Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 293

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wirnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
EN
Squirrel cage induction motors suffer from numerous faults, for example cracks in the rotor bars. This paper aims to present a novel algorithm based on Least Squares Support Vector Machine (LS-SVM) for detection partial rupture rotor bar of the squirrel cage asynchronous machine. The stator current spectral analysis based on FFT method is applied in order to extract the fault frequencies related to rotor bar partial rupture. Afterward the LS-SVM approach is established as monitoring system to detect the degree of rupture rotor bar. The training and testing data sets used are derived from the spectral analysis of one stator phase current, containing information about characteristic harmonics related to the partial rupture rotor bar. Satisfactory and more accurate results are obtained by applying LS-SVM to fault diagnosis of rotor bar.
EN
Full-floating ring bearings cause nonlinear vibrations of turbocharger rotors, and they have higher hydrodynamic power losses in comparison with rolling element bearings. Both issues can be improved if several shallow axial grooves are machined in the inner surface of the floating ring. The grooves are usually not manufactured precisely in order to keep production costs as low as possible. This work investigates the role of the machining errors on the dynamics of the turbocharger rotor. More specifically, the effects of the precisely-machined grooves on the dynamics of the system are explained. Then the influence of the uncertainties on both vibrations and hydrodynamic power losses in the bearings is investigated.
EN
The article addresses the issue of determining the dynamic forces acting on the rod suspension point during the operation of the well in a new construction design for a beamless pumping unit, depending on the angle of rotation of the crank and the dimensionless kinematic parameters, which characterize the relationship of the crank length to the rod length and relative eccentricity. It was found that the value of the dynamic loads in the rod column depends on the type of the rocking machine and on the direction the crank rotates. In addition, one of the adverse factors for the operation of the pumping unit is that the force at the rod suspension point is constantly directed downwards, and that it varies during the course of the polished rod down- and upstrokes, which leads to uneven loading of the electric motor. This mode of operation for the engine and gearbox is abnormal and comes with a sharp decrease in their efficiency. To equalize the load on the gearbox and engine during one cycle of work, and to reduce the engine power needed to carry out the balancing process, a combination of movable and rotary counterweights is applied in the proposed design to balance the pumping unit. To this end, an investigation was made of the method of balancing a new structural design of the pumping unit and proposed analytical expressions for determining the weight of the movable and rotary counterweights when moving the rod suspension point up and down using combined balancing. The article discusses options for determining the dynamic forces in both a non-balanced (without using any counterweights) and a combined balanced (by using both moving and rotary counterweights) oil pumping unit.
PL
Artykuł omawia zagadnienie określenia sił dynamicznych działających w punkcie podparcia żerdzi w czasie eksploatacji odwiertu w nowym rozwiązaniu konstrukcyjnym zespołów pompowych bez żurawia, zależnych od kąta obrotu korby i bezwymiarowych parametrów kinematycznych, charakteryzujących zależność między długością korby a długością żerdzi i względną mimośrodowością. Stwierdzono, że wartość obciążeń dynamicznych w kolumnie żerdzi zależy od rodzaju wahacza i od kierunku obrotów korby. Ponadto jednym z niekorzystnych czynników eksploatacji zespołów pompowych jest fakt, że siła w punkcie zawieszenia żerdzi jest stale skierowana w dół, a jej wartość zmienia się w trakcie ruchów wypolerowanej żerdzi w dół i w górę, co prowadzi do nierównego obciążenia silnika elektrycznego. Ten tryb pracy silnika i przekładni jest nieprawidłowy i powoduje ostry spadek ich sprawności. Aby wyrównać obciążenie przekładni i silnika w czasie jednego cyklu pracy oraz zmniejszyć moc silnika wykonującego ten proces równoważenia, w proponowanej konstrukcji równoważenia zespołu pompowego zastosowano kombinację równoważenia składającą się z przeciwciężarów przesuwnych i obrotowych. W tym celu zbadano metodę równoważenia nowej konstrukcji strukturalnej zespołu pompowego i zaproponowano wyrażenia analityczne do określenia wagi przeciwciężarów przesuwnych i obrotowych, kiedy punkt zawieszenia żerdzi przesuwa się w górę i w dół, używając równoważenia łączonego. Artykuł omawia warianty określenia sił dynamicznych w zespole pompowym ropy niezrównoważonym (bez zastosowania przeciwwag) i z kombinacją sposobów zrównoważenia (przez zastosowanie przeciwwag przesuwnych i obrotowych).
