Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wycena
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The article is devoted to the assessment of the transfer of exchange rates to domestic prices for the products of machine-building enterprises in Ukraine. The study found that the main reason for transferring the dynamics of exchange rates on the prices for the products of machine-building enterprises of Ukraine is a change in production costs for raw materials, resources, and a change in exchange rates. As a model for assessing the degree of transfer of currency rates to the prices of engineering enterprises were chosen the autocorrelation method and the predictive ARIMA model. The ARIMA model allowed detected a time gap between the change in the exchange rate indices and the change in domestic prices for products of Ukrainian machine-building enterprises. It was proposed to take into account in the process of pricing a new factor of influence - "time factor", which takes place in the calculation of prices taking into account the effect of the transfer of exchange rate changes. It was proposed indicators of modified price elasticity coefficients for engineering products depending on the rate of change in exchange rates. The aim of the research is to develop a methodology for modelling and managing the effect of shifting the dynamics of the exchange rates on the prices of the enterprises of machine-building in Ukraine. The main factors that increase the dependence of domestic prices on products of machine-building enterprises from exchange rates are: liberalization of the economy and openness of the machine-building industry for foreign markets; dependence of the raw material and resource base on imported components; increase in the export of machine-building products; weak price differentiation of production of machine-building enterprises.
PL
Artykuł poświęcony jest ocenie transferu kursów walutowych na ceny krajowych produktów przedsiębiorstw budowy maszyn na Ukrainie. Badanie wykazało, że głównym powodem przeniesienia dynamiki kursów wymiany na ceny produktów przedsiębiorstw budowy maszyn na Ukrainie jest zmiana kosztów produkcji surowców, zasobów, zmiana kursów walut. Jako model do oceny stopnia transferu kursów walut do cen przedsiębiorstw inżynieryjnych wybrano metodę autokorelacji i predykcyjny model ARIMA. Model ARIMA pozwolił wykryć lukę czasową między zmianą wskaźników kursu walutowego a zmianą cen krajowych produktów ukraińskich przedsiębiorstw budowy maszyn. Zaproponowano uwzględnienie w procesie wyceny nowego czynnika wpływu - „czynnika czasu”, który ma miejsce przy obliczaniu cen z uwzględnieniem efektu przeniesienia zmian kursu walutowego. Zaproponowano wskaźniki zmodyfikowanych współczynników elastyczności cen dla produktów inżynieryjnych w zależności od tempa zmian kursów wymiany. Celem badań jest opracowanie metodologii modelowania i zarządzania efektem transferu dynamiki kursów walutowych na ceny przedsiębiorstw budowy maszyn na Ukrainie. Głównymi czynnikami zwiększającymi zależność cen krajowych od produktów przedsiębiorstw przemysłu maszynowego od kursów walutowych są: liberalizacja gospodarki i otwartość przemysłu budowy maszyn na rynki zagraniczne; zależność surowców i zasobów od importowanych komponentów; wzrost eksportu produktów do budowy maszyn; słabe zróżnicowanie cenowe produkcji przedsiębiorstw budowlanych.
EN
The paper presents an analysis of generally available (open access) online sources of information – such as geoportals – in order to assess how valuable they are to the work of a real estate property appraiser. As a result of the analysis, it was determined what information is available in geoportals about a specific real estate property, which would be relevant in the valuation process. The property in question is located in the Dolnośląskie (Lower Silesian) region, Średzki district, Środa Śląska municipality. It is a property of a historic-cultural value. Two nation-wide geoportals were examined, as well as regional and local geoportals from the Lower Silesia region, where the valued object is located. Three categories of geoportal assessment were applied in this study, namely: functionality, transparency, and the availability of information about the valued property; the latter being the most important from the property appraiser’s point of view. The analysis showed that geoportals provide information relevant to the real estate property in the valuation process. The levels of information availability in the studied map portals were shown to have varied. Of course, this kind of information requires verification, because not all portals provide the date and time of the last information update. That notwithstanding, they still constitute valuable sources of information about the real estate property.
