Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  globalne ocieplenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Jednym z głównych problemów współczesnego świata, jest zanieczyszczenie środowiska. Postęp cywilizacji wymusza coraz większe zapotrzebowanie na energię a jej wytwarzanie i przetwarzanie nie jest obojętne dla środowiska. Niestety bezpośrednie wykorzystanie energii słonecznej ma swoje ograniczenia a obecnie największy udział w wytwarzaniu energii ma proces spalania. W wyniku spalania paliw kopalnych w ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost koncentracji CO2 powietrzu. Jednak w celu oceny szybkości i wielkości tego wzrostu niezbędne jest uwzględnienie obiegu węgla w przyrodzie. Ma to istotne znaczenie przy dyskusji powszechnie panującego przekonania, że wzrost koncentracji CO2 jest główną przyczyną globalnego ocieplenia klimatu. W poniższym artykule przeprowadzono krytyczną analizę udziału wzrostu koncentracji CO2 w globalnym ociepleniu klimatu w oparciu o bilans energetyczny atmosfery Ziemi zwracając uwagę również na inne czynniki powodujące globalne ocieplenie.
EN
One of the major problems of the modern world is environmental pollution. The progress of civilization increases the demand for energy, however, the process of its production has a great impact on the environment. Unfortunately, the production and usage of solar energy has its limitations, therefore, the combustion process currently has the largest share in energy production. As a result of burning fossil fuels, the concentration of CO2 in the atmosphere has increased significantly in recent years. However, in order to assess the speed and magnitude of this increase, it is necessary to take into account the carbon cycle in nature. This is especially important when discussing the prevailing belief that increasing CO2 concentration is the atmosphere is a major cause of global warming. In this article I present a critical analysis of the contribution of the increased CO2 concentration to global warming based on the energy balance of the Earth's atmosphere taking into account also other factors that have an impact on this process.
2
Content available Dekarbonizacja Europy a hydraty metanu
PL
Unia Europejska przyjęła ambitny plan dekarbonizacji gospodarki. Do roku 2050 państwa UE powinny zmniejszyć emisję CO2 o 90% w porównaniu z rokiem 1990 i osiągnąć tzw. neutralność CO2. W tym programie szereg celów jest oczywistych i nie podlega dyskusji. Są natomiast pewne uwarunkowania, którymi do tej pory nikt się specjalnie nie przejmuje, a które mogą postawić cały program pod znakiem zapytania. Niniejszy artykuł koncentruje się na problemie podmorskich złóż hydratów metanu. Metanu w hydratach jest więcej niż wszystkich pozostałych paliw kopalnych razem wziętych. Ich złoża zalegają głównie na dnie oceanu światowego. Aktualnie współistnieją trzy teorie dotyczące hydratów: złoża hydratów to ogromne źródło energii i nadchodzi nowa złota epoka eksploatacji metanu; złoża hydratów to bomba zegarowa – globalne ocieplenie spowoduje masową dysocjację złóż hydratów, co zwiększy w stopniu katastrofalnym skalę ocieplenia; ocean nagrzewa się tak wolno, że mamy jeszcze kilkaset lat do ewentualnej dysocjacji złóż hydratów. W zasadzie można by się zgodzić z trzecim podejściem, gdyby nie Golfstrom. Ten prąd oceaniczny niesie do Arktyki ogromne ilości ciepła, które dokładają się do ogólnego ocieplenia klimatu. W związku z tym możliwe są trzy efekty dla tych akwenów, przez które płynie Golfstrom. Są to: dysocjacja złóż hydratów, powodująca masową ucieczkę metanu do atmosfery; ewentualne osunięcia osadów na skłonach szelfu związane z utratą stabilności złóż hydratów; zmiana warunków termobarycznych złóż hydratów spowodowana cofaniem się lądolodu. Dodatkowym efektem będzie uwolnienie metanu zalegającego pod złożami hydratów. Istnieją już modele pozwalające na symulowanie zachowania się złóż hydratów. Podstawowym problemem jest brak odpowiednich danych. Stworzenie bazy danych zawierającej: mapę zasięgu występowania złóż hydratów znajdujących się w zasięgu Golfstromu oraz ich głębokości zalegania (być może konieczne będzie również opracowanie modelu transportu ciepła przez warstwy skał oddzielające złoża hydratów od wody); pomiary temperatur powierzchniowych i przydennych wód Golfstromu (tu badania powinny trwać kilka lat, aby można było wychwycić trendy zmian), pozwoli na realne prześledzenie możliwych scenariuszy dotyczących metanu ze złóż hydratów.
