Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 126

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  LPG
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The paper discusses the use of renewable energy sources for the LPG vaporizer systems in a moderate climate. The presented alternative solutions based on modern gas devices and renewable energy show great potential for energy savings in liquid gas evaporation systems in comparison to classical and currently commonly used systems. It has been demonstrated that the proposed solutions can significantly reduce the consumption of energy used to evaporate LPG in an environmentally friendly manner. The use of gas heat pumps in relation to a traditional energy source enables gas consumption to be reduced to 36%. The extension of the heat pump system with ground air heat exchanger or with vertical or horizontal heat exchangers, allows savings in gas consumption up to 42%. Moreover, the application of such systems enables more effective use of low emission and efficient heating medium in gas systems. In addition, in summer, when there is no need to evaporate the liquefied gas, these devices can be used to cold-production for, social and living needs.
PL
W artykule omówiono wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w układach parowników LPG w klimacie umiarkowanym. Przedstawione alternatywne rozwiązania oparte na nowoczesnych urządzeniach gazowych i energii odnawialnej wykazują duży potencjał oszczędności energii w instalacjach odparowania gazu płynnego w porównaniu z klasycznymi i obecnie powszechnie stosowanymi systemami. Wykazano, że proponowane rozwiązania mogą znacząco ograniczyć zużycie energii wykorzystywanej do odparowania LPG w sposób przyjazny dla środowiska. Zastosowanie gazowych pomp ciepła w stosunku do tradycyjnego źródła energii pozwala na redukcję zużycia gazu do 36%. Rozbudowa systemu pomp ciepła o pojedynczy gruntowy powietrzny wymiennik ciepła lub dodatkowo współpracujący z pionowymi, lub poziomymi systemami odwiertów umożliwia uzyskanie oszczędności zużycia gazu sięgających nawet 42%. Ponadto zastosowanie takich systemów pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie niskoemisyjnego i wydajniejszego czynnika grzewczego w systemach gazowych. Ponadto w okresie letnim, kiedy nie ma potrzeby odparowywania skroplonego gazu, urządzenia te mogą być wykorzystywane do produkcji „chłodu” przeznaczonego na potrzeby społeczne oraz bytowe.
PL
W roku 2018 wprowadzono nową edycję specyfikacji dla skroplonego gazu węglowodorowego EN 589:2018, zmieniającą szereg parametrów tego paliwa, między innymi dopuszczalną zawartość siarki. Dodatkowo w specyfikacji powołano nową normę dotyczącą oznaczania zawartości lotnej siarki w LPG, tj. EN 17178:2019. Przeprowadzono badania nad wyznaczeniem precyzji metody według powyższej europejskiej normy. Określono powtarzalność na podstawie badań 11 próbek LPG o różnych zawartościach siarki i porównano ją z wartościami podanymi w normach czynnościowych: EN 17178:2019 i dotychczas stosowanej ASTM D 6667-14. Każdą próbkę analizowano siedmiokrotnie. Dla próbek w zakresie stężeń powyżej 4 mg/kg wartości powtarzalności obliczonych według normy EN 17178:2019 są dużo mniejsze od powtarzalności według ASTM D 6667-14 oraz powtarzalności wyznaczonych w niniejszej pracy. Dla próbek o stężeniach poniżej 4 mg/kg wartości powtarzalności wyznaczone w niniejszej pracy są niższe od wartości obliczonych według normy EN 17178:2019 i ASTM D 6667-14. Uzyskane wyniki potwierdzają zasadność zastrzeżeń wielu europejskich laboratoriów wykonujących badania zawartości siarki w LPG oraz uczestników prac grupy roboczej CEN/TC 19/WG 23 N 231 co do poprawności wyznaczenia precyzji metody według normy EN 17178:2019. W związku ze zgłoszonymi uwagami CEN podjęło decyzję o przeprowadzeniu w najbliższym czasie powtórnych badań międzylaboratoryjnych w celu określenia nowej precyzji. Dodatkowo wyznaczono odtwarzalność wewnątrzlaboratoryjną, granice wykrywalności i oznaczalności metody. Przeprowadzono weryfikację metody poprzez zbadanie 139 próbek handlowego paliwa LPG. Dokonano oceny zbadanych próbek pod kątem spełnienia wymagań ze specyfikacji z lat 2012 i 2018. Stwierdzono, że wykonując badanie próbek według normy EN 17178:2019, zaostrza się kryterium oceny zgodności z wymaganiami pochodzącymi ze specyfikacji dla LPG w porównaniu z badaniem według normy ASTM D 6667-14.