PL
W pracy przedstawiono analizę ogólnodostępnych internetowych źródeł informacji jakimi są geoportale, w celu oceny ich przydatności w pracy rzeczoznawcy majątkowego. W wyniku analizy określono jakie informacje o danej nieruchomości, istotne w procesie wyceny, są dostępne w geoportalach. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w województwie dolnośląskim, powiecie średzkim, gminie Środa Śląska. Jest ona nieruchomością zabytkową. Badaniom poddano dwa geoportale krajowe oraz geoportale regionalny i lokalny z dolnego śląska, na którego obszarze znajduje się wyceniany obiekt. Do przeprowadzenia niniejszych badań użyto trzech kategorii oceny geoportali, którymi były: funkcjonalność, przejrzystość oraz najważniejsza z punktu widzenia rzeczoznawcy – dostępność informacji o wycenianej nieruchomości. Analiza wykazała, że geoportale dostarczają istotnych w procesie wyceny informacji dotyczących danej nieruchomości. Poziom dostępności informacji w badanych portalach mapowych był zróżnicowany. Oczywiście informacje te wymagają weryfikacji, ponieważ nie wszystkie portale podają datę ostatniej aktualizacji danych, mimo to stanowią cenne źródło informacji o nieruchomości.
EN
In modern conditions of urban development, there is a need to improve the technology for determining the investment attractiveness of urban lands by developing a method and models for assessing its impact, which will be based on the construction of a two-level system of indicators, which will determine the integral investment criterion and develop guidelines for improving the investment attractiveness of urban lands. As a result of the research, the value of the integral indicator of urban land investment attractiveness was determined, which allowed to apply it in the system of normative monetary valuation of urban land and to develop methodological recommendations for improving the efficiency of its investment attractiveness assessment. A method for assessing the investment attractiveness of urban land, as the main element of technology, based on the determination of indicators for assessing the integral criterion for the development of guidelines for improving the urban land investment attractiveness is developed. By the value of the integral criterion, the integral indicators of the potential investment attractiveness of urban lands are determined, considering the changes in the normative monetary value of the lands of settlements and the level of investment attractiveness of the regional centers of Ukraine is determined.
EN
Prestige, reputation, brand, image simply “enterprise goodwill” as an economic phenomenon has attracted attention of economic experts since the nineteenth century. Even though there are many various methodologies and approaches, its evaluation and quantification is still a challenge. Identification of key sources of goodwill creation and its management is the challenge for managers of enterprises. Which determinants are able to create enterprise goodwill - this question is the main aim in this study. This study identifies significant sources of the enterprise goodwill creation based on the residual income in the Slovak Republic. The data set of Slovak enterprises, which consists of 11483 financial statements of Slovak enterprises in 2016, was created for the research. As a main statistical method the multiple linear regression analysis is used. Based on the results we have identified return on equity, net income previous year, retained earning prior years, valuable rights, marketing costs and investments to the plant as key sources of enterprise goodwill creation. Additionally, we have created an econometric model, which could be used for evaluation of enterprise goodwill by companies’ management.
PL
Prestiż, reputacja, marka, wizerunek, po prostu "wartość przedsiębiorstwa" jako zjawisko, przyciągają uwagę ekspertów od XIX wieku. Mimo że istnieje wiele różnych metodologii i podejść, jej ocena i kwantyfikacja nadal stanowią wyzwanie. Identyfikacja kluczowych źródeł powstawania wartości firmy i zarządzania nią jest wyzwaniem dla menedżerów przedsiębiorstw. Które determinanty są w stanie stworzyć wartość przedsiębiorstwa - to pytanie jest głównym celem niniejszego badania. W badaniu zidentyfikowano znaczące źródła tworzenia wartości firmy w oparciu o dochód rezydualny w Republice Słowackiej. Do badań stworzono zbiór danych, pochodzących ze słowackich przedsiębiorstw, który składa się z 11483 sprawozdań finansowych z 2016 r. Jako główną metodę statystyczną zastosowano analizę wielorakiej regresji liniowej. W oparciu o wyniki, jako kluczowe źródła tworzenia wartości firmy, zidentyfikowano zwrot z kapitału własnego, zysk netto z poprzedniego roku, zachowane zyski z lat ubiegłych, cenne prawa, koszty marketingowe oraz inwestycje w zakład. Dodatkowo stworzono model ekonometryczny, który można wykorzystać do oceny wartości firmy przez kierownictwo.
