Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 198

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fire resistance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono nowe wymagania z zakresu odporności ogniowej tuneli wynikające ze znowelizowanych w 2019 r. aktów prawnych. Dodatkowo omówiono najczęściej stosowane rozwiązania techniczne zapewniające wymagana klasę odporności ogniowej dla konstrukcji tuneli.
EN
The paper presents new requirements in the field of fire resistance of tunnels. The new requirements were published in 2019 in the legal act of the minister of infrastructure. Moreover, the most commonly used technical solutions providing the required fire resistance class for tunnel structures are discussed.
PL
Spółka Atlas realizuje projekt badawczy mający na celu opracowanie i wdrożenie dwóch tynków gipsowych przeznaczonych do zastosowań specjalnych w budownictwie. Pierwszy z nich to tynk przeznaczony do biernej ochrony przeciwpożarowej elementów nośnych, drugi to tynk o zwiększonej wodoodporności do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej wyższej niż 70%.
PL
Zapotrzebowanie na lekkie przekrycia dachowe i elewacyjne stale rośnie. Dachy przechodzące w elewacje to w tej chwili standard przy projektowaniu hal sportowych, basenów, centrów wystawienniczo‑konferencyjnych, a nawet obiektów mieszkaniowych o podwyższonych standardach architektonicznych.
EN
In this article the effect of type and content of fractions of recycled glass fiber reinforced plastics (GFRP) on the mechanical properties and flame resistance of epoxy composites (EP) were investigated. For this purpose, post-production waste of glass fabric reinforced laminate with epoxy matrix containing 15 wt % of aluminum diethylphosphinate (AlDPi), 10 wt % of melamine polyphosphate (MPP) and 15 wt % of zinc borate (ZB) was ground and sieved to obtain four fractions of grain size: >1 mm (A), 1–0.5 mm (B), 0.25–0.5 mm (C) and <0.25 mm (D). The two smallest fractions (C, D) were used to prepare epoxy composites containing 10, 15 and 20 wt % of waste. The mechanical properties and fire resistance of obtained composites aimed as structural elements of seat equipment in public transport were determined. Scanning electron microscopy (SEM) was also performed to investigate the morphology of brittle fractures of epoxy composites. It was found that the amount and type of recyclated GFRP fraction affects the functional properties of powder-epoxy resin composites. The best results were obtained for the composite containing 15 wt % of the smallest fraction (D), as all mechanical properties were significantly improved [hardness 147.6 N/mm2 (+42.5%), impact strength 9.64 kJ/m2 (+11%), Young’s modulus 2.98 GPa (+41.5%), tensile strength 51.5 MPa (+37%) and flexural strength 98.7 MPa (+10.9%)]. On the other hand, significant decrease in mechanical properties was observed for the composite containing 20 wt % of the fractions with grain size 0.5–0.25 mm (C). The analysis of the brittle fractions morphology of composites, indicates the weak dispersion and agglomerates formation in the case of composites with coarse-grained fractions. This also contributed to the flammability results. The highest flame resistance was found in the composite with 20 wt % of the fine-grained fraction: limiting oxygen index LOI = 26.1% instead of 20.6% – EP, peak of heat release rate pHRR = 540.3 kW/m2 instead of 940.1 kW/m2 – EP.
