Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono strukturę rozbudowanego, dwukanałowego wzmacniacza pomiarowego (bufora) o podwyższonych parametrach metrologicznych w paśmie częstotliwości akustycznych. Wzmacniacz jest elementem systemu pomiarowego, w którym pełni rolę stopnia dopasowującego napięcia pływające do niesymetrycznego wejścia układu pomiarowego. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wybranych stopni wzmacniacza.
EN
The paper presents an extended structure of two-channel instrumentation amplifier (IA). The IA has higher metrological parameters relating to typical-setup of an instrumentation amplifier (Fig. 2) in the audio frequency range. The IA is intended for use in a measurement system to calibrate low-value alternating-current standard resistors at audio frequencies. In the developed system a resistor RX is directly compared with a standard resistor RN (Fig. 1). The impedance ratio ZX/ZN of the resistors is determined from the measurement of the voltage ratio UX/UN. The measurement of floating voltages by a digitizer with grounded inputs requires IA (buffers) (B1, B2). Due to the assumptions concerning the system being developed, buffers should be characterized by a relatively high input impedance and small errors of the transformer voltage ratio over a frequency bandwidth from 40 Hz to 10 kHz. Block diagram of the IA is shown in Fig 3. The IA consist: two input buffers (BW1, BW2), input stage (SW) with floating ground (PM), difference amplifier (SR) and circuit for common mode voltage adjustment (KWNW). Figs. 4, 5, 6, 7 show a simplified schematic diagrams of the individual IA stages. In Figs. 8 and 9 the frequency characteristics of the module and phase error of the input buffer (BW1) voltage ratio are shown. The frequency characteristics of the input buffer BW2 are almost the same. In Fig. 10 the frequency characteristics of CMRR prior to adjustment and following the adjustment the real part of the CMR are shown.
PL
Artykuł dotyczy metody korekcji częstotliwościowych błędów modułu i błędów fazowych opracowanej dla liniowych obwodów wejściowych. Korekcja realizowana jest w sposób programowy w dziedzinie widmowej. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych obrazujące skuteczność metody korekcji przy pomiarach mocy sygnałów w zakresie nieliniowej charakterystyki przetwarzania przekładnika prądowego. Wyniki badań wskazują, że możliwa jest korekcja błędów częstotliwościowych obwodów wejściowych przy pomiarach mocy również w zakresie nieliniowej pracy obwodów wejściowych.
EN
The paper deals with the method for correction of dynamic module and phase errors of linear input circuits. The method is implemented in the spectral domain in a programmed manner using the FFT algorithm. Correction of the signal spectrum is based on frequency characteristics of the input circuit module and phase errors determined on the basis of previous measurements [1]. The method can be used for measuring the RMS value and power of signals. This paper presents the results of experiments showing the effectiveness of the correction method for measuring the power in the range of the current transformer nonlinear operation. Figs. 1a and 1b show the frequency characteristics of the module and phase errors of the current transformer used for tests. The block diagrams of the measuring systems used for examination of the correction effectiveness for measuring sinusoidal and non-sinusoidal waveforms are depicted in Figs. 2 and 3. The power measurement errors before and after correction for a sinusoidal waveform of frequency 50 Hz and 350 Hz and a resistive load are presented in Fig. 4a, while Fig. 4b shows the power measurement errors before and after correction for the phase angle between the voltage and current equal to 30 and 60 degrees. In Tab. 1 there are given the power measurement errors before and after correction for the waveform containing the first and third harmonic and a resistive load. In Tab. 2 there are compared the power measurement errors before and after correction for the waveforms similar to that of the thyristor voltage regulator and for a resistive load. The results show that it is possible to correct the frequency errors of current transformers when measuring the power in the range of the transformer nonlinear operation.
3
Content available Monitorowanie warunków pracy zegarów atomowych
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę rozwiązań sprzętowych i oprogramowania podsystemów pomiarowych przeznaczonych do monitorowania podstawowych parametrów głównego (230V AC) i rezerwowego (akumulatorowego) systemu zasilania atomowych wzorców czasu i częstotliwości oraz ich warunków środowiskowych takich jak temperatura, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne. Podsystemy tworzą kompleksowy system monitorowania warunków pracy wzorców czasu i częstotliwości.
EN
The paper presents the characteristics of measurement subsystems for monitoring environmental conditions and basic parameters of the main and backup power system of time and frequency atomic standards (atomic clocks). Both subsystems for monitoring power supply were implemented based on the universal USB DAQ cards with ADC converters and appropriates analog signal conditioners. Measuring current transformers (Fig.1) were used for conditioning signals (230 VAC) in the subsystem for monitoring main power supply. Resistance dividers and Hall effect sensors were applied in the subsystem (Fig.2) for monitoring DC voltage and current (in range up to 15 A) signals of backup power supply. The environmental monitoring subsystem (Fig.3) consists of instruments manufactured by LAB-EL company and allows for continuous multipoint monitoring of temperature, pressure and humidity. The software for the three subsystems (Figs. 4 and 5) was developed in an environment LabWindows/CVI, in the form of three separate modules with the possibility of communicating via network variables. Each software module carries out five basic tasks: subsystem configuration, control of measurement process, presentation of current data, presentation of historical data, detection and indication of alarm status. The subsystems or their components can be applied to other laboratories or institutions, in which there is a need for continuous monitoring of working conditions of electronic equipment.
