Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction site
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zabezpieczenie placu budowy oraz kontrola negatywnych oddziaływań powstałych przy realizacji robót ziemnych i fundamentowych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów budowlanych wymusza na wykonawcy robót stosowanie skutecznego systemu monitoringu budowli. Taki system powinien w niezawodny sposób pozwalać wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego na szybką identyfikację zachodzących zjawisk i zagrożeń wraz z określeniem ich rzeczywistych wartości.
2
Content available Żuraw na placu budowy
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące żurawi budowlanych stosowanych na polskich placach budowy. Opisano podstawowe elementy konstrukcyjne, zasady doboru żurawi i krótki rys historyczny dotyczący projektowania oraz produkcji polskich żurawi. W kolejnej części scharakteryzowano żurawie stacjonarne, samochodowe i samojezdne stosowane w budownictwie. Dla żurawi, podobnie jak innych układów dźwignicowych, stosowany jest parametr opisujący bezpieczeństwo pracy żurawia jako grupę natężenia pracy.
EN
The article presents basic information about construction cranes used on Polish construction sites. The basic construction elements, principles of crane selection and a brief historical outline about the design and production of Polish cranes were described. In the next part, stationary, car and mobile cranes used in construction are characterized. For cranes, like other crane systems, the parameter describing the safety of crane operation as a work intensity group is used.
3
Content available Factors affecting workforce at construction site
EN
The article presents the results of research carried out in construction companies among employees involved in the organisation and management of construction projects. The research concerned factors and their impact on decisions regarding the planning of quantitative employment workforce at a construction site. Based on individual assessments of individual factors, average assessments were calculated and hierarchies of the factors examined were made. In the second part of the article, the dispersion coefficient of relative classification was used to assess the reliability of the opinions collected. The content presented is a continuation of the work of the authors on the subject of employment planning at the construction site.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród wykonawców budowlanych, dotyczących czynników mających wpływ na decyzje dotyczące planowania zatrudnienia na budowie. Najczęściej przyjmowaną podstawą do ustalenia liczby pracowników, a także czasu realizacji roboty budowlanej są normy czasowe i ilość planowanej roboty budowlanej. Wykonawcy stosują opracowane przez siebie i na własne cele normy czasowe lub korzystają z ogólnodostępnej bazy norm, tj. np. Katalogów Nakładów Rzeczowych. Jednak na planowaną liczebność pracowników na budowie wpływa również szereg czynników. Aby określić wielkość ich wpływu przeprowadzono badania ankietowe wśród polskich wykonawców budowlanych. Kwestionariusz ankiety wypełniło 38 osób zajmujących się na co dzień organizacyjnym przygotowaniem przedsięwzięcia budowlanego, co w stosunku do wysłanych zapytań dało prawie 50% responsywności. Zaprezentowane w artykule wyniki dotyczą okresu od stycznia 2014 roku do stycznia 2015 roku. Wadą zastosowanej metody badawczej może być jakość uzyskiwanych informacji, często nieobiektywnych. Jednak rzetelna ocena złożonych zjawisk społeczno – gospodarczych nie jest w praktyce możliwa bez odwoływania się do opinii badaczy i doświadczonych praktyków. Dlatego istotną kwestią jest ocena zgodności uzyskanych opinii. Według tzw. koherencyjnej teorii prawdy prawdziwe jest to, co jest wewnętrznie spójne, co do czego istnieje zgoda. Jeżeli zgodność wystawionych przez grupę respondentów ocen jest na odpowiednio wysokim poziomie, można na ich podstawie formułować sądy ogólne.
PL
Marnowanie paliwa zaczyna się w chwili zakupu maszyny. Jeśli kupisz tę o gorszym wskaźniku efektywności wykorzystania paliwa, przez wiele lat będziesz trwonił pieniądze na olej napędowy, a my wszyscy będziemy doświadczali efektów przyspieszonej zmiany klimatu.
PL
Jeśli maszyna spala zbyt dużo lub zbyt mał paliwa, musisz szybko znaleźć przyczyny i podjąć działania korygujące. Mówię o przyczynach w liczbie mnogiej, bo praiwe zawsze jest ich kilka.
