Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  umowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule opisane zostały obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z przetargu, z uwzględnieniem orzecznictwa i poglądów doktryny. Uwagę zwrócono na fakultatywną przesłankę z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Zamawiający, aby móc z niej skorzystać, musi zawrzeć w umowie z wykonawcą odpowiednią klauzulę, przewidującą możliwość rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, co jest powszechną praktyką na polskim rynku zamówień publicznych. W przypadku jednak zawarcia takiej klauzuli zamawiający jest zobowiązany do jej zastosowania w razie spełnienia przesłanki. W artykule opisana została również instytucja samooczyszczania (self-cleaning), wywodząca się z art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. Procedura samooczyszczania może zapewnić ochronę wykonawcy przed wykluczeniem z przyszłych przetargów. Aby skorzystać z self-cleaningu wykonawca musi jednak przyznać, że przyczyna niewykonania lub nienależytego wykonania umowy leży po jego stronie.
EN
The article describes obligatory and optional grounds for excluding a contractor on the basis of Polish Public Procurement Law, taking into account the jurisprudence and views of the doctrine. The attention is paid to the optional ground based on art. 24 sec. 5 point 4 of the Polish Act of January 29, 2004, Public Procurement Law, according to which the contracting authority may exclude from the procurement procedure contractors who, for reasons attributable to them, failed to perform or to a signifi cant extent improperly performed a prior public procurement contract or concession contract concluded with the contracting authority, which led to termination or awarding compensation. In order to be able to use the institution, the contracting party must include an appropriate clause in the contract, providing for the possibility of terminating the contract or awarding damages due to contractor’s non-performance or improper performance of the contract, which is a common practice on the Polish public procurement market. However, in the event of such a clause, the contracting authority is obliged to apply it if the condition is met. The article also describes the self-cleaning institution, derived from art. 57 sec. 6 of Directive 2014/24/EU. The self-cleaning procedure can protect the contractor from being excluded from future tenders. However, In order to take advantage of self-cleaning, the contractor has to admit that non-performance or improper performance of the contract is their fault.
PL
W artykule opisane zostały obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z przetargu, z uwzględnieniem orzecznictwa i poglądów doktryny. Uwagę zwrócono na fakultatywną przesłankę z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Zamawiający, aby móc z niej skorzystać, musi zawrzeć w umowie z wykonawcą odpowiednią klauzulę, przewidującą możliwość rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę, co jest powszechną praktyką na polskim rynku zamówień publicznych. W przypadku jednak zawarcia takiej klauzuli zamawiający jest zobowiązany do jej zastosowania w razie spełnienia przesłanki. W artykule opisana została również instytucja samooczyszczania (self-cleaning), wywodząca się z art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. Procedura samooczyszczania może zapewnić ochronę wykonawcy przed wykluczeniem z przyszłych przetargów. Aby skorzystać z self-cleaningu wykonawca musi jednak przyznać, że przyczyna niewykonania lub nienależytego wykonania umowy leży po jego stronie.
EN
: The article describes obligatory and optional grounds for excluding a contractor on the basis of Polish Public Procurement Law, taking into account the jurisprudence and views of the doctrine. The attention is paid to the optional ground based on art. 24 sec. 5 point 4 of the Polish Act of January 29, 2004, Public Procurement Law, according to which the contracting authority may exclude from the procurement procedure contractors who, for reasons attributable to them, failed to perform or to a signifi cant extent improperly performed a prior public procurement contract or concession contract concluded with the contracting authority, which led to termination or awarding compensation. In order to be able to use the institution, the contracting party must include an appropriate clause in the contract, providing for the possibility of terminating the contract or awarding damages due to contractor’s non-performance or improper performance of the contract, which is a common practice on the Polish public procurement market. However, in the event of such a clause, the contracting authority is obliged to apply it if the condition is met. The article also describes the self-cleaning institution, derived from art. 57 sec. 6 of Directive 2014/24/EU. The self-cleaning procedure can protect the contractor from being excluded from future tenders. However, In order to take advantage of self-cleaning, the contractor has to admit that non-performance or improper performance of the contract is their fault.