EN
Contrary to the perception that estate surveyors and valuers are only concerned with the valuation of lands and buildings, their scope of work included art and artifact valuation. The valuation of art and artifacts can pose serious difficulties to a young valuer, as experienced valuers can establish expertise in the arts area. This study examines the possible challenges in the valuation of art and artifacts. Structured questionnaires were administered on 17 estate surveying and valuation firms in Abeokuta, Ogun State. The data was analyzed using the Relative Important Index. The results revealed that the valuation of art and artifacts requires more specialized knowledge and practical skills than what is required for valuing lands and buildings. The results further show that valuers are confronted with the challenges of a lack of information and inadequate access to past transaction records. This study recommends that, beyond the valuation of lands and buildings taught in schools, training on art and artifacts should also be incorporated in a curriculum and as well as professional training from time to time.
PL
Wbrew przekonaniu, że rzeczoznawcy majątkowi zajmują się wyłącznie wyceną gruntów i budynków, zakres ich prac obejmuje także wycenę sztuki i artefaktów. Działalność ta może stanowić poważny problem dla młodego rzeczoznawcy, natomiast doświadczeni rzeczoznawcy często posiadają umiejętność wyceny sztuki. W przeprowadzonych badaniach skoncentrowano się na wyzwaniach w zakresie wyceny sztuki i artefaktów. Przeprowadzono wywiady w 17 przedsiębiorstwach zajmujących się wyceną nieruchomości w Abeokuta w stanie Ogun. Dane analizowano przy użyciu indeksów względnych. Wyniki wykazały, że wycena dzieł sztuki i artefaktów wymaga bardziej specjalistycznej wiedzy i umiejętności praktycznych niż te wystarczające do wyceny gruntów i budynków. Wyniki pokazują ponadto, że rzeczoznawcy stoją w obliczu wyzwań związanych z brakiem informacji i niedostatecznym dostępem do danych na temat wcześniej zawartych transakcji. Autorzy rekomendują, aby w procesie kształcenia kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, a także samych rzeczoznawców przeprowadzać poza szkoleniami z zakresu wyceny gruntów i budynków także szkolenia z zakresu wyceny sztuki i artefaktów.
EN
The aim of the study was to propose a method for the valuation of water use in agriculture. Authors proposed an indirect valuation method – the alternative cost of water abstraction based on the cost of water from public supply. It was found, that there are several problems with statistical data on water use in agriculture, e.g. it is mostly estimations and it actually covers water used in agriculture, forestry and fishing. Proposed valuation method was used to valuate water use in Polish agriculture. It was calculated, that that cost equaled to almost PLN 4.5 billion in 2016, which means the cost per farm at the level over PLN 3.2 thousand.
EN
The aim of the work was the economic valuation of the natural environment of ‘Góra Zamkowa’ in Olsztyn, which is part of the “Eagle’s Nest” Landscape Park in southern Poland. In the research, the travel cost method was used, which was based on the results of the survey. Primary sources were collected from 135 respondents selected randomly. Thanks to information from respondents, it was estimated that the economic valuation of environmental value of ‘Góra Zamkowa’ is approximately PLN 1.04 million.
PL
Problem badawczy podjęty w artykule dotyczy dostosowania tradycyjnych modeli kalkulacji kosztu kapitału własnego do specyfiki przedsiębiorstw górniczych. Rozwiązania znane z literatury nie dają racjonalnych wyników. Wynika to z unikatowości działalności przedsiębiorstw górniczych, w przypadku której występuje brak możliwości odniesienia do typowych sytuacji rynkowych. Celem artykułu jest wskazanie takich rozwiązań, które umożliwiają uzyskanie racjonalnych i miarodajnych wyników. Jedną z propozycji jest zmodyfikowana metoda Famy-Frencha. W artykule przetestowano ją kalkulując koszt kapitału w wybranym przedsiębiorstwie górniczym. Problem kalkulacji kosztu kapitału jest szczególnie ważny w obszarze oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Koszt kapitału znajduje zastosowanie jako stopa dyskontowa w dynamicznych miarach efektywności, ukierunkowanych na wzrost wartości ekonomicznej.