6
Content available remote Wyeliminowanie rysunków z projektu rozbudowy drogi ekspresowej w Norwegii
PL
W Norwegii, przy udziale polskiego biura projektowego, powstaje droga ekspresowa zaprojektowana oraz realizowana na podstawie modelu cyfrowego. W projekcie zrezygnowano z tradycyjnej dokumentacji papierowej i zredukowano liczbę rysunków do kilku sztuk zapisanych w chmurze internetowej. Zastosowano modelowanie parametryczne pozwalające uzyskać skomplikowaną geometrię obiektu. Usprawniono komunikację i koordynację wielobranżową dzięki autorskiej platformie wymiany danych. Wdrożono technologię BIM na budowie, rezygnując z list materiałowych oraz rysunków zbrojeniowych. W artykule opisano cykl projektowy jednej z czterdziestu konstrukcji mostowych na drodze ekspresowej E6, prezentując po kolei wszystkie jego etapy.
EN
In Norway, with the participation of the Polish design office, an expressway is designed and built based exclusively on digital models. Revolutionary approach was applied, bypassing traditional paper documentation and limiting the number of drawings and documents to only a few files stored in the cloud. Parametric modeling was used to obtain complicated geometry. Communication and coordination were improved thanks to the proprietary data exchange platform. BIM technology was implemented at the construction site, eliminating material lists and reinforcement drawings. This article describes the design cycle of one of the forty bridge constructions on the E6 expressway, presenting all stages step by step.
PL
Okoliczności wykonywania prac budowlanych sprzyjają ryzyku wypadku przy pracy i choroby zawodowej. W artykule opisano niebezpieczne czynniki występujące na placach budowy oraz podano wskazówki dotyczące organizacji prac, by przebiegały one jak najbezpieczniej.
EN
The circumstances of carrying out construction works are conducive to the risk of an accident at work and an occupational disease. The article describes hazards occurring at construction sites and provides guidelines on how to organize work so that it could be run as safely as possible.
PL
Zawód inżyniera budownictwa to zawód zaufania społecznego, dlatego kierownicy niosą codziennie ogromny bagaż odpowiedzialności za właściwe wykonanie robót oraz za podległych pracowników. Praca z ludźmi i ich motywacja jest jednym z wyzwań inżynierskich, gdzie kluczowe jest indywidualne podejście do pracownika.
EN
The civil engineer is a profession of social trust, on this account managers carry a huge baggage of responsibility every day for the right realization of construction works and for subordinate employees. Working with people and their motivation are important issues of the engineering challenges, where the individual approach to the employee is crucial.
PL
W artykule omówione zostały wymagania stawiane rozdzielnicom nn eksploatowanym na budowie. Zwrócono uwagę na przepisy dotyczące odpowiednich kwalifikacji osób zajmujących się obsługą urządzeń elektrycznych na budowie.
EN
The article discusses the requirements for LV switchgears operated on the building site. The article gives an overview of the requirements for the people involved in the operation of electrical equipment on a building site.
PL
W artykule przedstawiono analizę wypadków powodowanych upadkami z wysokości, zbadanych przez Państwową Inspekcję Pracy w latach 2013-2017. Wypadki przeanalizowano biorąc pod uwagę nieprawidłowości związane ze stosowaniem środków ochrony zbiorowej Do szczegółowych badań wybrano 121 zdarzeń, które wystąpiły na skutek braku lub niezastosowania środków ochrony zbiorowej. Wskazano 10 typowych robót budowlanych i wybrane czynności wykonywane podczas wypadków Przedstawiono analizę statystyczną wypadków powodowanych przez różne nieprawidłowości w stosowaniu środków ochrony zbiorowej, przytaczając wybrane opisy tych zdarzeń. Podkreślono, że środki ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości w budownictwie są efektywnym prewencyjnym rozwiązaniem technicznym nie obciążającym fizycznie pracowników i nie powodującym ich dyskomfortu podczas pracy. Dlatego tez przepisy dają im pierwszeństwo w stosowaniu przed środkami ochrony indywidualnej.
EN
This article presents an analysis of accidents caused by falls from a height examined by the National Labour Inspectorate in 2013-2017. Accidents have been analyzed taking into account irregularities related to the use of collective protection measures 121 events, which had occurred due to the lack or non-use of collective protection measures, were selected for detailed study. The article discusses 10 typical worksites sand selected activities performed when accidents took place. It presents a statistical analysis of accidents caused by various irregularities in the use of collective protection measures and it presents descriptions of selected events. Using collective protection measures against falls from a height in the construction industry is an effective preventive technical solution, which does not physically burden workers and does not cause their discomfort at work. Therefore, legal provisions give them priority over personal protective equipment.