PL
Epidemia COVID-19 nie wstrzymuje procesów inwestycyjnych. Co więcej, pobudzenie gospodarki będzie polegało między innymi na silnym stymulowanie sektora inwestycji publicznych. Zatem przedsiębiorcy którzy obecnie sprostają wyzwaniom nie zaprzestaną wykonywania swoich zobowiązań i dotrzymają warunków kontraktowych mają szanse na realizację kolejnych umów – w przeciwnym wypadku ryzykują wykluczeniem z przyszłych postepowań.
5
Content available remote Zamówienia publiczne w czasie pandemii COVID-19
PL
W związku z niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 ustawodawca polski dostrzegł konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących negatywny wpływ na gospodarkę. Ustawodawca w 2020 roku wprowadził wiele regulacji prawnych dotyczących różnych dziedzin, w tym prawa zamówień publicznych. Regulacje te potocznie określa się mianem tarcz antykryzysowych. Z punktu widzenia podmiotów zobowiązanych do stosowania prawa zamówień publicznych istotnym elementem są nowe przepisy dotyczące udzielania zamówień publicznych i wykonywania umów w sprawie zamówień publicznych. Kolejne regulacje obejmowały dalsze zmiany zarówno w zakresie umów o zamówienia, jak i samego udzielania zamówień oraz przepisów, które wpływały na kondycję finansową wykonawców, w tym ich płynność finansową.
EN
Due to the risk of spreading SARS CoV-2 virus infections, the Polish legislator noticed the need to introduce special solutions that would allow taking actions to minimize the negative impact on the economy. In 2020, the legislator introduced a number of legal regulations in many areas, including public procurement law. From the point of view of entities obliged to apply the public procurement law, an important element is the new provisions on awarding public contracts and performing public procurement contracts. Subsequent regulations included further changes in terms of both procurement contracts and the awarding of contracts as well as provisions that affected the financial condition of contractors, including their financial liquidity.
6
Content available remote Użytkowanie górnicze w polskim systemie prawnym
PL
Publikacja poddaje analizie problematykę użytkowania górniczego, które zostało uregulowane w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Omówiono charakter prawny tego zagadnienia, wskazując jednocześnie na essentialia negotii umowy o ustanowienie użytkowania górniczego. Nadto, zwrócono uwagę na wątpliwości, pojawiąjące się co do wynagrodzenia, a także samego trybu przetargowego. W dalszej części zaprezentowano zasadę pierwszeństwa oraz zakres przestrzenny użytkowania górniczego. Przytoczono również poglądy przedstawicieli doktryny prawa cywilnego, mające istotny wpływ na analizowaną problematykę. Artykuł oparto na literaturze przedmiotu, opracowaniach komentarzowych, skorzystano także z zasobności orzeczeń, w szczególności z aktualnej linii orzeczniczej, wypracowanej przez sądy administracyjne.
EN
The publication analyzes the issues of mining use, which was regulated in the Act of June 9, 2011, Geological and Mining Law. The legal nature of this issue was discussed, pointing to the essentialia negotii of the agreement for the establishment of mining usufruct. Moreover, the doubts that arose regarding the remuneration as well as the tender procedure itself were highlighted. The next part presents the priority rule and the spatial scope of mining use. The views of representatives of the civil law doctrine, which have a significant impact on the analyzed issues, were also presented. The paper is based on the subject literature, commentary studies, and the abundance of judgments.
PL
W artykule omówiono znaczenie odpowiedniego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na prace projektowe w budownictwie realizowane ze środków publicznych. Przedstawiono umowę o prace projektowe i jej umiejscowienie w obowiązujących przepisach. Przybliżono także kwestię praw autorskich w umowach o prace projektowe, ze wskazaniem znaczenia przygotowania odpowiednich zapisów w umowie.
EN
The article discusses the importance of properly preparing a description of the subject of the contract for design works in construction carried out from public funds. A contract for design work was presented and the applicable regulations. The issue of copyright in contracts for design work was also discussed, with an indication of the importance of preparing relevant provisions in the contract.
