Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 99

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komputer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The results of experimental studies are presented the level of electromagnetic radiation of vehicles, computers, household appliances, personal care products, mobile phones and smartphones.
PL
Wyniki badań eksperymentalnych przedstawiają poziom promieniowania elektromagnetycznego pojazdów, komputerów, sprzętu gospodarstwa domowego, produktów higieny osobistej, telefonów komórkowych i smartfonów.
2
Content available remote Fane: a firewall appliance for the smart home
EN
With the advent of of the Internet of Things (IoT), many domestic devices have been equipped with information technology. By connecting IoT devices with each other and with the Internet, Smart Home installations exist that allow the automation of complex household tasks. A popular example is Google Nest that controls cooling, heating and home security. However, Smart Home users are tempted to neglect that such IoT devices pose IT-Security risks. Examples like the Mirai malware have already shown that insecure IoT devices can be used for large-scale network attacks. Thus, it is important to adapt security approaches to Smart Home installations. In this paper, we introduce FANE, our concept for a Firewall AppliaNcE for Smart Home installations. FANE makes a few realistic assumptions on the network segmentation and the communication profile of IoT devices. This allows FANE to learn firewall rules automatically. Our prototypical implementation indicates that FANE can secure a wide range of IoT devices without requiring network-security expertise from the Smart Home user.
3
Content available remote Droga do trójwymiarowości w grach komputerowych
PL
W artykule prześledzono historię rozwoju gier komputerowych z punktu widzenia silników graficznych, od pierwszej gry do gier w pełni korzystajacych z trójwymiarowości. Analizę przeprowadzono pod kątem projektowania poziomów w grach tzw. level designing. Wraz ze wzrostem zainteresowania coraz dokładniejszym i bardziej realistycznym środowiskiem w grze potęgowało się zapotrzebowanie na coraz lepsze i wydajniejsze komputery i karty graficzne. Tak więc gry komputerowe stymulowały rozwój komputerów. Praca niniejsza pokazuje ten proces krok po kroku.
EN
This article tells about developing of the computer games. The main point of view is history of the game engines, from first game to the games fully using 3 d. In this analisys the main aspect is level designing. Along with growth of interest exact more and request more beter was increased in game more reallistic environment and efficient computers and graphic cards. So, computer games stimulated development of computer. The present work shows this process step by step.
EN
Research on the selected population of students with a standardized questionnaire method concerning the use of IT technologies has been carried out since 2008/09. Results for the data from the first and the last year of research (2009 and 2016) for agricultural students were compared. It was reported that students use IT technologies in the process of learning. Majority of students - 94% (2009) and 98% (2016) positively assessed the usefulness of these technologies in the learning process. The Internet was used mainly for communication (respectively in the investigated years 82.5% and 99.1%). Usefulness of the Internet in the process of studying was marked very high - in 2009 it was 51% positive answers and in 2016 - 77%.
PL
Badania na wybranej populacji studentów metodą wywiadu standaryzowanego dotyczące wykorzystania technologii informacyjnych prowadzono od roku akademickiego 2008/09. Porównano wyniki dla danych z pierwszego i ostatniego roku badań (2009 i 2016) dla studentów studiujących w obszarach związanych z rolnictwem. Stwierdzono, że studenci wykorzystują technologie informacyjne w procesie studiowania. Większość studentów - 94% (2009) i 98% (2016) pozytywnie ocenia przydatność tych technologii w studiowaniu. Internet był wykorzystywany głównie do komunikowania się (odpowiednio w badanych latach 82,5% i 99,1%). Przydatność Internetu w procesie studiów oceniona została bardzo wysoko - w roku 2009 było to 51% odpowiedzi pozytywnych i w 2016 roku 77%.
