie mostków prostowniczych. Taka konstrukcja systemu zasilania pozwala ograniczać wyższe harmoniczne prądu, co prowadzi do znacznej redukcji współczynnika zniekształceń prądu i poprawy kompatybilności systemu.
EN
The paper presents a proposal of the multi-pulse AC/DC converter providing supply for multilevel inverters. The presented solution can be applied to three-level NPC inverters. The converter is constructed from diode bridge rectifiers connected parallel as well as the system of coupled reactors. The reactors are used to shift subsequent line voltages so that they create a multiphase voltage system supplying component rectifiers. This design permits to block higher current harmonics what leads to considerable reduction of the current distortion factor and to improving the compatibility of the system.
PL
Poszukiwanie oszczędności energii finalnej, zalecanej podmiotom zobowiązanym i odbiorcom końcowym do uzyskania w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o efektywności energetycznej, może odbywać się w przedsięwzięciach: izolacja cieplna instalacji przemysłowych; przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; modernizacja lub wymiana: oświetlenia, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła, urządzeń przeznaczonych do użytku domowego.
PL
Postęp w działalności gospodarczej nie odbywa się samoistnie, lecz wymaga ponoszenia nakładów, których poziom wynika z potrzeb społecznych i kapitałowych możliwości rynku. Realizuje się to przez wprowadzanie projektów nowych przedsięwzięć w działalności gospodarczej, doskonalszych z punktu widzenia ich efektywności i konkurencyjności w stosunku do aktualnie funkcjonujących. Te nowe projekty mogą powodować między innymi zwiększenie produkcji, poprawę jakości, zmianę struktury asortymentowej, obniżenie kosztów czy zwiększenie sprzedaży wytwarzanych wyrobów lub usług.
PL
W pracy poddano analizie skuteczność technologiczną usuwania ze ścieków wybranych farmaceutyków (diklofenaku, karbamazepiny, sulfametaksazolu), przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii stosowania ozonu. Badania prowadzono w okresie 9 miesięcy w pilotowej stacji badawczej o wydajności od 2 do 5 m3∙h-1 na terenie oczyszczalni Dąb w Jaworznie. Stwierdzono, że średnia redukcja stężenia farmaceutyków kształtowała się dla poszczególnych dawek ozonu: 6,0; 6,4 i 7,2 gO3∙m-3 odpowiednio dla diklofenaku od 89,3; 94,9; 96,4%, dla karbamazepiny 88,7; 92,5; 96,3% i dla sulfametaksazolu 68,2; 81,2; 92,6%. W pracy poddano także analizie redukcję podstawowych wskaźników zanieczyszczeń BZT5 i ChZT. W celu odpowiedzi na pytanie czy istnieje ekonomiczne uzasadnienie stosowania w praktyce proponowanego układu technologicznego, przeprowadzono analizę zużycia energii elektrycznej, której udział stanowi największy składnik kosztów usuwania farmaceutyków. Przeprowadzono ją w odniesieniu do objętości 1 m3 oczyszczanych ścieków. Pobór energii wyniósł średnio 0,96 kWh·m-3.
EN
This paper focused on the technological efficiency of removal the pharmaceuticals, inluding diclofenac, carbamazepine and sulphametoxazole from the sewages with the use of innovative ozone technology. The research was conducted for 9 months at a pilot research station (a capacity of 2 to 5 m3/hr) on the site of Dąb sewage treatment plant in Jaworzno. It was found that the average reduction of the pharmaceuticals at individual ozone doses (6.0; 6.4 and 7.2 g O3·m-3) was as follows: for diclofenac - 89,3; 94,9; 96,4%; for carbamazepine - 88.7; 92.5; 96.3% and for sulfamethaxazole - 68.2; 81.2; 92.6%. Moreover, in this paper also the reduction of the basic pollution indicators: BOD and COD was analyzed. In order to answer the question of whether there is a practical justification in the use of the proposed technologial layout for this process, there was carried the analysis of energy consumption that is the largest cost factor at removal of pharmaceuticals. It was analyzed for the volume of 1 m3 of treated sewages. The average energy consumption was 0.96 kWh·m-3.