EN
Multi-channel rotor spinning equipment can produce multi-colour mixed yarn by changing the feed speeds of three primary coloured slivers separately. The method realises the mixing of colour fibres during the spinning process, and has the characteristics of high production flexibility, simplicity and quickness. The colour mixing effect and colour blending ratio prediction are important conditions for industrial production. In this paper, two-component and three-component samples were spun with rovings of red, yellow and blue with different blending ratios. A colour model of the rotor spun multi-primary-colour-blended yarn was established based on Friele theory by determining the σ value, which is the model parameter determined by experiments. Two methods were employed to calculate the σ value to improve the accuracy of the model:1. under the condition of all wavelengths and 2. at various wavelengths. The results showed that the model parameters calculated at various wavelengths could better predict the colour of multi-channel rotor spun colour-blended yarn.
PL
Wielokanałowy wirnik może wytwarzać wielobarwną przędzę mieszaną zmieniając oddzielnie prędkości podawania trzech podstawowych kolorowych taśm. Zaprezentowana metoda pozwala na mieszanie włókien barwnych podczas procesu przędzenia i ma cechy wysokiej elastyczności produkcji, prostoty i szybkości. Efekt mieszania kolorów i przewidywania stosunku mieszania kolorów są ważnymi czynnikami w produkcji przemysłowej. W pracy wyprzędziono próbki dwuskładnikowe i trójskładnikowe z niedoprzędami koloru czerwonego, żółtego i niebieskiego o różnych stosunkach mieszania. W oparciu o teorię Friele’a ustalono model barwny przędzy wielobarwnej mieszanej określając wartość σ, która jest parametrem modelu określonym przez eksperymenty. W celu poprawy dokładności modelu do obliczenia wartości σ zastosowano dwie metody: 1) w warunkach wszystkich długości fal i 2) przy różnych długościach fal. Wyniki pokazały, że parametry modelu obliczone przy różnych długościach fali służą do lepszego przewidywania koloru przędzy.
EN
The balancing operation consists in improving the distribution of the rotor masses so that the free centrifugal forces around the rotor axis, imposed by the manufacturer, do not exceed the tolerances allowed by the standards. In this paper we propose algorithms for the distribution of the turbine blades from data from an electronic scale which allows to measure the static moment of the blades, these algorithms aim to find the correction weight and the angle of position of the correction mass, we also propose a simulation of the distribution of the blades of a turbine to get an idea on the assembly. This operation is necessary in the case of a repair of the rotors or in the assembly of the new flexible rotors. Using a MATLAB calculation code.
EN
Electro-dynamic passive magnetic bearings are now viewed as a feasible option when looking for support for high-speed rotors. Nevertheless, because of the skew-symmetrical visco-elastic properties of such bearings, they are prone to operational instability. In order to avoid this, the paper proposes the addition of external damping into the newly designed vibrating laboratory rotor-shaft system. This may be achieved by means of using simple passive dampers that would be found among the components of the electro-dynamic bearing housings along with magnetic dampers, which satisfy the operational principles of active magnetic bearings. Theoretical investigations are going to be conducted by means of a structural computer model of the rotor-shaft under construction, which will take into consideration its actual dimensions and material properties. The additional damping magnitudes required to stabilize the most sensitive lateral eigenmodes of the object under consideration have been determined by means of the Routh-Hurwitz stability criterion.
PL
Wartości sił wypadkowych, które działają na zęby tnące koparek wielonaczyniowych, mogą być albo wyliczone, albo określone przy użyciu eksperymentalnych metod. Na tej podstawie projektuje się położenie i parametry organów roboczych w trakcie procesu urabiania. Naprężenia i odkształcenia zębów w trakcie procesu urabiania zależą od ich położenia na czerpaku koparki, które jest określone przez metodę dopasowania zębów. W niniejszym opracowaniu została przedstawiona analiza naprężeń i odkształceń w przypadku obecnie używanego uchwytu zębów, a następnie został zaproponowany nowy typ uchwytów oraz wykonano to samo opracowanie na nowym typie uchwytu, przy użyciu przeznaczonego do tej analizy oprogramowania SolidWorks®.