EN
The problem of research undertaken in the article concerns the adaptation of traditional models of calculating the cost of capital to the specifics of mining companies. Solutions known from the literature do not give reasonable results. This is due to the uniqueness of the activities of mining companies, in which case we are dealing with a lack of reference to the typical market situations. The aim of this article is to identify solutions that allow rational and reliable results to be obtained. One of the proposals is a modified Fama-French method. The article was tested by calculating the cost of capital in the largest Polish mining enterprises. The problem of calculation of the cost of capital is particularly important in the area of assessing the effectiveness of investment projects. The cost of capital is used as the discount rate in dynamic measures of performance, such as NPV.
PL
Prezentowany artykuł dotyczy zagadnienia wyceny innowacyjnych zasobów jednostki gospodarczej. Tworzenie nowych rozwiązań produktowych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz umiejętne oszacowanie ich wartości decyduje często o pozycji całego przedsiębiorstwa i jego przewadze konkurencyjnej w danym segmencie rynku. W pierwszej części artykułu przybliżono pojęcie wyceny, a także zaprezentowano systematyzację istniejących metod wyceny innowacyjnych aktywów w świetle dostępnej literatury przedmiotu. W części drugiej podjęto próbę ewaluacji wartości konkretnego rozwiązania produktowotechnologicznego z wykorzystaniem wybranej metody wyceny. Zwrócono uwagę na znaczenie pewnych cech charakteryzujących przedmiot wyceny, które mogą determinować rodzaj zastosowanej w danym przypadku metody.
EN
The presented paper concerns the aspects of valuation of the innovative resources of the entity. Creating innovative solutions, using modern technology often determines the value of the entire company and its competitive advantage in a given market segment. The first part introduces the concept of valuation; this part presents also the types of the valuation methods of a new product and technology solutions based on studies available in the literature; the second part is an attempt to evaluate the particular product and technological solution with the selected valuation method. The emphasis was also put on the significance and importance of certain characteristics of the subject of valuation, which can determine the type of the method used.
EN
Article is devoted to creation of expert system of forecasting quantification and price adjustment for a tourism product. The basis for creation of such system it is developed by the author’s methodology of control of the tourism product price and economic-mathematical model of forming of nominal value of the tourism product price under polytypic uncertainty of the pricing factors. The expert system is based on complex use of methods of artificial intelligence, the system analysis and economic-mathematical modeling. Based on the analysis of cost of components of a tourism product and information on a current status of metasystem of the tourism enterprise makes recommendations of rather optimum level of the tourism product price.
PL
Artykuł jest poświęcony tworzeniu eksperckiego systemu prognozowania ilościowego i regulacji cen dla produktu turystycznego. Podstawą do stworzenia takiego systemu jest opracowana przez autora metoda kontroli cen produktu turystycznego oraz ekonomiczno-matematyczny model kształtowania nominalnej ceny produktu turystycznego pod warunkiem niepewności cenowej, jaka występuje w różnych sytuacjach. System ekspercki opiera się na kompleksowym wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji, analizie systemowej i modelowaniu ekonomiczno-matematycznym. Analizując koszty składników produktu i informację turystyczną oraz aktualny stan metasystemu przedsiębiorstwa, system poleca najbardziej optymalny poziom ceny produktu turystycznego.
