Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  genetically modified organisms
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Synthetic biology in perspective
EN
Towards the end of the XXth century, genetics expanded its scope not only in the field of structure and mechanisms of heredity, owing to progress in nucleic acid research including efficient sequencing and reassembly methods, but in acquiring precise tools which enable construction of new forms of life. Synthetic biology marks a radical change in practices of genetic manipulation from random mutations followed by selection, to design of specific DNA transformations attainable by application of genetic engineering methods. Mastering enzymatic gene splicing procedures and chemical synthesis of polynucleotides allowed perceiving macromolecules of life as “parts” or “bricks” amenable to specification, cataloguing and also fit for applications commensurable with the rules of engineering. The purpose of synthetic biology is to apply defined macromolecular constructs (abstracted from living matter or synthetic) as modules for construction of devices, sensors or switches, which can ultimately be integrated into self-sustained systems. Target applications of synthetic biology products ranges from biotechnological manufacturing of energy, fuels, chemicals, food and pharmaceuticals, through marker sensors and diagnostic devices, to various classes of therapeutics like antibodies, vaccines, probiotic microbes or modified immune cells. Thus, synthetic biology becomes an integral part of the prospective switch from present industrial reality to circular bioeconomy, which is the greatest challenge facing humanity.
PL
Na przełomie stuleci genetyka zyskała, w wyniku dogłębnych badań nad kwasami nukleinowymi, nowe specyficzne narzędzia modyfikacji materiału genetycznego, nieporównywalnie skuteczniejsze od wykorzystywanych uprzednio przypadkowych mutacji z następczą selekcją. W wyniku rozwoju różnych form biotechnologii, korzystających z narzędzi inżynierii genetycznej wyłoniła się (najpierw w formie postulatywnej) biologia syntetyczna, zakładając wykorzystanie funkcjonalnych biomakromolekuł jako elementów zamiennych (cegiełek lub podzespołów) do projektowania i konstrukcji większych modułów, systemów a wreszcie organizmów, spełniających z góry zadane założenia metaboliczne. Zadaniem biologii syntetycznej jest zapewnienie dostępności (docelowo w skali procesów przemysłowych) układów biologicznych zdolnych do korzystnego przetwarzania energii (szczególnie solarnej), transformacji składników biomasy w niskoemisyjne paliwa, półprodukty chemiczne, biopolimery oraz składniki żywności i leków. Inne zastosowania biologii syntetycznej koncentrują się w obszarze ochrony zdrowia; projektowane obecnie konstrukty będą spełniać role markerów i sensorów dla diagnostyki, probiotyków dla profilaktyki oraz przeciwciał, szczepionek a nawet celowo reprogramowanych komórek (np. układu immunologicznego) dla terapii lub medycyny rekonstrukcyjnej.
2
Content available remote Organizmy modyfikowane genetycznie : jak bardzo są one niebezpieczne?
PL
Uprawa i wykorzystywanie organizmów genetycznie modyfikowanych GMO (genetically modified organisms), szczególnie organizmów transgenicznych wywołują poważne, skrajnie kontrowersyjne emocje. U jednych budzą grozę, podczas gdy innym dają nadzieję na poprawę warunków życia i zapewnienie lepszego zdrowia. Przeciwnicy GMO domagają się większej ostrożności w hodowli, uprawie i wykorzystywaniu organizmów transgenicznych, a bardziej radykalni walczą o całkowite wstrzymanie badań związanych z inżynierią genetyczną. Zwolennicy GMO zgadzają się z wieloma zastrzeżeniami wysuwanymi przez przeciwników GMO, ale stwierdzają, że bez praktycznego sprawdzenia właściwości tych organizmów nie uda się pozbyć wątpliwości. Są za kontynuowaniem badań dotyczących organizmów GM, chociaż od wprowadzenia do użytku produktów GM w latach 90. XX w. nie zanotowano ani jednego udokumentowanego doniesienia o szkodzie wywołanej przez nie. Przedstawiono sposoby genetycznego mody fikowania organizmów bez stosowania metod inżynierii genetycznej. Omówiono podstawy inżynierii genetycznej i najważniejsze jej osiągnięcia, korzyści, jakie niosą GMO i potencjalne zagrożenia z ich strony.
EN
A review, with 47 refs., of methods for genetic changes in plants and animals and their uses for prodn. of food and tech. products and for environmental protection. Some debates on hazards connected with use of genetically modified organisms were also reported.
3
Content available Global lobbying of GMO producers
EN
Genetically Modified Organisms (GMO) issues evoke extreme reactions. New agricultural biotechnologies using transgenic or genetically modified organisms (GMOs) are being opposed on an exceptionally large scale. The vast majority of opponents want to have at least labels on products that may contain GMOs, while the most extreme of them (particularly in Western Europe) demand the total exclusion of GMO from production and consumption in their countries.The issues have been publicly discussed for many years – the first GMO came into being over 43 years ago – both sides, not only in Poland, accuse each other of manipulating facts, pursuit of profit without taking consequences into account, as well as hysteria as the response to more and more precise analyses on the influence of GMO on a human organism.