PL
Dla umów o wykonanie robót budowlanych wymagana jest forma pisemna. Jednym z istotnych punktów takiej umowy jest sposób rozliczenia wykonanych prac. Kodeks cywilny definiuje dwa rodzaje rozliczenia: ryczałtowe i kosztorysowe. Każde z nich ma swoje wady i zalety. Różnie też rozłożone jest ryzyko związane z zawarciem umowy o roboty budowlane. W przypadku kontraktu ryczałtowego wyższe ryzyko ponosi wykonawca, niższe – zamawiający. Inwestor może liczyć na to, że niezależnie od ilości niezbędnych do wykonania robót dodatkowych, tj. nie przewidzianych umową, kwota, jaką będzie musiał zapłacić wykonawcy, nie przekroczy planowanej, podanej w umowie. W przypadku rozliczenia kosztorysowego – które nazywane jest także obmiarowym – ryzyko wykonawcy jest dużo mniejsze, niż przy umowie ryczałtowej.
EN
Some contracts, like the one for construction works are legally required to be in written form. One of such important aspects is a detailed settlement of performed works. The Civil Code defines two types of such choice: lump sum remuneration or remuneration by cost estimation. Both options have advantages and disadvantages. In case of a lump sum contract, a higher risk is borne by the contractor and lower by the contractee. The investor can expect that regardless of the amount of additional works, not provided in the contract, the amount that he will have pay to the contractor will not exceed the amount specified in the document. When it comes to remuneration by cost estimation – remeasurement – constructor’s risk is much lower than in case of a lump sum contract.
PL
Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Zakazuje się dokonywania opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia produktu, a wyjątkiem jest dopuszczalność takiego opisu, gdy wymaga tego specyfika przedmiotu zamówienia. Wówczas konieczne jest dopuszczenie rozwiązań równoważnych wskazanemu z nazwy i określenie jasnych parametrów równoważności.
EN
The object of the order is described in an unambiguous and exhaustive way with sufficiently precise and understandable terms. It is forbidden to describe the subject of the order by indication of trademarks, patents or origin of the product, and the exception is the admissibility of such a description when the specificity of the subject matter of the contract requires it. Then, it is necessary to allow equivalent solutions to the name indicated and to define clear equivalence parameters.
PL
Wynagrodzenie ryczałtowe, mimo pojawiającej się krytyki jest wciąż dominującym rodzajem wynagradzania przy realizacji inwestycji budowlanych. W szczególności dotyczy to realizacji ze środków publicznych. W artykule przybliżono istotę wynagrodzenia ryczałtowego, wraz ze wskazaniem jego uwarunkowań, zalet, wad i zakresu. Poruszono także kwestie najczęstszej krytyki wraz z omówieniem jej podstaw i zasadności. W dalszej części zostanie przybliżony ten rodzaj wynagradzania w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem realizacji ze środków publicznych.
EN
Lump sum remuneration, despite emerging criticism, continues to be a prevailing type of remuneration for performance of construction investments. This applies particularly to investments financed from public funds. The article introduces the essence of lump sum remuneration as well as points out itsconditions, advantages, disadvantages and scope. It also addresses the issue of its most frequent criticism together with discussion of its base and legitimacy. The further part will outline this type of remuneration in the construction industry, drawing particular attention to financing the investments from public funds.
PL
Sektor usług turystycznych ulega ogromnym zmianom pod wpływem nowych technologii. Techniczne zmiany sposobu dokonywania transakcji w tym sektorze wymagają także dostosowania regulacji prawnych. W tym kierunku zmierzają rozwiązania prawne przyjęte w dyrektywie 2015/2302. Celem tego artykułu jest analiza zasad zawierania online umowy o świadczenie usług turystycznych z wykorzystaniem wzorca umownego, które nowa dyrektywa poddaje gruntownej modernizacji. Dyrektywa 2015/2302 określa obszernie obowiązki informacyjne przedsiębiorców w tym sektorze oraz wprowadza szereg formularzy. Pojawia się jednak wiele pytań szczegółowych, na które ustawodawca unijny nie odpowiada w tekście dyrektywy. Co składać się będzie na wzorzec umowny w przypadku zawierania online umów regulowanych przez dyrektywę? W jaki sposób wzorzec umowny powinien być udostępniony konsumentowi, gdy zawiera on umowę online? W szczególności, czy umieszczenie wzorca na stronie organizatora jest uznawane za odpowiednie udostępnienie?