PL
Przedstawiono pola temperatury wirnika silnika dwuklatkowego podczas rozruchu w układzie łagodnego rozruchu i przy rozruchu bezpośrednim. Rezultaty symulacji wykazały, że w układzie łagodnego rozruchu istnieje niebezpieczeństwo przekroczenia wartości dopuszczalnej temperatury uzwojenia klatkowego.
EN
This paper presents the temperature field of a double cage induction motor’s rotor during a direct online start and a soft start. Simulation results have shown that in the case of the soft start there is a risk of exceeding the allowable temperature of the cage winding.
9
Content available remote ZSV spectrum-based detection of im rotor dissymmetry immunity to false alarms
EN
This paper presents a comprehensive study of new tool used to detect rotor asymmetries in induction motors, which operate in different types of operating conditions and different loads. The proposed approach is performed by tracking the amplitude of the most sensitive harmonics in the spectrum of the line neutral voltage called also the Zero Sequence Voltage (potential difference between the null point of the supply voltage system and the neutral of the star connection of IM stator winding), using a dynamic acquisition rate based on machine frequency supply. To assess detection accuracy under the various severity levels of the faults, two supply conditions are investigated: (i) Motor supplied by network fed and (ii) Motor supplied by inverter fed. Results obtained from experimental tests are presented to validate the study.
PL
W artykule opisano nowe narzędzie do wykrywania asymetrii wirnika w silniku indukcyjnym. W opisanej metodzie śledzone są wartości harmonicznych w napięciu Zero Sequence Voltage (różnicy między punktem zerowym zasilania I punktem zerowym uzwojenia stojana połączonego w gwiazdę.
PL
W pracy przeanalizowano kwestię standaryzacji niektórych parametrów konstrukcyjnych, eksploatacyjnych i strukturalnych turbogeneratorów pracujących w krajowym systemie elektroenergetycznym. Uważa się bowiem, że standaryzacja wskazanych parametrów, uwarunkowana oczywiście wymogami konstrukcyjnymi, technologicznymi, ekonomicznymi itp. przyczynia się do podwyższenia efektywności eksploatacyjnej oraz sprawności technicznej przeglądów i remontów tych maszyn ze względu na standaryzację oprzyrządowania i osprzętu stosowanego w pracach remontowych i serwisowych. Problem jest trudny, ponieważ trzeba we wskazanych wyborach konstrukcji uwzględnić aspekty mechaniczne oraz systemy chłodzenia i wentylacji maszyny, czynniki bardzo ważne, ale pozaelektromagnetyczne.
EN
The key objectives explored in the below paper are to standardize some of design, structural and operating parameters of the various turbo-generators installed in the national power grid. It’s proven that standardization of selected parameters, considering the aspects of design as well as technological and commercial requirements, is critical in case of operability and maintainability effectiveness. These advantages are materialized only when the used servicing equipment are standardized as well. The complexity increases when other significant non-electromagnetic factors such mechanical, cooling and ventilation (EHS, transport, scheduled maintenance periods) must be considered.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń częstości drgań własnych wirnika turbogeneratora o mocy granicznej rzędu 800 MW. Turbogenerator o tym poziomie mocy jest jednostką typową i pośrednią pod względem parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych dla klasy maszyn, których moce zawierają się w przedziale wartości <400, …, 1600 MW>. Zastosowano nowoczesny numeryczny model obliczeniowy wirnika umożliwiający uwzględnienie jego osobliwości konstrukcyjnych i materiałowych.
EN
The paper presents the results of calculations of the natural frequency of turbo-generator rotor with a power rating limit about 800 MW. Turbo-generator with this level of power is a typical and average unit in terms of design and operating parameters for the class of machines, whose powers are in the range of values <400, …, 1600 MW>. An advanced numerical computational model of the rotor is used. It enables to take into account various design and material characteristics.
12
Content available remote Modernizacje turbogeneratorów serii TWW realizowane przez EthosEnergy Poland S.A.