EN
A new edition of the standard specification for liquefied hydrocarbon gas EN 589:2018 was introduced in 2018, which changes some parameters for this fuel, including the acceptable sulfur content. Also, this specification constitutes a new standard for determining volatile sulfur content in LPG, i.e. EN 17178: 2019. Studies were carried out to determine the precision of the method according to the above European standard. Repeatability was determined based on tests of 11 LPG samples with different sulfur content and next it was compared with the values given in the applicable standards: EN 17178: 2019 and ASTM D 6667-14 used until now. Each sample was analyzed 7 times. The repeatability values calculated according to EN 17178: 2019 are much lower than the repeatability according to ASTM D 6667-14 and the repeatability determined in this paper for samples with a concentration range above 4 mg/kg. The repeatability values determined in this work are lower than the values calculated according to EN 17178: 2019 and ASTM D 6667-14 for samples with concentrations below 4 mg/kg. The obtained results confirm the legitimacy of reservations of many European laboratories that perform tests of sulfur content in LPG and participants of the work of the CEN/TC 19/WG 23 N 231 working group, with regard of the correctness of determining the precision of the method pursuant to EN 17178: 2019. It was decided consequently to repeat interlaboratory studies that will be aimed at the determination of a new precision, which will soon be carried out. In addition, the intermediate precision, limit of detection (LD) and limit of quantitation (LQ) of the method were determined. The method was verified by examining 139 samples of commercial LPG fuel. The tested samples were eval- uated for compliance with the specifications from 2012 and 2018. It was found that by testing samples according to EN 17178:2019, the criterion for assessing compliance with the requirements of the specification on LPG is tightened compared to testing according to the ASTM D 6667-14 standard.
PL
Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH), zawartymi w dodatkach 1–4, w części dotyczącej obecności substancji rakotwórczych i mutagennych w skroplonych gazach węglowodorowych (LPG), istnieje konieczność oznaczania w tym produkcie zawartości 1,3-butadienu na poziomie poniżej 0,1% (m/m). Zawartość 1,3-butadienu poniżej 0,1% (m/m) w LPG znosi jego klasyfikację jako substancji rakotwórczej lub mutagennej. Precyzyjne badanie tak niskiego poziomu zawartości 1,3-butadienu w LPG nie jest jednak możliwe według metody takiej jak PN-EN 27941:2015-12, stosowanej standardowo do badania składu LPG w Unii Europejskiej, ponieważ wyznaczone parametry precyzji metody podane w tej normie są niewystarczające do osiągnięcia tego celu. W związku z powyższym najnowsza specyfikacja europejska dla LPG, opisująca wymagania i metody badań, przywołuje normę niemiecką DIN 51619:2004-02, która umożliwia oznaczanie niskich zawartości 1,3-butadienu, tzn. od 0,01% (m/m). Wspomniana norma powinna zostać wdrożona do praktyki laboratoryjnej oraz akredytowana w polskich laboratoriach zajmujących się badaniami jakościowymi LPG. Walidacja i potwierdzenie możliwości stosowania metody DIN 51619:2004-02 może stanowić duże wyzwanie dla laboratoriów badawczych z uwagi na konieczność oznaczania 1,3-butadienu poniżej 0,1% (m/m) w LPG metodą do tej pory niestosowaną w warunkach polskich laboratoriów. Szczególny problem może stanowić aparatura do odparowania LPG zastosowana w normie. W niniejszej pracy przedstawiono elementy walidacji i sprawdzenia możliwości stosowania metody oznaczania 1,3-butadienu w skroplonych gazach węglowodorowych LPG według normy DIN 51619:2004-02 w laboratorium analitycznym. Niniejszy artykuł przybliża problematykę walidacji metody, szczególnie pod kątem spełnienia wymagań akredytacyjnych. W artykule zawarto również wyniki badań szeregu próbek LPG pochodzących z polskiego rynku gazu skroplonego LPG, przebadanych pod kątem zawartości 1,3-butadienu. Przedstawione wyniki badań mogą posłużyć do wstępnej oceny poziomu zawartości substancji szkodliwej – 1,3-butadienu w handlowych próbkach LPG występujących na polskim rynku gazu skroplonego.
