Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 99

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napięcie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available Time interval switching device
EN
The proposed electronic switching device, which is a replacement (analogue) of the electromechanical switch KEP-12. The status and time settings are set for each channel separately through the device menu. It is characterized by less time and ease of reconfiguration.
PL
Proponowane jest elektroniczne urządzenie przełączające, które jest zamiennikiem (analogowym) przełącznika elektromechanicznego KEP-12. Status oraz ustawienia czasu zostają wyznaczone dla każdego kanału osobno poprzez menu urządzenia. Charakteryzuje się onozmniejszonączasochłonnością i łatwością rekonfiguracji.
PL
Przepięciem w instalacji elektrycznej nazywamy każdy chwilowy wzrost napięcia powyżej poziomu najwyższego napięcia roboczego określonego normami lub innymi przepisami. W przeciwieństwie do zmian napięcia, które występują w instalacji w sposób ciągły, przepięcia to zdarzenia mające charakter incydentalny. Traktowane są głównie w ujęciu statystycznym – są to zdarzenia losowe i stosunkowo rzadkie. Tym niemniej uszkodzenia sprzętu spowodowane przez przepięcia mogą stanowić dotkliwe straty związane zarówno z fizycznym uszkodzeniem urządzeń, jak też przerwami w działalności lub brakiem dostępu do usług.
3
Content available remote Wind farms in the process of voltage regulation in the power system
EN
The large number of wind farms in the power system makes it possible to use them in the process of voltage regulation in the nodes to which they were connected. The regulation possibilities depend on the generators in which the wind farm has been equipped. Currently, Doubly-Fed Induction Generators are the most commonly used ones, which have wide possibilities of reactive power and voltage control at the wind farm connection point. The article presents an analysis of the connection of a wind farm consisting of wind turbines equipped with DFIG generators to the power system for the possibility of voltage regulation. Simulations were carried out using PowerWorld Simulation software.
PL
Duża liczba farm wiatrowych w systemie elektroenergetycznym stwarza możliwość wykorzystania ich w procesie regulacji napięcia w węzłach do których zostały przyłączone. Możliwości regulacyjne zależą od generatorów w jakie zostały wyposażone elektrownie wiatrowe. Obecnie najczęściej znajdują zastosowanie generatory asynchroniczne dwustronnie zasilane, które posiadają szerokie możliwości regulacji mocy biernej, a co za tym idzie napięcia w punkcie przyłączenia farmy wiatrowej. W artykule przedstawiono analizę przyłączenia farmy wiatrowej, składającej się z elektrowni wiatrowych wyposażonych w generatory asynchroniczne dwustronnie zasilane do systemu elektroenergetycznego pod kątem możliwości regulacji napięcia. Symulacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem oprogramowania PowerWorld Simulator.
EN
Pipe conveyors make up important elements of ecological transport systems. They ensure the material is transported in the conveyor belt coiled to the shape of a pipe. Various stresses impact their most important component - the conveyor belt - straining it in both, the longitudinal and the transverse direction. This phenomenon arises in connection with the shape of the conveyor route of the pipe conveyor, the width and thickness of the conveyor belt, the volume of the material conveyed, and the like. In recent years, more and more authors have been researching contact dependencies of the normal forces acting on the idler rolls located in idler housings. Their task is to design such structure of a conveyor belt that will put the least strain on the idler rolls, thus significantly reducing the power required to ensure the movement of the pipe conveyor. In this way, greater efficiency of eco-friendly transport will be achieved. Following experimental research, the paper describes a regression model of dependencies of normal contact forces on tension forces required, as per individual idler rolls in idler housing.
PL
Największe elektrownie systemowe najczęściej sąsiadują z dużymi stacjami elektroenergetycznymi. Regulacja napięcia na szynach rozdzielni wysokiego napięcia i mocy biernej realizowana jest niezależnie w Układzie Automatycznej Regulacji Napięcia Elektrowni (ARNE) przez zmianę napięcia wyjściowego i mocy biernej generatorów w elektrowni (regulacja pierwotna) oraz w Układzie Automatycznej Regulacji Napięcia i Mocy Biernej Autotransformatorów (ARST) przez sterowanie podobciążeniowymi przełącznikami ich zaczepów w przesyłowej stacji elektroenergetycznej (regulacja wtórna). W artykule zaprezentowano dwa nowe algorytmy (zaktualizowane kryterium A oraz nowe kryterium R) regulacji transformatorowej, optymalizujące regulację napięcia i redukujące zbędne przepływy mocy biernej, ostatecznie zwiększając stabilność i wydajność systemu elektroenergetycznego.