EN
The purpose of that article is to analyze the rules of concluding package travel contract in the directive 2015/2302 on package travel and linked travel arrangements. The new directive aims to modernize the rules on package travel contracts currently contained in Directive 90/314/EEC, by increasing the protection of consumers purchasing online travel services. Changes into the process of concluding contracts will increase legal certainty and transparency for both travelers and businesses and ensure fairer competition between travel businesses. Almost all package travel contacts are concluded using standard contract terms and model of adhesion contracts. Conclusion of contracts using standard contract terms requires, however, according to directive 2015/2302, providing the relevant information on durable medium. The aim of this article is to analyze which channel of information can be recognise as a durable medium in electronic commerce in the context of legal obligation of the trader to provide the traveller with a proper information. This issue will be discussed from the perspective of EU law and the case law of the Court of Justice. This will include, in particular, detailed examination of the admissibility of the click-wrapping technique as well as the website as a durable medium.
12
Content available Odpowiedzialność spedytora w ramach umowy spedycji
PL
Celem artykułu jest dokonanie analizy reguł odpowiedzialności kontraktowej znajdujących zastosowanie w stosunku do spedytora. Regulacja umowy spedycji prowadzi do wniosku, że odpowiedzialność spedytora za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którymi spedytor posługuje się przy wykonywaniu zlecenia, nie została uregulowana w sposób jednolity. Odpowiedzialność ta została oparta na różnych podstawach prawnych w zależności od statusu danej osoby. W przypadku dalszych spedytorów i przewoźników zastosowanie znajdzie odpowiedzialność oparta na zasadzie winy w wyborze unormowana w art. 799 k.c., niezależnie od zakresu, w jakim zakresie doszło do powierzenia czynności. Z kolei w odniesieniu do innych osób niż spedytorzy i przewoźnicy zastosowanie znajdzie co do zasady reguła z art. 474 k.c. Za działania lub zaniechania tych osób spedytor będzie ponosić odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne.
EN
The purpose of this article is to analyze the rules of contractual liability applicable to the forwarding agent. The regulation of the forwarding contract leads to the conclusion that the forwarding agent’s liability for damage caused by third parties, which the forwarding agent uses while performing the order, has not been regulated in a uniform manner. This responsibility was based on different legal bases depending on the status of a given person. In the case of other forwarding agents and carriers, the forwarding agent is liable for such persons unless he is not at fault in choosing them, regardless of the extent to which the performance of a contract was entrusted. In turn, in relation to other persons than forwarding agents and carriers, applies the rule regulated in art. 474 of Polish Civil Code. The forwarding agent will be liable for actions or omissions of such persons as for his own actions or omissions.
PL
Artykuł analizuje problemy związane z kwalifikacją prawną umów zawieranych w budownictwie jako umów o roboty budowlane lub umów o dzieło. W sposób szczegółowy zbadano kryteria uznawania stosunków umownych za umowy o roboty budowlane. Prześledzono także poglądy orzecznictwa i doktryny na umowę o roboty budowlane jako odrębny od umowy o dzieło typ umowy w Kodeksie cywilnym.
EN
The article examines the problems related to legal classification of contracts used in construction as construction work contracts or contracts for a specific task. It provides a detailed analysis of the criteria of classification of certain legal relations as construction work contracts. Is also discusses views expressed in case law and legal writings on construction work contract as a separate from specific work contract type of agreement envisaged in the Polish Civil Code.
PL
W artykule zbadano zagadnienie odpowiedzialności wykonawcy za poprawność danych i informacji przekazanych przez zamawiającego w umowach o roboty budowlane typu Zaprojektuj i Wybuduj oraz "pod klucz". Autor analizuje zakres odpowiedzialności wykonawcy oraz zgodność tego typu postanowień umownych z polskim prawem cywilnym oraz prawem zamówień publicznych.
EN
The article examines the issue of liability of the contractor for the accuracy of the data and information provided by the investor in the types of Design and Build and Turnkey construction contracts. The author analyses the scope of the contractor's responsibility and the compatibility of this type of contractual provisions with the Polish civil law and public procurement law.