PL
W pracy zaprezentowano oprogramowanie pomocne w nauczaniu studentów analizy obwodów elektrycznych [1]. Programy utworzone w systemie SMATH [2] umożliwiające rozwiązać zadania z obwodów elektrycznych, stanowią interesujące narzędzie wspomagające proces nauczania. Możliwość tworzenia przez studentów własnych struktur obwodów elektrycznych, z podglądem zastosowanych w obliczeniach równań i wyników tych obliczeń jest ciekawą alternatywą nauki dla studentów.
EN
The paper presents the software useful in teaching students the analysis of electrical circuits [1]. Programs created in the system SMath [2] allow to solve the tasks of electrical circuits, provide interesting tool to support the learning process. The ability to create their own structures by students of electrical circuits, the preview used in the calculation equations and the results of these calculations is an interesting alternative learning for students.
EN
The paper presents the analysis of use of IT technologies by farmers. Data from a research survey carried out in 100 randomly selected farms in 2015 constituted research material. The research area covered farms located in Podlaskie Voivodeship on the area of two counties i.e. Wysokie Mazowieckie (50 questionnaires) and Zambrów County (50 questionnaires). The questionnaire is a research instrument. The research was to determine the level of use of specialist computer programs by farmers and their needs concerning acquisition of information on innovations in agriculture. Due to the obtained results one may find out that a low number of farmers uses specialist computer programs in their farms. In Wysokie Mazowieckie County it is only 8% of respondents and in Zambrów County 14%. The main source of information on innovations in agriculture is the Internet, professional agricultural press and television.
PL
W pracy przedstawiono analizę użytkowania przez rolników technologii informatycznych. Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych w 100 losowo wybranych gospodarstwach rolnych w 2015 roku. Obszarem badań objęto gospodarstwa położone w województwie podlaskim na terenie dwóch powiatów tj. wysokomazowieckiego (50 ankiet) oraz zambrowskiego (50 ankiet). Instrumentem badawczym był kwestionariusz wywiadu. Badania miały na celu określenie poziomu wykorzystania przez rolników specjalistycznych programów komputerowych, a także jakie są ich potrzeby w zakresie pozyskiwania informacji o nowościach w rolnictwie. Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż niewielka liczba rolników wykorzystuje specjalistyczne programy komputerowe w swoim gospodarstwie. W powiecie wysokomazowieckim tylko 8% respondentów a w powiecie zambrowskim 14%. Głównym źródłem pozyskiwania informacji o nowościach w rolnictwie jest Internet, fachowa prasa rolnicza oraz telewizja.
PL
Artykuł dotyczy znaczenia oraz obecności technologii informacyjnych w życiu osób po 60 roku życia. Ujęto w nim badania z zakresu dostępności dla seniorów sieci komórkowej, komputera, Internetu oraz elektronicznych środków płatności. Podkreślono znaczenie wymienionych technologii w funkcjonowaniu osób starszych.
EN
The article concerns the issue of the meaning of technology in the life of people over 60 years of age. That includes the influence of mobile phones, the Internet or electronic payment services. The attention would be focused on studies concerning the access to the technology in the life of senior citizens.
PL
Podstawowym narzędziem pracy w społeczeństwie informacyjnym jest komputer. Laptop, jako rodzaj komputera przenośnego, pozwala na pracę poza stacjonarnym miejscem pracy. Jedynym ograniczeniem mogą tu być ekstremalne warunki otoczenia. Obecnie na rynku polskim obecnych jest kilkanaście marek laptopów, które konsument może kupić w cenie już od kilkuset złotych. Różnią się one atrybutami jakościowymi. Jednocześnie różne mogą być wymagania nabywców wobec tych atrybutów. W artykule przeanalizowano atrybuty jakościowe, które stanowią podstawę do podjęcia decyzji o zakupie laptopów. Na podstawie wyników badania empirycznego określono ich wagi. Następnie przeanalizowano ich zróżnicowanie ze względu na zmienne formalnie charakteryzujące próbę. Celem publikacji była ocena ważności cech jakościowych determinujących zakup laptopa.