EN
The European Union accepted the ambitious project of decarbonization of economy. The main goal is a 90 percent reduction of CO2 emissions in comparison with 1990 emissions, which will result in the so-called climatic neutrality. In this project, several goals are obvious and not subject to discussion. But there are several conditions, previously not discussed, which could bring this program into question. This paper concentrates on the problem of methane hydrates. Methane hydrate reservoirs mainly occupied the bottom of the oceans and the volume of methane in these reservoirs is greater than the volume of hydrocarbons in all other reservoirs. Currently, three different theories about hydrates coexist: the methane hydrates is a huge energy source and a new golden age is coming; the methane hydrates are a time bomb – global warming causes dissociation of these reservoirs and a global warming catastrophe; the ocean is warming so slowly that we have several hundreds of years until eventual dissociation of methane hydrate reservoirs. Essentially, the third approach could be applied if it was not for Gulf Stream. This ocean current brings a great amount of heat to the Arctic region. It is an additional factor of global warming. Therefore, three effects are possible for the ocean areas through which Gulf Stream flows. There is methane hydrates reservoirs dissociation causing methane migration into the atmosphere, sediment landslides on shelf slopes and the associated potential tsunami, and change of thermobaric conditions connected with vanished ice sheet. The free methane cumulated under methane hydrate deposits will also migrate into the atmosphere. Appropriate models for simulation of all these possibilities do exist, however we do not have sufficient data. Thus, creation of a reliable data base is the first goal. Maps of extents of hydrate reservoirs, depth of reservoirs and results of several years of examinations of surface and bottom temperatures must be gathered in this database. This will allow us to investigate all possible scenarios.
3
Content available remote An internal combustion engine without a crankshaft. Perspectives
EN
The article examines the level of perfection of the modern internal combustion engine design, their impact on the environment and population. A new engine concept has been developed. As a result a decrease in fuel consumption by 80% has been discovered as well as the effects of the new engine in the field of ecology such as a decrease in the number of diseases caused by poor environmental conditions, a lower risk of global warming, lower health care costs, an increase in life expectancy, etc. Also, for countries with fossil fuel deposits, can be anticipated dropping treasury income, factory closures, high unemployment, the likelihood of protests and uprisings.
PL
Artykuł jest głosem w toczącej się obecnie dyskusji dotyczącej zmian klimatycznych w skali globalnej. Czy w ogóle są to zmiany? Czy człowiek i jego działalność może być przyczyną tych zmian. Opisano rolę atmosfery w kształtowaniu klimatu ziemskiego oraz przytoczono wyniki badań naukowych świadczących o zmianach w składzie atmosfery Ziemi, szczególnie na przestrzeni ostatnich lat. Omówiono stanowisko specjalistów uwzględniające wpływ działalności człowieka na zmiany klimatyczne, szczególnie na globalne ocieplenie i jego skutki.
5
Content available remote Globalne ocieplenie : nauka kontra polityka
PL
W dyskusji na temat czynników chłodniczych nie można pominąć trendów w zakresie technologii pomp ciepła typu powietrze-woda. Część z nich jest zauważalna obecnie, ale większość ujawni się lub wzmocni za kilka lat. Wiele wskazuje na to, że największe perspektywy ma czynnik chłodniczy R290 - propan. Oznaczałoby to zmianę tendencji rozwoju pomp ciepła typu powietrze-woda w kierunku urządzeń monoblokowych.
