Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikroinstalacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Praca wyspowa odnawialnych źródeł energii
PL
Poprawa efektywności wykorzystania zasobów surowców energetycznych oraz stanu środowiska w wyniku redukcji zanieczyszczeń do atmosfery i wód jest bezpośrednio związana z intensywnym rozwojem odnawialnych źródeł energii. Coraz większy udział źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym umożliwia przeorganizowanie sposobu funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, np. poprzez tworzenie lokalnych obszarów bilansowania (LOB) samowystarczalnych energetycznie. W artykule zamieszczono wybrane wyniki badań modelowych, mających na celu wyznaczenie warunków niezbędnych do spełnienia, aby umożliwić resynchronizację wydzielonego obszaru wyspowego z systemem energetycznym.
EN
This paper presents a voltage analysis of an LV network saturated with PV micro installations beyond the MV/LV transformer rated power. It has been shown that in adverse circumstances, the voltage may rise as much as 10% over the rating. An all-year-round voltage hazard assessment methodology is presented. Directions of efforts to limit the adverse PV micro installation-related voltage phenomena are identified.
PL
W artykule przedstawiono analizę napięciową sieci nn, w której nasycenie mikroinstalacjami PV przekracza moc znamionową transformatora SN/nn. Wykazano, że w niekorzystnych okolicznościach może dojść do efektu podbicia napięcia do wartości przekraczających napięcie znamionowe o więcej niż 10%. Przedstawiono metodykę oceny wystąpienia zagrożeń napięciowych w skali całego roku. Wskazano kierunki działań ograniczających negatywne zjawiska napięciowe związane z mikroinstalacjami PV.
4
PL
Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią coraz istotniejszy element zaspokajania potrzeb energetycznych przemysłu i indywidualnych użytkowników na całym świecie. Ich rozwój przekłada się na zmniejszenie emisji CO2 i potencjalne ograniczenie efektu cieplarnianego, jak również inicjuje postęp technologiczny w odnośnych dziedzinach. W artykule przedstawiono konfiguracje przydomowej mikro-instalacji, wytwarzającej energię elektryczną, użytkowanej w północnej części kraju. Omówiono kierunki i przesłanki jej modernizacji, pokazano wyniki pomiarów ilości produkowanej energii oraz dokonano analizy efektywności jej wytwarzania w kontekście energetycznym, ekonomicznym, jak i otoczenia prawnego zagadnień OZE.
EN
Renewable energy sources (RES) are becoming increasingly important in the world to meet the energy needs of industry and individual users. Their development also affects the reduction of CO2 emissions and potential reduction of greenhouse effect as well as initiates technological progress in relevant areas. This article presents the configuration of household electrical micro-installation that is used in the northern part of Poland. The directions and reasons for its modernization were discussed. The results of the measurements of the amount of energy produced and the analysis of the efficiency of its production, in the energy, economic and legal context were considered. Technical conditions and legal regulations for RES systems in Poland are still not favorable. Private investors build RES systems at their own risk. Currently, the return period on investment in this area is far from the information contained in the advertising of RES equipment. Increasing the rates for resale electrical energy and subsidizing the construction of the RES plants will certainly help to expand the pool of potential investors. In response to a question in the title of the article: it can be profitable.
PL
Uchwalona przez Radę i Parlament Europejski dyrektywa 2009/28/WE nałożyła na każde z państw członkowskich obligatoryjne obowiązki w zakresie realizacji celów dotyczących m.in. wzrostu udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł wytwórczych (OZE) i spowodowała, że w perspektywie 2020 roku konieczne stało się podjęcie ściśle określonych działań – zarówno w obszarze energetyki wielkoskalowej, jak i energetyki prosumenckiej. Zgodnie z art. 4 tej dyrektywy każde z państw członkowskich zostało zobligowanie do przygotowania planu działania, który okresowo aktualizowany, powinien określać drogę oraz wszystkie środki służące realizacji celów OZE. Polski Krajowy Plan działania na rzecz OZE uchwalono decyzją Rady Ministrów dnia 5 grudnia 2010 roku. Zawierał on koncepcję wdrożenia dyrektywy o promocji energii z OZE w formie dedykowanego aktu prawnego, tzw. Ustawy o OZE (UOZE), która miała regulować m.in. kwestie energetyki prosumenckiej. Jak wiadomo, wspomniany akt prawny powstawał bardzo długo, przedstawiane były różne pomysły i koncepcje, przekładające się na następne projekty ustaw i nowelizacje. Pierwszy projekt UOZE został przedstawiony pod koniec 2011 roku, natomiast obecnie obowiązujący akt prawny funkcjonuje wraz z najnowszą nowelizacją od połowy 2016 roku. Niniejszy artykuł prezentuje, jak kształtowało się polskie ustawodawstwo energetyczne dotyczące wsparcia energetyki prosumenckiej. Podjęto ponadto próbę przedstawienia, czy i w jaki sposób poszczególne, proponowane przez Ustawodawcę rozwiązania wpływały na polską energetykę prosumencką i jej rozwój.