PL
W eksploatacji turbogeneratorów zachodzi szereg zjawisk fizycznych prowadzących do pogarszania ich stanu technicznego (np. procesy starzeniowe i zmęczeniowe materiałów konstrukcyjnych) i w efekcie zwiększania ryzyka eksploatacyjnego, które są szczególnie nasilone w okresie eksploatacji zaawansowanej, gdy turbogenerator zbliża się do końca zaprojektowanego czasu życia. Aby turbogenerator mógł dalej spełniać aktualne wysokie wymagania eksploatacyjne, rozwiązaniem może być jego modernizacja. W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia techniczne z zakresu modernizacji turbogeneratorów serii TWW (z chłodzeniem wodorowo-wodnym, np. TWW-200-2, TWW-200-2A, TWW-320-2Y3, TWW-500-2), wdrożone przez EthosEnergy Poland S.A. w turbogeneratorach eksploatowanych w Polsce i za granicą. Modernizacja turbogeneratorów serii TWW jest sprawą istotną, gdyż stanowią one podstawowe jednostki wytwórcze nie tylko polskiego systemu elektroenergetycznego. W artykule przedstawiono udoskonalenia modernizacyjne wybranych węzłów konstrukcyjnych, które umożliwiają podwyższenie mocy znamionowej i wydajności turbogeneratorów, zwiększenie ich trwałości i niezawodności eksploatacyjnej, jak również znaczącą poprawę poziomu ich bezpieczeństwa eksploatacyjnego. Przedstawione zmiany modernizacyjne zostały opracowane w oparciu o liczne analizy, optymalizacje techniczne i dotyczą całego turbogeneratora, tj. jego stojana, wirnika, systemu chłodzenia jak również innych strategicznych komponentów. Wszystkie prezentowane rozwiązania charakteryzują się zastosowaniem wysokiej jakości nowoczesnych materiałów. Wyniki badań i pomiarów zmodernizowanych turbogeneratorów w eksploatacji potwierdziły poprawność i słuszność przyjętych założeń konstrukcyjnych.
EN
Operational phenomena occurring in turbogenerators like deteriorations, ageing and fatigue processes increase operational risk, especially when turbogenerators approach their expected life-time, then an upgrade/modernization of the turbogenerators may become necessary in order to meet the nowadays operational requirements. The paper presents some selected technical designs used in modernized TWW-series turbogenerators (with hydrogen-water cooling, on the example of turbogenerators type TWW-200-2, TWW-200-2A, TWW-320-2Y3, TWW-500-2), successfully implemented by EthosEnergy Poland S.A. in many turbogenerators operated in Poland and abroad. Modernization of TWW-series turbogenerators is important subject, because the turbogenerators are fundamental power units in electric power systems in Poland and some other countries. The paper presents some modernizing improvements of selected designing and constructional areas, which enable to upgrade the turbogenerator nominal power, to rise its operational efficiency, reliability, safety and extend the turbogenerator life-time. The presented modernizing solutions and modifications were developed based on extensive engineering analyses and optimizations and they are applicable to the whole turbogenerator, i.e. its stator, rotor, cooling/ventilation system as well as other strategic components. All the solutions are characterized by application of high-quality modern materials. Tests and diagnostics results of the modernized turbogenerators in operation have confirmed the correctness and accuracy of the predicted modernizing expectations.
13
Content available remote Badanie wybranych własności blach elektrotechnicznych
PL
Nieorientowane blachy krzemowe są podstawowym materiałem do produkcji elementów maszyn i urządzeń elektrotechnicznych, takich jak silniki. Sprawność silnika jest zależna od jakości użytego materiału oraz od jakości wykonania elementów składających się na wirnik i stojan. Pakiety tworzące wirnik zbudowane są z wykrojek otrzymywanych w procesie wykrawania. O dokładności wykrawania decydują parametry procesu oraz własności blachy. W pracy poddano badaniom cztery blachy elektrotechniczne M600-50A dostarczone od różnych producentów. Otrzymany materiał poddano badaniom metalograficznym i mechanicznym, w tym określono wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie i twardość. Otrzymane wyniki poddano ocenie statystycznej.
EN
Non-oriented silicon blanks (electrotechnical steel blanks) are the basic material for the production of machinery and electrical equipment, such as electrical engines. The efficiency of this kind of motor depends on the quality of the material used and the quality of the elements for the rotor and stator. Blanks gathered in form of a stack creating the rotor are made from stampings obtained by the punching. The accuracy of punching determine the process parameters and properties of sheet. In this article four electrical sheets M600-50A supplied by different manufacturers were analyzed. The material obtained was subjected to metallographic examination and mechanical tests including the tensile strength, elongation and hardness. Finally, the results were evaluated statistically.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wymiarów wirnika w trójfazowym przełączalnym silniku reluktancyjnym. Wykorzystano stojan silnika indukcyjnego klatkowego. Przeprowadzono analizę ze względu na wysokość oraz szerokość bieguna wirnika. Zmieniając szerokość bieguna wirnika w zakresie od 60 do 160 stopni z krokiem 10 stopni wyznaczono optymalną jego szerokość. Wyznaczono charakterystyki indukcyjności i pochodne indukcyjności w funkcji kąta obrotu. Na tej podstawie zdeterminowano wymiary wirnika. Analizę przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonych. Przeprowadzono pomiary dla różnych szerokości biegunów wirnika i porównano je z wynikami symulacji.
