Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. Budowanie tej przewagi zajmuje ważne miejsce w zasobowym nurcie zarządzania strategicznego. W nurcie tym szczególną rolę w osiąganiu i utrzymywaniu trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej przypisuje się tzw. potencjałom sukcesu, obejmującym zasoby, zdolności oraz kompetencje. Z pojęciem kompetencji wiąże się jedna z najważniejszych koncepcji sytuowanych w nurcie zasobowym, określana jako koncepcja zarządzania opartego na kompetencjach (Competence-Based Management – CBM). Celem artykułu jest przedstawienie istoty oraz podstawowych wymiarów koncepcji CBM w kontekście tworzenia przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. W szczególności, w artykule zaprezentowano pojęcie kompetencji, genezę i uwarunkowania rozwoju koncepcji zarządzania opartego na kompetencjach, a także podstawowe założenia oraz wyznaczniki koncepcji Competence-Based Management.
EN
Firms are constantly looking for ways leading to business competitive advantage creation. The process of competitive advantage building is a very important issue in the resource-based strategic management stream. In this stream a significant role in achieving and maintaining a sustainable, long-term competitive advantage is assigned to the so-called potentials of success, including resources, capabilities and competences. The notion of competences is connected with one of the most important concepts within the resource stream, referred to as Competence-Based Management (CBM) concept. The aim of the article is to present the essence and basic dimensions of CBM concept in the context of creating business competitive advantage. In particular, the article presents the notion of competences, genesis and circumstances of the Competence-Based Management concept development, as well as the basic assumptions and characteristics of the Competence-Based Management concept.
PL
Przedsiębiorstwa stale poszukują nowych sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. Wśród czynników oddziałujących na jej tworzenie ważne miejsce zajmują potencjały sukcesu przedsiębiorstwa, obejmujące zasoby, zdolności i kompetencje, które mogą dotyczyć m.in. sfery logistyki. Obok potencjałów sukcesu można wyróżnić także tzw. kluczowe procesy biznesu, stanowiące instrumentarium realizacji wyznaczonych celów. Celem artykułu jest identyfikacja możliwości oddziaływania logistycznych potencjałów sukcesu na kształtowanie i rozwój trzech kluczowych procesów biznesu: (1) zarządzania rozwojem produktu, (2) zarządzania łańcuchem dostaw oraz (3) zarządzania relacjami z klientem, umożliwiających osiąganie przez przedsiębiorstwo oczekiwanych efektów rynkowych i ekonomicznych, będących podstawą budowania trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej. Artykuł posiada charakter teoretyczno-poznawczy i stanowi jedynie wprowadzenie do przedstawionej problematyki, wymagającej dalszych pogłębionych badań.
EN
Firms are permanently looking for the new ways leading to business competitive advantage creation. Among the factors affecting the creation of the advantage, an important role is assigned to the business success potentials which include resources, capabilities and competences, that may relate to – among others – the area of logistics. Apart from the business success potentials, one may also identify the so-called key business processes that are the tools for achieving the goals. The aim of the article is to identify the possibilities of the logistics potentials of success influence on the shaping and development of three key business processes: (1) product development management, (2) supply chain management, and (3) customer relationship management, enabling the firm to achieve the expected market and economic outcomes, which are the basis for building a sustainable, long-term competitive advantage. The article has a theoretical and cognitive form and is only an introduction to the presented problems, requiring further in-depth research.
PL
Przedsiębiorstwa stale poszukują nowych sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. Wśród czynników oddziałujących na jej tworzenie ważne miejsce zajmują potencjały sukcesu przedsiębiorstwa, obejmujące zasoby, zdolności i kompetencje, które mogą dotyczyć m.in. sfery logistyki. Obok potencjałów sukcesu można wyróżnić także tzw. kluczowe procesy biznesu, stanowiące instrumentarium realizacji wyznaczonych celów. Celem artykułu jest identyfikacja możliwości oddziaływania logistycznych potencjałów sukcesu na kształtowanie i rozwój trzech kluczowych procesów biznesu: (1) zarządzania rozwojem produktu, (2) zarządzania łańcuchem dostaw oraz (3) zarządzania relacjami z klientem, umożliwiających osiąganie przez przedsiębiorstwo oczekiwanych efektów rynkowych i ekonomicznych, będących podstawą budowania trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej. Artykuł posiada charakter teoretyczno-poznawczy i stanowi jedynie wprowadzenie do przedstawionej problematyki, wymagającej dalszych pogłębionych badań.