PL
Przemysł stanowi prawie 40% globalnego zużycia energii i prawie jedną czwartą bezpośrednich emisji dwutlenku węgla (CO2). Produkcja stali, cementu i aluminium jest odpowiedzialna za jedną czwartą tej energii i połowę bezpośrednich emisji CO2. W celu zmniejszenia globalnej emisji CO2, efektem którego będzie zahamowanie procesu globalnego ocieplenia, Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) zaproponowała scenariusze, które nawet przy gwałtownym wzroście zapotrzebowania na materiały do 2060 r. mogą spowodować redukcję emisji dla stali o 70%, cementu – o 20%, a aluminium – o 30%. Zakłada ona zmniejszenie globalnej emisji dwutlenku węgla w sektorze energetycznym o prawie 75%, redukcję ilości materiałów oraz poprawę wykorzystania materiałów w produktach finalnych, w tym również w sektorze budowlanym. Artykuł bazuje na danych zawartych w raportach Międzynarodowej Agencji Energetycznej z 2019 r.
EN
Industry accounts for almost 40% of global energy consumption and almost a quarter of direct CO2 emissions. Steel, cement and aluminium production alone represents 12% of global energy consumption and 13% of global CO2 emissions. By keeping emissions at the current level, we will use the remaining 2050 carbon budget in 12 years. In order to reduce carbon dioxide (CO2) emissions and thereby stop the global warming process, the International Energy Agency (IEA) has proposed scenarios that can lead to the reduction of emissions by 2060: for steel by 70%, for cement – by 20%, and for aluminium – by 30 even under the assumption of a rapid increase in demand for these materials. The Agency assumes a decrease in global CO2 emissions in the energy sector by almost 75%, a reduction of materials consumption and an improvement in the use of materials in final products, including the construction sector. The article is based on the data included in the reports published by the International Energy Agency in 2019.
PL
Kraków należy do nielicznych miast w Europie, w którym pomiary usłonecznienia i temperatury powietrza wykonywane są w tym samym miejscu w całym okresie pomiarowym. Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka zmienności usłonecznienia i temperatury powietrza oraz określenie związku między nimi. W opracowaniu wykorzystano średnie dobowe wartości temperatury powietrza i sumy dzienne usłonecznienia z lat 1884-2016, pochodzące z pomiarów wykonywanych na stacji meteorologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Średnia roczna suma usłonecznienia wynosiła w badanym wieloleciu 1559,3 godzin, maksymalna – 1919,5 (w 1943 r.), a minimalna –1067,2 (w 1980 r.). Średnia roczna temperatura powietrza wahała się od 6,4°C w 1940 r. do 11,3°C w 2015. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w Krakowie współczesnemu ociepleniu klimatu nie towarzyszy wzrost sum usłonecznienia, a w przebiegu wieloletnim występuje nawet ich spadek. Można zatem sądzić, że przyczyną wzrostu temperatury powietrza nie jest wzrost dopływu promieniowania słonecznego, lecz zatrzymanie w przyziemnych warstwach atmosfery ciepła z wypromieniowania Ziemi lub emisja sztucznego ciepła ze źródeł antropogenicznych. Największy przyrost temperatury powietrza występuje w chłodnym półroczu, kiedy główną rolę w kształtowaniu temperatury odgrywa cyrkulacja atmosferyczna, a do atmosfery dostarczane są dodatkowe ilości ciepła wynikające z ogrzewania domów.
EN
Krakow is one of the few cities in Europe where sunshine duration and air temperature measurements have been performed at the same location throughout the entire measurement period. The aim of this paper is to characterize the variability of sunshine duration and air temperature and to define the relationship between these climate elements. The data used were the average daily values of air temperature and daily sunshine duration totals from 1884-2016 measured at the meteorological station of the Jagiellonian University in Krakow. The average annual sunshine duration total for the multi-year period is 1559.3 hours, while the maximum is 1919.5 (in 1943) and the minimum is 1067.2 (in 1980). The average annual air temperature varied from 6.4°C in 1940 to 11.3°C in 2015. Based on the analysis, it was found that the contemporary climate warming in Krakow is not accompanied by an increase in sunshine duration totals; in fact a decrease over the multi-annual course has been noticed. It may be assumed that the increase in air temperature is not caused by the increase in solar radiation, but rather by the retention of heat in the Earth’s atmosphere coming from the radiation of the Earth or the emission of heat from anthropogenic sources. The biggest increase in the air temperature occurs in the cold half of the year, that is, when the atmospheric circulation plays a major role in shaping the temperaturę and when additional heat is supplied to the atmosphere due to heating the homes.
