Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Effects of environmental factors, including acidity, temperature, oxygen, nitrogen, phosphate and total iron content, on the diversity of aquatic mycobiota in lake water were studied in two lakes in Northern Poland in 2005-2007. Fifty four species of fungi and fungus-like organisms were recorded in the sub-surface and benthic of both lakes. There were 36 and 45 species in Lakes Marta and Sitno, respectively. The greatest species diversity was observed with a higher content of oxygen and biogenic compounds in the surface water. Temperature and oxygen content were the most important factors affecting the distribution of mycobiota in lake water.
PL
W pracy poruszono problem zastosowania numerycznego modelowania przebiegu zniszczenia konstrukcji jako narzędzia wspomagającego proces projektowania wież stalowych. Do analizy mechanizmu zniszczenia konstrukcji zaproponowano algorytm opierający się na przyrostowej metodzie analizy zagadnień nieliniowych. Zastosowanie zaproponowanego algorytmu, jako narzędzia pomocniczego przy wymiarowaniu przekrojów prętów zaprezentowano na przykładzie analizy wieży widokowej o wysokości 40 m.
EN
The paper deals with the problem of numerical modeling of global structural failure and its application as a computer aided tool to design of steel towers. The first paragraph contains introduction and general remarks about steel tower design. Standard analysis of such structures requires building numerical 3D truss model. In simplified calculations a cantilever model with changing stiffness parameters is feasible. In the second paragraph there are introduced the standard design code procedure and semi-probabilistic method for safety analysis. The description of the proposed algorithm for structural failure modeling is given in the third paragraph. For that purpose the incremental method is used to select a failure mode [2, 4]. The assumptions used for modeling are illustrated in Figs. 1 - 3. The failure of a single structure element is defined as the exceeding stress limit or the critical Euler force - in case of compressed elements. The global criterion of structural failure is singularity of the stiffness matrix or exceeding the assumed limit displacement value. The proposed algorithm performance is shown on the example of analysis of a 40 m high steel tower (Fig. 4). Five variants of the structure are taken into account. In each variant the layout of profiles in structure is different and for each one the failure mode was determined. Two comparison criteria of the variants were assumed - the structural weight and load increase to the level resulting in the first element failure or collapse of the whole tower. The analysis results are illustrated in Figs. 5 and 6.
PL
W pracy zaproponowano koncepcję optymalnego wzmacniania konstrukcji prętowych na podstawie analizy wrażliwości systemowego wskaźnika niezawodności ß. W tym celu opracowano algorytm wyznaczania zmian ß przy zmianach wartości zmiennych opisujących poszczególne elementy wchodzące w skład ścieżki zniszczenia. Przyjętym kryterium oceny było minimum przyrostu masy obiektu oraz uzyskany wzrost poziomu bezpieczeństwa. Przeprowadzona analiza pozwala na racjonalny i efektywny sposób projektowania z uwzględnieniem losowego charakteru obciążeń i parametrów projektowych.
EN
The paper deals with the problem of optimum reinforcing of space truss structures. For that purpose two criteria are assumed - minimum self weight increment and maximum reliability index increment. First chapter contains introduction and general remarks about design in civil engineering. In the second and third chapter basis of the theory of reliability are introduced - definition of probability of failure (Fig. 1), linear approximation method, Hasofer - Lind reliability index (Fig. 2), system reliability analysis (Fig. 3) [1, 6, 7, 10]. Chapter 4 contains proposed algorithm of reinforcing of truss structures. To find the most efficient method of reinforcing, sensitivity analysis of failure mode reliability index is employed. The dominant failure mode is obtained with the use of incremental method. The profiles of the elements of the failure mode are changed and the reliability index is calculated. The cross section of the bars are selected from discrete set of steel elements. For each variation structural self weight and reliability index is determined. Numerical example of the proposed algorithm is analysis of truss dome (Fig. 5). The most significant concluding remark is that the reliability analysis is an important part of design process [4, 5, 11].
EN
The aim of this study was to determine seasonal changes of hydrochemical conditions in subsurface and near-bottom water in lakes Marta and Sitno located in the Drawa National Park (Poland). Hydrochemical monitoring was conducted in years 2005–2007 and comprised determination of temperature, dissolved oxygen, pH, phosphates, nitrates(III), nitrates(V), iron(II) and total iron. The study revealed that in both lakes oxygen saturation of subsurface and near-bottom water within the littoral zone reached maximum values in spring and minimum values in autumn. In deeper layers, hypoxia occurred in near-bottom water throughout the whole study period. Average temperature of both subsurface and near-bottom water was significantly higher in lake Marta. Concentrations of nitrates (III and V) were higher in lake Sitno, and the difference was statistically significant for near-bottom layer. Elevated concentrations of nutrients observed in both lakes indicate their eutrophic character. Lower nitrate(III) concentrations in lake Marta may evidence occurrence of denitrification processes.
PL
Celem pracy było określenie sezonowych zmian warunków hydrochemicznych w warstwie powierzchniowej i przydennej jezior Marta i Sitno w DPN. Badania hydrochemiczne przeprowadzono w latach 2005-2007, podczas których mierzono pH, temperaturę, zawartość tlenu, azotanów(III i V), fosforanów, żelaza dwuwartościowe i ogólną zawartość żelaza. Pomiary zawartości O2 wykazały, że warstwy powierzchniowe i przydenne w litoralu obydwóch jezior były maksymalnie wysycone tlenem wiosną, a minimalnie jesienią. W całym okresie badań stwierdzono niedotlenienie warstw przydennych w obydwóch jeziorach. Kontrola warunków termicznych wykazała, że średnia temperatura wody w obu warstwach w jeziorze Marta jest znacznie wyższa aniżeli w jeziorze Sitno. Analiza stężeń azotanów(III i V) wykazała większą ich zawartość w obu warstwach w jeziorze Sitno, aniżeli w jeziorze Marta. Różnice te udowodniono statystycznie dla warstwy przydennej. Wykazana w obydwóch zbiornikach podwyższona zawartość pierwiastków biogennych klasyfikuje je jako eutroficzne. Mniejsze stężenie azotanów(III) w jeziorze Marta może świadczyć o zachodzącym w nim procesie denitryfikacji.