EN
Firms are permanently looking for the new ways leading to business competitive advantage creation. Among the factors affecting the creation of the advantage, an important role is assigned to the business success potentials which include resources, capabilities and competences, that may relate to – among others – the area of logistics. Apart from the business success potentials, one may also identify the so-called key business processes that are the tools for achieving the goals. The aim of the article is to identify the possibilities of the logistics potentials of success influence on the shaping and development of three key business processes: (1) product development management, (2) supply chain management, and (3) customer relationship management, enabling the firm to achieve the expected market and economic outcomes, which are the basis for building a sustainable, long-term competitive advantage. The article has a theoretical and cognitive form and is only an introduction to the presented problems, requiring further in-depth research.
EN
Logistics is the concept of materials, goods and information flow management, both within the firm, as well as the entire supply chain or even supply network. Nowadays, logistics is perceived as the determinant of achieving the expected market and economic outcomes by the firm, which are the symptoms of firm success and the basis for building a sustained, long-term competitive advantage. The article refers to the research conducted in recent years within the Chair of Logistics and Marketing at the University of Opole, Poland, including in particular research carried out by the Opole Logistics Research Team, concerning the relations between logistics and business management. Apart from the broad reference to the results of research carried out in the past, further directions of research on logistics and business management, planned in the near future, are also briefly presented in the article.
PL
Logistyka stanowi koncepcję zarządzania przepływami materiałów, towarów i informacji, zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i całego łańcucha, a nawet całej sieci dostaw. Współcześnie, logistyka jest postrzegana jako determinanta osiągania oczekiwanych efektów rynkowych i ekonomicznych przez przedsiębiorstwo, będących wyznacznikami jego sukcesu oraz podstawą budowania trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej. W artykule nawiązano do badań prowadzonych w ostatnich latach w Zakładzie Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego, w tym w szczególności badań zrealizowanych przez Opole Logistics Research Team, związanych z relacjami występującymi pomiędzy logistyką a zarządzaniem przedsiębiorstwem. Poza szerokim odniesieniem się do wyników badań przeprowadzonych w przeszłości, w artykule przedstawiono również krótko dalsze kierunki badań dotyczących logistyki i zarządzania przedsiębiorstwem, planowanych w najbliższej przyszłości.
PL
Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów budowania i utrzymywania trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej. Wśród czynników oddziałujących na tworzenie przewagi konkurencyjnej ważne miejsce zajmują potencjały sukcesu przedsiębiorstwa, obejmujące: (1) zasoby, (2) zdolności oraz (3) kompetencje. Wśród potencjałów sukcesu posiadanych przez przedsiębiorstwo szczególne znaczenie posiadają zasoby wiedzy, a także zdolności i kompetencje przedsiębiorstwa opierające się na tych zasobach. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania koncepcji zarządzania opartego na wiedzy w kształtowaniu i rozwoju kompetencji przedsiębiorstwa oddziałujących na tworzenie jego przewagi konkurencyjnej.
EN
Firms are constantly looking for ways leading to building and maintaining the sustained, long-term competitive advantage. Among the factors affecting business competitive advantage creation an important place is occupied by business success potentials including: (1) resources, (2) capabilities and (3) competences. Among the business potentials an important role is assigned to knowledge resources, as well as to capabilities and competences which are embedded on these resources. The aim of the article is to present the possibilities of the knowledge-based management concept exploitation in the process of the development of a firm competences affecting business competitive advantage creation.