PL
Zbadano wpływ rodzaju oraz zawartości frakcji recyklatu laminatu z włóknem szklanym (GFRP) na właściwości mechaniczne oraz odporność na płomień kompozytów żywicy epoksydowej (EP). W tym celu zmielono odpady poprodukcyjne formatki fotela wykonanej z laminatu wzmocnionego tkaniną szklaną na osnowie żywicy epoksydowej, zawierającej 15% mas. dietylofosfinianu glinu (AlDPi), 10% mas. polifosforanu melaminy (MPP) oraz 15% mas. boranu cynku (ZB). Otrzymano cztery frakcje o wymiarach ziaren: >1 mm (A), 1–0,5 mm (B), 0,25–0,5 mm (C) oraz <0,25 mm(D). Dwie najdrobniejsze frakcje (C, D) wykorzystano do sporządzenia kompozytówepoksydowych zawierających 10, 15 i20% mas. odpadów. Oceniono właściwości mechaniczne oraz odporność na płomień otrzymanych materiałów pod kątem zastosowania ich jako elementy konstrukcyjne fotela w publicznych środkach transportu. Najlepsze wyniki uzyskano w wypadku kompozytu zawierającego 15% mas. frakcji D, znacznie poprawiły się: twardość – 147,6 N/mm2 (o 42,5%), udarność – 9,64 kJ/m2 (o 11%), moduł Younga – 2,98 GPa (o 41,5%), naprężenie rozciągające – 51,5 MPa (o 37%) oraz naprężenie zginające – 98,7 MPa (o 10,9%). Z kolei wyraźne pogorszenie właściwości mechanicznych zaobserwowano w wypadku kompozytu zawierającego 20% mas. frakcji o wymiarach ziaren 0,5–0,25 mm (C). Na podstawie wyników skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) morfologii kruchych przełomów otrzymanych kompozytów stwierdzono słabą dyspersję oraz powstawanie aglomeratów w kompozytach z frakcją gruboziarnistą, co miało również wpływ na palność badanych materiałów. Największą odpornością na płomień odznaczał się kompozyt zawierający 20% mas. frakcji D: indeks tlenowy LOI = 26,1% (w odniesieniu do wartości LOI żywicy epoksydowej 20,6%), maksymalna szybkość uwalniania ciepła pHRR = 540,3 kW/m2 (wporównaniu z pHRR żywicy EP – 940,1 kW/m2).
5
Content available remote Wymagania dotyczące odporności ogniowej tuneli
PL
W artykule przedstawiono nowe wymagania dotyczące odporności ogniowej tuneli, wynikające ze znowelizowanych w 2019 r. aktów prawnych. Dodatkowo zaprezentowano najczęściej stosowane rozwiązania techniczne zapewniające wymaganą klasę odporności ogniowej konstrukcji tuneli.
EN
The paper presents new requirements in the field of fire resistance of tunnels. The new requirements were published in 2019 in the legal act of the minister of infrastructure. In addition, the most commonly used technical solutions providing the required fire resistance class for tunnel construction were discussed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych belek pełnowymiarowych zbrojonych różnego rodzaju zbrojeniem FRP: (i) zbrojenie na bazie włókien bazaltowych BFRP(Basalt FRP); (ii) hybrydowe zbrojenie HFRP(Hybrid FRP) z włóknami węglowymi i bazaltowymi oraz (iii) nano-hybrydowe pręty nHFRP (nano-Hybrid FRP) ze zmodyfikowaną żywicą epoksydową. Sprawdzenie odporności ogniowej przeprowadzono wg scenariusza pożaru umownego zgodnie z krzywą standardową ISO-834 – elementy były poddane obciążeniu (zginaniu 4-punktowemu) i jednocześnie podgrzaniu z trzech stron (z boków oraz od strony dolnej). Wyniki wskazały, że wysoka temperatura ma istotny wpływ na nośność elementów (zmniejszenie nośności średnio o ok. 40%) oraz na sposób ich zniszczenia. Belka zbrojona prętami BFRP wykazała najlepsze wyniki – zniszczenie próbki nastąpiło po 97 min, maksymalne ugięcie wyniosło 16 cm, a temperatura mierzona na spodzie belki ok. 940°C i ok. 600°C na prętach. Odporność ogniowa elementów zbrojonych prętami FRP różniła się w zależności od rodzaju zastosowanego zbrojenia.
XX
This paper describes the results of experimental studies for full-size beams reinforced with various types of FRP reinforcement: (i) Basalt – FRP (BFRP), (ii) Hybrid – FRP (HFRP) with carbon and basalt fibers, and (iii) nano-Hybrid-FRP (nHFRP) with modified epoxy resin. The fire resistance was checked in accordance with the contractual fire scenario based on the ISO-834 standard curve – the elements were subjected to loading (4-point bending) and at the same time heating of three edges (from the sides and from the bottom). The results showed that the temperature has a significant impact on the load-bearing capacity of the elements (the strength capacity was reduced by approximately 40%) and on the method of their destruction. The beam reinforced with BFRP bars showed the best results, destruction of the sample occurred after 97 minutes, maximum deflection - 16 cm, and the temperature measured on the bottom of the beam reached 940°C and about 600°C on the bars. The fire resistance of FRP reinforced elements was varying and depends on the type of reinforcement used.