EN
The main system power plants are often localized near to main power stations. Voltage on HV busses and reactive power regulation is realized independently in Automatic Voltage Control System (ARNE) by change output voltage and reactive power of generators in the power plant (primary regulation) and in Automatic Voltage and Reactive Power Control System (ARST) by on-load taps change of HV autotransformers in transmission power station (secondary regulation). The article presents two new algorithms (updated A mode and new R mode) of autotransformer regulation optimizing voltage regulation and reducing needless flows of reactive power, finally increasing power network stability and efficiency.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych monitorowania przebiegów napięciowo-prądowych w warunkach obróbki elektroerozyjnej. Określono wpływ parametrów procesu erozji na stabilność obróbki.
EN
The article presents results of monitoring current and voltage waveforms in EDM process. The relations between process parameters and stability of electrical erosion have been determined.
EN
Significant breakdown delay occurs during high-voltage pulse discharge in water with hydrostatic pressure; this phenomenon contributes to an assessment of the stability of discharge. Monitoring discharge effect is also an important approach in engineering. However, only a few studies have reported related influencing factors. This study established an equivalent circuit of a high-voltage pulse discharge based on gasification-ionization of plasma channels to study characteristics of high-voltage pulse discharge breakdown in water with high hydrostatic pressure. Simulation calculation of channel resistance was conducted using experimental data under different hydrostatic pressure and voltage conditions. The discussions in this paper center on the influencing mechanisms of hydrostatic pressure and voltage in breakdown delay. The results show that higher voltage leads to shorter breakdown delay. Equivalent resistance decreases with increasing voltage. High voltage can enhance the degree of ionization in plasma channels, which accelerates the velocity of the ionization current, shortening breakdown delay. Higher hydrostatic pressure results in longer breakdown delay. Equivalent resistance increases with increasing hydrostatic pressure. High hydrostatic pressure inhibits section areas of the plasma channel, slowing down the velocity of the ionization current and prolonging breakdown delay. This study provides theoretical guidance for monitoring analysis of high-voltage pulse discharge in engineering and studies on breakdown delay characteristics in pulse discharges.
PL
Przedstawiono efektywną metodę dokładnego pomiaru wielkości energii elektrycznej w sieciach, w warunkach znacznych zniekształceń przebiegów napięć i prądów, gdy przebiegi napięć i prądów mają charakter procesów stacjonarnych lub quasi-stacjonarnych.
EN
The paper presents the effective method of precise measurement of electric power in grids under conditions of considerable perturbations of voltage and current, when voltage and current function shape shave stationary or quasi stationary character.
PL
Przedstawiono metody i układy realizowane w technice mikroprocesorowej do przetwarzania napięcie – częstotliwość i częstotliwość – napięcie oraz analizę dokładności, która umożliwia dopasowanie charakterystyk przetworników do parametrów przetwarzanego sygnału i ograniczenie poziomu błędów.
EN
The article presents methods and electronic circuits realized in microprocessor technique used as voltage-frequency and frequency-voltage converters along with the analysis of accuracy what made it possible to adopt the converters characteristics to the parameters of converted signals and reduce error levels.
EN
The Design of experiment (DOE) method was used in this paper to rubber conveyor belt tension testing. Using DOE method were from experimentally obtained data established effects of factors and interactions that affect the value of the measured strength and also were determined regression models, which apply input and output variables to the relation. The regression model presents the complete multifactor experiment that contains main factors and interactions.
PL
Metoda planowania eksperymentu (DOE) w artykule użyta do testowania napięcia taśm przenośnikowych tkaninowo – gumowych. Korzystanie z metody DOE były ustalonych poszczególnych czynników oraz ich interakcji ze danych uzyskanych w sposób doświadczalny. Czynniki i interakcje wpływające na wartość zmierzonej wytrzymałośći, a także określono modele regresji, wykazającego związki pomiędzy zmiennymi wejściowymi i wyjściowymi. Model regresyjny przedstawia kompletny wieloczynnikowy eksperyment obejmujący podstawowe zmienne oraz ich interakcje.
PL
Tematem artykułu są badania wysokonapięciowego tranzystora z azotku galu typu E-HEMT w aplikacji przekształtnika obniżającego napięcie typu buck. W pracy przedstawiono krótką charakterystykę i zalety półprzewodników szerokoprzerwowych, a także opis tranzystora GS66508P-E03 w obudowie do montażu powierzchniowego (SMD). Następnie poruszono problem chłodzenia łącznika mocy SMD i przeprowadzono badanie porównawcze dwóch układów chłodzenia. Wykazano, że zaproponowany układ jest ponad dwa razy bardziej wydajny niż zalecany przez producenta. W głównej części opracowania zaprezentowano wyniki pomiarów sprawności przekształtnika. Osiągnięto sprawność > 92 % dla układu twardo przełączającego o częstotliwości pracy 200 kHz. Tym samym potwierdzono możliwość budowania wysokosprawnych przekształtników z tranzystorami GaN.