PL
Przedsiębiorstwa i łańcuchy dostaw stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych wyznaczników koncepcji doskonałości logistyki na poziomie światowym opracowanej przez Capgemini, stanowiącej podstawę budowania trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej. Badania Capgemini odegrały ważną rolę w rozwoju najlepszych praktyk i programów w zakresie zarządzania współczesnymi łańcuchami dostaw. Poza zaprezentowaniem koncepcji doskonałości logistyki, celem artykułu jest także syntetyczne przedstawienie wyników badań prowadzonych w Katedrze/Zakładzie Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego, dotyczących identyfikacji logistycznych determinant zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw, obejmujących m.in. potencjały sukcesu warunkujące tworzenie trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej.
EN
Firms and supply chains are still looking for ways leading to business competitive advantage creation. The aim of the article is to present the most important characteristics of the World Class Logistics Excellence concept developed by Capgemini, which is the basis for building a sustained, long-term competitive advantage. Capgemini research played an important role in the best practices and programs development concerning contemporary supply chains management. Apart from logistics excellence concept presentation, the aim of the article is also to present the results of the research conducted by the Chair of Logistics and Marketing at University of Opole, Poland, concerning the identification of the logistics determinants of business and supply chains management, which comprise – among others – business success potentials affecting the sustained, long-term competitive advantage creation.
PL
Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej. Wśród czynników oddziałujących na tworzenie przewagi konkurencyjnej ważne miejsce zajmują potencjały sukcesu przedsiębiorstwa, które obejmują: (1) zasoby, (2) zdolności oraz (3) kompetencje. Z kolei, wśród różnorodnych zdolności przedsiębiorstwa, szczególne znaczenie przypisuje się tzw. dynamicznym zdolnościom. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania koncepcji dynamicznych zdolności w kształtowaniu i rozwoju kompetencji przedsiębiorstwa.
EN
Firms are constantly looking for ways leading to the business competitive advantage creation. Among the factors affecting the business competitive advantage creation an important place is occupied by business success potentials, which include: (1) resources, (2) capabilities and (3) competences. In turn, among the different firm capabilities, the most important role is assigned to the so-called dynamic capabilities. The aim of the article is to present the possibilities of the dynamic capabilities concept exploitation in the process of business competences development.
PL
Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów i instrumentów tworzenia przewagi konkurencyjnej. Wśród czynników wpływających na osiągnięcie i utrzymanie tej przewagi można wskazać m.in. potencjały strategiczne przedsiębiorstwa, obejmujące: zasoby, zdolności i kompetencje. W artykule przedstawiono najważniejsze wyznaczniki koncepcji Resource-Based View (RBV), która nie tylko eksponuje kluczowe znaczenie zasobów w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, lecz także podkreśla istotną funkcję, jaką pełnią zasoby w rozwoju kompetencji przedsiębiorstwa.
EN
Firms are constantly looking for ways and tools enabling competitive advantage creation. Among the factors affecting such advantage achievement and maintenance one can specify – among others – business strategic potentials, which include: resources, capabilities and competences. The article presents the most important characteristics of the Resource-Based View (RBV) concept. RBV concept not only exposes the vital importance of resources in competitive advantage creation, but also emphasizes the important role which is played by resources in firm competences development.