EN
In 2012 and 2015, Zbigniew Kobyliński’s articles on valuing archaeological monuments and sites (the article of 2012 was co-authored by Jacek Wysocki) were printed in post-conference publications. Z. Kobyliński assumed that historic preservation officers can assess values of archaeological sites by basing on non-scientific criteria and the level of preservation of artifacts only. The author is also of the opinion that the criteria used for classifying and categorising both properties of special architectural and historic interest and works of arts cannot be applied to archaeological sites. This stems from the knowledge on full potential of archaeological monuments and sites being limited prior to conducting thorough analyses. According to Kobyliński, any value assessment results in negative selection of archaeological sites and therefore, it is of utmost importance to provide all resources with appropriate protection. The author of this article takes a different point of view. Assuming that there is 0.5 million sites entered into the Polish record of archaeological monuments and sites, Konopka is of the opinion that it is and will be impossible to provide all resources even with basic monitoring, not mentioning active care. He reckons that basing on the information collected by archaeologists, it is possible to nominate sites of outstanding potential. Analysing the records by applying the most innovative non-invasive methods may allow for selecting sites which should be provided with particular care in a certain region. Konopka calls for implementing a form in which past relics of outstanding historical value and features characteristic of archaeological sites would be listed. These would be useful in identifying the potential of the place to be protected. He suggests creating a card being of higher rank than the record. The information provided therein would be helpful in nominating properties and sites to be entered into the register of historic monuments and sites.
12
Content available Wycena zabudowanych nieruchomości rolnych
PL
Współczesna gospodarka rynkowa wszystko to, co posiada przedsiębiorstwo, w tym gospodarstwo rolne, traktuje jako zasób. Istotnym elementem zasobu są wszelkiego rodzaju nieruchomości, a w odniesieniu do gospodarstw rolnych w szczególności użytki rolne. Wpływają one na rozwój gospodarczy i społeczny, przyrost produktu krajowego brutto, a także na możliwości funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. Aby móc podejmować racjonalne i efektywne decyzje, należy dysponować wiedzą z zakresu wyceny nieruchomości. Kwestie te przybliża niniejszy artykuł. Zawarto w nim zagadnienia dotyczące podejść do wyceny i występujących w ich obrębie metod wyceny nieruchomości rolnych zabudowanych zarówno budynkami i budowlami, jak i stawami rybnymi.
EN
Modern market economy, everything has an establishment, in this farm are treated as a resource. An important element of the resource are all kinds of real estate, and in relation to farms in particular agricultural land. They affect the economic and social development, growth of gross domestic product, as well as the possibility of functioning and development of the company. To make rational and effective decisions must have knowledge of real estate valuation. These issues closer this article. It includes issues relating to approaches to valuation and occurring within them methods of valuation of agricultural property built both buildings and structures, as well as fish ponds.
EN
Peer-to-peer (P2P) networks offer a cost-effective and easily deployable framework for sharing content. However, P2P file-sharing applications face a fundamental problem of unfairness. Pricing is regarded as an effective way to provide incentives to peers to cooperate. In this paper we propose a pricing scheme to achieve reasonable resource allocation in P2P file-sharing networks, and give an interpretation for the utility maximization problem and its sub-problems from an economic point of view. We also deduce the exact expression of optimal resource allocation for each peer, and confirm it with both simulation and optimization software. In order to realize the optimum in a decentralized architecture, we present a novel price-based algorithm and discuss its stability based on Lyapunov stability theory. Simulation results confirm that the proposed algorithm can attain an optimum within reasonable convergence times.
PL
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie determinant wyceny krajobrazu rolniczego w ocenie mieszkańców wiejsko-miejskiej gminy Góra Kalwaria. Wyceny krajobrazu dokonano z zastosowaniem Contingent Valuation Method (CVM), a wykorzystując metodę drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych CART wskazano determinanty wyceny.
EN
Because that the agricultural landscape is a public good it does not have a market price. However, there are methods available for estimating the value of non-market goods. Using one of the methods of valuation which is the Contingent Valuation Method (CVM) the survey research among 120 residents of rural-urban commune of Góra Kalwaria was conducted, in reference to the rural landscape valuation. Using the CART method, the following determinants of valuation of the landscape were identified: age, visiting rural areas, type of residence, length of residence in a given place and personal income. The main determinant of the landscape value in this study group was age of respondents, which is reflected in the studies of other authors. However, those studies show a dependency which is opposite to the one found in literature, specifically that people younger than 25,5 years are willing to pay higher amount of money to support the rural landscape than people older than 25,5 years.