EN
In the article the effect of dimensions of rotor in a three-phase switched reluctance motor was presented. The stator of squirrel cage induction motor was used. Analysis of the height and width of the rotor pole was carried out. By changing the rotor pole width in the range from 60 to 160 degrees with 10 degrees the optimal width was determined. Inductance and derivatives inductances characteristics as a function of the rotation angle were determined. On this basis, the dimensions of the rotor were determined. The analysis using the finite element method was carried out. Measurements for different widths of the poles of the rotor were carried out and with of the simulation results were compared.
EN
The paper presents the heavy lifting modification of radio controlled T-Rex 700 DFC PRO helicopter which was originally designed as acrobatic machine. The purpose of designing machine like this is a need for a cheap and reliable machine specifically designed to carry weights for research and development purposes. Thanks to its design there is a possibility to attach to it a measuring apparatus, modules like auto-pilot, and weights. It can be also used to test wide range of rotors and other components which makes it very universal research tool. To achieve those goals the whole frame and landing gear has been redesigned using NX 11 CAD/CAM/CAE to achieve desired cargo space and weight distribution. Additionally the tail has been lengthened to allow use of the rotors with bigger diagonal. All the applied changes has been made to increase the machine payload. The designed elements were fabricated and the helicopter has been tested in flight. During the test flights several performance parameters were measured.
PL
Artykuł niniejszy prezentuje modyfikację do wersji udźwigowej zdalnie sterowanego śmigłowca T-REX 700 PRO DFC, oryginalnie zbudowanego do akrobacji lotniczych. Celem powstania modyfikacji jest zapotrzebowanie na tanie i niezawodne maszyny bezzałogowe do przenoszenia ładunków zarówno dla celów badawczych jak i komercyjnych. Konstrukcja zmodyfikowanego śmigłowca umożliwia przenoszenie aparatury pomiarowej, modułów dodatkowych (np. autopilota) i ładunków. Maszyna ta może być również użyta jako stanowisko testowe dla wirników nośnych i innych podzespołów. Aby spełnić te wymagania rama nośna śmigłowca oraz podwozie zostały przeprojektowane z wykorzystaniem technik CAD/CAM/CAE aby zapewnić uzyskanie odpowiednich przestrzeni ładunkowych oraz właściwe rozmieszczenie wyposażenia. Dodatkowo belka ogonowa została wydłużona, co pozwala na zastosowanie dłuższych łopat wirnika nośnego. Wykonane zmiany doprowadziły do znacznego powiększenia przenoszonego ładunku użytecznego. Zaprojektowane elementy zostały wykonane i przebudowany śmigłowiec został przetestowany w locie. Podczas prób mierzone były podstawowe parametry osiągowe śmigłowca.
16
Content available Nonlinear phenomena in microturbine dynamics
EN
This paper presents the results of the analysis of the dynamic performance of a rotor that is a component of the ORC turbine set with the net electrical output of 100 kW and the nominal speed of 9000 rpm. This device is dedicated for municipal Local Energy Centres (LEC). The research was conducted using tools capable of performing the necessary simulation of the system operating under highly unstable conditions, i.e. in a strongly nonlinear regime. In this regard, the author of the paper followed the subsequent phases of whirl/whip formation manifested in the fluid film. Three constructional solutions within the scope of the bearing were examined with conventional and non-conventional lubricating mediums (mineral oils and low boiling mediums). An approach using rolling bearings was also considered. On the basis of those scientific studies, the decision to build a working prototype of the machine was taken. Such a prototype has already been manufactured, having regard to the outcome of the conducted analyses.