PL
Jedną z dziedzin badań współczesnej biotechnologii są organizmy modyfikowane genetycznie (GMO), posiadające sztucznie wprowadzone przez naukowców geny, nadające im nowe, pożądane cechy, których brak u organizmów niemodyfikowanych tego samego gatunku. Wraz z rozwojem badań nad GMO tworzone są nowe przepisy prawne regulujące kwestie pracy z organizmami GM. Regulacje te obejmują swoim zakresem również wyposażenie i zasady funkcjonowania wyspecjalizowanych laboratoriów badawczych oraz procedury postępowania z GMO.
EN
One of the research areas of modern biotechnology are genetically modified organisms (GMOs) with artificially introduced genes, giving them new, desirable features. Non-modified organisms of the same species like GMO have not the features. With the development of research on GMOs, new legislation of work with GM organisms are created. These regulations also cover a lab equipment and functioning of specialized research laboratories and procedures for dealing with GMOs.
5
Content available Food Safety and Sustainable Development
EN
Genetic engineering is most often (and apparently rightly) associated with modern agriculture and food production. But besides the real and potential advantages derived from manipulating genes of living organisms, related threats should also be noted. Food and food production provides the basis for the existence and functioning of our civilisation. Tools used by man to sustain his existence affect the environmental conditions which, in turn, determine the production capacities and availability of natural resource diversity. Therefore, human life depends on it. Their careful use will ensure development, while a lack of prudence or control over undertaken actions may have serious economic and ecological consequences.
PL
Inżynieria genetyczna najczęściej (i chyba słusznie) jest kojarzona z nowoczesnym rolnictwem i produkcją żywności. Jednakże obok rzeczywistych i potencjalnych korzyści płynących z manipulowania genami organizmów żywych należy dostrzec niebezpieczeństwa z tym związane. Żywność i produkcja żywności jest bazą istnienia i funkcjonowania naszej cywilizacji. Od narzędzi jakich człowiek używa dla podtrzymania swojej egzystencji zależą warunki środowiska, które z kolei decydują o możliwościach produkcyjnych i dostępności różnorodności bogactw natury. Od tego zależy więc byt człowieka. Roztropne z nich korzystanie zapewni rozwój; natomiast brak przezorności i kontroli działań może skutkować poważnymi konsekwencjami gospodarczymi i ekologicznymi.
PL
W Polsce toczy się obecnie dyskusja nad legislacją komercyjnych upraw GMO. Ważne miejsce w debacie publicznej zajmuje również kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i paszy wytworzonej z udziałem genetycznie modyfikowanych składników. Pojawiają się zarówno argumenty o szkodliwości jak i o zupełnym bezpieczeństwie tej żywności. Dlatego podjęliśmy się analizy opublikowanych polskich prac badawczych, które są cytowane jako dowód na bezpieczeństwo GMO. Nasza analiza pozwoliła wyciągnąć następujące wnioski. Powszechnym zjawiskiem jest przywoływanie na dowód bezpieczeństwa żywieniowego GMO prac badawczych z innego zakresu, np. prac dotyczących wydajności produkcyjnej pasz GMO, w których w ogóle nie oceniano wpływu tych pasz na zdrowie zwierząt doświadczalnych. Część badań rodzi zastrzeżenia metodyczne; przykładowo, ziarno roślin odpornych na herbicyd używane w badaniach pokarmowych pochodzi z roślin uprawianych bez stosowania oprysków. Takie doświadczenie nie ocenia rzeczywistego narażenia zwierząt i konsumentów, gdyż w praktyce będą oni spożywać zarówno GM ziarno jak i pozostałości herbicydu. Poza tym zauważyliśmy, że w sprawozdaniach i opracowaniach popularyzatorskich częste jest powoływanie się na dane niepublikowane, które nie przeszły procesu recenzji naukowej. To podważa wiarygodność takich opracowań. Z kolei w niektórych badaniach obserwowano przypadki odchyleń od normy fizjologicznej u zwierząt doświadczalnych karmionych paszami z dodatkiem GMO, ale wyniki te nie są zbyt szeroko dyskutowane w publikacjach oryginalnych, a całkiem pomijane w popularnych opracowaniach czy informacjach prasowych. Wobec powyższego, należy ocenić, że szeroko rozpowszechniony przekaz, o udowodnionym braku zagrożeń zdrowotnych ze strony żywności/pasz GMO, jaki dociera do opinii publicznej i decydentów, nie jest całkowicie obiektywny. Może to być jedną z przyczyn powszechnie obserwowanej nieufności i braku społecznej akceptacji GMO oraz źródłem obaw przed manipulacjami sprzecznymi z interesem społecznym.