EN
Computer is a basic tool of work in the information society. Laptop, as a kind of a portable computer, enables work outside a permanent workplace. The only limitation here can be extreme environmental conditions. Presently, on a Polish market there is a dozen or more laptop brands, available in prices as low as few hundred zloty. However, they differ as it comes to qualitative attributes. Simultaneously, there can be different customers’ requirements concerning these attributes. In the paper qualitative attributes which are a foundation on taking decision concerning purchasing a laptop. On the basis of empirical research, their weights were es-timated. Then the differentiation between attributes in view of variables formally characterizing a sample was analyzed. The purpose of the paper was evaluating the importance of qualitative features determining a purchase of a laptop computer.
PL
W prezentowanym artykule przedstawiona została budowa oraz sprawdzenie dokładności skanowania obiektów skanerem opartym na kontrolerze Microsoft Kinect. Skaner został wykonany zgodnie z założeniami. Sprawdzono jego działanie i dokładność odwzorowania obiektów. Do budowy wykorzystano komputer PC z zainstalowanym systemem Windows, urządzenie Microsoft Kinect oraz program ArtecStudio 9.
EN
In this paper we present the structure and checking the accuracy of the scanner to scan items based on Microsoft's Kinect controller. The scanner was made as planned. Tested for its effectiveness and accuracy of reproduction objects. Used to build PC computer installed with Windows, the Microsoft Kinect device and the program ArtecStudio 9.
10
Content available remote Komputerowo wspomagane statystyczne sterowanie procesu
PL
W pracy został przeanalizowany problem, jakim jest rozregulowanie procesu produkcji wałka, z wykorzystaniem metody Statystycznego Sterowania Procesem (SPC). Na początku zostały wyjaśnione najważniejsze oznaczenia i definicje. Wprowadzenie obrazuje znaczenie pojęcia jakości w powszechnym rozumieniu. Zakres pracy objaśnia główne założenia projektu, z wykorzystaniem Statystycznego Sterowania Procesem.
EN
In this thesis there was analyzed a problem, of deregulation of process of production, by using the SPC method. At the beginning there are explanations the most important of terms and definitions. The introduction depicts the importance of quality in the common meaning. The purpose and range of the paper explains the main assumption of the project, using the statistical process control. The layout is a concise description of the construction of the paper and its parts.
EN
The aims of this study were to investigate the prevalence of neck pain among computer workers at Hail University, Saudi Arabia and to compare the cervical range of motion (ROM) of female computer workers suffering from neck pain to the cervical ROM of healthy female computer workers. One hundred and seventy-six female volunteers between 20 and 46 years of age were investigated. Fifty-six of these volunteers were staff members, 22 were administrators and 98 were students. The Cervical Range of Motion (CROM) instrument was used to measure the ROM of the cervical spine. A questionnaire was used to assess participants for the presence of neck pain. The data were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) software, and the level of significant was set at p < .05 for all statistical tests. There was a high prevalence of neck pain (75%) among computer workers at Hail University, particularly among students. There were significant differences in cervical lateral flexion, rotation to the right side and protraction range between the pain and pain-free groups. Our results demonstrated that cervical ROM measurements, particularly cervical lateral flexion, rotation and protraction, could be useful for predicting changes in head and neck posture after long-term computer work.
EN
As you know, the first requirement faced by the candidate wishing to study at the Faculty of Architecture is freehand drawing; passing the examination in it is the basis for admission. Freehand drawing in both the teaching process, and then in the professional activity is an expression of artistic and spatial sensitivity of every student and architect. It also has a high priority in the design process, especially at the stage of an idea, concept and architectural creation. Before there appeared the possibility of using the computer, concepts and student projects had been performed manually during the teaching of all design subjects. It was a rule to prepare designs in pencil techniques, in ink, and other tools and techniques ‒ e.g. watercolor, tempera, feather, etc. The creative process required understanding and analysis of the developed vision or architectural issue in the context of brain ‒ eye ‒ hand relations. In the era of universal computerization these relations and correlations have been weakened, which, as can be seen in practice, does not always produce good ‒ expected ‒ results in the teaching process. First of all, probably, due to the deterioration of the function of imagination (including aesthetic one) among entrants and the strengthening of their tendency to laziness (including taking "shortcuts"), which in a sense is ‒ for artistic professions ‒ even murderous. Therefore, observing messages of creativity among students of architecture, one can state that the computer can, of course, be an aid, but it cannot be the main tool in mental, emotional and creative development process.