EN
The first part of the article presents the upcoming changes in the regulations regarding energy consumption by single-family housing. Current and forthcoming requirements in 2021 for building insulation and maximum EP primary energy demand factor were indicated. The second part of the paper presents the results of research aimed at determining what type of heat source for heating purposes and the type of ventilation will be able to meet the latest requirements. The analysis was based on the determination and comparison of the EP factor in the considered single-family building for selected heating variants assuming two different types of ventilation: gravitational and mechanical supply-exhaust with heat recovery system. Based on the results obtained, an attempt was made to determine the tendency of changes in the design of single-family buildings in terms of choosing the type of heating and ventilation.
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących zużycia energii przez budownictwo jednorodzinne. Wskazano aktualne oraz nadchodzące w 2021 roku wymagania dotyczące izolacyjności przegród budowlanych oraz maksymalnego wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EP. W drugiej części referatu zaprezentowano wyniki badań mające na celu ustalenie jakiego rodzaju źródło ciepła na cele grzewcze i rodzaj wentylacji będzie w stanie spełnić najnowsze wymagania. Analizę oparto na wyznaczeniu i porównaniu wskaźnika EP w rozpatrywanym budynku jednorodzinnym dla wybranych wariantów grzewczych przy założeniu dwóch różnych rodzajów wentylacji: grawitacyjnej i mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Na podstawie otrzymanych wyników podjęto próbę określenia tendencji zmian w projektowaniu budynków jednorodzinnych pod względem wyboru rodzaju ogrzewania i wentylacji.
EN
The aim of the paper is analysis of consumption of electric energy which is necessary to drive a farm tractor with an electric motor as a drive unit under the conditions of a drive with varied loading of the power transmission system. The object of the research was a tractor model where a combustion engine was replaced with a dc electric motor. During the tests, a decrease of voltage and current strength collected from supplying batteries as a function of tractor drive time and in relation to the mass of a tractor with a trailer, temperature of the surrounding and resistance to motion were reported, which enabled determination of the collected power and energy. For the used set of batteries, also the maximum range of the tractor drive on the paved road was determined.
PL
Celem pracy jest analiza zużycia energii elektrycznej niezbędnej do napędu ciągnika rolniczego z silnikiem elektrycznym jako jednostką napędową, w warunkach jazdy z różnym obciążeniem układu napędowego. Obiektem badań był model ciągnika, w którym silnik spalinowy został zastąpiony silnikiem elektrycznym prądu stałego. W trakcie prób rejestrowano spadek napięcia oraz natężenie prądu pobieranego z baterii akumulatorów zasilających w funkcji czasu jazdy ciągnika, a także w zależności od masy ciągnika z przyczepą, temperatury otoczenia oraz oporów ruchu, co pozwoliło na określenie pobranej mocy i energii. Dla zastosowanego zestawu akumulatorów określono również maksymalny zasięg jazdy ciągnika po drodze utwardzonej.
EN
This paper presents an approach to rationalize the energy consumption of road transport towards sustainability in a steady-state economy. The research hypothesis is that the rationalization of the energy consumption of road transport is affected by drift and shocks, which desynchronizes the adjustment mechanism from equilibrium. The objective of this research was to incorporate the model of energy consumption of road freight transport with the goals of sustainability by considering ecological and constructivist rational orders, the issue of order drift, and the occurrence of shocks. The research investigated Poland from the first quarter of 2004 to the fourth quarter of 2018. A model for rationalizing the energy consumption of road transport was constructed using the vector error correction model and cointegration techniques. The model revealed one cointegrating relationship and showed statistically significant unlimited drift. The level of changes to long-term equilibrium appeared respectively for GDP – 1.8%, PPI for energy – 7.3%, and for energy consumption – 10.9%. We observed a weak sustainability between the energy consumption of road transport and GDP and a strong sustainability between energy consumption of road transport and PPI energy. It was determined that price shocks had a positive impact (at the estimated point level around 0.06) and supply and demand shocks had a negative impact (at the level estimated point around –3).