PL
Rośliny w trakcie ewolucji dostosowały się do siedlisk, w których obecnie bytują. W wyniku wytworzenia różnorodnych mechanizmów na poziomie anatomiczno-fizjologicznym oraz molekularnym potrafią one reagować na naturalne zaburzenia występujące w środowisku. W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się jednak intensywne, kierunkowe zmiany warunków środowiskowych spowodowane działalnością człowieka. W obliczu tych zmian duża część roślin staje przed poważnym problemem związanym z przetrwaniem w granicach ich naturalnego zasięgu, z powodu zbyt małej tolerancji na zachodzące zmiany. W konsekwencji, globalne zmiany środowiska w dużym stopniu przyczyniają się do gwałtownego spadku bioróżnorodności ekosystemów lądowych w skali kuli ziemskiej. Artykuł przedstawia mechanizmy dostosowujące rośliny do głównych zmian warunków środowiskowych takich jak: susza, spadek odczynu gleby oraz wzrost temperatury na Ziemi.
EN
Plants are organisms deprived of the ability to actively move. The adaptations they created during the evolution allow them to survive adverse habitat changes. The recent decline in the diversity of plants on the globe is caused by changes in the environment too quickly. These processes lead to the extinction of plant populations without giving them time to create appropriate adaptations. In connection with the observed decline in biodiversity, it seems that research into the possibilities of adaptation of plants to changes in habitat conditions is extremely important for understanding the functioning of ecosystems and the protection of endangered species. The article focuses on the main mechanisms adapting plants to environmental changes such as: drought, decrease in soil pH and increase in temperature on the Earth.
PL
Wraz z pierwszą rewolucją przemysłową rozpoczął się w atmosferze wzrost zawartości gazów szklarniowych, będący główną przyczyną globalnego ocieplenia. Proces ten wzmagał się w okresie drugiej rewolucji przemysłowej – wieku elektryczności i silnika spalinowego. Trzecia rewolucja – epoka komputerów – od lat 70. XX w. zbiegła się z początkiem zorganizowanej międzynarodowej troski o klimat i całe środowisko przyrodnicze, zapoczątkowując ideę zrównoważonego rozwoju. W epoce czwartej rewolucji przemysłowej warto zauważyć udane próby zastosowań „Internetu Rzeczy” w obszarach zainteresowań ekologii i meteorologii stosowanej, takich jak: inteligentne środowisko, inteligentna gospodarka wodna, inteligentna energia odnawialna, inteligentne miasto, inteligentny budynek i mieszkanie, inteligentne życie i zdrowie.
EN
With the first industrial revolution, the level of greenhouse gases in the atmosphere began to increase, which has been the main cause of global warming. This process intensified during the second industrial revolution – the age of electricity and the internal combustion engine. The third revolution – the computer era that began in the 1970s – coincided with the start of organized international concern for the climate and the whole natural environment, initiating the idea of sustainable development. In the epoch of the fourth industrial revolution, it is worth noting successful attempts to use the Internet of Things in areas of interest in applied ecology and meteorology, such as smart environment, smart water management, smart renewable energy, smart cities, smart buildings and homes, and smart life and health.
PL
Zmiany klimatu na Ziemi w przeciągu wieków wywołane były różnymi przyczynami. Najistotniejsze z nich, między innymi, dotyczyły efektu cieplarnianego, wybuchu wulkanów o co za tym idzie emisji gazów (dwutlenku węgla, tlenki azotu, metan i innych) do atmosfery. Rozwój przemysłu spowodował większe stosowanie gazów w chłodnictwie początkowo zawierających chlor a obecnie F-gazów zawierający fluor. Dotyczy to wszystkich urządzeń chłodniczych w naszych domach. Wpływ tych gazów z grupy HCFH czy F-gazów jest różny na niszczenie warstwy ozonowej wokół Ziemi co z kolei wpływa na efekt cieplarniany a co za tym idzie na globalne ocieplenie.