PL
Wycena prac projektowych od wielu lat jest tematem, który wywołuje wiele zróżnicowanych poglądów i stanowisk. Bardzo ważne i przydatne jest nowe wydanie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych - to materiał informacyjny i pomocniczy do określania cen prac projektowych. Wielu inwestorów nie zdaje sobie sprawy, że tania i niedopracowana dokumentacja projektowa nie wpływa na obniżenie kosztów realizowanej inwestycji. Zwykle jest wręcz odwrotnie.
EN
Valuation of design works is a topic which for years has caused many different opinions and standpoints. The newest version of Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych (an information aid for determining prices for designing works) is immensely important and helpful. Many investors are not aware of the fact that a cheap and crude design documentation does not lower the costs of the executed investment. Often it is quite the opposite.
PL
Ponoszenie opłat lokalnych przez właścicieli oraz użytkowników wieczystych budzi wiele emocji związanych ze słusznością ustalania tych opłat, określania ich wysokości, jak również sposobu zapłaty. Dodatkowo wysokość naliczanych opłat ustawodawca pozostawił w gestii gminy i zależy ona od uchwały rady gminy. Zatem powoduje to duże rozbieżności w naliczanych kwotach w zależności od położenia nieruchomości oraz dodatkowo od daty ich naliczania. Według obowiązujących w Polsce aktów prawnych rozróżnia się następujące rodzaje opłat lokalnych: -opłaty adiacenckie, -opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, -opłaty planistyczne. Tematyka podjęta w niniejszej publikacji dotyczy opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej, rozumianej jako udział właściciela nieruchomości w kosztach przedmiotowej inwestycji. Celem publikacji jest wykazanie istotnego związku pomiędzy wysokością opłaty adiacenckiej a datą jej naliczenia. Zależność ta wynika z faktu, iż poziom cen transakcyjnych jest istotnie sprzężony z czasem. Zmienność cen w czasie efektywnie odzwierciedli się w oszacowanej wartości, a tym samym wpłynie na wysokość ustalonej opłaty.
EN
Paying the local fees by the owners and perpetual users evokes many emotions associated with the rightness of determining their amount, as well as the method of payment. In addition, the legislature left at the discretion of the commune council the amount of charged fees and they depend on the settlements of a resolution of the commune council. Therefore, it causes large differences in the amounts charged depending on the location of the real estate, plus the date of their calculation. According to the current legislation in Poland the following types of local fees are specified: -betterment levy, -fees for perpetual use, -planning fees. The subject undertaken in this publication relates to betterment levy due to the increase of property value as a result of the construction of technical infrastructure, understood as a participation of the property owner in the cost of the investment. The paper aims to demonstrate a significant association between the amount of the betterment levy and the date of its calculation. This relationship results from the fad that the price level is substantially coupled to the time of the transaction. Volatility of prices in time effectively reflects the estimated value, thus will affect the amount of fixed charges.
PL
W artykule przedstawiono problematykę szacowania kosztu kapitału własnego i obcego jako etapu określania wartości spółki górniczej. Koszt kapitału własnego obliczono metodą wyceny aktywów kapitałowych (CAPM), natomiast koszt kapitału obcego w oparciu o stopę WIBOR 3M. Pozwoliło to na wyznaczenie średnioważonego kosztu kapitału (WACC), niezbędnego do określenia wartości ekonomicznej spółki. Wartość ekonomiczną można przełożyć na tzw. spread ekonomiczny, który stanowi pierwszy z wymiarów strategicznej macierzy rentowności ekonomicznej. Drugi jej wymiar przedstawia tempo wzrostu spółki. Analizę przeprowadzono dla wybranej spółki górniczej na podstawie sprawozdania finansowego za lata 2008-2012.
EN
The article presents the problem of estimating the cost of own and foreign capital as a step of determining the value of the mining company. The cost of own capital is calculated using the capital asset pricing method (CAPM), while the cost of foreign capital based on WIBOR 3M rating. This allowed for the determination of the weighted average cost of capital (WACC), which is necessary to determine the economic value of the company. The economic value can be translated into the so-called, economic spread, which constitutes the first of the dimensions of the strategic matrix of economic viability. Its second dimension represents the growth rate of the company. The analysis was performed for the selected mining company based on the financial statement for the years of 2008-2012.