EN
The article presents the program spectral line method of module and phase errors correction in linear input circuits. The method requires the knowledge of the frequency characteristics of the module errors and the phase errors of the input circuit to be corrected. The method was used for frequency error correction of measurement transformers applied in electronic power transducers. Such input circuits are nonlinear and distort the measured signals. The article presents the analysis of the influence of the nonlinearity of the input circuits upon the effectiveness of correction of frequency errors of the input circuit module at measurements of the root-mean-square value.
PL
Przedstawiono programową metodę korekcji błędów częstotliwościowych liniowych obwodów wejściowych. Metodę zastosowano do korekcji błędów transformatorowych obwodów wejściowych stosowanych w elektronicznych przetwornikach pomiarowych. Przedstawiono analizę wpływu nieliniowości tego typu obwodów wejściowych na skuteczność korekcji błędów częstotliwościowych przy pomiarze wartości skutecznej.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję pomiaru błędów częstotliwościowych obwodów wejściowych stosowanych elektroenergetycznych przyrządach pomiarowych. Błąd modułu i błąd fazowy wyznaczane są na podstawie pomiaru zespolonego stosunku napięć w próbkującym systemie pomiarowym. Koncepcja pomiaru została wykorzystana do wyznaczenia błędów przekładni transformatorowych obwodów wejściowych. Zaprezentowano strukturę systemu pomiarowego i przykładowe wyniki badań, które posłużyły do korekcji błędów częstotliwościowych obwodów wejściowych przy pomiarach wartości skutecznej i mocy.
EN
The paper presents an idea of frequency errors measurement of the input circuit implemented in measurement instruments of power systems. The module and the phase errors are calculated on the basis of complex voltage ratio measurement in DAQ system (fig. 2). The idea was used to frequency errors measurement of current measuring transformers used in some power transducers (fig. 3). The results of the measurement were used to correction of the errors that are introduced by measuring transformers on power measurement accuracy with distorted signals.
PL
W artykule przedstawiono metodę programowej korekcji błędów częstotliwościowych liniowych obwodów wejściowych realizowaną w dziedzinie widmowej. Metoda wymaga znajomości częstotliwościowych charakterystyk błędów modułu i błędów fazowych korygowanego obwodu. Niepewność wyznaczenia tych charakterystyk jest jednym ze składników decydujących o skuteczności korekcji. Przedstawiono analizę niepewności pomiarów po korekcji przy pomiarach wartości skutecznej i mocy czynnej sygnałów odkształconych.
EN
This paper presents a software method of dynamic errors correction realised in spectrum domain. The correcting method is based on the knowledge of frequency characteristics of magnitude and phase errors. Measurement uncertainty of this errors influence on correction efficiency. An analyses of measurement uncertainty after correction with RMS and real power of distorted signals measurements is also shown.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję pomiaru stałej czasowej rezystorów o nominalnych wartościach rezystancji mniejszych od 1 ? i układ pomiarowy, w którym koncepcja została zweryfikowana. Zasada pomiaru oparta jest na komparacji niejednoczesnej badanego rezystora z rezystorem o znanej stałej czasowej z odpowiednim wykorzystaniem pomiarowego transformatora prądowego. Koncepcję pomiaru zweryfikowano w próbkującym systemie pomiarowym, w którym wyznaczany jest zespolony stosunek napięć i obliczana jest różnica stałych czasowych badanych rezystorów.
EN
This paper presents a concept of measurement of time-constant resistors, which nominal value of effective resistance is smaller than 1 ?. The concept relies on comparison of resistor with other resistor with well-know time-constant. To realize this aim, current measuring transformer was applied (fig. 2), thus it is possible comparing the resistors which are significantly different in the nominal value of effective resistance. The difference of time-constant is calculated with equation (7). The concept of measurement was verified in measuring system which contain 16-bit DAQ card (fig. 3) and use DFT algorithm. In practical experiences the resistors were used, which time - constant was obtained in one of the PTB laboratories in Braunschweig (tab. 1). In tab. 2 the results of measurement of time - constant resistors' difference and their uncertainty are presented. Those results were obtained in worked out measuring system.