EN
According to the requirements of Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council (REACH), in the part concerning the presence of carcinogens and mutagens in liquefied hydrocarbon gases (LPG), the necessity of determining the content of 1,3-butadiene at a level below 0.1% (m/m) in this product has been indicated. The content of 1,3-butadiene below 0.1% (m/m) in LPG abrogates its classification as a carcinogen or mutagen. However, accurate testing of 1,3-butadiene content at such a low level of LPG content is not possible pursuant to a method such as the EN 27941:2015-12 standard used for testing LPG composition in the European Union, because the determined parameters of the method precision given in this standard are insufficient to achieve the purpose. Therefore, the latest European specification for LPG describing the requirements and test methods cites the German standard DIN 51619:2004-02, which allows the determination of low contents of 1,3-butadiene, i.e. from 0.01% (m/m). The mentioned standard should be implemented into laboratory practice and accredited in Polish laboratories dealing with qualitative LPG testing. Validation and confirmation of the possibility of using the DIN 51619:2004-02 method can be a great challenge for research laboratories due to the necessity to determine 1,3-butadiene below 0.1% (m/m) in LPG with a method not previously used in the conditions of Polish laboratories. A particular problem may be the LPG evaporation equipment used in the Standard. This paper presents the elements of validation and checking the possibility of using the method of determination of 1,3-butadiene in liquefied LPG hydrocarbon gases according to DIN 51619:2004-02 in an analytical laboratory. This article outlines the issue of method validation, especially in terms of compliance with accreditation requirements. The article also presents the results of testing a number of LPG samples from the Polish liquefied gas market, tested for 1,3-butadiene. The presented test results can be used for the initial assessment of the level of content of the harmful 1,3-butadiene in commercial LPG samples found on the Polish liquefied gas market.
EN
LPG is a cheap and ecological fuel for spark ignition engines. The sequential gas injection system can be installed at the factory and is then the Original Equipment of the Manufacturer. A vehicle with a spark ignition engine can also be converted to gas in an authorized workshop. In both cases, the vehicle must meet the same exhaust emission standards when running on alternative fuel as it does with the original fuel. Conversion of vehicles to LPG and CNG is regulated by law at the European Union level. The article describes the conversion of a low-emission gasoline vehicle that meets the Euro 6 emission standard to LPG. The configuration and calibration of the LPG system is described in detail. The compatibility of the gas system with the vehicle's on-board diagnostic system was then checked. Finally, road tests of the vehicle were carried out to compare the performance with the original fuel and the alternative fuel.
EN
The paper presents results of SI engine tests, carried on for different gaseous fuels. The analysis carried out made it possible to define the correlation between fuel composition and engine operating parameters. Tests cover various gaseous mixtures: methane with hydrogen and LPG with DME. The first group, considered as low carbon content fuels, can be characterized by low CO2 emissions. The flammability of hydrogen added in those mixtures realizes the function of combustion process activator and improves the energy conversion. The second group of fuels is constituted by LPG and DME mixtures. DME mixes perfectly with LPG and differently than in the case of other hydrocarbon fuels also consisting of oxygen, which makes the stoichiometric mixture less oxygen demanding. In the case of this fuel, improvement in engine volumetric and overall engine efficiency has been noticed, compared to LPG. During the tests, standard CNG/LPG feeding systems have been used, which underlines the utility value of the research.
