Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nature conservation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Nietrudno dostrzec wartość w czymś wiekowym i trwałym, uświęconym powszechnym poważaniem i podziwem. Czas i nanoszona przez jego fale patyna dodają ceny pojedynczym egzemplarzom, skupiają zabytki w zbiory, porządkują je w kolekcje. Podobnie traktowane są pomniki przyrody ożywionej.
PL
Drzewa znajdujące się poza lasami podlegają zarówno ochronie indywidualnej przejawiającej się głównie koniecznością uzyskania zezwolenia na usunięcie wydawanego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (DzU z 2020 r., poz. 55 z póżn. zm.). Ochrona ta może jednak podlegać wzmocnieniu, jeśli drzewa są częścią zadrzewień śródpolnych lub przydrożnych.
PL
W majowym wydaniu "Zieleni Miejskiej" zaprezentowane zostały cztery z dziesięciu etapów prac niezbędnych do przeprowadzenia translokacji brzozy płaczącej z wykorzystaniem jednej z większych maszyn w Europie zamontowanej na podwoziu samochodu ciężarowego. Niniejszy artykuł omawia kolejne sześć etapów prac.
PL
Proces translokacji - przesadzanie brzozy płaczącej, został przedstawiony w artykule na przykładzie wykorzystania jednej z więszych maszyn w Europie zamontowanej na podwoziu samochodu ciężarowego.
EN
Among all the functions served by forest ecosystems an increasingly important role is played by their social function. These ecosystems have been traditionally associated with tourism and recreation and as a result also interest in the appraisal of non-productive functions of forests has been increasing. The value of the natural environment is not tangible and it may be assessed only based on subjective opinions and attitudes of the general public. A contingent valuation method based on the Willingness to Pay and Willingness to Accept has been applied to determine the nature value of a landscape dominated by forests within the boundaries of a national park in central Poland. The most important aim of this study was to determine the propensity of individuals actively using the environmental goods to pay fees charged by the Wielkopolska National Park. Dependencies between the inclination of local residents to pay fees for the possibility to use the Wielkopolska National Park and selected variables were determined using the logit model approach. It was observed that the willingness to incur costs for the use of the Wielkopolska National Park grows with an increase in the awareness of the respondents concerning financial requirements related to environmental protection, their knowledge on the Park and membership in environmental organisations. Based on the conducted studies it was found that environmental education provided to the general public is a necessary pre-requisite to making the public aware of the need to finance actions related to preservation of the natural environment and nature conservation.
PL
Spośród wielu funkcji jakie pełnią ekosystemy leśne coraz większe znaczenie odgrywa ich funkcja społeczna. Od dawna kojarzone są z turystyką i rekreacją wobec czego rośnie zapotrzebowanie na ocenę wartości pozaprodukcyjnych funkcji lasów. Wartość środowiska przyrodniczego nie jest mierzalna tylko ocenia się ją na podstawie subiektywnych odczuć społeczeństwa. Metoda wyceny warunkowej w formie Willingness to Pay oraz Willingness to Accept została użyta do określenia wartości przyrody krajobrazu zdominowanego przez lasy na obszarze parku narodowego w środkowej Polski. Najważniejszym celem pracy było określenie skłonności osób korzystających czynnie z dóbr środowiska do ponoszenia opłat na rzecz Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zależności pomiędzy inklinacją mieszkańców do ponoszenia opłat za możliwość korzystania z Wielkopolskiego Parku Narodowego a wybranymi zmiennymi objaśniającymi określono przy zastosowaniu metody logitowej. Zaobserwowano, że skłonność do ponoszenia opłat na rzecz Wielkopolskiego Parku Narodowego rośnie wraz ze wzrostem świadomości respondenta na temat finansowych wymagań ochrony środowiska, jego wiedzy o Parku oraz przynależności do organizacji ekologicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że edukacja ekologiczna społeczeństwa jest niezbędnym elementem uświadamiania ludzi o potrzebach finansowania działań związanych z zachowaniem w naturalnym stanie środowiska przyrodniczego.
EN
The primary goal of this paper is to suggest potential methods of post-mining areas management. Moreover, such methods must be compliant with the expectations of the residents of a given area. The assessment of natural and socio-economic factors affecting the choice of optimum reclamation and revitalization approaches was carried out using the following research methods: analysis of the available literature, case study, field research, photographic documentation. An analysis of the impact of deposit exploitation of mineral aggregates on protected species and their habitats located within the Natura 2000 sites was done. The scale of the problem is enormous. A proper approach needs to be developed among the economy, society and organization of managing the network. The Natura 2000 network covers huge areas simultaneously utilized for other purposes than nature conservation. The Natura 2000 network is in serious conflict with industry, especially with open-pit mining due to the location of mineral deposits. The results can be used to resolve conflict situations on Natura 2000 sites. An undertaking will only receive a go-ahead if it exerts no negative impact on a given area and if the public approves of it. Plans and undertakings having a negative impact on a given area are authorized but on the condition that mitigating measures are taken.