PL
Współcześnie opracowywane i produkowane wieloparametrowe Id pomiarowe i mierniki przeznaczone do pomiaru parametrów sieci energetycznej przetwarzanie metodą próbkowania. W tego typu przyrządach pomiarowych na wyniku pomiaru mają wpływ błędy wnoszone przez obwody analogowo-cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz algorytmy przetwarzania go. W przyrządach przeznaczonych do pomiarów parametrów sieci energetycznej 'programowe najczęściej realizują operacje mnożenia i uśredniania. Błędy realizacji takich operacji są pomijalnie małe w stosunku do błędów wnoszonych przez układy analogowego przetwarzania sygnałów. W przypadku gdy wymagana jest analiza widmowa przebiegów, zachodzi konieczność stosowania zaawansowanych algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów, takich jak FFT. Błędy wnoszone przez takie algorytmy mogą być porównywalne z błędami wnoszonymi przez układy sprzętowe. W artykule przedstawiono przetwarzania i strukturę opracowanego w Instytucie Metrologii Elektrycznej przemysłowego analizatora jakości energii AJE1. Omówiono zaimplementowany w przyrządzie algorytm FFT oraz zamieszczono wyniki badań symulacyjnych wpływu błędów wnoszonych przez ten algorytm na dokładność wyznaczania widma amplitudowego.amplitudowego.Presently worked-out, manufactured and capable of measuring multiple l parameters in power systems instruments, realize processing by sampling method. In nents the errors, introduced by analog transducers, analog-to-digital converters and nents data processing algorithms, have influence on the data inaccuracy. The sing algorithms, implemented in instruments used to power systems measurements, most jl realize multiplication and averaging. The errors introduced by these algorithms arę slight elation to hardware errors. In case the spectrum analyse is reąuired, it is necessary to use mathematical algorithms such as FFT. The errors introduced by these algorithms tbe similar to hardware errors. The paper presents the processing method and the błock of industrial ąuality energy analyser A JE l, worked-out in the Zielona Góra, in ! of Electrical Metrology. It contains the description of FFT algorithm implemented in nent and the results of simulating tests on FFT algorithm specific errors' influence on : spectrum measurements in accuracy.
EN
Presently worked-out, manufactured and capable of measuring multiple l parameters in power systems instruments, realize processing by sampling method. In the instruments the errors, introduced by analog transducers, analog-to-digital converters and measurements data processing algorithms, have influence on the data inaccuracy. The sing algorithms, implemented in instruments used to power systems measurements, most often realize multiplication and averaging. The errors introduced by these algorithms are slight with relation to hardware errors. In case the spectrum analyse is required, it is necessary to use mathematical algorithms such as FFT. The errors introduced by these algorithms tbe similar to hardware errors. The paper presents the processing method and the block of industrial quality energy analyser A JE1, worked-out in the Zielona Góra, in Institute of Electrical Metrology. It contains the description of FFT algorithm implemented in the instrument and the results of simulating tests on FFT algorithm specific errors' influence on magnitude spectrum measurements in accuracy in accuracy.
PL
W artykule przedstawiono przegląd opracowanych w Instytucie Metrologii Elektrycznej i wdrożonych do produkcjiw OBRME METROL w Zielonej Górze przyrządów pomiarowych przeznaczonych do pomiaru parametrów sieci energetycznych i oceny jakości energii elektrycznej. Przedstawiono metody przetwarzania i strukturę przyrządów. Omówiono modele matematyczne obwodów wejściowych, przedstawiono wyniki badań oraz metodę korekcji błędów wnoszonych przez obwody wejściowe.
EN
Sampling instruments capable of measuring multiple electrical parameters in three phase systems are presented in this paper. A software method of correcting an errors that are introduced by measuring transformers on power measurements accuracy with distorted signals also is presents. The method has been implemented in sampling of power meters. result of the method also are shown.
10
PL
Przedstawiono budowę i realizowane funkcje mostów komunikacyjnych warstwy łączenia danych modelu OSI/ISO umożliwiajacych integrację sieci Profibus DP z sieciami przyrzadów kontrolno-pomiarowych krajowych producentów posiadających cyfrowe wyjście komunikacyjne w innym niż Profibus DP standardzie komunikacyjnym. W zrealizowanych mostach protokół komunikacyjny Profibus DP realizowany jest przez specjalizowany układ scalony typu SPC3, zapewniający pełną zgodność wyjścia komunikacyjnego ze standardem. Przedstawiono również analizę wpływu różnic prędkości transmisji w integrowanych segmentach na czs pobrania danych.
EN
In the paper method of integration devices with non-standards and Modbus standard with standard industrial network Profibus DP by means of bridge are presented. Block diagram and basic function of the bridge are described. Modbus and non-standard protocol is realized by software. Complete Profibus DP slave protocol and some Layer/Layer2 utilities are realized by Siemens Profibus Controller SPC3.
11
PL
W artykule przedstawiono wpływ błędów transformatorowych obwodów wejściowych stosowanych w elektronicznych przetwornikach mocy, na dokładność przetwarzania mocy sygnałów niesinusoidalnych. Zaprezentowano metodę programowej korekcji składowej błędu pomiaru mocy wnoszonej przez obwody wejściowe oraz przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych potwierdzające skuteczność korekcji.
EN
This paper presents a software method of correcting an errors that are introduced by measuring transformers on power measurements accuracy with distorted signals. The method has been implemented in a sampling of power transducers. The basis of the method is knowledge concerning the frequency response of measuring transformers errors (both corrent and voltage modules and current and voltage phase). The current and voltage signals are sampled, and FFT is executed. Real power is calculated as a sum of power harmonics in compliance with transformers errors (modules and phases). results of the method also are shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.