PL
W artykule przedstawiono przykład opracowanej oceny odporności ogniowej obiektu przemysłowego. Dla rozpatrywanej hali maszynowni o konstrukcji stalowej zaprezentowano wyniki symulacji rozwoju pożaru oraz odpowiedzi mechanicznej konstrukcji. Obliczenia przeprowadzono za pomocą zaawansowanych programów komputerowych. Omówiono wpływ takich czynników, jak nierównomierne ogrzewanie oraz sposób modelowania konstrukcji na szacowaną odporność ogniową. Wskazano także wartości temperatury krytycznej oraz prognozowane modele zniszczenia. Wykazano, że omawiana metoda może być z powodzeniem stosowana w odniesieniu do rozpatrywanej kategorii obiektów.
EN
Both fire development and mechanical response analysis of the steel turbine hall are described. Factors like non-uniform heating and way of structural modeling and their impact on the anticipated fire resistance of the structure are discussed. Moreover, values of the crictical temperature and predicted failure modes are given. As a result it is shown that described method is appropriate for the considered type of buildings.
EN
The inner walls of a building, which do not constitute its structure and therefore do not have loadbearing properties, are called partition walls. The main task of this type of element is the separation of rooms in a building, which is why they should be designed and constructed in a way that ensures, among others, compliance with fire safety requirements, including those related to fire resistance. There are many types of fire-resistant partition walls both on the European and global construction market, among which the most impressive effect is achieved by those using glass elements in their structure. These include aluminium glazed partitions, which are the subject of this paper. These structures are usually made of special fire-resistant glass positioned in three chamber profiles, made of two aluminium sections, connected by a thermal break, usually made of glass fibre reinforced polyamide. The chambers created in this way are filled with special insulating inserts, and the degree of filling depends on the expected fire resistance class, which is determined by an appropriate test. Large wall-height profiles of this type are usually further reinforced by screwing to them additional, special aluminium profiles. In this paper, the impact of using this type of additional profiles on the fire resistance of a glazed wall was analysed. The results of two walls with identical external dimensions and the same static scheme, made on the basis of the same glazing, from the same aluminium profiles have been compared, with additional reinforcing profiles applied in one of the tests. This article discusses the results obtained and the conclusions from the tests conducted.
PL
Ściany wewnętrzne budynku, które nie stanowią jego konstrukcji, a tym samym nie mają właściwości nośnych, nazywane są ścianami działowymi. Głównym zadaniem tego typu elementów jest wydzielenie pomieszczeń w budynku, dlatego należy je projektować i wykonywać w sposób zapewniający m.in. zachowanie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, w tym w zakresie odporności ogniowej. Na europejskim, a także światowym rynku budowlanym istnieje wiele rodzajów przeciwpożarowych ścianek działowych, z których najbardziej spektakularny efekt osiągają te, które wykorzystują w swojej konstrukcji elementy szklane. Należą do nich przeszklone przegrody aluminiowe które są przedmiotem niniejszego artykułu. Konstrukcje te są zwykle wykonane ze specjalnego szkła odpornego na działanie ognia, umieszczonego w trójkomorowych profilach, składających się z dwóch profili aluminiowych, połączonych przekładką termiczną, najczęściej z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Powstałe w ten sposób komory wypełnione są specjalnymi wkładami izolacyjnymi, a stopień wypełnienia uzależniony jest od oczekiwanej klasy odporności ogniowej, która jest określana odpowiednim badaniem. Tego typu profile o dużej wysokości ścian są zwykle dodatkowo wzmacniane poprzez przykręcenie do nich dodatkowych, specjalnych profili aluminiowych. W artykule przeanalizowano wpływ zastosowania tego typu dodatkowych profili na odporność ogniową przeszklonej ściany. Porównano wyniki dwóch ścian o identycznych wymiarach zewnętrznych i tym samym schemacie statycznym, wykonanych na podstawie tego samego schematu oszklenia, z tych samych profili aluminiowych, z dodatkowymi profilami wzmacniającymi zastosowanymi w jednym z badań. W artykule omówiono uzyskane wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych badań.