EN
The construction site and its elements create circumstances that are conducive to the formation of risks to work safety during the execution of works. Analysis indicates the critical importance of these factors in the set of characteristics that describe the causes of accidents in the construction industry. This paper attempts to analyse the characteristics of the construction site to indicate their importance in defining the circumstances of an accident at work. The research was carried out on the basis of data from the register kept by the District Labour Inspectorate in Krakow, Poland. Main substantive tasks include isolating patterns of accidents on site and identifying those of the analysed characteristics that are important in defining these patterns. In terms of methodology, the paper presents a method of analysing data resources by using means of conceptual grouping in the form of cluster analysis.
PL
Wypadki przy pracy, jako zdarzenia na terenie budowy, są zjawiskami losowymi, trudnymi lub niemożliwymi do przewidzenia. Dlatego ich badanie i wskazanie związków, między charakteryzującymi je cechami, nie jest łatwe. Dotyczy to w szczególności analiz, w których przedmiotem badań są czynniki generujące niepożądane następstwa dla życia i zdrowia ludzi. W niniejszym artykule podjęto próbę identyfikacji i profilowania wzorców wypadków, na podstawie danych z prowadzonego w Okręgowym Inspektoracie Pracy, w Krakowie - rejestru. Dyskutowanymi były zdarzenia wypadkowe w latach 2014 – 16. Liczba obserwacji wynosiła 65. Zasadniczy cel skoncentrowano na wyodrębnieniu wzorców wypadków budowlanych i wskazaniu na te spośród analizowanych cech, które mają istotne znaczenie w definiowaniu tych wzorców.
EN
The construction industry in India is the country’s second largest industrial sector, after agriculture. The construction industry makes a remarkable contribution to the Indian economy and provides employment to a large number of people of Idia. Fire is a chemical reaction of a combustible substance with oxygen, involving heat and is usually accompanied by a visual flame or incandescence. Ensuring fire safety has always been a challenge to the stakeholders, i.e. building owners, construction companies, contractors and sub-contractors, and government employees due to the multiplicity of the factors involved and their complexity. There are various legal standards and requirements for ensuring fire safety on construction sites. The buildings are normally provided with firewalls during construction and these firewalls separate two structures or divide a structure into smaller portions to prevent the spread of fire. The lightweight construction and trusses are designed to support only their own weight. During a fire, if one fails, a domino effect happens and all fail rapidly within 5 to 10 minutes. Prolonged exposure to fire may result in structural collapse and injury or death of the occupants of the building under construction. Fire safety on construction sites is still in its primitive stages in India. There is a great necessity to improve fire safety on construction sites to protect construction workers and other occupants of the buildings. This study aims to design and implement fire safety systems for construction sites, thereby enhancing the standards to meet the system requirements at par with global standards.
PL
Przemysł budowlany w Indiach jest drugim co do wielkości sektorem przemysłowym po rolnictwie. Istnieją różne normy i wymogi prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placach budowy. Szczególnie konieczna jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placach budowy, w celu ochrony pracowników budowlanych i innych osób przebywających w budynku. W niniejszej pracy dokonano analizy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w pięciu etapach, a mianowicie identyfikacji problemu, projektu badań, zbioru danych, analizy danych i interpretacji wyników. Ankiety zatwierdzone przez ekspertów zostały sporządzone w celu dokonania pomiaru poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placach budowy. Analiza bezpieczeństwa przeciwpożarowego została przeprowadzona w 50 budynkach mieszkalnych i komercyjnych, a ponadto odnotowano stan bezpieczeństwa. Wyniki badania podkreślają, że zarówno budynki komercyjne, jak i mieszkalne muszą bardziej koncentrować się na zmniejszaniu ryzyka oraz ulepszaniu standardów oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ryzyka pożaru.
EN
The construction site and its elements create circumstances that are conducive to the formation of safety risks during the execution of works. Analysis indicates the critical importance of these factors in the set of characteristics that constitute the causes of accidents in the construction industry. The main substantive tasks in this article include isolating patterns of accidents on the site and identifying the analysed characteristics that are important in defining these patterns. In terms of methodology, the paper presents affinity analysis as the method of analysing data resources. The research was carried out on the basis of data from the register kept by the District Labour Inspectorate in Krakow (2014–2016).