EN
In this paper a brief description of wide-bandgap semiconductors is given. Particularly, advantages of a 650 V GaN EHEMT transistor GS66508P-E03 are shown. This power switch is experimentally evaluated in a synchronous buck with two transistors in a half bridge configuration. The experimental results show that GaN transistors have very low total losses even when operating at high frequencies. The efficiency over 92% is achieved at the frequency of 200 kHz with 5 A output current and output power at a rate of 310 W. Additionally, in this work two different cooling systems for surface mounted transistor are compared. In a prototype for thermal evaluation one transistor has the cooling system with thermal vias through the PCB and alternatively the second one has the cooling system with the copper stud. The proposed cooling system with the copper stud is proven to have the twice smaller thermal resistance than the system with thermal vias. Another advantage is that in the same conditions the transistor is cooler and has lower on-resistance, what decreases the power losses.
17
PL
W artykule poddano analizie dwuczynnikowy matematyczny model regresyjny. Opisano sposób badania istotności zmiennych niezależnych na wartość napięcia mierzonego na zaciskach obciążonego akumulatora. Przedstawiono sposób postępowania podczas planowania doświadczenia umożliwiającego wyznaczenie współczynników modelu regresyjnego. Podjęto próbę jego weryfikacji wykorzystując wyznaczony model regresji. Wykazano, że odpowiednio zaplanowany eksperyment pozwala na znaczne ograniczenie czasu pracy niezbędnego do przeprowadzenia badań prowadzących do wyznaczenia współczynników modelu liniowego opisującego związki między zmiennymi, głównie poprzez ograniczenie do minimum liczby niezbędnych pomiarów (doświadczeń). Wykazano także, że mimo ograniczonej liczby doświadczeń zachowana jest liniowa struktura wyznaczonego modelu.
XX
There is presented the analysis of the two-factor mathematical regression model. The method of testing the significance of the independent variables on the voltage measures at the terminals of the battery load is described. There is shown the procedure of expertise planning to appointment of the regression model coefficients. An attempt of model verification was made using the designation regression model. It is shown that an appropriately planned experiment allows a significant reduction in working time necessary to performing the research leading to determine coefficients of the linear model describing the relationships between variables, mainly by minimizing the number of necessary measurements (experience). It was also shown that despite a limited number of experiments is preserved the linear structure of the designated model.
18
Content available remote Hybrid switch for capacitors bank used in reactive power compensation
EN
This paper describes new concept of a switch dedicated for control of three-phase capacitor bank used for low voltage, reactive power compensation. The proposed device utilizes fully controlled IGBT transistors that gives possibility to break capacitor current in moment that ensures zero voltage remaining on capacitor’s terminals. This minimize voltage stress for switch and capacitor as well as allows to turn-on again capacitors bank without unnecessary delay. This paper describes structure of hybrid switch and its operation with capacitor bank and detuning inductor.
PL
Artykuł opisuje nową koncepcję łącznika dedykowanego do załączania banku kondensatorów używanych do kompensacji mocy biernej w sieciach niskiego napięcia. Zaproponowany łącznik wykorzystuje tranzystory IGBT, co umożliwia przerywanie prądu kondensatora w chwili, gdy napięcie na zaciskach kondensatora jest równe zero. Zmniejsza to stres napięciowy łącznika i kondensatora oraz pozwala na ponowne załączenie banku kondensatorów bez zbędnego opóźnienia. Artykuł opisuje strukturę łącznika hybrydowego oraz jego pracę z bankiem kondensatorów i dławikiem wygładzającym.
PL
W artykule przedstawiono metodę szacowania natężenia pola magnetycznego, wytwarzanego przez napowietrzne linie najwyższych napięć w oparciu o analizę ich obciążeń. Analizę oparto na podstawie danych z rocznych obciążeń czterech reprezentatywnych linii napowietrznych eksploatowanych na terenie kraju. Na podstawie średnich rocznych oraz dobowych obciążeń przedstawiono uśrednione wartości natężenia pola magnetycznego występującego w otoczeniu analizowanych linii napowietrznych.
EN
This paper presents a method of estimating of the magnetic field generated by high voltage overhead lines, based on the analysis of their loads. The analysis was based on data from four representative annual loads of operating in the country overhead lines. On the basis of the average annual and daily load, there have been shown average values of occurring around overhead lines magnetic field.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.