Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Lean Production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Background: Due to the small number of scientific publications covering the area of implementation of Lean Management in small and medium companies, this paper presents the observation and analysis of obtained results, which could be the basis for the implementation of Shopfloor Management (SFM) as a tool for improving both the operational production control as well as the visualization of results in small and medium companies (SME). Methods: The researches consist of the comparative analysis based on the scientific literature and the observation of effects of implementation of SFM method in selected company from the SME sector. Results: The advantages of the implementation of SFM method were found in such areas as: simplification of organisational solutions, use of visual management and shaping the desirable competencies of leaders. Conclusions: The presented results show that coordinated and constantly implemented Lean elements in the company from the SME sector, which previously did not use any tools of this concept, can give a significant increase of turnover, prompt eliminations of shortages as well as the change of the attitude of all employees to continuous improvement. The positive effects of Lean implementation, based on SFM method, were confirmed empirically.
PL
Wstęp: Ze względu na stosunkowo małą liczbę prac naukowych dotyczących implementacji narzędzi szczupłego zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) niniejszy artykuł prezentuje obserwacje i analizę otrzymanych wyników, które mogą stanowić podstawę do implementacji metody Shopfloor Management (SFM) jako narzędzia ułatwiającego zarówno operacyjną kontrolę produkcji, jak i wizualne zarządzanie wynikami w firmach z sektora MŚP. Metody: Badania zostały przeprowadzone dwutorowo: w oparciu o analizę porównawczą, bazującą na studium literatury źródłowej i obserwacje efektów zastosowania metody SFM w wybranym przedsiębiorstwie z sektora MŚP. Wyniki: Stwierdzono korzyści uzyskane w efekcie wdrożenia metody SFM w postaci uproszczenia rozwiązań organizacyjnych, zastosowania zarządzania wizualnego i kształtowania pożądanych kompetencji liderów. Wnioski: Prezentowane badanie pokazuje, że skoordynowane i konsekwentne wdrażanie elementów Lean w przedsiębiorstwie należącym do kategorii MŚP, które wcześniej nie korzystało z żadnych narzędzi tej koncepcji, może dać wyraźną poprawę w zakresie wzrostu obrotów, wczesnego wykrywania i eliminacji braków, a także jako zmiana nastawienia całej załogi w kierunku ciągłego doskonalenia. Pozytywne skutki wdrożenia Lean, w oparciu o metodę SFM zostały potwierdzone empirycznie.
EN
The article reviews the literature on the concept of Total Productive Maintenance (TPM) in manufacturing activities as one of the elements of lean production. On the example of an automotive manufacturing company, the TPM implementation process and the analysis of the effectiveness of the implementation of the method using the OEE indicator were presented. The analysis not only confirmed the effectiveness of the TPM concept in reducing the level and duration of machine failures, but also provided recommendations for further development of the concept in the company, and a basis for formulating objectives for the future.
PL
W pracy przedstawiono metodę TPM (Total Productive Maintenance) wraz z jej poszczególnymi filarami. Omówiono historię powstania metody oraz pozytywne aspekty występujące w efekcie poprawnego jej wdrożenia. Jako dowód możliwości implementacji metody TPM w przedsiębiorstwach włókienniczych opisano proces i korzyści wdrożenia tej metody w firmie Enkev Polska S.A., będącej wiodącym, międzynarodowym producentem wyrobów z włókien naturalnych w Polsce.
EN
The article presents the TPM (Total Productive Maintenance) method together with its individual pillars. The history of the method development and positive aspects occurring as a result of its correct implementation are discussed. As evidence of the possibility of implementing the TPM method in textile enterprises, the process and benefits of implementing this method in the company Enkev Polska S.A., which is the leading international producer of natural fibers products in Poland, are described.
PL
W artykule przedstawiono zarys metody 5S wywodzącej się z autorskiego systemu Toyoty – Toyota Production System jako nowego podejścia kierownictwa przedsiębiorstw w usprawnianiu i doskonaleniu procesów wytwórczych. Przedstawiono podstawy, poszczególne etapy i zalety metody, bazując na literaturze oraz informacjach z publikowanych analiz biznesowych opartych na tej metodzie zachęcając tym samym do jej upowszechniania w przedsiębiorstwach włókienniczych.
EN
The article presents an outline of the 5S method derived from Toyota`s proprietary system – Toyota Production System as a new approach of the management of enterprises in improving production processes. The basics, individual stages and advantages of the method are presented basing on the literature and information from published business analyzes based on this method, thus encouraging its dissemination in textile enterprises.
PL
Artykuł opisuje podejście procesowe funkcjonujące w jednej z największych polskich stoczni jachtowych Ostróda Yacht. Stocznia ta stanowi ilustrację – zakończonej z sukcesem – implementacji narzędzi Lean Production i stanowi przykład dla innych przedsiębiorstw w Polsce. Celem niniejszej publikacji jest ukazanie nowatorskiego podejścia do zarządzania jakością w stoczni jachtowej, które przyniosło korzyści zarówno z poziomu zarządzania organizacją, jak i poprawy jakości wyrobu. W artykule opisane zostało praktyczne zastosowanie wybranych narzędzi Lean Production: PDCA i karty pomysłów. Na podstawie funkcjonującego w Stoczni systemu zarządzania jakością, przeprowadzonych w Stoczni wizyt oraz dokonanego przeglądu literatury przedmiotu została przeprowadzona analiza wykorzystywanych narzędzi i ich praktycznego zastosowania w zakładzie. Artykuł ten otwiera cykl publikacji przedstawiających różne aspekty zarządzania procesowego, mogących stanowić źródło pomysłów do rozwoju zarządzania procesowego w przemyśle stoczniowym – jak do tej pory niedostatecznie zbadanego i opisanego w literaturze krajowej.
EN
This article describes the process management approach in one of the biggest Yacht Yard in Poland – Ostróda Yacht. This yacht producer is an example of successfully implemented Lean Production tools and can be an example for other companies in Poland. The purpose of this publication is to present an innovative approach to quality management in a yacht yard, that has benefited to organizational management and product quality improvement. The article describes the practical implementation of selected Lean Production tools: PDCA and Concept Cards. The analysis of the tools used and their practical application in the plant was conducted on the basis of the quality management system in the Yacht Yard, visits in the plant and the review of literature. This article begins a series of publications presenting various aspects of process management, which may be a source of ideas for the development of process management in the Yacht Yard industry – as yet insufficiently explored and described in national literature.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.