PL
Rola logistyki postrzeganej jako koncepcja zarządzania przepływami towarów i informacji stale rośnie. Zarówno z perspektywy prowadzonych badań teoretycznych, jak i z perspektywy rozwiązań stosowanych w biznesie, logistyka coraz częściej stanowi systemową determinantę sukcesu i efektywności przedsiębiorstwa, a także instrument tworzenia jego trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej. W artykule nawiązano do ważniejszych aspektów i wyznaczników rozwoju koncepcji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem badań prowadzonych w tym zakresie w Katedrze/Zakładzie Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego. W szczególności, uwzględniono następujące obszary i problemy badawcze: podstawowe fazy rozwoju koncepcji logistyki, relacje pomiędzy logistyką (koncepcją logistyki) a tworzeniem wartości dla klienta i dla przedsiębiorstwa, logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwem oraz kompetencje logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
EN
The role of logistics perceived as a concept of goods and information flow management is constantly growing. From the perspective of the theoretical research, as well as from the perspective of the business solutions, logistics is more and more becoming a systemic determinant affecting business success and performance, as well as an instrument for sustainable, long-term business competitive advantage creation. The article refers to the most important aspects and characteristics of the logistics concept development within business management, with particular emphasis on the research carried out within this area in the Chair of Logistics and Marketing at Opole University, Poland. In particular, in this article the following areas and research problems were considered: (1) the most significant stages in logistics concept development, (2) the relationships between logistics (logistics concept) and the value creation for the customer and for the company, (3) logistics determinants of business management, and (4) logistics competences in business competitive advantage creation.
PL
W ostatnich latach wśród instrumentów zarządzania przedsię-biorstwem zauważalny jest wzrost znaczenia instrumentów związanych ze sferą logistyki. Szczególną rolę pełni przede wszystkim koncepcja logistyki, która może stanowić istotną determinantę zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W artykule przedstawiono wyniki badań Katedry Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego przeprowadzonych w latach 2009-2011, w ramach projektu badawczego pt. „Logistyczne determinanty zarządzania przedsiębiorstwami”. Przedmiotem badań były m.in. kompetencje menedżerów ds. logistyki, związane z procesami i zadaniami realizowanymi przez tych menedżerów w przedsiębiorstwie, a także kompetencje logistyki związane z wdrażaniem koncepcji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
EN
In recent years, within business management instruments one may notice the growing importance of instruments related to the area of logistics. A very special role is assigned to logistics concept, which may be an important determinant of changes in business management. The paper presents the results of the research project named “Logistics determinants of business management”, carried out from 2009 to 2011 by the Chair of Logistics and Marketing at Opole University, Poland. The subject of the study was, among others, competencies of logistics managers, related to the processes and tasks performed by these managers in the company, as well as logistics competences related to logistics concept implementation within business management.
PL
Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku. Wśród czynników wpływających na tworzenie tej przewagi można wymienić m.in. tzw. logistyczne potencjały sukcesu, obejmujące: (1) zasoby logistyczne, (2) zdolności logistyczne oraz (3) kompetencje logistyki. W artykule nawiązano do autorskiej koncepcji kompetencji logistyki oddziałujących na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Koncepcja ta obejmuje następujące kompetencje logistyki: (1) pozycjonowanie i integrację logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, (2) integrację pionową i wewnętrzną, (3) zarządzanie przepływami oraz (4) systemy i technologie informacyjne. W szczególności w artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autora, dotyczących dwóch ostatnich grup kompetencji logistyki – kompetencji w zakresie zarządzania przepływami oraz kompetencji w zakresie systemów i technologii informacyjnych.
EN
Companies constantly search for ways to create competitive advantage. Among the factors influencing the competitive advantage creation one may enumerate – among others – so called „logistics potentials of business success”, which comprise: (1) logistics resources, (2) logistics capabilities and (3) logistics competences. The article refers to the author’s original concept of logistics competences influencing business competitive advantage creation. This concept includes the following competences of logistics: (1) logistics positioning and integration within business management, (2) vertical and internal integration, (3) flow management and (4) information systems and technologies. In particular, the article presents the results of empirical research conducted by the author concerning the last two groups of logistics competences – flow management as well as information systems and technologies.
PL
Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku. Wśród czynników wpływających na tworzenie tej przewagi można wymienić m.in. tzw. logistyczne potencjały sukcesu, obejmujące: (1) zasoby logistyczne, (2) zdolności logistyczne oraz (3) kompetencje logistyki. W artykule nawiązano do autorskiej koncepcji kompetencji logistyki oddziałujących na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Koncepcja ta obejmuje następujące kompetencje logistyki: (1) pozycjonowanie i integrację logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, (2) integrację pionową i wewnętrzną, (3) zarządzanie przepływami oraz (4) systemy i technologie informacyjne. W szczególności, w artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autora, dotyczących dwóch pierwszych grup kompetencji logistyki – kompetencji w zakresie pozycjonowania i integracji logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz kompetencji w zakresie integracji pionowej i wewnętrznej.