6
Content available remote Ekologiczne aspekty zasilania silników gazowym paliwem LPG
PL
Obniżenie emisji CO2 stanowi wyzwanie dla Europy i Świata. Krytyczną wartością jest wzrost średniej temperatury o 1,5 st. C. Transport jest odpowiedzialny za 20–25% emisji dwutlenku węgla. W Polsce znaczącą grupę pojazdów stanowią pojazdy z silnikami zasilanymi dwupaliwowo (benzyna + LPG). Autorzy referatu skupili się na problemie emisji dwutlenku węgla z pojazdów osobowych, których silniki zasilane były gazowym paliwem LPG.
EN
Reducing CO2 emissions is a challenge for Europe and the world. The critical value is an increase in the average temperature of 1.5 deg. C. Transport is responsible for 20-25% of carbon dioxide emissions. In Poland, a significant group of vehicles has dual fuel engines (petrol + LPG). The paper's authors focused on the issue of carbon dioxide emissions from passenger vehicles whose engines were powered by LPG gas.
PL
W artykule przeanalizowano możliwości techniczno-ekonomiczne dostawy gazu płynnego oraz gazu skroplonego do zakładu produkcyjnego wyposażonego w gazowe źródła ciepła o mocy 63,7 MW. Obliczono niezbędne ilości gazu dla zasilania tych źródeł zarówno w postaci gazu płynnego jak i gazu skroplonego. Przeprowadzono analizę kosztową dostawy gazu w obu przypadkach uwzględniając zarówno koszty zakupu gazu jak również koszty budowy instalacji oraz koszty transportu.
EN
The article analyzes the technical and economic possibilities of supplying liquefied gas and gas condensed to a production plant equipped with 63.7 MW gas heat sources. The necessary amounts of gas were calculated to supply these sources in the form of both liquid gas and liquefied gas. During this research, we've taken into account two different cases. In both cases, a cost analysis of gas supply was carried out considering the gas purchase costs, installation costs and transportation costs.
EN
The paper presents data resulting by the preliminary experimental tests performed on a micro CHP (combined heat and power) 7 kWel unit. The engine load has been controlled by throttle position (quantitatively) or/and the value of air excess ratio (qualitatively) QQLC. By this way the engine efficiency can be improved in the range of partial loads by reducing the exergy losses during the inlet stroke. During the tests engine has been powered with LPG fuel. The engine performance together with environmental impact has been studied in this paper. Used method shows that despite the reduction of the load from 5.6 kW to 4.7 kW while burning the lean mixture, the efficiency of electricity generation increased slightly. The efficiency grew by approx. 1.41 percentage point comparing with the results obtained for almost constant load but obtained by burning the lean mixture (λ = 1.3), followed by increased throttling and combustion of the stoichiometric mixture.
EN
Constantly increasing requirements regarding emission limits for harmful exhaust components force vehicle manufacturers to improve the construction of vehicle engines as well as exhaust gas cleaning systems. In addition to modifications in the field of technology of motor vehicles themselves, it is also important to study the impact of alternatives to petrol or diesel fuels. One of the most popular fossil fuel is liquid petroleum gas. In the paper, the results of comparative studies on the emission of harmful exhaust components of vehicles meeting the Euro 3 and Euro 6 standards in the field of petrol and LPG fuel use are presented. Emission measurement was performed using a portable emission measurement system from Horiba OBS-2200 under real traffic conditions. The presented results show the differences between the tested vehicles and the fuels used.
EN
The article investigates the factory-made adjustments in the 1.4 liter gasoline engine construction used in an Opel Mokka as basis to determine the most common changes and adjustments made by vehicle manufacturers when producing vehicles that are to be powered with LPG. Comparisons are drawn to multiple other Opel vehicles, such as Adam, Astra, Meriva, and Insignia, all of which do have a factory-made LPG system installation. Other vehicle manufactures also offer new vehicles with a factory-installed LPG supply system. Among the considered vehicles are Hyundai i20, Dacia Sandero, and Skoda Fabia, as direct comparisons of the engine solutions applied to models designated for the addition of an LPG installation.