EN
The inner walls of a building, which do not constitute its structure and therefore do not have loadbearing properties, are called partition walls. The main task of this type of element is the separation of rooms in a building, which is why they should be designed and constructed in a way that ensures, among others, compliance with fire safety requirements, including those related to fire resistance. There are many types of fire-resistant partition walls both on the European and global construction market, among which the most impressive effect is achieved by those using glass elements in their structure. These include aluminium glazed partitions, which are the subject of this paper. These structures are usually made of special fire-resistant glass positioned in three chamber profiles, made of two aluminium sections, connected by a thermal break, usually made of glass fibre reinforced polyamide. The chambers created in this way are filled with special insulating inserts, and the degree of filling depends on the expected fire resistance class, which is determined by an appropriate test. Large wall-height profiles of this type are usually further reinforced by screwing to them additional, special aluminium profiles. In this paper, the impact of using this type of additional profiles on the fire resistance of a glazed wall was analysed. The results of two walls with identical external dimensions and the same static scheme, made on the basis of the same glazing, from the same aluminium profiles have been compared, with additional reinforcing profiles applied in one of the tests. This article discusses the results obtained and the conclusions from the tests conducted.
PL
Ściany wewnętrzne budynku, które nie stanowią jego konstrukcji, a tym samym nie mają właściwości nośnych, nazywane są ścianami działowymi. Głównym zadaniem tego typu elementów jest wydzielenie pomieszczeń w budynku, dlatego należy je projektować i wykonywać w sposób zapewniający m.in. zachowanie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, w tym w zakresie odporności ogniowej. Na europejskim, a także światowym rynku budowlanym istnieje wiele rodzajów przeciwpożarowych ścianek działowych, z których najbardziej spektakularny efekt osiągają te, które wykorzystują w swojej konstrukcji elementy szklane. Należą do nich przeszklone przegrody aluminiowe które są przedmiotem niniejszego artykułu. Konstrukcje te są zwykle wykonane ze specjalnego szkła odpornego na działanie ognia, umieszczonego w trójkomorowych profilach składających się z dwóch profili aluminiowych, połączonych przekładką termiczną, najczęściej z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Powstałe w ten sposób komory wypełnione są specjalnymi wkładami izolacyjnymi, a stopień wypełnienia jest uzależniony od oczekiwanej klasy odporności ogniowej, która jest określana odpowiednim badaniem. Tego typu profile o dużej wysokości ścian są zwykle dodatkowo wzmacniane poprzez przykręcenie do nich specjalnych profili aluminiowych. W artykule przeanalizowano wpływ zastosowania tego typu dodatkowych profili na odporność ogniową przeszklonej ściany. Porównano wyniki dwóch ścian o identycznych wymiarach zewnętrznych i tym samym schemacie statycznym, wykonanych na podstawie tego samego schematu oszklenia, z tych samych profili aluminiowych, z dodatkowymi profilami wzmacniającymi zastosowanymi w jednym z badań. W artykule omówiono uzyskane wyniki oraz wnioski z przeprowadzonych badań.
PL
W referacie omówiono praktyczny przypadek zaprojektowania dużych ścian żelbetowych w spalarni odpadów, z uwagi na odporność ogniową, na bazie rozpatrywania pożaru jako wyjątkowej sytuacji projektowej. Zasadność takiego postępowania wynikała z faktu, że wykorzystanie prostych Danych tabelarycznych PN-EN 1992-1-2 prowadziło do rozwiązań niekorzystnych ekonomicznie. Po przeanalizowaniu nośności ogniowej konstrukcji za pomocą metody Izotermy 500°C oraz w wyniku zastosowania żeber usztywniających ściany znacznie zredukowano ich grubość.
EN
This paper contains a case study of a fire design of large RC walls in a waste incineration plant. In the analysis fire was considered as an accidental design situation. This approach was necessary, because the standard analysis based on simplified Tabulated data given in EN 1992-1-2 has led to a design that was not economically feasible. The analysis of fire resistance of the structure by 500°C isotherm method together with the use of stiffening ribs, has allowed to significantly reduce the required wall thickness.