PL
W pracy sformułowano zagadnienie dyskretnej wielokryterialnej optymalizacji niezawodnościowej przekryć strukturalnych. Przedstawiono podstawy teorii niezawodności oraz metody analizy probabilistycznej w odniesieniu do przestrzennych konstrukcji kratowych. Podjęto próbę oceny awaryjności przekryć prętowych w ujęciu lokalnym i globalnym. W tym celu określono parametry projektowe oraz obciążenia, których losowa zmienność wpływa znacząco na ich niezawodność. Zdefiniowano kryteria awarii konstrukcji jako funkcje opisanych zmiennych losowych. Kryteria te ujęto w wektorze funkcji celu zadania optymalizacji oraz w wektorze ograniczeń nierównościowych. Przedstawiono metodę oceny stanu bezpieczeństwa konstrukcji za pomocą analizy ścieżek zniszczenia. Rozpatrzono dwa modele materiału - sprężysty i kruchy. Przedstawione rozważania zilustrowano przykładem liczbowym dotyczącym realnej konstrukcji inżynierskiej.
EN
In the paper the problem of discrete multicriteria reliability-based optimisation of spatial trusses is formulated. The bases of the reliability theory and methods of probabilistic analysis applied to space truss structures are presented. Local and global approach to probability of structure failure is taken into account. For that purpose design parameters and loads of high variation are determined. There are defined the criteria of failure as objective functions as well as inequality constrains in optimization problem formulation. The assumed criteria are of two types - the local ones concerning single elements of the analysed truss, and the global ones applied to the whole structure. The method of the reliability analysis by failure mode approach is introduced. Two models of materials are considered for that purpose - with ductile and brittle characteristic. As a practical application of the algorithm considered there is presented the reliability analysis of a real engineering structure.
PL
W pracy przedstawiono algorytm dyskretnej dwuetapowej polioptymalizacji przekryć strukturalnych. Podczas analizy uwzględniono trzy kryteria: minimum masy, maksimum niezawodności i maksimum sztywności. W celu uproszczenia problemu zastosowano technikę dekompozycji. Rozwiązanie preferowane etapu pierwszego poszukiwane jest w postaci wektora zmiennych decyzyjnych opisującego optymalny układ stref sztywności. W celu wyznaczenia rozwiązania etapu drugiego zastosowano algorytm genetyczny z dziesiętnym kodowaniem zmiennych. Ponieważ otrzymywane rozwiązania spełniają wszystkie wymagania zawarte w odpowiednich normach projektowych, mogą one znaleźć zastosowanie przy analizie rzeczywistych zagadnień projektowych.
EN
The paper presents problem of discrete two-stage multicriteria optimization of two-layer regular orthogonal spatial trusses. Three criteria of evaluation are taken into account, namely: minimum of weight, maximum of reliability and maximum of stiffness of the structure. To simplify the problem, decomposition techniques are applied. The preferred solution as a vector of optimal decision variables describing stiffness zones-layout in the structure is searched for. In order to solve the problem a decimal-coded genetic algorithm is used. Since all requirements contained in adequate design codes are satisfied by solutions obtained by the use of the algorithm, it may find a practical application in solving real design problems.
PL
W pracy przedstawiono algorytm dwupoziomowej polioptymalizacji przekryć strukturalnych. Na górnym poziomie optymalizacji poszukiwany jest wektor zmiennych decyzyjnych opisujących optymalny układ stref sztywności w konstrukcji. W celu rozwiązania zadania górnego poziomu zastosowano algorytm genetyczny z dziesiętnym kodowaniem zmiennych. Na dolnym poziomie analizy, dla każdego rozwiązania analizowanego na poziomie górnym, przeprowadzane jest wymiarowanie przekrojów prętów. Ponieważ rozwiązania otrzymywane przy zastosowaniu prezentowanego algorytmu spełniają wszystkie wymagania zawarte w odpowiednich normach projektowych, może on znaleźć zastosowanie przy analizie rzeczywistych zagadnień projektowych.
EN
In the paper an algorithm of discrete bilevel polyoptimization of spatial trusses is presented. On the upper level of optimization a vector of optimal decision variables describing stiffness zones-layout in the structure is searched for. In order to solve the upper level problem a decimal-coded genetic algorithm is used. On the lower level of analysis, for each solution analyzed on the upper level, sizing of cross-sections of truss members is performed. Since all requirements contained in adequate design codes are satisfied by solutions obtained by the use of the algorithm, it may find a practical application in solving real design problems.
8
Content available remote A quasi-evolutionary identification attempt to modelling of steel frames
EN
The work presents a process of analytical identification via a standard steel frame example. Some experimental tests are made to verify the identification process. Under controlled external loadings the values of displacements and strains are recorded and an approximate FEM-based model is formulated. The polyoptimization approach is employed to analyze that model. The compatibility criteria for comparison of theoretical and experimental models are assumed as square sums of differences between displacements and strains. The whole problem is proceeded in three cycles of evolution suggested by the authors.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.