EN
Changes in the Earth's climate over the centuries were caused by different causes. The most important of them, among other things, related to the greenhouse effect, the explosion of volcanoes as a result of greenhouse gas (carbon dioxide, nitrous oxide, methane and others) into the atmosphere. The development of industry led to increased use of gas in refrigeration initially containing chlorine and now F-gases containing fluorine. The impact of these gases from the group HCFH or F-gases is different to the destruction of the ozone layer around the Earth, which in turn influences the greenhouse effect and hence global warming.
EN
Coal continues to be the largest source of electricity generation worldwide, as well as one of the largest sources of carbon dioxide emissions. In most European countries, the level of black coal mining is very low or already non-existent. In the Czech Republic, Germany and Poland, which are the subjects of this study, the high level of lignite mining is maintained, which results from relatively low costs of electricity generation. In the future, energy generated from fossil fuels will be replaced by renewable energy generation.
PL
Węgiel jest wciąż największym źródłem energii elektrycznej w skali światowej, jak również jednym z największych źródeł emisji dwutlenku węgla. W większości krajów europejskich poziom wydobycia węgla kamiennego jest bardzo niski lub prawie zanikł. W Czechach, Niemczech i Polsce, które są przedmiotem niniejszych badań, utrzymywany jest wysoki poziom eksploatacji węgla brunatnego, co wynika ze względnie niskich kosztów produkcji energii elektrycznej. W przyszłości energia otrzymywana z paliw kopalnych zostanie zastąpiona przez energię odnawialną.
PL
Sposoby produkcji, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej zmieniają się w czasie. W wyniku walki ze zmianami klimatycznymi we współczesnej energetyce wzrasta znaczenie energii odnawialnej. Towarzyszy temu tendencja do rozproszenia źródeł energii. Skrajnym przejawem takiego rozproszenia jest prosumpcja – zjawisko polegające na tym, że producent jest równocześnie konsumentem energii. A jednak energia odnawialna nie musi być energią rozproszoną. Istnieje wiele projektów, które zakładają tworzenie wielkich elektrowni na podstawie źródeł odnawialnych (wodne, wiatrowe, słoneczne, pływowe, geotermalne, oparte na biomasie i inne). Nowoczesna energetyka powinna się opierać na zróżnicowaniu nie tylko w zakresie źródeł produkcji energii elektrycznej, ale także wielkości zakładów energetycznych.
EN
The methods of the production, distribution and use of electricity change over time. As a result of combating climate change, the importance of renewable energy is increasing in contemporary energetics. This is accompanied by a tendency to dissipate energy sources. An extreme manifestation of this dispersion is prosumption, a phenomenon in which one party is both a producer and consumer of energy. However, renewable energy does not have to be dissipated. There are many projects that involve the creation of large power plants based on renewable energy sources (hydro, wind, solar, tidal, geothermal, biomass-based, etc.). Modern energy should be based on diversity, not only in terms of the sources of electricity production, but also in terms of the size of power plants.
PL
Emisja gazów cieplarnianych i ich prekursorów jest jednym z ważniejszych problemów XXI wieku. Praca zawiera analizę emisji tych zanieczyszczeń wg sektorów KOBIZE w Polsce i w woj. lubuskim w latach 2010-2015. W strukturze emisji gazów cieplarnianych największy udział ma sektor 1. Energia, 4. Rolnictwo i 6. Odpady. Emisje GHG mają tendencję spadkową z wyjątkiem CH4. Łączna emisja GHG w przeliczeniu na CO2 ekw. i prekursorów GC w Polsce i lubuskim pomimo fluktuacji ma tendencję spadkową.