PL
W artykule przedstawiono zmiany fabryczne dokonane w konstrukcji silnika o zapłonie iskrowym 1.4 i jego osprzętu na przykładzie pojazdu Opel Mokka w odniesieniu do różnych rozwiązań stosowanych przez producentów pojazdów przy konwersji systemu zasilania na układ LPG. Do analizy wykorzystano informacje dotyczące innych pojazdów marki Opel, m.in.: Adam, Astra, Meriva i Insignia, wszystkich, które wyposażono w fabrycznie dostosowane układy zasilania paliwem LPG. W pracy wzięto pod uwagę również pojazdy innych producentów z podobnymi rozwiązaniami technicznymi dla fabrycznego układu zasilania LPG m.in.: Hyundai i20, Dacia Sandero i Skoda Fabia.
PL
W publikacji zaprezentowano wykorzystanie mikrokomputerów SBC i modułu SIM900, jako elementów systemu do mobilnego monitoringu ulatniającego się gazu w pojazdach z instalacją LPG. Skupiono się przede wszystkim na oprogramowaniu mikrokomputera do współpracy z sensorem wykrywającym ulatniający się gaz oraz oprogramowaniu jednostki centralnej do współpracy z modułem transmisji bezprzewodowej 3G, komunikującym się z mobilnym użytkownikiem systemu. Pokazano ideę programowania tego typu urządzeń, które realizują niezliczone funkcje w systemach automatyki przemysłowej jak i w technikach motoryzacyjnych. Pominięto platformę - środowisko programistyczne mikrokomputera oraz kody bibliotek wbudowanych i implementowanych biorących udział w kompilacji programu. Brakujący materiał można znaleźć w publikacjach [1], [2], [3].
EN
The paper presents an application for the SIM900 module in SBC microcomputers to monitor vapor leaks in LPG powered vehicles. The paper looks specifically at programming microcomputers to communicate with vapor leaks sensors and with the 3G wireless communication unit. It illustrates numerous applications of programming SBC microcomputers in industrial and automotive automation. More information on the programming environment for microcomputers, including code libraries, involved in program compilation might be found in [1], [2], [3].
EN
This paper presents the results of SI engine tests, carried out for different gaseous fuels. The analysis carried out made it possible to define the correlation between fuel composition and engine operating parameters. The tests covered various gaseous mixtures: methane with hydrogen from 5% to 50% by volume and LPG with DME from 5% to 26% by mass. The first group, considered as low-carbon-content fuels can be characterized by low CO2 emissions. Flammability of hydrogen added in those mixtures realizes the function of the combustion process activator. Thus, hydrogen addition improves energy conversion by about 3%. The second group of fuels is constituted by LPG and DME mixtures. DME mixes perfectly with LPG, and differently than other hydrocarbon fuels, consisting of oxygen as well, which makes the stoichiometric mixture less oxygen demanding. In the case of this fuel an improvement in engine volumetric and overall engine efficiency has been noticed compared with LPG. For the 11% DME share in the mixture an improvement of 2% in the efficiency has been noticed. During the tests, standard CNG–LPG feeding systems have been used, which underlines the utility value of the research. The stand-test results have been followed by combustion process simulation including exhaust forming and charge exchange.
EN
The paper presents results of tests carried out on household appliances used for food preparation which were powered by mixtures of agricultural biogas with LNG or LPG. The main aim of the study was to check whether a mixture of this gases can be safely burned in devices designed to burn gas groups E or Lw. Prepared gas mixtures had energy parameters corresponding to the minimum parameters for second family gases groups E and Lw. The paper presents the energy parameters and gas mixtures used in the study, and the mixing ratio of biogas and LNG or LPG. Pieces of legislation that refer to the development of renewable energy sources, including increasing the use of biogas in Poland, have been presented. The obtained results show that among the draIR up blends of agricultural biogas with LNG or LPG the most promising for further research and, consequently, to use them in the future, are mixtures named B+LNG(E) and B+LPG(E). Studies have shoIR that these blends can be safely burned in household appliances used for food preparation, designed to burn group E gas without modification.