8
Content available remote Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 2019 r. w wybranych miastach Polski
PL
Na rysunkach przedstawiono średnią miesięczną temperaturę powietrza od stycznia do grudnia 2019 r. dla Helu, Gdańska Rębiechowa i Warszawy Okęcia. Podano i omówiono średnie roczne temperatury powietrza oraz średnie roczne temperatury powietrza bez lata dla Helu, Gdańska Rębiechowa, Gdańska i Warszawy Okęcia. Na rysunkach zilustrowano roczne liczby stopniodni grzania bez lata dla temperatury bazowej 15°C oraz zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków dla Helu w wieloleciu 1999-2019, Gdańska w wieloleciu 2003-2019, Gdańska Rębiechowa w wieloleciu 1987-2019 i Warszawy Okęcia w wieloleciu 1999-2019. W tabeli podano różnice średniej miesięcznej temperatury powietrza oraz zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miastach Polski w 2019 r. względem 2018 r.
EN
The figure gives monthly average air temperature from January to December in the year 2019 for Hel, Gdansk Rebiechowo and Warsaw Okecie. This paper presents and discusses annual average and annual average without summer (June, July and August) air temperature for Hel, Gdansk Rębiechowo, Gdansk, Warsaw Okecie. The figures present annual heating degree days without summer to base temperature 15°C and energy consumption changes for buildings heating for Hel in the year period 1999-2019, Gdansk in the year period 2003-2019, Gdansk Rębiechowo in the year period 1987-2019 and Warsaw Okecie in the year period 1999-2019. The table gives monthly average air temperature difference and energy consumption changes for buildings heating between the year 2019 and 2018 for select cities of Poland.
PL
Autorzy podjęli w artykule próbę określenia aspektu energetycznego szklanej fasady zintegrowanej z ogniwami fotowoltaicznymi na przykładzie budynku biurowego 8-kondygnacyjnego, Fasada została zorientowana w kierunku zachodnim. Jako metodę badawczą przyjęto badania numeryczne z wykorzystaniem programów ESP-r oraz Window. Analizy przeprowadzono dla rzeczywistych danych klimatycznych - stacja meteorologiczna Katowice. Rozważania obejmowały określenie zużycia energii na grzanie i chłodzenie, czasu pracy rozpatrywanych systemów instalacyjnych, mocy uzyskiwanej przez ogniwa fotowoltaiczne oraz temperatury powietrza w fasadzie. Rozpatrywano dwa warianty analiz: W0 - bez obiegu powietrza oraz W1 - z obiegiem powietrza. W artykule zaprezentowano wyniki uzyskane dla stycznia i lipca jako miesięcy reprezentatywnych z punktu widzenia celu badań.
EN
In the article, the authors made an attempt to determine the energy aspect of the glass facade integrated with photovoltaic cells on the example of an 8-storey office building. The façade has been oriented westwards. Numerical tests using the ESP-r and Window programs were adopted as the research method. Analyzes were carried out for real climate data - meteorological station in Katowice. The considerations included determining the energy consumption for heating and cooling, the operating time of the installation systems under consideration, the power obtained by photovoltaic cells and the air temperature in the facade. Two variants of analysis were considered: W0 - without air circulation, W1 - with air circulation. The article presents the results for the months of January and July as representative from the point of view of the research objective.
PL
W przyszłych sieciach bezprzewodowych rozważa się zwiększenie gęstości węzłów. Przy bardzo dużej liczbie takich węzłów mówi się o tzw. sieciach ultra lub ekstremalnie gęstych, gdzie efektywne zarządzanie zużyciem energii ma kluczowe znaczenie dla długiego funkcjonowania sieci. W artykule omówiono koncepcję wyboru profilu transmisji przez poszczególne węzły takiej sieci, gdzie profil jest zdefiniowany jako zestaw konkretnych parametrów charakteryzujących sposób transmisji sygnału przez dany węzeł. Przyjęto dwa profile mocy, z których pierwszy zakłada transmisję z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów kodowania kanałowego, a drugi - wykorzystanie tylko prostych schematów modulacji, lecz bez kodowania kanałowego. Przeprowadzono symulację komputerową w celu sprawdzenia wydajności takiej sieci.