EN
Companies constantly search for ways to create competitive advantage. Among the factors influencing the competitive advantage creation one may enumerate – among others – so called „logistics potentials of business success”, which comprise: (1) logistics resources, (2) logistics capabilities and (3) logistics competences. The article refers to the author’s original concept of logistics competences influencing business competitive advantage creation. This concept includes the following competences of logistics: (1) logistics positioning and integration within business management, (2) vertical and internal integration, (3) flow management and (4) information systems and technologies. In particular, the article presents the results of empirical research conducted by the author concerning the first two groups of logistics competences – logistics positioning and integration within business management, as well as vertical and internal integration.
PL
Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku. Wśród czynników wpływających na tworzenie tej przewagi można wymienić m.in. tzw. potencjały logistyki, obejmujące: (1) zasoby logistyczne, (2) zdolności logistyczne oraz (3) kompetencje logistyki. Potencjały logistyki stanowią przy tym istotną część składową całościowego potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Zakres i przejawy oddziaływania potencjałów, w tym zwłaszcza kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa przedstawiono dotychczas m.in. w kilku znaczących, światowych projektach badawczych. Wśród tych badań wyróżniają się projekty zrealizowane przez: (1) Michigan State University, (2) European Logistics Association we współpracy z A.T. Kearney, (3) Computer Sciences Corporation oraz (4) Capgemini. Wyniki wymienionych projektów badawczych wskazały na zróżnicowane, ale jednocześnie wyraźne przejawy oddziaływania kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono bazowe założenia autorskiej koncepcji kompetencji logistyki oraz najważniejsze wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autora, związanych z oddziaływaniem kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
EN
Companies constantly search for ways to create competitive advantage. Among the factors influencing the competitive advantage creation one may enumerate – among others – so called „logistics potentials”, which comprise: (1) logistics resources, (2) logistics capabilities and (3) logistics competences. It should be noticed that logistics potentials are an important part of „general” business strategic potentials. The scope and the symptoms of the logistics potentials influence (and logistics competences influence in particular) on business competitive advantage creation have been presented within several world-wide research projects. Among them the most highlighted are projects conducted by: (1) Michigan State University (USA), (2) European Logistics Association (ELA) in cooperation with A.T. Kearney, (3) Computer Sciences Corporation and (4) Capgemini. The research results have pointed out to differentiated but at the same distinctive symptoms of logistics competences influence on business competitive advantage creation. The article presents basic assumptions of the original concept of logistics competences, conducted and developed by the author. The article also refers to the results of the empirical research carried out by the author, concerning logistics competences influence on business competitive advantage creation.
PL
Jednym ze sposobów osiągnięcia i utrzymania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo jest wdrożenie orientacji na klienta, umożliwiającej rozpoznanie i zaspokojenie jego potrzeb i oczekiwań. Orientacja na klienta, będąca kluczowym elementem orientacji rynkowej przedsiębiorstwa, poza trwałym miejscem i znaczącą rolą w marketingu, w ostatnich latach, coraz częściej uwzględniana jest w koncepcji logistyki. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania podstawowych wyznaczników orientacji na klienta, możliwości „osadzenia" tej orientacji w logistyce, a także próbę oceny znaczenia obsługi logistycznej w kształtowaniu orientacji na klienta. Przejawy i efekty zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem związane z wdrożeniem orientacji na klienta zostały przedstawione w świetle badań empirycznych przeprowadzonych przez Katedrę Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego.