PL
Teren budowy i jego elementy stwarzają okoliczności, które sprzyjają powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa pracy w realizacji robót budowlanych. Analizy wskazują na decydujące znaczenie tych czynników w zbiorze cech opisujących przyczyny wypadków w budownictwie. Zasadnicze zadania merytoryczne w artykule obejmują wyodrębnienie wzorców wypadków na terenie budowy i wskazanie na te spośród analizowanych cech, które mają istotne znaczenie w definiowaniu tych wzorców. W zakresie metodologicznym wykorzystano analizę zasobów danych za pomocą analizy koszykowej. Badania zrealizowano na podstawie danych z rejestru prowadzonego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie (2014–2016).
PL
Teren budowy i jego elementy stwarzają okoliczności, które sprzyjają powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa pracy w realizacji robót budowlanych. Analizy wskazują na decydujące znaczenie tych czynników w zbiorze cech opisujących przyczyny wypadków w budownictwie. W artykule przeprowadzono analizę cech terenu budowy w celu określenia ich znaczenia w definiowaniu okoliczności wypadku przy pracy. Badania przeprowadzono na podstawie danych z rejestru prowadzonego przez Okręgową Inspekcję Pracy w Krakowie. Zasadnicze zadania merytoryczne obejmują wyodrębnienie wzorców wypadków na terenie budowy i wskazanie na te spośród analizowanych cech, które mają istotne znaczenie w definiowaniu tych wzorców. W zakresie metodologicznym wykorzystano analizę zasobów danych za pomocą grupowania pojęciowego, w postaci analizy skupień.
EN
The construction site and its elements create circumstances that are conducive to the formation of risks to work safety during the execution of works. Analysis indicates the critical importance of these factors in the set of characteristics that describe the causes of accidents in the construction industry. This article attempts to analyse the characteristics of the construction site to indicate their importance in defining the circumstances of an accident at work. The research was carried out on the basis of data from the register kept by the District Labour Inspectorate in Krakow. Main substantive tasks include isolating patterns of accidents on the site and identifying those of the analysed characteristics that are important in defining these patterns. In terms of methodology, that article presents method of analysing data resources: using means of conceptual grouping, in the form of cluster analysis.
PL
Artykuł omawia podstawowe wymagania dla instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie oraz w obiektach budowlanych.
EN
This article discusses the basic requirements for electrical installations on building site and in buildings.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie problemu bezpieczeństwa technicznego eksploatacji dźwignic na tle informacji o wypadkach dotyczących żurawi samojezdnych, żurawi wieżowych, wózków widłowych, zaistniałych na terenie Polski, Anglii i USA. Pokazana została struktura przyczyn tych wypadków. Sformułowano podstawowe powody rosnącego znaczenia problemu bezpieczeństwa, podano ogólny schemat jego zapewniania, przytoczono przykłady wypadków.
EN
The author of the paper took under consideration the issue of the hoisting operational safety, based upon the data analysis on mobile cranes, cranes and forklifts accidents in Poland, England and US. The assessment of the structure and causes of accidents presented in the paper, shows the growing importance of operational safety. Publication consists comprehensive outline of the safety assurance system of the hoisting equipment.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie określeń "kierownik budowy" i "kierownik robót budowlanych”. Przedstawiono uregulowania dotyczące wyżej wskazanych podmiotów oraz wzajemnych zależności i powiązań, biorąc także pod uwagę inne niż prawo budowlane uregulowania oraz aspekty praktyczne. W szczególności wskazano na rolę kierownika budowy w zapewnieniu przestrzegania przepisów bhp.
EN
The article aims to look at the terms "construction site manager" and "work manager" and defines the "manager of construction work” term. The regulations on the definitions and the interdependence and relationships between them have been shown, considering other regulations than building law and practical aspects. In particular, the role of a construction site manager in ensuring health and safety regulations at work has been described.