EN
Future wireless networks are considering increased node density. With a very large number of such nodes, there are so-called ultra or extremely dense networks, where efficient energy management is key to the long-term operation of the network. The paper discusses the concept of selecting a transmission profile by individual nodes of such a network, where the profile is defined as a set of specific parameters characterizing the way the signal is transmitted by a given node. Two power profiles were adopted, the first of which assumes transmission using advanced channel coding algorithms, and the second - using only simple modulation schemes, but without channel coding. A computer simulation was carried out to check such a network performance.
EN
In Szczecin a mixed-use complex Posejdon is being constructed. It will be the first nearly zero-energy building (NZEB) in Poland that meets the strict ecological standards that all buildings will have to meet after January 2021. The project was presented at the COP24 United Nations Climate Change Conference in Katowice. The calculated building CO2 emission is very low. Based on the example of the Posejdon complex’s office-service section before and after renovation modern technical solutions for meeting the buildings energy demand and the resulting reduction of CO2 emission have been presented. The emissions were obtained after the calculation of energy use in accordance with Polish and European regulations concerning the energy performance of buildings using climatic conditions taken from a Polish meteorological database. The described renewable energy technologies implemented in the Posejdon building, serve as a reference to export management and design strategies to other NZEB with similar characteristics in the same region.
EN
New demands for lowering energy consumption of buildings lead to many new solutions including, amongst others, the introduction of an outer wall thermal barrier for both heating and cooling effect. The analysed thermo-active-wall-barrier is a water-based system, where the pipes are embedded in the wall construction. It enables the use of a low-temperature barrier medium for space heating, thereby increasing the efficiency of all potential energy supply systems using renewable energy sources. The pipes form an active thermal barrier for heat transfer between the outer and the heated space. There are many possibilities to place the pipes in the wall for example in the case of energetic thermo-modernisation. Our research and calculations have shown that thermo-active-wall-barrier is sensitive to the location of pipes. The following paper also provides a study of the impact of thermal barrier on a building’s energy performance. The analysis was conducted for a single-family house in a temperate climate based on parameters taken from one of the Polish meteorological data-bases. Calculations using current procedure of evaluating building energy performance show, that the thermal barrier can contribute to signifi cant reduction of transmission energy loss thus lowering the environmental impact.
PL
W artykule przedstawiono analizę sterowania automatycznego procesem wytwarzania bioetanolu. Opracowano modele symulacyjne obiektu i układu sterowania. Do sterowania zastosowano regulatory relay oraz PID. Analizowano wpływ algorytmu sterowania na zużycie energii w rozpatrywanym procesie. Opracowany system testowano z wykorzystaniem obiektu rzeczywistego. Istotę działania układu sterowania przedstawiono na schematach blokowych i wykresach.
EN
The article presents the analysis of the automatic control of the bioethanol production process. Simulation models were established for the object and the control system. Relay and PID regulators were used in the control system. The analysis covers the impact of the control system on energy consumption in the aforementioned process. The system was tested with the use of a real object. The nature of work of the control system was presented in a form of flow charts and graphs.
14
Content available remote Experimental modelling of wire-to-multicylinder Electrostatic Precipitator
EN
The efficiency of electrostatic filters depends mainly on the value of the applied voltage and the distribution of the electric field. However, increasing the values of the applied voltage is associated with the increase of the energy consumption resulting in obvious price increase. This paper presents other method of achieving highest efficiency of dust removal. A new geometry arrangement of electrostatic precipitator is investigated experimentally using incense particles in DC corona discharge. An efficiency of 100 % is reached at an applied voltage of 9 kV.
PL
Analizowano praće filtra elektrostatycznego, a głównie zależność jego skuteczności od przyłożonego napięcia i rozkładu pola elektrostatycznego. Poprawę skuteczności usuwania kurzu osiągnięto prze optymalizację geometrii.
PL
Konieczność oszczędności energii spowodowała zaostrzenie wymagań dotyczących izolacyjności termicznej przegród budowlanych. Spełnienie tych wymagań w przypadku zewnętrznych ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych wiąże się z koniecznością wzmacniania połączeń warstw fakturowych z warstwami elewacyjnymi. W artykule przedstawiono nowe regulacje wprowadzone w znowelizowanej ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów, dotyczących zwłaszcza budynków wielkopłytowych.