PL
Wielostanowiskowe garaże powinny być wyposażone w skuteczny system wykrywania substacji niebiezpiecznych (tlenek węgla, gaz propan-butan). W artykule omówiono detektory sterujące wentylacją, sposoby ich mocowania i rozmieszczenia.
PL
Przeprowadzono analizę ryzyka oraz przedstawiono wybrane scenariusze awaryjne dla stacji dystrybucji gazu propan-butan (LPG). Uwzględniono nowe przepisy dotyczące samodzielnego napełniania przez kierowców zbiornika samochodowej instalacji gazowej. Zaproponowano rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń do napełniania samochodów gazem propan-butan.
EN
Risk anal. of the liq. pressurized gas (LPG) tankage was performed by using particular cases. Some measures for increasing the safety (gas detectors, double level gauges, computer monitoring) were recommended.
EN
An analysis of the risk of failure in the safety valve – tank with propane-butane (LPG) system has been conducted. An uncontrolled outflow of liquid LPG, caused by a failure of the above mentioned system has been considered as a threat. The main research goal of the study is the hazardous analysis of propane-butane gas outflow for the safety valve – LPG tank system. The additional goal is the development of an useful method to fast identify the hazard of a mismatched safety valve. The results of the research analysis have confirmed that safety valves are basic protection of the installation (tank) against failures that can lead to loss of life, material damage and further undesired costs of their unreliability. That is why a new, professional computer program has been created that allows for the selection of safety valves or for the verification of a safety valve selection in installations where any technical or technological changes have been made.
17
Content available remote Analyses of LPG dispersion during its accidental release in enclosed car parks
EN
Despite the fact that LPG (Liquefied Petroleum Gas) is used in a large number of cars, tests have not yet been carried out to ascertain how hazardous can be the release of LPG from the car when parked in enclosed garages. The problem applies to both public and industrial parking areas, especially in Poland, where more than 10% cars are fueled by LPG. The paper describes full scale experiments, which demonstrate conditions that may occur in a garage in the event of accidental LPG release from the car installation. Over the course of the tests, a series of six LPG spillage tests were performed to study emission time and flammable cloud formation depending on the accidental gap diameter. Additionally, to enable the visual observation of the gas dispersion and influence of the ventilation system the experiment was conducted using well visible CO2 gas cloud, produced from dry ice. The experiments have shown that without ventilation LPG can accumulate on the floor of the enclosed garage for a long time, which generates a high explosive hazard. However, good ventilation (especially jet fan systems) can quickly remove hazardous flammable LPG clouds. Moreover, very important for effective LPG detection is the location of detectors closer to the floor than is currently recommended - at a height of 30 cm.
EN
The main objective of the studies shown in the paper was to develop a proper strategy for settable parameters of ECU to decrease total emission of toxic components in composition of exhaust during a cold start phase. The experimental research has been performed for engine running at idle and for engine running on the chassis dynamometer (performing European Driving Test NEDC).
EN
The taking of samples is a very important stage in the process of preparing representative material for tests and obtaining reliable test results. The laboratories that strive for high quality of the services they offer should monitor their test results against the background of the results obtained by other reputable laboratories that provide similar services. In the pursuing of this objective, an excellent tool is the proficiency testing, which makes it possible to confirm the competence of laboratories to carry out fuel tests and/or to take fuel samples. The Automotive Industry Institute (PIMOT), as a leading body engaged in Poland in examining the quality of the propane-butane gas (LPG) used as a fuel, organized tests of the proficiency at taking LPG samples from a dispenser at a filling station. The tests were carried out for a number of laboratories that provided services within a similar scope. The laboratories participating in this project took fuel samples and sent them to the organizer for the samples to be tested and for the method of taking the LPG samples to be verified. In the article, the importance of taking the samples and of participating in the tests of proficiency at taking samples of liquefied propane-butane gas has been presented, the method of preparing representative material for tests and of verifying the homogeneity and stability of the batch under test has been described, and the approach to the examination of proficiency at taking LPG samples from a dispenser at a filling station has been discussed. The proficiency test results obtained from the participants have been presented, discussed, and analysed.