EN
There is an ongoing discussion whether to legally accept commercial GM crops in Poland. The public debate is mainly concentrated on the safety of GM food/feed and opposing statements are constantly presented - either about the risks concerned with GM products or about the absolute safety of GMOs. Thus, we decided to review research papers published in Polish which cite evidence that prove the safety of GMOs. After analyzing these works we came to the following conclusions. Very often the papers that are cited in the context of GMO safety assessment are devoted to quite different questions; mainly they concern nutritional efficiency and productivity of GM feed and do not analyze health status of the animals in the study. Some papers raise other methodological concerns, e.g., the herbicide tolerant varieties used in feeding experiments which have been grown without herbicide application. This experimental setting is inconsistent with every-day practice, as livestock and consumers are exposed to both factors: the GM product and residual herbicide. In addition, we found that many reports and popular articles refer to unpublished, non-peer-reviewed data which cannot be considered credible. In some published papers, observations are made concerning unfavorable changes in animal physiology, but they are poorly discussed in scientific papers and ignored in popular articles and press releases. Taking into account these data we assume that the widespread statement that the safety of GM food is undoubtedly scientifically proven is not entirely reasonable. This may be a reason for the widespread public distrust and lack of GMO acceptance.
PL
Wstęp. W ostatnich latach na polskim rynku obserwuje się coraz większą podaż żywności modyfikowanej genetycznie. Społeczeństwo wyraża obawy przed konsekwencjami zdrowotnymi wynikającymi ze spożycia modyfikowanego genetycznie materiału. Celem pracy było zbadanie wiedzy młodzieży szkół średnich na temat GMO oraz ich postaw w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego związanego ze spożywaniem modyfikowanych produktów żywnościowych. Materiały i Metody. Przeprowadzono badania ankietowe przy użyciu autorskiego kwestionariusza wśród 400 uczniów szkół średnich w Knurowie i Olkuszu. Wyniki. Badania wykazały, że większość uczniów rozpoznaje znaczenie skrótu GMO. Połowa respondentów obawia się żywności genetycznie modyfikowanej i uważa, że może ona stanowić zagrożenie dla zdrowia. Zdaniem większości respondentów dostęp do informacji na temat GMO jest niewystarczający. Wnioski. Istnieje potrzeba przekazywania społeczeństwu rzetelnych informacji na temat GMO, aby możliwe było kształtowanie obiektywnych poglądów w tym zakresie.
EN
Introduction. In recent years there has been an observable increase in the supply of genetically modified food on the Polish market. Society is expressing anxiety as regards the negative health consequences which can appear as a result of consuming genetically modified products. The aim of the study was to investigate the knowledge and the attitudes about health safety related to genetically modified food in a population of high school students. Material and Methods. Questionnaire research was conducted among 400 of high school students from Knurów and Olkusz. Results. The study showed that a predominant number of the students know what the abbreviation GMO means. Half of the respondents are afraid of genetically modified food and suppose that it can be dangerous for one's health. A majority of respondents stated that access to information about GMOs is insufficient. Conclusions. Society needs reliable information about GMOs. This is important in terms of creating objective views about genetically modified food.
8
Content available Biotechnologia: Dr Jekyll czy Mr Hyde?
PL
Biotechnologia jest dyscypliną nauki rozwijająca się niezwykle intensywnie, ale też budzącą wiele emocji i stwarzająca nowe problemy moralne i etyczne. Czy są to problemy rzeczywiste, czy też wyimaginowane i wyolbrzymione? W poniższym artykule przedstawiono różne oblicza biotechnologii i pokazano jak skomplikowaną jest obiektywna ocena jej osiągnięć i zamierzeń.
EN
Biotechnology is considered as a intensively developing discipline of science. On the other hand it creates new molar and ethical problems. Are these problems real or imaginary and exaggerated? In this report various faces of biotechnology are presented and indication given how difficult objective evaluation its achievements and intentions.
PL
Osiągnięcia nowoczesnej biotechnologii takie jak organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) i żywność, która jest z nich produkowana budzi wiele kontrowersji. Obecnie obowiązujące regulacje prawne z tego zakresu umożliwiają nadzór nad GMO wprowadzanym do obrotu oraz możliwość identyfikacji na wszystkich etapach przetwarzania i dystrybucji. Uregulowania prawne zobowiązują podmioty wprowadzające GMO do obrotu do odpowiedniego znakowania takich wyrobów. Duże znaczenie do GMO przywiązują sieci handlowe. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru zostały przedstawione w standardach BRC i IFS. Każde przedsiębiorstwo, które prowadzi produkcję z udziałem GMO, musi stworzyć system minimalizujący możliwość wystąpienia zanieczyszczenia produktów niezawierających GMO produktami, w skład których wchodzi GMO.
EN
Modern biotechnology achievements such as genetically modified organisms (GMO) and food that is manufactured of them rise much controversy. Law regulations currently obligating in that range enable to control the GMO brought onto the market and make possible to identify it at each stage of processing and distribution. The law regulations obligate all entities bringing GMOs onto the market to mark such products adequately. Supermarket chains attach great importance to the GMOs. Demands of the supervision are detaily presented in BRC and IFS standards. Each enterprise that runs a production with GMOs must create a system minimizing the possibility of GMO-free product contamination with GMO-containing products.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.