PL
W artykule wskazano i przeanalizowano najczęściej występujące nieprawidłowości i uchybienia w zakresie formułowania postanowień umów o roboty budowlane przez podmioty zobligowane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Celem autorki było sformułowanie zaleceń, których wdrożenie umożliwi zminimalizowanie liczby pytań wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), postępowań odwoławczych i sądowych oraz usprawni realizację i rozliczanie przedsięwzięć budowlanych. Autorka wskazała elementy, które powinna zawierać umowa o roboty budowlane polegające na budowie obiektu budowlanego w formule "zbuduj", aby należycie zabezpieczała interesy zamawiającego (inwestora), generalnego wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych.
EN
The article identifies and analyzes the most frequently occurring irregularities and deficiencies in the formulation of provisions of building work contracts by entities obliged to apply the Public Procurement Law Act. The aim of the author was to formulate recommendations, the implementation of which will allow to minimize the number of questions of contractors to the content of the terms of reference (SIWZ),to appeal and court proceedings, and to improve the realization and settlement of construction projects. The author pointed out the elements which should include the construction contract consisting in erecting a building in the formula "build" to property protect the interests of the contracting authority (investor), general contractor, subcontractors and other subcontractors of building work.
PL
Kontynuujemy temat różnych form prowadzenia działalności gospodarczej, które można brać pod uwagę oferując swoje usługi na rynku instalacyjnym. Ostatnio przedstawiliśmy kwestie dotyczące jednoosobowej działalności gospodarczej oraz jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Teraz - przydatne informacje o spółce cywilnej.
PL
Kara umowna pełni funkcje odszkodowawczo-kompensacyjne, stymulujące dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania, a także represyjne. Jej istotą jest obciążenie obowiązkiem zapłaty określonej kwoty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, niezależnie od tego, czy wierzyciel poniósł szkodę.
PL
W artykule uzasadniono potrzebę opracowywania specyfikacji technicznych, określono ich zawartość, a także wskazano rolę, jaką pełnią w procesie budowlanym. Opisano strukturę serii wydawniczej Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiącą uogólnione specyfikacje techniczne, oraz przykładowo wskazano ich powiązania z Polskimi Normami.
EN
The article stresses the need to prepare technical specifications, their content, as well as the role that they play in the building process. The structure of the publishing series Technical conditions of executing and receiving building work is described, which is a generalized technical specification. As an example, their relationship with Polish Norms was indicated.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
1349--1356, CD2
EN
Organizing urban passenger transport is one of the own tasks of the municipality; it may be realized in various forms: by the municipality itself, within its resources, or via external providers, who are ordered to complete these tasks in the tender process. The realization method, chosen by the municipality, generates various responsibility and risk range. In the situation when the municipality organizes local passenger transport itself, there is no need to sign the contract, whereas in case of other forms of organizing it, the proper sharing of the risk and the notions of financial regulations between the parties are the key issues. In the article there have been presented the procedures of contracting local passenger transport; the influence of the chosen organization solution on the risk sharing, as well as the model of mutual financial regulations have also been discussed.
PL
Organizacja miejskiego transportu zbiorowego to jedno z zadań własnych gminy, które może być realizowane w różnych formach: samodzielnie w ramach posiadanych przez gminę zasobów lub przez podmioty zewnętrzne, którym zadanie to zlecane jest bezpośrednio bądź też w drodze przetargu konkurencyjnego. Wybrana przez gminę forma realizacji zadania organizacji miejskiego transportu zbiorowego generuje różny zakres odpowiedzialności i ryzyka. W przypadku samodzielnego świadczenia przez gminę usług lokalnego transportu zbiorowego nie ma konieczności zawarcia umowy, tymczasem w pozostałych formach kluczową kwestią jest odpowiedni podział ryzyka i wybór zasad przepływu środków finansowych między podmiotami. W artykule omówiono procedury zawierania umów na świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego oraz zaprezentowano wpływ wybranego rozwiązania organizacyjnego na podział ryzyk oraz model wzajemnych rozliczeń.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.