PL
Jak wiadomo, pierwszym wymogiem, z którym styka się kandydat do studiów na Wydziale Architektury, jest rysunek odręczny; zdanie z niego egzaminu jest podstawą przyjęcia na studia. Rysunek odręczny w procesie dydaktycznym i w działalności zawodowej jest wyrazem wrażliwości plastycznej i przestrzennej każdego studenta i architekta. Ma też priorytetowe znaczenie w procesie projektowym, a zwłaszcza na etapie pomysłu, koncepcji i kreacji architektonicznej. Do momentu pojawienia się możliwości użycia komputera koncepcje i projekty studenckie wykonywane były manualnie w trakcie nauczania wszystkich przedmiotów projektowych. Obowiązywała zasada wykonywania projektów w technikach ołówkowych, w tuszu oraz innych narzędziach i technikach plastycznych ‒ np. akwareli, tempery, piórka itp. Proces tworzenia wymagał pojmowania i analizy opracowywanej wizji lub zagadnienia architektonicznego w kontekście relacji mózg‒oko‒ręka. W dobie powszechnej komputeryzacji te relacje i korelacje zostają osłabione, co, jak widać w praktyce, nie zawsze przynosi w procesie dydaktycznym dobre ‒ oczekiwane — rezultaty. Przede wszystkim, prawdopodobnie, na skutek osłabiania u adeptów zawodu funkcji wyobraźni (także estetycznej) oraz wzmacniania w nich tendencji do wygodnictwa (w tym obierania dróg "na skróty"), które w pewnym sensie jest ‒ dla zwodów artystycznych ‒ wręcz mordercze. Dlatego, obserwując przekazy inwencji twórczej studentów na studiach architektonicznych, stwierdza się, że komputer może być, oczywiście, narzędziem pomocniczym, ale nie może stanowić narzędzia głównego przy procesie myślowo-emocjonalnego i twórczego rozwoju.
PL
W KGHM „Polska Miedź" SA O/ZG „Polkowice-Sieroszowice" zaprojektowano i wdrożono system informatyczny eRaport. Jego podstawowy cel to usprawnienie raportowania przez zastąpienie wypełnianych odręcznie przez dozór raportów zmianowych elektronicznymi odpowiednikami. Dostępne na dole kopalni - możliwie najbliżej miejsca pracy komputery, pozwalają na zasilanie serwerów w dane, które następnie udostępniane są współpracującym jednostkom organizacyjnym zakładu górniczego do celów sprawozdawczych i analitycznych.
EN
At KGHM „Polish Copper" SA/ „Polkowice-Sieroszowice" copper mine an eReport information system was designed and implemented. Its primary goal is to improve reporting by replacing handwritten reports supervisory staff on a given work shift with electronic reports. Computers available underground in the mine - located as close to the workplace as possible - allow you to provide servers in the data, which are then made available to the cooperating organizational units of the mine for reporting and analytical purposes.
EN
Employers and workers need concrete guidance to plan and implement changes in the ergonomics of computer workstations. The Näppärä method is a screening tool for identifying problems requiring further assessment and corrective actions. The aim of this study was to assess the work of occupational safety and health (OSH) government inspectors who used Näppärä as part of their OSH enforcement inspections (430 assessments) related to computer work. The modifications in workstation ergonomics involved mainly adjustments to the screen, mouse, keyboard, forearm supports, and chair. One output of the assessment is an index indicating the percentage of compliance items. This method can be considered as exposure assessment and ergonomics intervention used as a benchmark for the level of ergonomics. Future research can examine whether the effectiveness of participatory ergonomics interventions should be investigated with Nappara.