EN
The widespread use of Fibre-Reinforced Polymers (FRP) reinforced concrete (RC) structural members is hindered by their low fire resistant characteristics, limiting their use to cases, where fire resistance is not a priority. Presented and discussed are experimental results pertaining to the flexural members subjected to heating and simultaneous loading. Solely non-metallic FRP bars: (i) Basalt FRP (BFRP), (ii) Hybrid FRP (HFRP) with carbon and basalt fibres and (ii) nano-Hybrid FRP (nHFRP) with modified epoxy resin, were used as internal reinforcement for beams. The destruction of the beams was caused in different ways, beams reinforced with BFRP bars were destroyed by reinforcement failure while those reinforced with hybrid FRP bars were destroyed by concrete crushing. The BFRP reinforced beams obtained a maximum temperature, measured directly on the bars, of 917°C, compared to beams reinforced with hybrid FRP bars, where the temperature on the bars reached 400-550°C at failure. Moreover, the highest registered ductility was obtained for BFRP reinforced beams as well, where the maximum deflections reached approximately 16 cm.
PL
Degradacja nośności zbrojenia konstrukcji w postaci prętów FRP (ang. Fibre-Reinforced Polymers) może być spowodowane kilkoma czynnikami, do których należą: rodzaje włókien, osnowy (matrycy), ich objętościowy udział, sposób wytwarzania, jakość składników prętów. Jednakże głównym czynnikiem jest przede wszystkim wpływ temperatury w zbrojeniu FRP, występujący w trakcie oddziaływania warunków pożarowych. Zjawisko redukcji nośności konstrukcji i przyczepności zbrojenia do betonu pojawia się, gdy temperatura prętów FRP zbliża się do temperatury zeszklenia Tg osnowy (matrycy), której wartość zależy od rodzaju żywicy. Jednym z rozwiązań w tym zakresie jest zastosowanie większej otuliny lub zastosowanie dodatkowego systemu ochrony przeciwpożarowej. Jednak obecnie dostępne dane na temat zachowania elementów betonowych zbrojonych FRP w warunkach pożarowych, są ograniczone, szczególnie w odniesieniu do nośności belek po poddaniu ich oddziaływaniu wysokich temperatur. Dlatego odporność ogniowa elementów betonowych zbrojonych FRP jest jednym z podstawowych czynników, które utrudniają powszechne stosowanie tych materiałów jako alternatywy dla zbrojenia stalowego. W artykule opisano zachowanie się belek betonowych, zbrojonych prętami FRP wyprodukowanych na bazie włókien bazaltowych i węglowych, poddawanych testom odporności ogniowej. Badania belek narażonych na wysokie temperatury, przeprowadzono według scenariusz pożaru umownego zgodnie z krzywą standardową ISO-834 [13], [29]. Ponieważ głównym celem było zbadanie wpływu rodzaju zbrojenia FRP na odporność ogniową belek, zastosowano różne rodzaje prętów w strefie rozciągania (dolna część belek): (i) zbrojenie na bazie włókien bazaltowych BFRP (ang. Basalt FRP), (ii) hybrydowe zbrojenie HFRP (ang. Hybrid FRP) z włóknami węglowymi i bazaltowymi oraz (ii) nanohybrydowymi prętami nHFRP (ang. nano-Hybrid FRP) ze zmodyfikowaną żywicą epoksydową. Ponadto, badane elementy charakteryzowały się zmiennym stopniem zbrojenia, w celu określenia wpływu średnicy i liczby prętów na nośność belek podczas i po oddziaływaniu wysokich temperatur.
EN
The performance-based analysis of the large-space steel sports hall is presented. Load-bearing structure of the hall consists of spatial long-span truss girders that are made of modern square hollow sections. Both fire development analysis and mechanical response analysis are discussed in detail. Fire Dynamics Simulator and Safir programs are used. Main focus is put on the factors that could affect the final fire resistance of the structure. Uniform and non-uniform heating, different boundary conditions and local imperfections are taken into account. Structures with and without fireproof insulation are considered. Values of the critical temperature, failure modes and fire resistance estimated for various cases are presented. Computer simulations were carried out both for fire growth and decay phase. As a result it is clearly shown that some reductions of the required fireproof insulation are possible. Moreover, the structure without complete traditional fireproof insulation is able to survive not only the direct fire exposure but also the cooling phase.