EN
The need to save energy has increased the requirements for thermal insulation of building partitions. Meeting these requirements in the case of external three-layer walls in large-panel buildings is associated with the need to strengthen the connections of the construction and facade layers. The article presents new regulations introduced in the amended Act on supporting thermo-modernization and renovation, especially regarding large-panel buildings.
16
Content available remote Problematyka wentylacji hal pływalni
PL
Problematyka wentylacji hal pływalni jest bardzo złożona, co stanowi poważny problem we właściwym ich projektowaniu. Utrudnieniem jest również to, że w Polsce brak jest jednolitych przepisów i norm odnośnie do wymaganych wartości parametrów powietrza wentylacyjnego, sposobu obliczania emisji wilgoci oraz wartości strumienia objętości powietrza wentylacyjnego. W artykule przedstawiono najistotniejsze zagadnienia dotyczące projektowania wentylacji hal pływalni.
EN
The issue of indoor swimming pool ventilation is very complex, which is a serious problem in their proper design. Another difficulty is the fact that in Poland there are no uniform regulations and standards regarding the required values of ventilation air parameters, the method of calculating moisture emission and the value of the ventilation air volume flow rate. The paper presents the most important issues regarding the design of indoor swimming pool ventilation.
17
Content available Methods and Proposals for Meeting Energy Needs
EN
The article includes a comparative analysis of different methods of solving energy problems especially meeting the demand for electricity. Energy problems became a global concern due to the rapid increase in the world population. Energy consumption reflects the habits of the society and the nature of the economy. The focus of the article is the analysis of the United States (USA) energy economy in terms of meeting the needs of industry and society. It includes a comparison of costs of generating electricity obtained from various sources. It also includes an analysis of opportunities and threats related to the energy sector’s dependence on individual energy sources. Meeting the demand for electricity cannot be solved by increasing only the energy generation. The cost of increasing electricity production is always higher compared to increasing energy efficiency. The impact of energy efficiency of devices on energy management was also assessed. The publication also contains practical conclusions and recommendations regarding energy management on a global scale.
PL
W systemie społeczno-gospodarczym kraju funkcjonują jednostki prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorstwa) i jednostki realizujące funkcje społecznie użyteczne nieprzynoszące dochodu. Jednostki gospodarcze wytwarzają dobra w postaci wyrobów i usług o cechach akceptowanych na rynku, których celem jest kreowanie dochodu. Aby utrzymać się na rynku, jednostki gospodarcze muszą podejmować działania zmierzające do poprawy jakości swoich wyrobów i usług w celu zmniejszenia kosztów wytwarzania. Często jednostka gospodarcza musi podejmować działania zmierzające do realizacji celów strategicznych, zapewniających unowocześnienie swoich wyrobów i wyposażenia technicznego lub wprowadzania na rynek nowych, bardziej konkurencyjnych wyrobów.
19
Content available remote Elektryczne energooszczędne układy napędowe
PL
Poznaliśmy różne rodzaje maszyn elektrycznych: asynchroniczne, synchroniczne, prądu stałego i z magnesami trwałymi. Porównajmy je według kryterium energooszczędności i gęstości mocy. Napędy elektryczne zużywają ok. 60% energii elektrycznej pobieranej przez przemysł, więc oszczędność energii w elektrycznych układach napędowych ma pierwszorzędne znaczenie[..].
PL
Większość spotykanych rodzajów energii wywodzi się ze Słońca emitującego promieniowanie, którego część dociera na Ziemię, gdzie ulega przemianie w energię cieplną (przenoszoną przez promieniowanie, konwekcję i przewodzenie), energię mechaniczną (np. ruchy mas powietrza w atmosferze, energia wody). Energia promieniowania słonecznego ma istotne znaczenie dla organizmów żywych. Rośliny dzięki zdolności fotosyntezy pobierają bezpośrednio energię promieniowania słonecznego oraz, wykorzystując węgiel znajdujący się w atmosferze w postaci dwutlenku węgla (CO2) i wodę z gruntu, tworzą związki organiczne węgla i wodoru nazywane biomasą. W ten sposób rośliny tworzą biomasę, wykorzystywaną jako surowiec energetyczny, i same stają się również źródłem energii.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.