PL
Dokonano analizy wykorzystania programów komputerowych wspomagających prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rolników. Badania zostały przeprowadzone w roku 2012 poprzez bezpośrednie ankietowanie właścicieli 54 gospodarstw rolnych położonych na terenie powiatu łomżyńskiego w województwie podlaskim. Instrumentem badawczym był kwestionariusz wywiadu, który składał się z trzech części. Pierwsza dotyczyła informacji o właścicielu gospodarstwa, druga informacji o gospodarstwie, natomiast trzecia część ankiety składała się z pytań dotyczących specjalistycznych programów komputerowych, jakie rolnicy wykorzystują w swoich gospodarstwach. Pomimo że większość respondentów słyszała o specjalistycznych programach komputerowych dla rolnictwa, to tylko 27% z nich wykorzystuje takie programy w swoim gospodarstwie. Najczęściej wykorzystywanymi programami są programy wspomagające produkcję roślinną (55%), produkcję zwierzęcą (16%) oraz programy rachunkowe (27%). Aż 82% ankietowanych rolników wskazało, że przy wyborze programu komputerowego sugerowało się profilem prowadzonej produkcji w swoim gospodarstwie. Największym zainteresowaniem cieszyły się programy: NawSald (41%), AgroSystem (26%), Zootechnik Bydło (16%) oraz Agronom (14%).
EN
The analysis of the use of computer programmes supporting running an agricultural farm by farmers was carried out. The research was carried out in 2012 in the form of a direct survey of owners of 54 agricultural farms located in Łomżyński province in Podlaskie voivodeship. A survey questionnaire, which consisted of three parts was a research instrument. The first part concerned information on the farm owner, the second on a farm, while the third part of the questionnaire comprised questions on specialists computer programmes, which farmers use in their farms. Although, majority of respondents have heard of specialists computer programmes for agriculture, only 27% of them use such programmes in their farms. Programmes supporting plant production (55%), animal production (16%) and accounting programmes (27%) are the most frequently used computer programmes. As much as 82% of the questioned farmers proved, that they were influenced by the production profile of their farms while selecting a computer programme. The most popular were: NawSald (41%), AgroSystem (26%), Zootechnik Bydło (16%) and Agronom (14%).
EN
This paper discusses the design and development of worksheets for helping notebook computer (NBC) users to compute NBC and workstation adjustments so as to assume an appropriate seated posture. The worksheets(one for male users, the other for female ones) require the following information: body height, NBC screen size, work surface height, and seat height. The worksheets contain tables for estimating recommended NBC base angle, NBC screen angle, body–NBC distance, work surface height, and seat height. Additionally, they include flow charts to help NBC users to determine necessary adjustment accessories and their settings.
17
PL
Praca prezentuje przegląd historyczny wspólnych wysiłków cywilizacji i pokoleń w poszukiwaniu urządzeń ułatwiających obliczenia – od liczydła (abakus) do maszyny analitycznej Babbage’a (Babbage’s analytical engine) i UNIVACIvon Neu¬mana. Mowa jest też o pierwszych zastosowaniach komputera w projektowaniu architektonicznym – o projektowaniu systemowym widzianym jako „the process of inventing things which display new physical order, organization, form, in response to function” (Alexander, 1964). W Polsce Adam M. Szymski i Stefan Wrona (dziś profesorowie wyższych uczelni) są pionierami stosowania komputera w projektowaniu architektonicznym. Posługiwali się komputerem w końcu lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku przyczyniając się do propagacji nowego narzędzia w dydaktyce i praktyce architektury. W latach siedemdziesiątych Szymski badał proces projektowania w aspekcie przyczynowo-skutkowym, mając na uwadze wiedzę z zakresu psychologii i socjologii odnośnie do działań twórczych i towarzyszących im nawyków. Zinwencji Szym¬skiego powstał także pierwszy w Europie program do wykreślania widoków perspektywicznych WIDOK, który jak dotąd pozostaje jedynym tego typu programem, który można stosować z wykorzystaniem kalkulatorów programowych. Chociaż nastąpił rozwój technologii, Szymski i Wrona wciąż przyczyniają się do rozszerzenia wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się komputerem w projektowaniu architektonicznym, a ich wkład naukowy i dydaktyczny jest nieoceniony.