PL
Pobieranie próbek jest bardzo istotnym etapem w procesie przygotowania reprezentatywnego materiału do badań i uzyskania miarodajnego wyniku. Laboratoria, które chcą zapewnić wysoką jakość oferowanych przez siebie usług, powinny monitorować uzyskiwane wyniki na tle innych renomowanych laboratoriów świadczących podobne usługi. W tym celu doskonałym narzędziem są badania biegłości umożliwiające potwierdzenie kompetencji laboratoriów do wykonywania badań i/lub pobierania próbek. Przemysłowy Instytut Motoryzacji, jako wiodąca jednostka badająca w Polsce jakość gazu propan – butan stosowanego jako paliwo, zorganizował badania biegłości pobierania LPG z odmierzacza stacji paliw. Uczestnikami były laboratoria świadczące usługi w podobnym zakresie. Uczestnicy pobierali próbki i przesyłali je do organizatora celem wykonania badań i sprawdzenia sposobu pobierania gazu LPG.W artykule opisano znaczenie pobierania próbek oraz uczestnictwa w badaniach biegłości z zakresu pobierania skroplonego gazu propan – butan, omówiono sposób przygotowania reprezentatywnego materiału badawczego, weryfikacji jednorodności i stabilności partii oraz omówiono podejście do badań biegłości z zakresu pobierania LPG z odmierzacza. W artykule przedstawiono wyniki badań biegłości uzyskane od uczestników i dokonano ich omówienia oraz analizy.
EN
In this paper the basics of construction and working principles of liquid gas fuel system for passenger cars were described. The aim of conducted research was to analyze fuel consumption and emission of hazardous substances in bi-fuel engine powering systems. Measurements for both gasoline and liquid gas powering system with stock and modified fuel map were taken. Stock fuel map was the one set up by the professional liquid gas fuel system installation workshop. The car used for research was Renault Megane II 1.6 16V. Simulation of road conditions was performed using the MAHA MSR500 engine test stand equipped with “road cycle” function. For each road cycle measurements of emissions were taken using different fuel systems. Obtained results show the difference between emissions for different fueling strategies in simulated road conditions.
PL
W opracowaniu omówiono podstawową budowę instalacji zasilania gazem, w pojazdach z silnikami o zapłonie iskrowym oraz podstawową problematykę ich działania. Celem badań było dokonanie analizy emisji szkodliwych substancji, dla dwupaliwowego układu zasilania silnika. Dokonano pomiarów dla pracy na benzynie, na gazie oraz na modyfikowanej mapie gazowej. Jako bazowe ustawienia przy zasileniu silnika gazem przyjęto te, zadane przez wyspecjalizowany zakład, podczas montażu instalacji gazowej w pojeździe. W ramach badań dokonano szeregu pomiarów emisji szkodliwych substancji oraz zużycia paliwa dla samochodu Renault Megane II 1.6 16V. Wykorzystując funkcję „cykle jezdne” w jaką jest wyposażona hamownia podwoziowa MAHA MSR500 użyta do badań, przeprowadzono symulację jazdy w powtarzalnych warunkach drogowych. Dla każdego cyklu dokonano pomiaru emisji szkodliwych substancji, przy różnych strategiach zasilania silnika. Równolegle z pomiarem składu spalin dokonano pomiaru zużycia paliwa. Do pomiaru wydatku benzyny użyto przepływomierza Flowtronic 215. Do pomiaru przepływu gazu użyto przepływomierza firmy Brooks wpiętego szeregowo w przewód zasilania gazem w fazie lotnej. Uzyskane wyniki obrazują różnicę pomiędzy emisją szkodliwych substancji oraz zużyciem paliwa dla różnych strategii zasilania, w symulowanych warunkach jazdy na drodze.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.