PL
Praca przedstawia wyniki badań dynamiki mikroturbin ORC o mocy elektrycznej 100 KW i prędkości nominalnej 9000 obr./min. Urządzenie to jest dedykowane dla lokalnych klastrów energii (LEC). Badania przeprowadzone zostały za pomocą narzędzi badawczych umożliwiających ocenę stanu maszyny w warunkach jej niestabilnej pracy, a więc w zakresie silnej nieliniowości. Autor pracy prześledził rozwój wirów i bicia olejowego powstających w filmie olejowym po przekroczeniu granicy stabilności. Przebadane zostały trzy warianty konstrukcyjne łożysk ze smarowaniem konwencjonalnym oraz niekonwencjonalnym (olej mineralny i czynniki niskowrzące). Rozważony został również przypadek łożysk tocznych. Na podstawie uzyskanych wyników wybrana została wersja łożyskowania zastosowana przy budowie prototypu maszyny.
PL
W pracy omówione zostały wybrane metody pomiarów drgań maszyn wirujących (silników, wirników wentylatorów, przekładni mechanicznych, itp.) zastosowanych do oceny stanu maszyn pracujących w warunkach przemysłowych. Przedstawiono zastosowaną aparaturę badawczą pozwalającą na zebranie danych do analizy. Na przykładzie pomiarów drgań łożysk wentylatora promieniowego typu WPK-3,9 pracującego w stacjach wentylatorów głównych w przemyśle górniczym przedstawiono analizę drgań, dzięki której określono stan techniczny wirujących części wentylatora.
EN
The work presents selected methods of vibration measurement of rotating machines (motors, fan rotors, mechanical gears, etc.) used to evaluate the condition of machines operating in industrial conditions. Presented research apparatus used to record data for analysis. Based on measurements of the vibrations of radial fan bearings type WPK-3.9 operating in mining factory a vibration analysis was presented, which determined the technical condition of the fan.
EN
The paper presents measurements results of acoustic investigations of a helicopter rotor model. Its aim was to provide the data analysis allowing for identification of noise sources and propose solutions for noise reduction. The data were obtained during test sessions using a free-field measurement system. The researches were conducted inside an aeroacoustic anechoic chamber at the Institute of Turbomachinery, Lodz University of Technology. Keywords: aeroacoustics, rotor, noise analysis, measurements
PL
Artykuł przedstawia wyniki pomiarów akustycznych modelu wirnika helikoptera. Celem jest przedstawienie ich analizy pozwalającą na identyfikacje źródeł hałasu i propozycję rozwiązania problemu jego redukcji. Dane zostały uzyskane podczas sesji pomiarowych w polu swobodnym. Badania przeprowadzono w aeroakustycznej komorze bezechowej w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej.
19
Content available Diagnostyka wirników generatorów synchronicznych
PL
W artykule przedstawiony został zakres badań i prób jakiemu zostaje poddany każdy wirnik na końcowym etapie remontu jakim jest wyważanie i sezonowanie. Obecnie w przemyśle energetycznym wymaga się by przestoje maszyn były jak najkrótsze, a maszyny były jak najbardziej niezawodne. Aby spełnić ten wymóg, prace wykonane podczas remontu muszą zostać zweryfikowane na kompletnie zmontowanym wirniku w stanie dynamicznym w warunkach najbardziej zbliżonych do pracy remontowanej jednostki.
20
Content available Cavitation wear of pump impellers
EN
Cavitation is a common phenomenon in pump systems, negatively influencing their operating parameters and components such as impellers and, thus, causing considerable financial losses. This paper explains the problem of cavitation and cavitation erosion. The causes of cavitation in pump systems are analyzed. A selection of centrifugal pump impellers damaged by cavitation erosion are presented and examined. The authors also discuss ways of preventing cavitation and cavitation erosion in pump systems. Finally, relevant conclusions are drawn.
PL
Kawitacja w układach pompowych jest zjawiskiem powszechnym, oddziaływującym negatywnie na parametry pracy oraz podzespoły pomp np. wirniki, przyczyniając się do dużych strat finansowych. W pracy wyjaśniono pojęcie kawitacji i erozji kawitacyjnej. Przedstawiono przyczyny występowania kawitacji w układach pompowych. Scharakteryzowano przykłady uszkodzonych w wyniku działania erozji kawitacyjnej wirników pomp wirowych. Omówiono sposoby zapobiegania kawitacji i erozji kawitacyjnej w układach pompowych, oraz sformułowano adekwatne wnioski.
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.