EN
T he paper contains historical overview of the joint efforts of generations and civilizations in the search for devices to facilitate calculations - from the abacus to Babbage’s analytical engine and UNIVAC I by von Neumann. It also is the story about early computer applications in architectural design - system design seen as “the process of inventing things which display new physical order, organization, form, in response to function” (Alexander, 1964). In Poland, Adam M. Szymski and Stefan Wrona (currently, university professors) were pioneers of using the computer in architectural design. They used the computer in the late 60’s of the previous century, contributing to the propagation of a new tool in the teaching and practice of architecture. In the 70’s, Szymski studied the design process in the cause-effect aspect, taking into account the knowledge of psychology and sociology regarding creative activities and accompanying habits. Szymski’s invention resulted in the development of the Europe’s first program to plot perspective views called WIDOK (THE VIE W), which still remains the only program of that type which can be applied using program calculators. Although there has been a development in technology, Wrona and Szymski are still contributing to the expanding of knowledge and skills in using computers in architectural design, and their scientific and didactic contribution is incommensurable.
18
Content available Komputer i jego znaki
EN
The article attempts to analyse the phenomenon of signs as implemented in nowadays computers with a cautious look to the future, keeping in mind the historical development and role of the sign in the culture. The drawbacks of the current computer typesetting technology are pointed out. In particular, the insufficiency of Unicode numbering for typography applications, and, most importantly, the “frozen” nature of nowadays glyphs, while such applications as music or calligraphy necessitate either infinite number of glyphs or fundamentally different approach. In his paper, the author supports the latter solution suggesting that the glyphs should be just programs capable of communicating with each other.
PL
Dokonano oceny wybranych gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka krowiego pod względem wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT). Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych w 100 losowo wybranych gospodarstwach w 2011 roku. Obszarem badań objęto gospodarstwa położone na terenie województwa podlaskiego. Instrumentem badawczym był kwestionariusz wywiadu, który składał się z trzech części. Pierwsza dotyczyła informacji o właścicielu gospodarstwa, druga informacji o gospodarstwie, natomiast trzecia część ankiety składała się z dziesięciu pytań dotyczących wykorzystania Internetu oraz specjalistycznych programów komputerowych przeznaczonych dla rolników. Komputer w gospodarstwie domowym posiadało 89 badanych rolników, z czego 96% komputerów było podłączonych do Internetu. Wśród korzyści, jakie przynieść może posiadanie łącza internetowego respondenci wymieniają najczęściej: zakup środków ochrony roślin, edukację i kontakty z innymi uczestnikami rynku. Wśród właścicieli gospodarstw posiadających dostęp do Internetu najliczniejszą grupę stanowili respondenci w przedziale wiekowym 41-50 lat oraz 31-40 lat, których było odpowiednio 42% i 36%. Najwięcej rolników posiadających Internet było w grupie obszarowej powyżej 30 ha UR - 36%, następnie w grupie 10-20 ha - 32% oraz >20-30 ha - 25%. Większość, bo 56% badanych, przyznało, że użytkownikami komputera są najczęściej ich dzieci. Część wskazała, że jest to współmałżonek - 21% oraz, że nie ma reguły, kto najczęściej w ich domu użytkuje komputer - 23%.
