Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Extreme weather events such as: high temperatures, heat waves, torrential and heavy rains, strong winds or floods are increasingly frequent symptoms of climate change. As predicted by climatologists, they would keep occurring more and more often and their intensity would increase. Flooding and floods are the biggest threats to the agglomeration. They pose a great danger not only directly to residents' property, but also cause severe economic losses, e.g. during a temporary interruption of a production process. Adaptation to climate change can be supported not only by new technologies, but also by some trends in spatial planning, i.e. activities related to installation of green infrastructure throughout the city. Water and green perfectly fit into an urbanized space. The article investigates how green walls can participate in adaptation of the city of Krakow to climate changes. The term of the green wall was also discussed and the own its definition was proposed. The aim of the research was to find locations of green walls in the city of Krakow and then visually assess their spatial structure and density. On the basis of this data, areas for potential growing of green infrastructures in a selected settlement unit were identified. The research material comprised the map of Krakow and information obtained during a preliminary inventory of the Krakow’s green walls. The map of Krakow's green walls has been completed on the basis of cartographic data from OpenStreetMap.org. In addition, the materials form the state geodetic and cartographic resources were used. The map was developed using the QGIS program – version 2.4.0. The authors created a map of green walls in Krakow along the main communication routes. The map is made up of spatial data in a digital form, as two vector layers linked with the city map. There were just a few plant species planted on the green walls. However, a large variety of constructions on which vegetation occurred was observed. The map of green walls along the most important communication routes in Krakow allowed to identify potential places for new plantings and to assess a spatial structure of green infrastructure. There is a large number of green walls in the city, but their density is not large, yet. There are many places that are potential locations for greening. Particular attention should be paid to shopping centers, as there are many ways to introduce this form of green infrastructure in their area. Only if at a high density, greenery will help to overcome effects of climate change in the city.
PL
Ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak okresy wysokich temperatur, fale upałów, ulewne i nawalne deszcze, silny wiatr czy powódź to coraz częściej występujące objawy zmian klimatu. Zgodnie z przewidywaniami klimatologów będą występowały częściej, a ich intensywność będzie wzrastać. Największym niebezpieczeństwem dla aglomeracji są podtopienia i powodzie. Mają one negatywny wpływ nie tylko na stan mienia mieszkańców, ale mogą także powodować dotkliwe straty gospodarcze, np. w postaci czasowych przerw w produkcji. Adaptacji do zmian klimatu sprzyjają zarówno nowe technologie, jak i trendy w planowaniu przestrzennym takie jak działania związane z instalacją infrastruktury zielonej w mieście. Woda i zieleń doskonale wpisują się w zurbanizowaną przestrzeń miejską. W artykule przedstawiono stan obecny i możliwości implementacji zielonych ścian w celu adaptacji miasta Krakowa do zmian klimatu. Przedyskutowano także definicję zielonej ściany i zaproponowano własną. Celem prowadzonych badań było określenie lokalizacji zielonych ścian na terenie miasta Krakowa oraz ocena wizualna struktury przestrzennej i zagęszczenia tego typu obiektów. Na tej podstawie określono obszary do potencjalnego zazielenienia tego typu formą zielonej infrastruktury w wybranej jednostce osadniczej. Materiał do badań stanowiła mapa Krakowa oraz informacje pozyskane na podstawie prowadzonej wstępnej inwentaryzacji zielonych ścian Krakowa. Mapa zielonych ścian Krakowa została opracowana na podstawie danych kartograficznych pochodzących z OpenStreetMap.org. Ponadto do przygotowania mapy wykorzystano także materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mapę opracowano z wykorzystaniem programu QGIS w wersji 2.4.0. Określone cele osiągnięto poprzez stworzenie mapy zielonych ścian na terenie Krakowa wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Opracowana mapa stanowi dane przestrzenne w formie cyfrowej w postaci dwóch warstw wektorowych połączonych z mapą miasta. Gatunki stosowanych roślin wykazywały niewielkie zróżnicowanie. Zaobserwowano natomiast dużą różnorodność konstrukcji, na których występowała roślinność. Analiza opracowanej mapy lokalizacji zielonych ścian wzdłuż ważniejszych ciągów komunikacyjnych Krakowa pozwoliła na wskazanie potencjalnych miejsc dla nowych nasadzeń oraz ocenę struktury przestrzennej tego typu formy zielonej infrastruktury. W mieście występuje duża liczba zielonych ścian, ale ich zagęszczenie nie jest jeszcze duże. Istnieje wiele miejsc będących potencjalnymi lokalizacjami do zazielenienia. Szczególną uwagę należy zwrócić na centra handlowe., gdyż w ich okolicy istnieje wiele możliwości do wprowadzenia tej formy zielonej infrastruktury. Zieleń w mieście pozwoli na uzyskanie niwelacji skutków zmian klimatu dopiero przy dużym jej zagęszczeniu.
PL
W artykule przedstawiono różne kierunki działań edukacyjnych dotyczących propagowania wprowadzania alternatywnych rozwiązań służących zagospodarowaniu wód opadowych na terenach zurbanizowanych. Zagadnienie roli edukacji zostało rozpatrzone wielowymiarowo. Uwzględniono edukację skierowaną do różnych grup wiekowych, jak i do różnych grup społecznych, również zawodowych, a w tym urzędników, pracowników przedsiębiorstw wodociągowo–kanalizacyjnych, projektantów czy naukowców. Zwrócono także uwagę na różne sposoby prowadzenia edukacji, a w tym konkursy. Omówiono efekty edukacji, zarówno te już uzyskiwane, czyli prawie natychmiastowe (jak w przypadku miejskich konkursów czy akcji z dofinansowaniem), ale także te dopiero spodziewane, na które należy jeszcze poczekać. Przegląd działań edukacyjnych poprzedzono licznymi przykładami związanymi głównie z województwem małopolskim.
EN
The article presents various directions of educational activities regarding the promotion of the introduction of alternative solutions for the management of rainwater in urban areas. The issue of the role of education has been considered in many dimensions. Education addressed to various age groups as well as to various social groups as well as professional ones, including officials, employees of water and sewage companies, designers or scientists, was included. Attention was also paid to various ways of conducting education, including competitions. The effects of education were discussed, both those already obtained, i.e. almost immediate (as in the case of municipal contests or actions with co-funding), but also those expected, which still need to be awaited. The review of educational activities was preceded by numerous examples related mainly to the Lesser Poland Voivodeship.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.