PL
Cel: Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie (BIOZ) zależą od wielu czynników. Są one zróżnicowane i często trudne do ustalenia, gdyż różnią się w zależności od zastosowanych technologii, a także organizacji i metod prowadzenia prac budowlanych. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom zasad stosowania analizy wielokryterialnej w budownictwie na przykładzie metody DEMATEL przeznaczonej do diagnozy stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Projekt i metody: Artykuł został opracowany w oparciu o literaturę naukową oraz posiadaną wiedzę i wyniki badań własnych autora. Do określenia bezpośrednich zależności pomiędzy czynnikami mającymi wpływ na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w ujęciu przyczynowo-skutkowym wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród kierownictwa budów w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki nr N N115 347038 (2010–2013) pt. „Identyfikacja stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskich przedsiębiorstwach budowlanych po wejściu do UE i zaprojektowanie modelu zarządzania bioz spełniającego europejskie kryteria jakościowe, ochrony środowiska, ergonomii i ochrony pracy”. Na ich podstawie zastosowano metodę DEMATEL. Wyniki: Istnieje wiele sposobów identyfikacji czynników wpływających na poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W artykule zaproponowano wykorzystanie metody DEMATEL, która znalazła zastosowanie w rozwiązywaniu złożonych zagadnień, w tym także w budownictwie. Wykorzystanie metody DEMATEL do identyfikacji czynników mających wpływ na poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie na szczeblu kierownictwa budowy i ustalenie zależności przyczynowo-skutkowych pozwoliły na utworzenie mapy znaczenia (relacji), na podstawie której można było stwierdzić, które z analizowanych czynników były dominujące i wymagały szczególnej uwagi w dalszym postępowaniu. Wnioski: Podczas realizacji procesu budowlanego występują różnorodne czynniki mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pracowników budowy. W związku z tym czynniki te należy identyfikować, na przykład za pomocą badań ankietowych lub poprzez wykorzystanie wiedzy pozyskanej od ekspertów. W dalszej kolejności należy stosować metody badań operacyjnych, które dzięki użytym modelom matematycznym oraz ustalonym kryteriom, pozwalają oceniać możliwe decyzje oraz poszukiwać decyzji optymalnej.
EN
Objective: Work safety and health protection at construction sites (WSHP) depends on many factors. They are varied and difficult to identify, as they vary between the applied technologies, and the organisation and methods of work.. This paper aims to familiarise the readers with the rules of applying multi-criteria analysis in construction as exemplified by the DEMATEL method, which is designed to diagnose the state of work safety and health protection. Design and Methods: This paper is based on research literature and the author’s own knowledge and research findings. In order to determine the direct relationships between the factors affecting work safety and health protection in terms of cause and effect, the paper uses the results of National Science Centre research project, N N115 347038 (2010-2013), involving a survey conducted among construction managers, on “The identification of the state of work safety and health protection within Poland’s construction industry following entry into the EU and the design of an WSHP management model meeting the European qualitative, environmental, ergonomics and labour protection criteria”. They served as the basis for the use of the DEMATEL method. Results: There are many ways to identify factors that affect the level of work safety and health protection. The paper proposes the use of the DEMATEL method, employed extensively for solving complex problems, including in the construction industry. The use of the DEMATEL method to identify factors affecting the level of work safety and health protection at construction sites and to determine the causal relationship has made it possible to create a map of significance (relations) that can be used to determine which factors were dominant and required special focus when performing further action. Conclusions: Many factors occur during the construction process which may pose a threat to the health and even life of the construction workers. These can be identified, for instance, by questionnaire surveys or expert knowledge. This should be followed by operational research methods, which, via set criteria and applied mathematical models, enable the evaluation of decisions so as to ascertain the optimum decision.
20
Content available remote Wykorzystanie BIM do zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie
PL
W artykule zaprezentowano i obszernie przedyskutowano wybrane zagadnienia, odnoszące się do bezpieczeństwa pracy na terenie budowy. Autorzy rekomendują BIM – nowe podejście analityczne, uwzględniające identyfikację wszystkich możliwych rodzajów zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy (dzięki wykorzystaniu modelowania 3D już na etapie planowania przedsięwzięcia budowlanego). BIM może być użyte zarówno do wskazania podstawowych zagrożeń, które mogą wystąpić w miejscu pracy, jak również do stworzenia odpowiednich systemów bezpieczeństwa. W artykule wymieniono narzędzia numeryczne stosowane do tego celu, a także dostępne sposoby prezentacji zaproponowanych rozwiązań.
EN
In this paper the selected issues relating to the health and safety on the construction site are presented and widely discussed. The new design concept is recommended by the Authors including the identification of all potentially possible threats to health and safety at work through the use of the 3D modelling in the planning stage of the building project. This modern approach to the analysis may be used both to identify the basic hazards that may occur on site and to create the appropriate security systems protecting against these threats. The numerical tools that can be applied for this purpose as well as the available ways of presenting the proposed solutions are indicated and described in detail.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.