PL
Niniejsza publikacja przestawia całościową koncepcję oceny technologii zgazowania węgla w metodzie opcji rzeczowych. Idea modelu zakłada wycenę 6 różnych sekwencji opcji. W artykule ograniczono się jednak do wyceny kombinacji opcji czekania z opcją wzrostu skali. Wartość zaktualizowana netto (NPV) technologii produkcji metanolu na drodze zgazowania przy skali bazowej wyrażonej zużyciem węgla kamiennego na poziomie 100 Mg/h była ujemna i wyniosła – 1091,8 mln zł. Tymczasem wycena składanej, sekwencyjnej opcji czekania i wzrostu skali pozwoliła wyznaczyć wartość strategiczną XNPV (ROV) analizowanej technologii rzędu 3508,49 mln zł. Wartość samej opcji wzrostu skali w tym przypadku ukształtowała się na poziomie 2911,63 mln zł.
EN
This paper presents a complex approach to the assessment of coal gasification technology in the real options method. The idea of the model involves the valuation of 6 different combination of sequential compound options. This article is basically focused on the valuation of combinations of the options to wait and growth option. Net present value (NPV) of IGCC methanol technology, at the base scale expressed by coal consumption of 100 t/h was negative and amounted to 1 091.8 million zł. Meanwhile, the valuation of the sequential compound option allowed to achieve the strategic value XNPV (ROV) of 3 508.49 million zł. The value of growth option separately was estimated at 2 911.63 million zł.
EN
The aim of this article is to present the results of the valuation of street trees in the town of Gniezno. Thanks to the assumed methodology of the research, the obtained results help to compare the value which was determined with the compensation/replacement method and the value determined based on the provided ecosystem services.
PL
Do określenia wartości drzew na terenach zurbanizowanych są stosowane różnorodne metody. W związku z odmienną metodyką, uzyskiwane wyniki są często trudne do porównania. Powoduje to liczne trudności, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. W artykule podejmowana jest próba porównania wyników wyceny wartości drzew uzyskanych dzięki zastosowaniu dwóch metod wyceny – metody kosztu odtworzenia i analizy korzyści. Badaniami objęte zostały drzewa przyuliczne miasta Gniezna.
EN
The aim of this paper is to assess the potential of public statistics for the support of valuations of provisioning ES and the reporting concerning the value of these services in Poland. The aims of the studies include the identification and assessment of the available source data for the quantification of provisioning services in physical and monetary units. The practical aim involves the assessment of the usefulness of the public statistics database for the implementation of target 2, action 5 of the European Union Biodiversity Strategy. This action involves mapping and assessment of the state of ecosystems and their services in member states by 2014 and the assessment of the economic value of such services and promoting the integration of these values into accounting and reporting systems by 2020.
PL
Jedną z głównych przeszkód w ocenie usług ekosystemowych jest brak odpowiednich danych do ilościowego ujęcia popytu i podaży na poszczególne usługi. Przedmiotem artykułu jest ocena potencjału statystyki publicznej do wsparcia ocen i wycen zaopatrujących usług ekosystemowych w Polsce. Analizę dostępności danych źródłowych przeprowadzono w trzech wymiarach: dla klas Wspólnej Międzynarodowej Klasyfikacji Usług Ekosystemowych (CICES), jednostek podziału administracyjnego Polski oraz głównych typów ekosystemów. Oceniono także dostępność czasową danych i związaną z nią możliwość określania wieloletnich trendów zmian w poziomie usług. Dokonany przegląd zasobów statystycznych pozwala oceniać, iż dostarczają one rozległego materiału do ocen i wycen zaopatrujących usług ekosystemowych, niemniej występują trudności przy korzystaniu z istniejących danych. Należą do nich szczególnie: zróżnicowana dostępność danych statystycznych na różnych poziomach przestrzennych, brak informacji o niektórych usługach, a także rozproszenie danych związane z faktem, że usługi ekosystemowe nie stanowią kryterium organizującego w zbieraniu i prezentowaniu danych.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.