PL
Aktualne normy europejskie EN 1991-1-2 i EN 1993-1-2 dopuszczają do stosowania różnorodne metody oceny odporności ogniowej, które mogą być wykorzystane zarówno w odniesieniu do pojedynczych elementów jak i całych ustrojów nośnych. Podejście obliczeniowe bazujące na właściwościach danej strefy pożarowej (tzw. performance-based approach) powinno uwzględniać zarówno analizę rozwoju pożaru jak i odpowiedzi mechanicznej konstrukcji. Wykorzystanie tego typu metody może być szczególnie istotne w przypadku obiektów o stosunkowo dużych kubaturach stref pożarowych, takich jak na przykład wielkogabarytowe hale o konstrukcji stalowej. Możliwy jest wówczas nie tylko lepszy wgląd w zachowanie się konstrukcji w warunkach pożaru ale istnieje także możliwość dostosowania izolacji ogniochronnej do rzeczywistego zapotrzebowania. Jednocześnie przeprowadzenie kompletnych symulacji typu "performance-based" jest niezwykle czasochłonne oraz wymaga połączenia wiedzy z zakresu inżynierii pożarowej oraz inżynierii lądowej. Dodatkowo wpływ niektórych czynników (takich jak przykładowo lokalne imperfekcje łukowe) na prognozowaną odporność ogniową nie został do tej pory w pełni rozpoznany. W tej sytuacji w artykule przedstawiono opartą na charakterystyce danej strefy pożarowej analizę odporności ogniowej wielkogabarytowej hali sportowej o konstrukcji stalowej. Rozpatrywana hala charakteryzuje się zarówno znacznymi wymiarami w rzucie (70m x 60m) jak i stosunkowo dużą wysokością (16.5m). Główny ustrój nośny składa się z trójpasowych dźwigarów kratowych o rozpiętości 60m, rozmieszczonych w rozstawie co 6m. Obliczenia rozwoju pożaru wykonano za pomocą programu Fire Dynamics Simulator. Do opracowania analizy odpowiedzi mechanicznej konstrukcji wykorzystano program Safir.
EN
The problem of uniqueness and representativeness of steel frame fire resistance assessment is considered in this paper. The thesis, that the selection of analysis method determines the result in both qualitative and quantitative terms is given scrutiny. It is also shown, that the differences between computed values may be significant. The selection of an appropriate computational model for an analysis of this type seems to be especially important, as the possible overestimation of the fire resistance determined during computation is equivalent to an unjustified optimism of the user with respect to the safety level warranted. In the considerations presented here the critical temperature determined for the whole bearing structure is considered as the measure of sought resistance. The determined temperature is associated with the bearing structure reaching the bearing capacity limit state subject to fire conditions, treated as accidental design situation. Two alternative computational methods have been applied during calculations: the first one - classical, based on 1st order statics and using the buckling length concept for members of the considered frame, and the second one - taking account of 2nd order phenomena via simple amplification of the horizontal loads applied to the frame. Special attention has been paid to the influence exerted on the final fire resistance of the considered structure by the real joint rigidity, decreasing with increasing temperature of the structural members. The obtained results differ not only in the value of determined temperature but also in the indicated location of the weakest frame component, determining its safety.
PL
W pracy rozważa się problem jednoznaczności i reprezentatywności oszacowania odporności ogniowej ramy stalowej. Weryfikacji poddano tezę, że wybór metody analizy determinuje uzyskany wynik zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym, a różnice pomiędzy wyliczonymi wartościami mogą okazać się znaczące. Dobór miarodajnego modelu obliczeniowego w tego typu analizie wydaje się być szczególnie ważny, bowiem ewentualne przeszacowanie wyznaczonej z obliczeń odporności jest równoznaczne z nieuzasadnionym optymizmem użytkownika budynku co do gwarantowanego mu poziomu bezpieczeństwa. W prezentowanych rozważaniach miarą poszukiwanej odporności jest temperatura krytyczna specyfikowana dla całego ustroju nośnego. Nie zależy ona od prognozowanego scenariusza rozwoju pożaru i z tego względu może zostać uznana za pewnego rodzaju charakterystykę samej konstrukcji. Wyznaczana temperatura kojarzona jest z osiągnięciem przez ustrój nośny stanu granicznego nośności w warunkach pożaru traktowanego jako wyjątkowa sytuacja projektowa. Nie oznacza to jednak natychmiastowej katastrofy badanej konstrukcji ale jedynie sytuację, gdy prawdopodobieństwo tego rodzaju zdarzenia staje się już na tyle duże że nie może być dalej akceptowane. Do szczegółowej analizy wykorzystano dwie alternatywne procedury obliczeń: pierwszą - opartą o klasyczną statykę pierwszego rzędu, z wykorzystaniem koncepcji długości wyboczeniowej elementów badanej ramy, i drugą - uwzględniającą efekty drugiego rzędu przez prostą amplifikację przyłożonego do tej ramy obciążenia poziomego.