EN
One of the ways of getting and maintaining sustained competitive advantage by a company is to implement customer orientation, which facilitates identification and satisfaction of customer’s needs and wants. Apart from the important place and role in marketing concept, customer orientation as a key component of market orientation has been more and more frequently taken into consideration in logistics concept in recent years. The article attempts to identify basic dimensions of customer orientation and possibilities of embedding customer orientation in logistics. An important role in customer orientation development plays logistics service. The symptoms and effects of business management changes connected with customer orientation implementation have been presented in the light of empirical research conducted by the Chair of Logistics and Marketing at Opole University, Poland.
15
Content available remote Logistics potentials in business competitive advantage creation
EN
Background: Companies constantly search for ways to achieve and sustain long-term competitive advantage. Among the factors influencing the competitive advantage creation there are so called logistics potentials, which constitute a component part of a business strategic potentials. Logistics resources, logistics capabilities and logistics competences are the main components of the logistics potentials structure and hierarchy. Methods: In order to recognize the logistics potentials which determine the competitive advantage creation one may use the assumptions and elements of contemporary management concepts, including strategic management. In particular the article deals with Resource-Based View (RBV), Dynamic Capabilities Concept (DCC) and - first of all - Competence-Based Management (CBM). Results and conclusions: Several significant research projects have presented a wide scope and a large number of possibilities of logistics potentials (and logistics competences in particular) influence on business competitive advantage creation. The article briefly presents the research results conducted by: (1) Michigan State University (USA), (2) European Logistics Association (ELA) in cooperation with A.T. Kearney, (3) Computer Sciences Corporation and (4) Capgemini. The research results have pointed out to differentiated but at the same distinctive symptoms of logistics competences influence on competitive advantage creation. The article also refers to the results of the research carried out by the Chair of Logistics & Marketing at Opole University (Poland) in companies operating in Poland. The research has been mainly dealing with the significance of logistics competences in competitive advantage creation.
PL
Wstęp: Przedsiębiorstwa stale poszukują sposobów osiągania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej na rynku. Wśród czynników determinujących tworzenie tej przewagi można wy-mienić m.in. tzw. potencjały logistyki, stanowiące część składową potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Strukturę i - jednocześnie - hierarchię potencjałów logistyki tworzą w kolejności: (1) zasoby logistyczne, (2) zdolności logistyczne oraz (3) kompetencje logistyki. Metody: W celu rozpoznania potencjałów logistyki determinujących tworzenie przewagi konkurencyjnej warto wykorzystać założenia i elementy współczesnych koncepcji zarządzania, w tym zwłaszcza zarządzania strategicznego. Szczególną rolę w świetle problematyki niniejszego artykułu można przypisać koncepcji zasobowej, koncepcji dynamicznych zdolności oraz - przede wszystkim - koncepcji zarządzania opierającego się na kompetencjach. Wyniki i wnioski: Zakres oraz możliwości oddziaływania potencjałów - w tym zwłaszcza kompetencji - logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa przedstawiono jak dotąd m.in. w kilku znaczących projektach badawczych. Zaprezentowane syntetycznie w niniejszym artykule wyniki badań przeprowadzonych przez Michigan State University, European Logistics Association we współpracy z A.T. Kearney, Computer Sciences Corporation oraz Capgemini, wskazały na zróżnicowane, ale jednocześnie wyraźne przejawy oddziaływania kompetencji logistyki na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W artykule odniesiono się również do rezultatów badań Katedry Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego przeprowadzonych w przedsiębiorstwach w Polsce, dotyczących znaczenia kompetencji logistyki w tworzeniu przewagi konkurencyjnej.
16
Content available remote The influence of logistics potentials on business management
EN
Background: Logistics is more and more often perceived as an integrated potential of changes in a business management system. Among the particular potentials, the key importance is assigned to logistics resources, capabilities, and particularly competences. Methods: The article points at exploitation of possibilities of logistics potentials in achieving desired changes in business management and reaching desired market and economic effects by a company. Except for literature studies, empirical research has been conducted in 111 companies operating in Poland. Results and conclusions: Research results have shown several symptoms of logistics influence on business management system. The significance of logistics potentials in business management system capacity development has been partially confirmed. Due to logistics potentials, the company can be more effective and efficient in reaching expected market and economic outcomes.