EN
Emissions of greenhouse gases and their precursors is one of the most important problems of the twenty-first century. The paper contains an analysis of the emissions of these pollutants by sector KOBIZE in Poland and lubuskie in 2010-2015. In the structure of greenhouse gas emissions it has the biggest share of the sector 1. Energy, 4. Agriculture and 6. Sludge. GHG emissions tend downward with the exception of CH4. The total GHG emissions in terms of CO2 ekw. precursors GC in Poland and lubuskie despite fluctuations to decline.
15
Content available remote Mission impossible, czyli Kalifornia walczy z klimatem
PL
Zaprezentowano poglądy klimatologów na problemy tzw. globalnego ocieplenia i możliwości złagodzenia jego skutków poprzez budowę elektrowni jądrowych. Większość klimatologów podziela pogląd, iż globalne ocieplenie przybiera groźne rozmiary. Na podstawie wyników badań, z prawie stuprocentowym prawdopodobieństwem, twierdzą, że przyczyną takiego stanu jest działalność człowieka. Wielu z nich uważa, że spowolnienie procesu ocieplania się Ziemi można by było dokonać w skali globalnej na drodze budowy elektrowni jądrowych. Jednakże rezultaty analiz wykonanych w Instytucie Technologicznym w Massachusetts (MIT) i w Instytucie Energii i Ekologii (IEER) pokazują, iż koncepcja taka z powodu wielkich kosztów, długiego cyklu realizacji i groźby wystąpienia awarii jądrowych, jest nierealna. Klimatolodzy pokładają większą nadzieję w rozwoju energii odnawialnej.
EN
Presented are views of climatologists on problems concerning the so-called global warming and possibilities to cushion its impact by building nuclear power stations. Most climate experts share the view that global warming reaches worrying dimensions and, on the basis of research results, they claim that with the almost 100% probability it is due to human activities. Many of them also think that the warming can be slowed down on global scale in the way of building nuclear power stations. But the results of analyses conducted at the MIT (Massachusetts Institute of Technology) and in the IEER (Institute for Energy and Environmental Research) show that such idea, because of great costs, long realization cycle and a threat of nuclear accident occurrence, is unrealistic. So the climate researchers set their hopes rather in renewable energy development.
18
Content available remote Antropogeniczne CO2 : a zmiany klimatu
PL
Omówiono rolę antropogenicznego CO₂ w zmianach temperatury Ziemi na podstawie raportów IPCC oraz NIPCC. Wskazano, że pomylono skutek z przyczyną – to wzrost temperatury wyprzedza wzrost CO₂ w atmosferze. Analizowano mechanizm globalnego ocieplania lub ochładzania Ziemi wskazując parę wodną i promieniowanie słoneczne jako zasadnicze czynniki wpływające na zmiany oraz antropogeniczny CO₂ jako jako czynnik marginalny. Uzasadniono, że wprowadzenie systemu pozwoleń na emisję CO2 ma dramatyczne konsekwencje gospodarcze.
EN
The role of anthropogenic CO₂ in the Earth's temperature changes on the basis of IPCC and NIPCC reports is discussed. It was pointed out that the consequence is mistook with reason - the temperature rise precedes the increase CO₂ in the atmosphere. There was analyzed the mechanism of global warming or cooling of the Earth showing steam and solar radiation as the key factors influencing the change and anthropogenic CO₂ as a marginal factor. It justified that the introduction of the CO₂ emission system has dramatic economic consequences.
EN
The basic controversy of the contemporary global warming is a question about its natural or anthropogenic origin. According to Giddens paradox humanity will act passively unless climate change becomes obvious. This paradox is an example of the social trap occurring on a global scale.
PL
Zasadniczą kontrowersją dotyczącą współczesnego globalnego ocieplenia jest pytanie o jego naturalne lub antropogeniczne pochodzenie. Zgodnie z paradoksem Giddensa ludzkość zachowywać będzie się biernie, dopóki zmiana klimatyczna nie stanie się oczywista. Paradoks ten jest przykładem pułapki społecznej występującej w skali globalnej.
20
Content available remote Lima COP 20 : fiasko konferencji klimatycznej
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.