EN
Purpose: The article aims to present the differences between different construction and material solutions for glazed partition walls in terms of fire safety, as described by the displacements created by flames. Introduction: Despite the increasingly stringent requirements concerning fire protection and the use of best available techniques, the number of building fires is constantly increasing. Statistics published by the National Headquarters of the State Fire Service show that public buildings account for a significant proportion of these events. In this type of facilities, appropriate design of partition walls is crucial for maintaining the standards of fire safety. Because of an increasing scale of glazed partitions’ application in the office buildings’ interior arrangement, it is important to note that the fire resistance of the glazings is affected not only by the type or thickness of the fire-resistant glazing but also by the way it is installed, the type of carrying profiles and the sealing materials used. Methodology: The initial stage included design of an original solution for a frameless glass partition. The partition was subjected to fire tests carried out in accordance with PN-EN 1363-1 and 1364-1 standards. The obtained results of the designed partition were subjected to a comparative analysis with other vertical, framed glazed elements of similar dimensions. The comparative analysis relied on the results provided by the fire tests reports for the glazed partition walls in the framed construction made of wood, aluminium and steel. Conclusions: The comparative analysis showed that the structure made of steel sections was characterized by the highest susceptibility to displacement caused by fire, in the range of 200 mm. The occurring deformations significantly differed from the results obtained for the other partitions, out of which the lowest deformation values were obtained for the frameless structure (max. 3 mm) and wooden profiles (max. 11 mm). However, it is worth mentioning that in the case of the wooden structure the deformations were directed towards the outside, and in the other cases, towards the inside of the furnace. The comparative analysis revealed that solutions without a frame, based only on vertical connection of large glazing, provide better results in terms of ensuring fire tightness. This fact may be of considerable importance for the staff evacuation process and fire extinguishing in high-rise office buildings.
PL
Cel: Celem artykułu jest ukazanie różnic pomiędzy różnymi rozwiązaniami konstrukcyjno-materiałowymi przeszklonych ścian działowych w kontekście odporności ogniowej wyznaczanego na podstawie wartości przemieszczeń powstających w nich pod wpływem działania płomieni. Wprowadzenie: Pożary budynków w Polsce to zjawisko przybierające na sile, pomimo coraz bardziej rygorystycznych wymagań ochrony przeciwpożarowej i stosowania nowoczesnych rozwiązań. Analiza szczegółowych statystyk prowadzonych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej pokazuje, że znaczący procent zdarzeń dotyczy budynków użyteczności publicznej. Odpowiednie zaprojektowanie ścian działowych w tego typu obiektach wydaje się być kluczowe dla bezpieczeństwa pożarowego. Ze względu na coraz powszechniejsze stosowanie przegród przeszklonych w projektowaniu przestrzeni obiektów biurowych, warto zwrócić uwagę na fakt, że na odporność ogniową tych witryn ma wpływ nie tylko typ i grubość szkła ogniochronnego, ale również sposób jego mocowania, rodzaj profili nośnych czy użyte materiały izolacyjne i uszczelniające. Metodologia: Wstępnym etapem było zaprojektowanie autorskiego rozwiązania bezramowej konstrukcji przegrody przeszklonej. Przegrodę tę poddano badaniom ogniowym zgodnie z normami PN-EN 1363-1 i PN-EN 1364-1. Otrzymane rezultaty zaprojektowanej przegrody poddano analizie porównawczej z innymi pionowymi, ramowymi elementami przeszklonymi o zbliżonych gabarytach. Do porównania przyjęto wyniki zawarte w raportach badań ogniowych przeszklonych ścian działowych w konstrukcji ramowej wykonanej z drewna, aluminium i stali. Wnioski: Na podstawie