PL
Wstęp: Coraz częściej logistyka jest postrzegana jako potencjał zmian w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Zasoby logistyczne, zdolności a w szczególności kompetencje to potencjały o kluczowym znaczeniu. Metody: Praca wskazuje na wykorzystanie możliwości potencjału logistyki w osiągnięciu zamierzonych zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem jak również w osiągnięciu zamierzonych przez przedsiębiorstwo efektów rynkowych i ekonomicznych. Prócz przeglądu literatury, zostały przeprowadzone badania empiryczne w 111 przedsiębiorstwach działających na terenie Polski. Wyniki i wnioski: Wyniki badań wskazują różne symptomy wpływu logistyki na system zarządzania przedsiębiorstwem. Istotność potencjału logistycznej w rozwoju zdolności systemu zarządzania przedsiębiorstwem została częściowo potwierdzona. Dzięki potencjałom logistycznym, przedsiębiorstwo może działać efektywniej i wydajniej w osiągnięciu zamierzonych celów rynkowych i ekonomicznych.
PL
Przedsiębiorstwa i łańcuchy dostaw stale poszukują sposobów zapewnienia sobie przewagi konkurencyjnej. W dążeniach do zdobycia tej przewagi ważną rolę mogą odgrywać kompetencje łańcucha dostaw. Celem artykułu jest próba rozpoznania najważniejszych przejawów oddziaływania kompetencji łańcucha dostaw na tworzenie przewagi konkurencyjnej w świetle badań przeprowadzonych przez Computer Sciences Corporation (CSC). Badania te opierają się na autorskim modelu rozwoju łańcucha dostaw opracowanym przez CSC. W artykule przedstawiono również wyniki najnowszych badań CSC związanych z kluczowymi kompetencjami liderów łańcucha dostaw, umożliwiającymi osiąganie trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej.
EN
Enterprises and supply chains are constantly looking for ways leading to competitive advantage creation. In seeking to gain such advantage an important role may play supply chain competencies. The article attempts to identify the most important symptoms of supply chain competencies impact on competitive advantage creation in the light of research conducted by Computer Sciences Corporation (CSC). These studies are based on the CSC's supply chain evolution model. The article also presents the results of recent CSC research concerning core competencies of supply chain leaders, enabling them to achieve sustained, long-term competitive advantage.
18
Content available remote The meaning of logistics capabilities in achieving the market success by a company
EN
The symptom of the market success by a company is to reach the expected market effects (e.g. market share, customer satisfaction, customer loyalty) as well as economic ones (e.g. profits, rentability, return on capital). As a result, the company may achieve a stable and long-term competitive advantage as well as strengthen its market position. Methods: The abilities to use existing resources, which play an important role in achieving a market success, can be divided into operational and dynamic ones. The logistics abilities are one of the most important ones for a company. The comparison of these two kinds of logistics capabilities are presented, compared and evaluated. Results: the role of logistics capabilities in achieving a market success by the company in light of the results of research carried out in the world, including Poland, was discussed, evaluated and confirmed. Conclusions: The influence of logistics capabilities on the market success of a company was confirmed. The development of an effective strategy and organization solutions in the logistics seems to be the most important process associated with the use of potentials (capabilities as well as resources and competencies) and leading to achieving a market success of a company.