EN
Directive 2009/28/WE adopted by the European Parliament and the Council imposed obligatory duties on all UE member states to achieve targets like, among the others, increase in the use of energy coming from renewable sources (RES) and also made it necessary, in the 2020 perspective, to take clearly defined actions both in the area of a large-scale power generation and the prosumer energy. According to the Article 4 of the Directive every member state is obliged to prepare a plan of actions which periodically updated should set the path and all measures serving the RES targets realization. The Poland National Renewable Energy Action Plan was adopted by Decision of the Council of Ministers of 5 December 2010. It contained the concept to implement a directive on the promotion of the use of energy from RES in the form of a dedicated legislative act, the so-called RES Act, that would also regulate questions related to prosumer energy. As it is known, the mentioned legislative act has been coming into being for quite a long time, in the company of arising in the meantime various ideas and concepts which then resulted in consecutive draft acts and amendments. The first project of the RES Act was presented at the end of 2011 while the current Act, accompanied by the latest amendment, has been in force since mid 2016. It is described here how the Polish energy legislation was shaped in the part relating to prosumer energy support. Moreover, an attempt is made to present whether and how the individual and proposed by the legislator solutions were influencing the Polish prosumer energy and its development.
PL
W Polsce wprowadzono ustawowe ułatwienia rozwoju mikroinstalacji prosumenckich. Ułatwienia mają charakter formalno-prawny oraz finansowy (możliwość uzyskania dofinansowania realizacji inwestycji lub preferencyjna cena za energię elektryczną wprowadzaną do sieci). Aspekty techniczne eksploatacji elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych z generacją rozproszoną (mikroinstalacjami prosumenckimi) nie są praktycznie rozważane. W referacie dokonano oceny korzyści i zagrożeń wynikających z istnienia mikroinstalacji prosumenckich w kontekście technicznego funkcjonowania sieci z tego typu generacją. Analizowano problemy, które będą musieli rozwiązywać operatorzy sieci oraz wyjaśniono pojawiające się obawy odbiorców energii elektrycznej, którzy są przyłączeni do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacjami prosumenckimi, dotyczące zwiększenia opłat za energię elektryczną.
EN
The polish law facilitates the connection of prosumer micro-installations to the LV electric power network. Facilitation are formal legal and financial (the possibility for financing the investment or preferential price for electricity). Technical aspects of the distribution networks operation with distributed generation (prosumer micro-installations) are not considered. The paper assesses the benefits and risks of existence prosumer micro-installations. Technical operation states of the network with distributed generation are considered. We analyzed the problems the network operators. The paper explains the concerns of electricity consumers, who are connected to the distribution network with prosumer micro-installations, for increasing charges for electricity consumption.
PL
Nowelizacja Prawa energetycznego z września zeszłego roku daje podstawy dla rozwoju rozproszonych źródeł energii. Przepisy ułatwiają podłączenie do sieci oraz wprowadzają obowiązek zakupu energii elektrycznej przez sprzedawców z urzędu. Dzisiaj każda osoba fizyczna może stać się wytwórcą zielonej energii. Pojawiły się także instrumenty finansowe mające wesprzeć osoby, które decydują się na budowę mikroinstalacji.
PL
Artykuł przedstawia najnowsze dane statystyczne UE-28 i Polski związane z OZE. Podkreśla potrzebę rozwoju mikroelektrowni OZE jako sposobu na poprawę globalnego i lokalnego bilansu energetycznego.
EN
This article presents the latest statistics of the EU-28 and Polish related to RES. Emphasizes the need for the development of micro renewables as a way to improve the global and local energy balance.
PL
Przedstawiono zainteresowanie Rządu R.P. intensyfikacją pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. W tym celu utworzono w Ministerstwie Gospodarki Departament Energii Odnawialnej i opracowano projekt ustawy o źródłach odnawialnych. W projekcie wprowadzono elastyczne i czytelne zasady wsparcia w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł. Wsparcie dla mikro i małych instalacji to głównie efekt dyrektywy UE, która proponuje takie rozwiązania. Celem proponowanych regulacji jest stworzenie możliwości wykorzystywania lokalnie występujących zasobów, stąd też promocja energetyki rozproszonej.
EN
The interest of the Polish Government in intensification of obtaining the energy from renewable sources is presented. Accordingly, the Renewable Energy Department has been set up in the Ministry of Economy, and a respective bill prepared on renewable energy surces. The bill introduces flexible and clear support rules for generation of the energy.The support for micro and small installations is mainly due to the EU directive proposing respective solutions. The purpose of the regulations proposed is to allow the use of local resources, hence the promotion of distributed generation has been assumed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.