EN
The selected farms specializing in cow milk production were estimated in relation to application of information and communication technologies (ICT). Data from a research survey carried out in 100 randomly selected farms in 2011 constituted research material. Farms located in the territory of Podlaskie Voivodeship were included in the research. A survey questionnaire, which consisted of three parts was a research instrument. The first part concerned information on the farm owner, the second on a farm, while the third part of the questionnaire comprised ten questions on using the Internet and professional computer programs for farmers. 89 questioned farmers owned a computer in their households, while 96% of computers were connected to the Internet. Among advantages, which the internet connection gives, respondents list the most often: purchase of plant protection products, education and contacts with other market participants. Respondents who were 41-50 years of age and 31-40 years of age, the number of whom was respectively 42% and 36%, constituted the most numerous group among farm owners having the Internet connection. The highest number of farmers who have the Internet connection were in an area group above 30 ha of arable land - 36%, then in the group of 10-20 ha - 32% and >20-30 ha - 25%. Majority, that is 56% of questioned admitted that their children are the most frequent users of computers. Some of them pointed their spouses as the most frequent users of computers - that is 21%, and that there is no rule of who is the most frequent user of the computer in their households - 23%.
PL
Celem badań było określenie możliwości komputeryzacji gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka na terenie powiatu kolneńskiego. Badania przeprowadzono wśród 96 gospodarstw rolniczych specjalizujących się w produkcji mleka położonych na terenie powiatu kolneńskiego w województwie podlaskim. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że komputer wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem jest coraz częściej spotykanym narzędziem w gospodarstwie rolnym. Ocena poziomu mechanizacji badanych gospodarstw jest ściśle powiązana z wykształceniem właściciela, najlepiej swoje gospodarstwa oceniają posiadacze wyższego wykształcenia. Wśród badanych gospodarstw aż 92% było wyposażone w komputer. W 38% z nich był on już od 2 do 5 lat. Właściciele największych gospodarstw dysponują komputerami najdłużej. Najczęściej rolnicy wykorzystują komputer do prac biurowych. Spośród badanych gospodarstw 43% uznało, że oprogramowanie do wypełniania wniosków związanych z otrzymywaniem dopłat jest najbardziej potrzebne w gospodarstwie rolnym. Równie przydatne jest oprogramowanie do ustalania dawek paszowych czy opracowywania planów ochrony roślin i nawożenia. Wśród osób posiadających komputer 76% miało podłączenie do Internetu. Spośród rolników posiadających dostęp do Internetu 81% badanych odpowiedziało, że Internet wykorzystuje w poszukiwaniu fachowych informacji i doradztwa. Zauważono, że rolnicy z wyższym wykształceniem uważają, że prowadzenie gospodarstwa bez pomocy komputera jest bardzo utrudnione. Dla pozostałych grup sprawa ta nie jest już tak jednoznaczna.
EN
The objective of the work was to determine possibilities of computerisation of milk production farms on the territory of kolneński poviat. The research was carried out among 96 agricultural farms specialising in milk production located on the territory of kolneński poviat in Podlaskie Voivodeship. On the basis of the research which was carried out, it was determined that a computer along with professional software is a more popular tool in an agricultural farm. Evaluation of mechanisation level of the researched farms is strictly connected with education level of the owner. Highly educated persons evaluate their farms the highest. As much as 92% of the researched farms were equipped with a computer. In 38% of them, it had been there for 2 to 5 years. Owners of the biggest farms have owned computers for the longest time. Farmers use computers most frequently for office works. 43% of the researched farms concluded that software for filling in subsidies forms is the most important in an agricultural farm. Software for determination of fodder doses or for preparing plant protection plans and fertilization is equally useful. Among persons who own a computer, 76% had internet access. Among farmers who have Internet access, 81% of respondents answered that they use the Internet in search of professional information and advice. It was reported, that highly educated farmers claim that lack of computer considerably hinders running of a farm. For the remaining groups this issue is not so explicit.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.