PL
Przejawem sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa jest zrealizowanie oczekiwanych efektów rynkowych (np. udział w rynku, zadowolenie klientów, lojalność klientów) i ekonomicznych (np. zysk, rentowność, zwrot z kapitału). W rezultacie, przedsiębiorstwo może zdobyć trwałą i długofalową przewagę konkurencyjną oraz wzmocnić swoją pozycję rynkową w porównaniu do konkurentów. Metody: W osiąganiu sukcesu rynkowego ważną rolę pełnią zdolności wykorzystania posiadanych zasobów, które można podzielić na zdolności operacyjne i zdolności dynamiczne. Wśród zdolności przedsiębiorstwa istotne znaczenie posiadają zdolności logistyczne. Wykonano porównanie tych dwóch rodzajów zdolności wraz z ich oceną przydatności. Wyniki: Rola zdolności logistycznych w osiąganiu sukcesu rynkowego przez przedsiębiorstwo w świetle badań przeprowadzonych zarówno na świecie, jak i w Polsce, została poddana dyskusji, oceniona i potwierdzona. Wnioski: Wpływ zdolności logistycznych na osiągnięcie sukcesu rynkowego przez przedsiębiorstwo został potwierdzony. Rozwój efektywnej strategii i rozwiązań organizacyjnych w logistyce wydaje się być najważniejszym procesem związanym z wykorzystaniem potencjałów (zarówno zdolności jak i zasobów i kompetencji) prowadzących do osiągnięcia sukcesu rynkowego przez przedsiębiorstwo.
19
Content available remote Kompetencje logistyki i łańcucha dostaw w świetle najnowszych badań (cz. I)
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia oraz ogólne wyniki badań dotyczących identyfikacji kompetencji logistyki i łańcucha dostaw, przeprowadzonych w Uniwersytecie Stanowym w Michigan w USA. Pierwszy etap badań poświęcony był rozpoznaniu kompetencji związanych z koncepcją logistyki klasy światowej. W efekcie badań wyróżniono następujące kompetencje logistyki: pozycjonowanie, integrację, operatywność i pomiar. W drugim etapie kompetencje logistyki rozszerzono do kompetencji łańcucha dostaw, podkreślając kluczowe znaczenie integracji między partnerami łańcucha. W rezultacie wyróżniono kompetencje: integracji z klientem, integracji wewnętrznej, integracji z dostawcami materiałów i usług, integracji technologii i planowania, integracji pomiaru oraz integracji relacji.
EN
The article presents the key assumptions and general results of research, which concern identification of logistics and supply chain competencies conducted by Michigan State University (USA). The initial research deals with recognition of competencies regarding the concept of World Class Logistics. As a result the following logistics competencies have been identified: positioning, integration, agility and measurement. In the next step of Michigan State University research stream logistics competencies have been broadened to supply chain competencies. The key importance of supply chain integration has been highlighted. In consequence, the following competencies have been identified: customer integration, internal integration, material and service supplier integration, technology and planning integration, measurement integration and relationship integration.
20
Content available remote Kompetencje logistyki i łańcucha dostaw w świetle badań (cz. III)
PL
W trzeciej, ostatniej części artykułu, poza próbą "osadzenia" kompetencji logistyki i łańcucha dostaw na posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobach i zdolnościach logistycznych, przedstawiono cząstkowe wyniki badań przeprowadzonych w Katedrze Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego w ramach projektu badawczego poświęconego logistycznym determinantom zarządzania przedsiębiorstwami. Wśród tych determinant ważne miejsce zajmują m.in. kompetencje logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, wpływające na zmiany w systemie i podsystemach zarządzania przedsiębiorstwem, a także umożliwiające osiągnięcie oczekiwanych efektów rynkowo-ekonomicznych przez przedsiębiorstwo.
EN
Research results carried out by Michigan State University, as well as by European Logistics Association in co-operation with A.T. Kearney, Computer Sciences Corporation and Capgemini, confirmed positive influence of logistics and supply chain competencies on resources exploitation efficiency, ensuring required customer service level, achieving expected productivity, and ensuring required customers orders quality. These competencies facilitate customer value creation as well as economic (business) value creation. The third part of the article presents an attempt to embed logistics and supply chain competencies on logistics resources and capabilities as well as partial results of empirical research conducted by Chair of Logistics and Marketing at Opole University, Poland. The research concerned logistics determinants of business management. These determinants involve logistics and supply chain management competencies, influencing changes in business management system and facilitating expected market and economic outcomes achievement by a company.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.