PL
Głównym celem tego artykułu jest przeanalizowanie potencjalnych metod zagospodarowania terenów pogórniczych. Takie metody muszą być zgodne z oczekiwaniami mieszkańców danego obszaru. Ocena naturalnych i społeczno-ekonomicznych czynników wpływających na wybór optymalnych metod rekultywacji i rewitalizacji została przeprowadzona przy użyciu następujących metod badawczych: analiza dostępnej literatury, case study, badania terenowe, dokumentacja fotograficzna. Przeprowadzono analizę wpływu eksploatacji złoża kruszyw mineralnych na chronione gatunki i ich siedliska zlokalizowane na obszarach Natura 2000. Skala problemu jest ogromna. Należy wypracować właściwe podejście do gospodarki, społeczeństwa i organizacji zarządzania obszarami Natura 2000. Sieć ta obejmuje ogromne obszary wykorzystywane jednocześnie do innych celów niż ochrona przyrody. Ponadto sieć znajduje się w poważnym konflikcie z przemysłem, w szczególności z górnictwem odkrywkowym ze względu na lokalizację złóż kopalin. Wyniki badań mogą być wykorzystane do rozwiązania konfliktów na obszarach Natura 2000. Przedsięwzięcie zostanie zatwierdzone przy akceptacji społeczeństwa oraz gdy nie będzie miało negatywnego wpływu na dany obszar. Plany i przedsięwzięcia mające negatywny wpływ na dany obszar są dozwolone, ale pod warunkiem podjęcia działań łagodzących.
PL
Aby roziązania prawne właściwie spełniały swoją rolę prewencyjną oraz organizatorską, w pierwszej kolejności muszą być skutecznie egzekwowane. Reguła ta znajduje zastosowanie również w przypadku zgodności usuwania drzew lub krzewów z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2018 r., poz 1614 z późn. zm.). Niestety, prawidłowość jej realizacji w praktyce może budzić spore wątpliwości.
EN
Natural areas have a high value associated with the existence of a variety of priceless natural resources. It is important to employ sustainable development in these areas by protecting the natural resources. Reasonable waste management is a global need that can significantly contribute to the protection of the environment and to sustainable development simply by accepting pro-environmental behaviour patterns. Waste management in national parks on four continents was restricted by law in some countries, which is also a priority for nature conservation. In North America, individual regions are subject to the regulations on waste management, which correspond to the local needs within national parks. Low environmental awareness of both residents and tourists is conducive to the degradation of the natural environment; this is particularly true in Asia. One of the most significant threats in these protected areas is inappropriate waste management, which is related with the practice of landfilling or combustion of waste. In order to decrease the amount of waste generated, the following solutions should be implemented: the development of education to increase the environmental awareness, and planning solutions in accordance with sustainable development.
EN
This study uses groundwater isotopes and ion composition to verify model simulations and ecohydrological studies in the Drentsche Aa nature reserve in The Netherlands, which is representative for the northwestern wetland areas in the Ice Marginal Landscape zone. At eight field sites, a total of 24 samples were analysed for their 13C, 14C, 2H, and 18O isotopes and ionic composition. The isotopes indicate that most of the fen peatlands in the area depend on the exfiltration of sub-regional groundwater flows, which confirmed the previous model simulations and ecohydrological studies. At three sites, isotopes and ionic composition indicate that the groundwater from the sub-regional system has been replaced by local infiltrated rainwater, due to nearby groundwater abstractions for drinking water, which influenced the success rates of the restoration measures. Furthermore, the evidence from chloride and 14C contents was found to indicate the presence of more saline groundwater, which are influenced by the groundwater flows near salt diapirs. Groundwater abstractions may enhance the upward flow of the saline groundwater to eventually exfiltrate at the wetlands, affecting the biodiversity of the nature reserve.
PL
Krytyka Ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody spowodowała, że ustawodawca znowelizował przepisy, które dotyczą kontrowersyjnej wycinki drzew lub krzewów.
PL
Nowelizacja przepisów ustawy o ochronie przyrody wzbudziła liczne kontrowersje. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim znacznego ograniczenia dotychczasowej ochrony terenów zieleni przez daleko idącą liberalizację przepisów, znoszącą z posiadaczy nieruchomości obowiązek uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów.
PL
Jednym z podstawowych instrumentów prawnych, mających zapewnić skuteczną ochronę drzew lub krzewów, są kary pieniężne, wymierzane na podstawie art. 88 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2016 r. poz. 1234, z późn. zm.).
PL
Elementem wspólnym nowych przepisów znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody jest to, że wprowadzone na ich podstawie rozwiązania będą przepisami prawa miejscowego uchwalanymi przez radę gminy.