analizy porównawczej stwierdzono, że konstrukcję wykonaną z kształtowników stalowych cechowała największa podatność na ugięcie pod wpływem wysokiej temperatury spowodowanej działaniem ognia (wartość rzędu 200 mm). Występujące deformacje znacząco odbiegały od wyników otrzymanych dla pozostałych przegród, z których najmniejsze wartości odkształceń uzyskano dla konstrukcji bezramowej (max. 3 mm) i profili drewnianych (max. 11 mm) – z tym, że w konstrukcji drewnianej odkształcenia następowały na zewnątrz, a w pozostałych przypadkach do wnętrza pieca. Wykonana analiza porównawcza pokazała, że rozwiązania pozbawione ram, a bazujące jedynie na łączeniu pionowym dość dużych przeszkleń, dają lepsze wyniki pod względem zapewnienia szczelności i izolacyjności ogniowej. Może to mieć niebagatelne znaczenie podczas procesu ewakuacji ludzi i gaszenia pożaru w wysokich budynkach biurowych.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania napełnionych wodorotlenkiem glinu i zmodyfikowanych kopolimerem EVA izolacyjnych materiałów kablowych o różnej zawartości octanu winylu (28% i 40%). Stwierdzono, że wzrost zawartości octanu winylu w materiale powodował zmniejszenie twardości oraz zwiększenie nasiąkliwości materiału, przy jednoczesnym polepszeniu odporności na zużycie ścierne oraz poprawie ognioodporności. Zwiększenie zawartości octanu winylu powodowało również obniżenie wartości modułu sprężystości przy rozciąganiu oraz wytrzymałości na rozciąganie, równocześnie powodując wzrost wydłużenia względnego przy zerwaniu.
EN
Eight ethylene-vinyl acetate copolymers (EVA) with a mass content of vinyl acetate 28% and 40%, resp. were mixed together up to 15% and then blended with low d. polyethylene, a plasticizer and a filler to produce cable insulating materials. Hardness, tensile strength, tensile modulus and abrasion resistance as well as absorbability and fire resistance of the cable materials were detd. in accordance with the relevant stds. Increasing a share of EVA with a higher content of vinyl acetate in the insulation mixt. resulted in a decrease in hardness, tensile modulus, tensile strength and abrasion resistance, as well as in an increase of water absorption and fire resistance.
PL
W artykule przedstawiono symulacje numeryczne przepływu ciepła przez belki drewniane różnych klas, w warunkach pożaru standardowego ISO. Modele numeryczne wykonano w programie SAFIR. Następnie, na podstawie izotermy 300 określono przekroje belek zmieniające się podczas pożaru. Finalnie uzyskano wytężenie belek wykonanych z różnych gatunków drewna, w sytuacji pożaru.
EN
The article presents numerical simulations of heat flow through timber beams of different classes, in the conditions of standard ISO fire. Numerical models were made in the SAFIR program. Then, the beam cross-sections were determined on the basis of the 300 isotherm. Finally, effort of beams made of various types of wood were obtained in a fire situation.
19
Content available remote Budynki o konstrukcji drewnianej we współczesnym budownictwie mieszkaniowym
PL
W artykule omówiono typowe rozwiązania budynków wielorodzinnych o konstrukcji drewnianej. Przeanalizowano rozwiązania konstrukcyjne oraz przedstawiono przykłady realizacji m.in. z Niemiec i Austrii.
EN
The paper presents typical solutions for multi-family wooden buildings. Construction solutions were analysed and examples of implementation were presented, among others from Germany, Austria and Poland.
20
Content available remote Zasady projektowania i doboru nadproży
PL
W artykule szczegółowo opisano zasady projektowania i doboru nadproży. Poruszono problem braku wymaganej odporności ogniowej przez nadproża. Na ilustracjach pokazano schematy obciążeń nadproży, jak i przykłady błędnie wykonanych nadproży. Ponadto zaprezentowano współcześnie dostępne prefabrykowane rodzaje nadproży.
EN
The paper describes in detail the design and selection principles of lintels. The pictures present load diagrams for lintels and examples of incorrect lintels. Furthermore, currently available prefabricated lintel types are presented.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.