PL
Obowiązującą od 1 stycznia br. nowelizację ustawy o ochronie przyrody możemy nazwać rewolucyjną. Branża oczekiwała zmian w prawie, ale nie tak daleko idących. Jakie zagrożenia dostrzegają w tym akcie prawnym specjaliści?
PL
Po wejściu w życie rozwiązań wynikających z Ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, nastąpiła zmiana podejścia do ochrony prawnej drzew i krzewów. Warto dobrze poznać obowiązujące już przepisy.
PL
Po wejściu w życie rozwiązań wynikających z Ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (DzU z 2016 r., poz. 2249) istotne jest przyjrzenie się kwestiom kar pieniężnych za usunięcie lub zniszczenie drzew i krzewów.
EN
Nuisance for the people living in areas covered by the direct or indirect impact of the mining industry is an important social problem. The development of the mining industry depends on high environmental requirements, in particular, it is closely related to the fulfillment of obligations of safety for human health and life. Through consultation with the local society and targeted actions degraded land can become attractive. In contrast, the lack of reclamation leads to the intensification of negative phenomena: erosion, surface mass movements, changes in the ecosystem, eutrophication of water tanks. Maintaining balance in the natural environment is the basic criterion for the proper functioning of industrial facilities. Mining activity is a threat to the environment, including human health and life. Use of the environment by mining is subject to adjustment to the legislation and carrying out mining activities in line with environmental requirements. Mining activities and nature protection can operate in a sustainable manner. Appropriate selection of methods for mineral exploitation allows you to minimize the impact on the environment components. The positive impact of opencast mining is reflected in the creation of new habitats of plants and animals in post-mining areas, in the creation of new recreation places, in diversifying the landscape thanks to the construction of water reservoirs. Lakes formed after use of natural aggregates overgrown vegetation reed, acting convenient place to settle of the water birds.
PL
Uciążliwość dla ludności zamieszkującej tereny objęte bezpośrednim lub pośrednim oddziaływaniem przemysłu górniczego jest ważnym problemem społecznym. Rozwój górnictwa zależy od spełnienia wysokich wymagań środowiskowych, w szczególności występuje w ścisłym związku ze spełnieniem zobowiązań zachowania bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi. Dzięki konsultacjom z lokalnym społeczeństwem i ukierunkowanym działaniom zdegradowany teren może stać się atrakcyjny. Natomiast brak rekultywacji prowadzi do nasilenia zjawisk negatywnych: erozji, powierzchniowych ruchów masowych, zmian w ekosystemie, eutrofizacji zbiorników wodnych. Utrzymanie równowagi w środowisku przyrodniczym jest podstawowym kryterium właściwego funkcjonowania obiektów przemysłowych. Działalność górnicza stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego, w tym dla zdrowia i życia człowieka. Korzystanie ze środowiska przez górnictwo jest uwarunkowane dostosowaniem do przepisów prawnych oraz prowadzeniem działalności wydobywczej zgodnie z wymaganiami środowiskowymi. Działalność górnicza i ochrona przyrody mogą funkcjonować w sposób zrównoważony. Rezultaty badań pozwalają na odpowiedni dobór metod eksploatacji kopalin, pozwalających na zminimalizowanie wpływu na komponenty środowiska. Pozytywne oddziaływanie górnictwa odkrywkowego odzwierciedla się w powstawaniu nowych siedlisk roślin i zwierząt na terenach poeksploatacyjnych, tworzeniu nowych miejsc wypoczynku, urozmaicaniu krajobrazu dzięki budowie zbiorników wodnych. Akweny powstałe po eksploatacji kruszywa naturalnego zarastają roślinnością szuwarową, stanowiąc dogodne miejsca osiedlania się ptactwa wodnego. Dzięki konsultacjom z lokalnym społeczeństwem i ukierunkowanym działaniom zdegradowany teren może stać się atrakcyjny. Natomiast brak rekultywacji prowadzi do nasilenia zjawisk negatywnych: erozji, powierzchniowych ruchów masowych, zmian w ekosystemie, eutrofizacji zbiorników wodnych.
EN
Space may be divided into two basic components: the natural environment and the anthropogenic environment. Both components permeate one another. The desire for constant development exposes the natural environment to numerous threats; therefore, particularly important areas are included under legal protection. To make more efficient use of limited space, planning documents are adopted, the content of which has to take into account the environmental determinants, including issues related to environmental protection. The paper presents the Polish system of nature conservation and spatial planning, along with mutual dependencies that connect both systems and their reciprocal influences.
PL
Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2015 r. poz. 1651), regułą jest, że drzewa rosnące poza lasami mogą być usunięte dopiero na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ administracji. Jednak jak w przypadku każdej reguły, istnieją pewne wyjątki.
PL
Sędziwa faza drzewa może trwać wiele stuleci, ponieważ drzewa potrafią się odmładzać i wegetatywnie rozmnażać w rozmaity sposób.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.